lagen.nu

Rättshjälpslag (1996:1619)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1996-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:682
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-01-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om rättshjälp och rådgivning.

2 § Rättshjälp får beviljas i en rättslig angelägenhet om förutsättningarna i 6-8 §§ är uppfyllda.

För att rättshjälp skall beviljas krävs att rådgivning enligt 4 § har lämnats i angelägenheten i minst en timme, om inte sådan rådgivning är uppenbart obehövlig eller det finns något annat särskilt skäl.

I 9 § finns bestämmelser om rättshjälpens förhållande till rättsskyddsförsäkringar. I 10-13 §§ finns bestämmelser om när rättshjälp inte får beviljas och när det krävs särskilda skäl för rättshjälp. I 21 och 22 §§ finns särskilda bestämmelser om rättshjälp till offer för sexualbrott när angelägenheten skall behandlas utomlands. I 22 a-22 d §§ finns särskilda bestämmelser om rättshjälp i vissa gränsöverskridande angelägenheter. Lag (2004:738).

Rättsfall (5)

NJA 1999 s. 149: Fråga om förutsättningarna för beviljande om rättshjälp i mål om...
NJA 1999 s. 149: Fråga om förutsättningarna för beviljande om rättshjälp i mål om...
RH 1998:25: Kravet på rådgivning i nya rättshjälpslagen.
RH 1998:29: Fråga om rättshjälp där sökanden har rättsskyddsförsäkring som dock inte...
RH 2012:81: Part som har beviljats rättshjälp i ett vårdnadsmål har därefter ansökt om ny...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:738

2 a § Rättshjälp ska beviljas under de förutsättningar som anges i artikel 46 i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet eller i artikel 15 i Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar, om den rättssökande behöver juridiskt biträde och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. I ett sådant fall tillämpas inte 2 och 6–9 §§, 11 § 2 och 2325 §§. Lag (2012:449).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:449, 2011:605

3 § Rättshjälp beviljas efter ansökan av den rättssökande. Ansökan skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Rådgivning

4 § Rådgivning enligt denna lag lämnas i en rättslig angelägenhet av en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå i sammanlagt högst två timmar. Rådgivning kan också lämnas av någon annan som kan förordnas som rättshjälpsbiträde enligt 26 §.

Rådgivning lämnas mot en avgift som betalas till den som lämnar rådgivningen. Den som har lämnat rådgivning får sätta ned avgiften till hälften om den rättssökandes ekonomiska förhållanden ger anledning till det.

Är den rättssökande underårig får avgiften sättas ned till noll, om sökandens ekonomiska förhållanden ger anledning till det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare bestämmelser om rådgivningsavgift och nedsättning av rådgivningsavgift. Lag (1999:63).

Rättsfall (2)

NJA 1999 s. 149: Fråga om förutsättningarna för beviljande om rättshjälp i mål om...
NJA 1999 s. 149: Fråga om förutsättningarna för beviljande om rättshjälp i mål om...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:63

5 § Den som har lämnat rådgivning har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för de kostnader för tolk och översättning som rådgivningen kan ha krävt. Om rådgivning har skett mot nedsatt avgift enligt 4 § andra och tredje styckena, kan den som har lämnat rådgivning få ersättning av allmänna medel.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare bestämmelser om ersättning enligt första stycket. Lag (2000:273).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:273

Allmänna förutsättningar för rättshjälp

6 § Rättshjälp får beviljas en fysisk person vars ekonomiska underlag enligt 38 § inte överstiger 260 000 kr.

Rättshjälp får även beviljas ett dödsbo om det finns synnerliga skäl. I 14 § finns bestämmelser om övergång av rättshjälp till dödsbo. Lag (1999:63).

Rättsfall (2)

RÅ 2004 ref. 117: Ett beslut om beviljande av rättshjälp, som tingsrätt meddelat i ett pågående...
RH 1999:40: Ansökan av dödsbo, som företräds av boutredningsman, om rättshjälp har lämnats...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:63

7 § Rättshjälp får beviljas om den rättssökande behöver juridiskt biträde utöver rådgivning och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Rättshjälp får inte beviljas i sådana angelägenheter där hjälp genom offentlig försvarare eller offentligt biträde kan komma i fråga.

Rättsfall (9)

AD 2006 nr 116: En arbetssökande A ansåg sig ha blivit utsatt för könsdiskriminering i samband...
MÖD 2003:66: Rättshjälp enligt rättshjälpslagen-----En klagande i målet om Hallandsåsen...
NJA 1999 s. 149: Fråga om förutsättningarna för beviljande om rättshjälp i mål om...
NJA 1999 s. 149: Fråga om förutsättningarna för beviljande om rättshjälp i mål om...
NJA 2001 s. 911: I ärende om verkställighet av utländsk dom avseende underhåll till barn har...
RÅ 2003 ref. 56: Rättshjälp har inte beviljats i mål om skattetillägg.
RÅ 2004 ref. 117: Ett beslut om beviljande av rättshjälp, som tingsrätt meddelat i ett pågående...
RH 1999:40: Ansökan av dödsbo, som företräds av boutredningsman, om rättshjälp har lämnats...
RH 2012:5: Tingsrätten avslog ansökan om rättshjälp. Efter överklagande bedömde hovrätten...

8 § Rättshjälp får beviljas endast om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten bidrar till kostnaderna.

Rättsfall (7)

NJA 1999 s. 465: Fråga om tillämpning av 8 § rättshjälpslagen (1996:1619).
NJA 2004 s. 276: Fråga om det är rimligt att staten bidrar till kostnaderna för rättshjälp till...
NJA 2006 s. 569: Prövning av rimlighetskriteriet i 8 § rättshjälpslagen (1996:1619) (I och II)....
NJA 2007 s. 479: Rättshjälp har beviljats svaranden i ett mål om skadestånd på grund av förtal....
RÅ 2004 ref. 117: Ett beslut om beviljande av rättshjälp, som tingsrätt meddelat i ett pågående...
RH 1998:100: Fråga om allmän rättshjälp vid s.k. sidoordnad näringsverksamhet.
RH 2014:2: Det har inte ansetts rimligt att staten bidrar till kostnaden genom att bevilja...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Rättshjälpens förhållande till rättsskyddsförsäkringar

9 § Rättshjälp får inte beviljas, om den rättssökande har en rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten.

Om den rättssökande saknar rättsskydd enligt första stycket men med hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt eller sina ekonomiska och personliga förhållanden borde ha haft ett sådant skydd, får rättshjälp beviljas endast om det finns särskilda skäl med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse för den rättssökande.

Rättsfall (15)

AD 2006 nr 116: En arbetssökande A ansåg sig ha blivit utsatt för könsdiskriminering i samband...
NJA 1999 s. 712: Den som är beroende av försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen och saknar...
NJA 2000 s. 113: Fråga om det föreligger särskilda skäl att bevilja rättshjälp för en...
NJA 2000 s. 400: En rättssökande har i en pågående tvist kunnat utnyttja en...
NJA 2001 s. 135: Särskilda skäl har ansetts föreligga att i mål om umgänge bevilja rättshjälp...
NJA 2006 s. 655: En ansökan om rättshjälp i en rättslig angelägenhet rörande klander av...
NJA 2007 s. 382: Fråga om föräldrarnas samarbetsproblem är av sådan omfattning att gemensam...
NJA 2007 s. 382: Rättshjälp har beviljats för process i tredje instans, sedan beloppet i...
NJA 2011 s. 15: Underåriga rättssökande som omfattas av rättsskyddet i moderns hemförsäkring...
NJA 2015 s. 352: Rättshjälp. När ett besked har lämnats om att rättsskydd begärts, får...
RH 1998:100: Fråga om allmän rättshjälp vid s.k. sidoordnad näringsverksamhet.
RH 1998:26: Fråga om en person som avtjänar fängelsestraff och saknar bostad under kortare...
RH 1998:29: Fråga om rättshjälp där sökanden har rättsskyddsförsäkring som dock inte...
RH 1998:64: Fråga om en person, som har ådragit sig skulder till följd av bl.a....
RH 1999:94: Rättshjälp har inte ansetts kunna beviljas trots att sökandena utnyttjat sina...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Begränsningar i rätten till rättshjälp

10 § Rättshjälp får inte beviljas

 • 1. för upprättande av inkomstdeklaration, äktenskapsförord, testamente eller gåvohandling,
 • 2. för förrättande av bouppteckning enligt 20 kap. ärvdabalken,
 • 3. i en angelägenhet som rör skuldsanering eller F-skuldsanering,
 • 4. i inskrivningsärenden enligt jordabalken,
 • 5. i ärenden om fastighetsdeklaration,
 • 6. i mål eller ärenden angående fastighetstaxering,
 • 7. i registerärenden enligt sjölagen (1994:1009) eller lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.,
 • 8. i en angelägenhet som rör bodelning i annat fall än vid klander av bodelning,
 • 9. om frågan om rättshjälp kan vänta till dess en annan rättslig angelägenhet där anspråket stöder sig på väsentligen likartad grund har avgjorts,
 • 10. i en angelägenhet som rör trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen (1975:1410) eller som rör skadestånd som ska betalas från en ansvarsförsäkring. Rättshjälp får dock beviljas i en sådan angelägenhet om ett mål eller ärende har inletts vid domstol eller enbart rör annan skada än personskada.

Rättshjälp får inte heller beviljas i fråga om anspråk som har överlåtits till den rättssökande, om överlåtelsen kan antas ha skett för att åstadkomma en fördel vid prövning av ansökan om rättshjälp. Lag (2016:682).

Rättsfall (1)

RH 2000:79: Talan om jämkning av bodelning har jämställts med klander av bodelning vid...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:553, 2011:1383, 2016:682

11 § Rättshjälp får beviljas endast när det finns särskilda skäl i en angelägenhet som

 • 1. rör äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor,
 • 2. rör underhåll till barn,
 • 3. rör skatter, tullar, avgifter eller betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter,
 • 4. i tingsrätt skall avgöras av en lagfaren domare enligt 1 kap. 3 d § rättegångsbalken,
 • 5. skall behandlas utomlands, utom i fall som avses i 21 §.

Rättsfall (7)

NJA 1999 s. 149: Fråga om förutsättningarna för beviljande om rättshjälp i mål om...
NJA 1999 s. 149: Fråga om förutsättningarna för beviljande om rättshjälp i mål om...
NJA 2003 s. 226: Fråga om särskilda skäl föreligger att bevilja rättshjälp i angelägenhet...
NJA 2009 s. 832: Om en brottmålsdom överklagas endast i fråga om enskilt anspråk ska målet i...
RÅ 2003 ref. 56: Rättshjälp har inte beviljats i mål om skattetillägg.
RH 1998:66: Rättshjälp har beviljats sedan makar som ansökt om gemensam äktenskapsskillnad...
RH 1998:9: Särskilda skäl att bevilja rättshjälp i mål om äktenskapsskillnad har ej...

Lagrumshänvisningar hit (1)

12 § Den som inte är svensk medborgare och som varken är eller tidigare har varit bosatt i Sverige får beviljas rättshjälp endast om angelägenheten skall behandlas i Sverige och det finns särskilda skäl. I en angelägenhet som skall behandlas utomlands får rättshjälp beviljas endast om den rättssökande är bosatt i Sverige.

Under förutsättning av ömsesidighet kan regeringen förordna att medborgare i en viss främmande stat och den som, utan att vara medborgare i den staten, är bosatt där skall vara likställd med svensk medborgare i fråga om rättshjälp.

Rättshjälp till näringsidkare

13 § Rättshjälp får inte beviljas den som är eller har varit näringsidkare i en angelägenhet som har uppkommit i näringsverksamheten, om det inte finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och begränsade omfattning, hans eller hennes ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Med näringsidkare avses en fysisk person som driver verksamhet av ekonomisk natur som kan betecknas som yrkesmässig eller har ett bestämmande inflytande över en juridisk person som bedriver sådan verksamhet.

Rättsfall (5)

NJA 2000 s. 113: Fråga om det föreligger särskilda skäl att bevilja rättshjälp för en...
NJA 2001 s. 274: Fråga om rättslig angelägenhet uppkommit i näringsverksamhet och om särskilda...
RÅ 2003 ref. 56: Rättshjälp har inte beviljats i mål om skattetillägg.
RH 1998:100: Fråga om allmän rättshjälp vid s.k. sidoordnad näringsverksamhet.
RH 1998:57: Särskilda skäl har ansetts föreligga att bevilja en näringsidkare rättshjälp.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Övergång av rättshjälp till dödsbo

14 § Dör den som har beviljats rättshjälp övergår rättshjälpen till dödsboet, om dödsboet begär detta och det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, dödsboets och dödsbodelägarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är skäligt att staten fortsätter att bidra till kostnaderna.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Förmåner som ingår vid rättshjälp

15 § När rättshjälp har beviljats betalar staten kostnaderna för rättshjälpsbiträde. Förmånen av rättshjälpsbiträde omfattar ersättning för arbete i högst 100 timmar, om inte annat beslutas enligt 34 §.

Rättsfall (2)

NJA 2007 s. 752: Rätten till rättshjälp upphör normalt efter 100 timmars arbete, även om rätten...
NJA 2007 s. 987: Vid tillämpning av bestämmelsen att rättshjälp skall upphöra när biträdets...

16 § När rättshjälp har beviljats, betalar staten kostnaderna för bevisning vid allmän domstol och Arbetsdomstolen. Om inte något annat följer av lag eller föreskrifter som lämnats med stöd av lag lämnas ersättning för bevisning med skäligt belopp. Lag (2016:214).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:214

17 § När rättshjälp har beviljats betalar staten kostnaderna för utredning, som är skäligen påkallad för att ta tillvara den rättssökandes rätt, till en kostnad om högst 10 000 kr. Utredning i en angelägenhet som skall prövas av förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet betalas dock inte om den kan erhållas genom den domstol eller myndighet som skall pröva angelägenheten.

Den som har medverkat vid en utredning har rätt till ersättning enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Rättsfall (3)

NJA 2015 s. 702: Bevisvärdering i mål om försök till mord (fall från balkong).
RH 2011:6: Fråga om en rättssökande, som beviljats rättshjälp, har rätt att få förskott på...
RH 2015:10: Part som beviljats rättshjälp har i mål om vårdnad om barn, m.m. som bevisning...

Lagrumshänvisningar hit (6)

18 § När rättshjälp har beviljats betalar staten kostnaderna för medlare enligt 42 kap. 17 § rättegångsbalken.

Medlaren har rätt till skälig ersättning för det arbete, den tidsspillan och de utlägg som uppdraget krävt.

Medlaren får inte förbehålla sig eller ta emot ersättning av parterna. Har detta skett är förbehållet utan verkan och medlaren skall till parterna betala tillbaka vad han eller hon har tagit emot.

19 § Den som har beviljats rättshjälp behöver inte betala ansökningsavgift, tilläggsavgift eller expeditionsavgift enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna, ansökningsavgift i mål enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning eller avgift enligt 15 § 1–3 avgiftsförordningen (1992:191).

Den som har beviljats rättshjälp i en angelägenhet som lett till ett verkställbart avgörande eller i ett mål om verkställighet behöver inte betala utsökningsavgifter hos Kronofogdemyndigheten.

Den som har beviljats rättshjälp behöver inte betala några kostnader för kungörelser i mål eller ärenden vid domstol. Lag (2014:252).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:724, 2014:252

20 § Den som har beviljats rättshjälp behöver inte ställa säkerhet för att få till stånd kvarstad eller annan liknande åtgärd enligt rättegångsbalken eller konkurslagen (1987:672) i den angelägenhet som rättshjälpen avser. Om den rättssökande inte kan betala för den skada som tillfogas motparten, svarar staten gentemot den skadelidande för denna skada.

Första stycket tillämpas också i fråga om verkställighet enligt 3 kap. 8 eller 9 § utsökningsbalken, om rättshjälp beviljats i verkställighetsmålet.

Särskilda bestämmelser om rättshjälp till offer för sexualbrott utomlands

21 § I en angelägenhet som skall behandlas utomlands får rättshjälp beviljas om saken gäller ett brott mot den rättssökande som motsvarar brott enligt 6 kap. brottsbalken och den rättssökande har behov av någon av de förmåner som anges i 22 §.

I fråga om en angelägenhet som avses i första stycket gäller inte 2 § andra stycket och 9 §.

Lagrumshänvisningar hit (3)

22 § När rättshjälp har beviljats enligt 21 § betalar staten kostnaderna för biträde och sådan bevisning och utredning som varit nödvändig för att ta till vara den rättssökandes rätt samt kostnaderna för resa och uppehälle för den rättssökande eller hans eller hennes ställföreträdare och för vårdare eller annan som måste anlitas i samband med inställelse inför domstol eller annan myndighet i den främmande staten. Detta gäller dock endast i den mån kostnaderna inte täcks genom någon försäkring eller ersätts av domstol eller annan myndighet i den främmande staten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare bestämmelser om ersättning enligt första stycket.

Särskilda bestämmelser om rättshjälp i vissa gränsöverskridande angelägenheter

22 a § I en gränsöverskridande angelägenhet på privaträttens område gäller för en fysisk person de särskilda bestämmelser som anges i 22 b-22 d §§.

En angelägenhet är gränsöverskridande, om den skall behandlas i Sverige och den rättssökande när ansökan om rättshjälp görs har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen.

Vid avgörande av frågan om en rättssökande har sitt hemvist i en annan medlemsstat, skall den statens lag tillämpas. Lag (2004:738).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:738

22 b § Trots vad som sägs i 6 § får en rättssökande vars ekonomiska underlag överstiger 260 000 kr beviljas rättshjälp, om den rättssökande visar

 • 1. att han eller hon, helt eller delvis, saknar förmåga att bära sina egna rättegångskostnader och
 • 2. att den bristande förmågan beror på skillnader i levnadskostnader mellan Sverige och den medlemsstat inom Europeiska unionen där den rättssökande har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort. Lag (2004:738).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:738

22 c § Det som sägs i 9 § andra stycket skall inte gälla. Lag (2004:738).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:738

22 d § Om en person som har beviljats rättshjälp i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen än Sverige söker verkställighet här av ett verkställbart avgörande som har meddelats i den andra medlemsstaten, gäller det som sägs i 19 § andra stycket. Lag (2004:738).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:738

Rättshjälpsavgift

23 § Den som har beviljats rättshjälp skall betala en rättshjälpsavgift som bestäms med hänsyn till kostnaderna för rättshjälpsbiträdet och den rättssökandes ekonomiska underlag enligt 38 §.

Rättshjälpsavgiften, som aldrig får överstiga kostnaderna för rättshjälpsbiträdet, utgör

 • 1. två procent av kostnaderna om det ekonomiska underlaget inte överstiger 50 000 kr,
 • 2. fem procent av kostnaderna, dock minst 500 kr, om det ekonomiska underlaget överstiger 50 000 men inte 100 000 kr,
 • 3. tio procent av kostnaderna, dock minst 1 000 kr, om det ekonomiska underlaget överstiger 100 000 men inte 120 000 kr,
 • 4. tjugo procent av kostnaderna, dock minst 1 500 kr, om det ekonomiska underlaget överstiger 120 000 men inte 150 000 kr,
 • 5. trettio procent av kostnaderna, dock minst 2 000 kr, om det ekonomiska underlaget överstiger 150 000 men inte 200 000 kr,
 • 6. fyrtio procent av kostnaderna, dock minst 5 000 kr, om det ekonomiska underlaget överstiger 200 000 kr.

Avgift för rådgivning utöver en timme skall avräknas från den lägsta avgift som anges i andra stycket 2-6.

Är den rättssökande underårig får det beslutas att någon rättshjälpsavgift inte skall betalas, om sökandens ekonomiska förhållanden ger anledning till det.

Avgiften för dödsbo som beviljas rättshjälp bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till dödsboets och dödsbodelägarnas ekonomiska förhållanden. Om rättshjälp övergår till ett dödsbo beräknas rättshjälpsavgiften med ledning av den avlidnes ekonomiska underlag. Lag (2000:273).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:63, 2000:273

24 § Procentsatsen för beräkning av rättshjälpsavgiften fastställs när rättshjälp beviljas.

Om den rättssökandes ekonomiska underlag förändras väsentligt innan rättshjälpsärendet har avslutats, får jämkning ske efter vad som är skäligt. I fall som avses i 23 § fjärde stycket får jämkning ske till noll och i övriga fall till annan procentsats som anges i 23 § andra stycket. Jämkning får också ske om en väsentlig felbedömning har gjorts när procentsatsen tidigare bestämdes eller om oriktiga uppgifter har legat till grund för beslutet.

Jämkning till en lägre procentsats eller till noll kan endast avse avgift som ännu inte har betalats. Lag (1999:63).

Rättsfall (2)

AD 2014 nr 43: Fråga om jämkning av rättshjälpsavgift avseende kostnader som upparbetats innan...
RH 2001:21: Jämkning av rättshjälpsavgift bör endast undantagsvis avse kostnader som...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:63

25 § Rättshjälpsavgiften skall fortlöpande betalas till rättshjälpsbiträdet allteftersom kostnader uppstår.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare bestämmelser om betalningen av rättshjälpsavgiften.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Förordnande och byte av rättshjälpsbiträde

26 § Till rättshjälpsbiträde får förordnas en advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget. Har den rättssökande själv föreslagit någon som är lämplig, ska denne förordnas, om det inte finns särskilda skäl mot det. Ett biträde får entledigas om det finns skäl till det.

Byte av biträde får ske efter särskilt tillstånd och bara om det finns särskilda skäl. Om byte av biträde har skett en gång, får nytt byte ske endast om det finns synnerliga skäl.

Ett biträde får sätta en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå i sitt ställe (substitution) om det inte medför en beaktansvärd ökning av kostnaderna. I övrigt får substitution endast ske efter särskilt tillstånd. Lag (2009:1253).

Rättsfall (6)

HFD 2016 ref. 52: Skäl för byte till ett offentligt biträde som den enskilde har särskilt...
MIG 2006:2: I ett mål om uppehållstillstånd, där en utlänning åberopar skyddsbehov och...
MIG 2010:12: En kristen man som sökt asyl på grund av åberopad religiös förföljelse av...
MIG 2017:21: En viss fördröjning av ett ärendes handläggning kan inte anses vara särskilda...
NJA 2017 s. 527: Ersättning till målsägandebiträde vid substitution.
RH 1999:22: En advokat verksam på annan ort än där målet skall prövas men i närheten av...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1253

Ersättning till rättshjälpsbiträde

27 § Ett rättshjälpsbiträde har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av en timkostnadsnorm. Regeringen meddelar föreskrifter om timkostnadsnormen. Timersättningen får avvika från timkostnadsnormen, om den skicklighet och den omsorg som uppdraget har utförts med eller andra omständigheter av betydelse ger anledning till det. Ersättning till rättshjälpsbiträde får inte avse kostnader för anlitande av tekniskt biträde.

Ersättningen till rättshjälpsbiträde får endast om det finns särskilda skäl avse de merkostnader för tidsspillan och utlägg som har uppstått på grund av att biträdet har sin verksamhet långt ifrån den ort där den rättsliga angelägenheten huvudsakligen hanterats. På begäran av den rättssökande eller det föreslagna rättshjälpsbiträdet ska förhandsbesked lämnas i frågan om sådana merkostnader omfattas av rätten till ersättning.

Ersättning för arbete före ansökan kan endast avse arbete som varit av mindre omfattning eller av brådskande art. Vid biträdesbyte enligt 26 § andra stycket gäller motsvarande i fråga om det nya biträdets rätt till ersättning för arbete som utförts före beslutet om byte.

Om biträdet genom vårdslöshet eller försummelse har föranlett kostnad för rättshjälpen, ska detta beaktas när ersättningen bestäms. Om biträdet har missbrukat sin behörighet att besluta om utredning enligt 17 § eller om substitution enligt 26 § eller om det annars finns särskilda skäl, får ersättningen sättas ned.

När ersättningen bestäms ska i vissa fall en taxa tillämpas. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om taxan och om beräkning av ersättningen för tidsspillan. Lag (2009:1253).

Rättsfall (23)

HFD 2011 ref. 41: Fråga om ersättning för tidsspillan för offentligt biträde i samband med en...
HFD 2016 ref. 30: För ett offentligt biträde som är ett s.k. distansbiträde men som saknar rätt...
MIG 2008:4: Fråga om ett offentligt biträde borde ha utnyttjat en del av sin restid till...
MIG 2009:18: Ett förordnande som offentligt biträde för en förvarstagen person omfattar -...
MIG 2016:15: Ett beslut rörande förskott på ersättning till offentligt biträde som...
MIG 2016: 28: Ett offentligt biträde kan,förutom för kostnader för arbete, även beviljas...
MIG 2016: 29: Vid prövningen av om förskott på ersättning till ett offentligt...
NJA 2004 s. 826: Återställande av försutten tid. Fråga om förutsättningar för...
NJA 2005 s. 97: Principer för bestämmande av ersättning till offentliga försvarare och...
NJA 2006 s. 567: Ett rättshjälpsbiträde har tillhandahållit en juristtjänst från Spanien som...
NJA 2007 s. 752: Rätten till rättshjälp upphör normalt efter 100 timmars arbete, även om rätten...
NJA 2007 s. 987: Vid tillämpning av bestämmelsen att rättshjälp skall upphöra när biträdets...
NJA 2008 s. 1080: Rättshjälpsbiträde har ansetts ha rätt till ersättning för arbete med att...
NJA 2015 s. 352: Rättshjälp. När ett besked har lämnats om att rättsskydd begärts, får...
NJA 2016 s. 414: Rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg till offentlig försvarare (I)...
NJA 2017 s. 164: Ett rättshjälpsbiträde som är ombud kan inom ramen för det uppdraget begära...
NJA 2017 s. 629: Ett rättshjälpsbiträde, som bedriver sin verksamhet i närheten av den ort där...
NJA 2017 s. 652: Ett rättshjälpsbiträde vars rätt till ersättning för inställelse till tingsrätt...
RÅ 2004 ref. 117: Ett beslut om beviljande av rättshjälp, som tingsrätt meddelat i ett pågående...
RÅ 2009 ref. 52: Ett offentligt biträde har hos Regeringsrätten begärt ersättning för arbete...
RH 2009:25: Fråga om ersättning för arbete utfört samma dag, men innan ansökan om...
RH 2009:85: Ett målsägandebiträde har promenerat från advokatkontoret till en...
RH 2013:24: Ska ett rättshjälpsbiträde i ett vårdnadsmål begränsa sin arbetsinsats när...

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1253

28 § Ersättning till ett rättshjälpsbiträde fastställs i samband med att den rättsliga angelägenheten avgörs genom dom eller beslut eller när rättshjälpsärendet avslutas på något annat sätt.

Har ett biträde inte begärt ersättning i rätt tid och därigenom förlorat rätten att få ersättningen fastställd av domstolen, får Rättshjälpsmyndigheten fastställa ersättningen under förutsättning att biträdet inte kände till att angelägenheten var anhängig vid domstolen eller att underlåtenheten beror på något annat ursäktligt misstag. Den del av ersättningen som överstiger rättshjälpsavgiften skall då stanna på staten.

Rättsfall (7)

MIG 2008:8: Ersättning för arbete till offentligt biträde för genomgång med huvudmannen av...
MIG 2016:15: Ett beslut rörande förskott på ersättning till offentligt biträde som...
MIG 2016: 28: Ett offentligt biträde kan,förutom för kostnader för arbete, även beviljas...
MIG 2016: 29: Vid prövningen av om förskott på ersättning till ett offentligt...
NJA 2006 s. 569: Prövning av rimlighetskriteriet i 8 § rättshjälpslagen (1996:1619) (I och II)....
NJA 2007 s. 79: Ombud och rättshjälpsbiträde har i ansökan om prövningstillstånd varken begärt...
RÅ 2009 ref. 52: Ett offentligt biträde har hos Regeringsrätten begärt ersättning för arbete...

29 § Ett rättshjälpsbiträde får inte förbehålla sig eller ta emot ersättning av sin huvudman utöver vad som följer av 27 §. Har detta skett är förbehållet utan verkan och biträdet ska till huvudmannen betala tillbaka vad han eller hon har tagit emot för mycket. Rättshjälpsbiträdet får dock förbehålla sig och ta emot skälig ersättning för tidsspillan och utlägg som enligt 27 § andra stycket inte omfattas av biträdets rätt till ersättning. Lag (2009:1253).

Rättsfall (2)

NJA 2007 s. 752: Rätten till rättshjälp upphör normalt efter 100 timmars arbete, även om rätten...
NJA 2017 s. 164: Ett rättshjälpsbiträde som är ombud kan inom ramen för det uppdraget begära...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1253

Motparts ersättningsskyldighet

30 § Bestämmelser i lag om ansvar för motparts kostnader i rättegång eller annat motsvarande förfarande gäller även i fråga om rådgivningsavgift och kostnader för motparts rättshjälpsbiträde. Ränta skall dock inte betalas.

Den som är ersättningsskyldig för rättshjälpskostnader skall till den rättssökande betala ett belopp som motsvarar dennes rådgivnings- och rättshjälpsavgifter. Återstoden skall betalas till staten. Om den ersättningsskyldige har ålagts att ersätta endast en del av rättshjälpskostnaderna, skall ersättningen betalas till den rättssökande och till staten med motsvarande fördelning.

Rättsfall (2)

NJA 1998 s. 602: Vittnes begäran om ersättning för inställelse skall i princip framställas innan...
NJA 2017 s. 164: Ett rättshjälpsbiträde som är ombud kan inom ramen för det uppdraget begära...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Medparts ersättningsskyldighet

31 § Har i ett mål eller ärende vid domstol en kostnad för biträde som är gemensamt för flera medparter ersatts som en rättshjälpskostnad, skall var och en av de medparter som inte har rättshjälp betala den del av kostnaden som hänför sig till medparten. Fördelningen skall göras efter huvudtalet, om inte omständigheterna föranleder annat.

Vid tillämpningen av första stycket skall avdrag göras för den del av kostnaderna som en motpart eller någon annan har ålagts att betala med stöd av 30 §.

Om summan av rättshjälpsavgiften och vad medparterna förpliktas betala enligt första stycket överstiger ersättningen till biträdet, skall medparterna betala det överskjutande beloppet till den som har rättshjälp och återstoden till staten.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Upphörande av rättshjälp

32 § Rättshjälp ska upphöra om

 • 1. rättshjälpsavgift inte betalas enligt 25 §,
 • 2. den rättssökande har lämnat oriktiga uppgifter och rättshjälp inte skulle ha beviljats om riktiga uppgifter hade lämnats,
 • 3. den rättssökande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat oriktiga uppgifter, som varit ägnade att leda till för låg rättshjälpsavgift,
 • 4. den rättssökandes ekonomiska förhållanden har ändrats så att han eller hon inte längre är berättigad till rättshjälp,
 • 5. ett rättshjälpsbiträde entledigas utan att ett annat rättshjälpsbiträde förordnas,
 • 6. det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde samt omständigheterna i övrigt inte längre är rimligt att staten bidrar till den rättssökandes kostnader, eller
 • 7. Konsumentombudsmannen beslutar att biträda den rättssökande enligt lagen (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister. Lag (2011:1213).

Rättsfall (3)

NJA 2001 s. 650: Fråga om rättshjälp skall upphöra på grund av att den rättssökande lämnat...
RH 2012:5: Tingsrätten avslog ansökan om rättshjälp. Efter överklagande bedömde hovrätten...
RH 2015:14: Under målets handläggning i tingsrätten förändrades en rättssökandes inkomster...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1213

33 § Om rättshjälp har beviljats trots att det föreligger ett sådant fall som avses i 10 § 9, får det beslutas att rättshjälpen skall upphöra. Detta gäller dock inte om det är uppenbart oskäligt att rättshjälpen upphör.

Lagrumshänvisningar hit (1)

34 § Rättshjälp skall upphöra när det arbete som biträdet har rätt till ersättning för enligt 27 § uppgår till 100 timmar, om annat inte beslutas enligt andra stycket.

Rättshjälpsbiträdet skall anmäla till rätten när det arbete som biträdet lagt ned på uppdraget uppgår till eller närmar sig 100 timmar. Rätten skall genast pröva om rättshjälpen skall upphöra. Om rättshjälpen skall fortsätta, bestämmer rätten det antal timmar som förmånen av rättshjälpsbiträde därefter får omfatta.

I de fall Rättshjälpsmyndigheten enligt 39 § beslutar i rättshjälpsfrågor gäller bestämmelserna i andra stycket i stället myndigheten.

Rättsfall (7)

AD 2003 nr 68: Rättshjälpen i ett mål angående ogiltigförklaring av avskedande har tillåtits...
AD 2006 nr 103: Fråga om en idrottsförening haft laga grund för avskedande av en anställd sedan...
NJA 2000 s. 390: Rättshjälpen i ett vårdnadsmål har inte tillåtits fortsätta i ett fall då...
NJA 2007 s. 382: Fråga om föräldrarnas samarbetsproblem är av sådan omfattning att gemensam...
NJA 2007 s. 382: Rättshjälp har beviljats för process i tredje instans, sedan beloppet i...
NJA 2007 s. 752: Rätten till rättshjälp upphör normalt efter 100 timmars arbete, även om rätten...
NJA 2007 s. 987: Vid tillämpning av bestämmelsen att rättshjälp skall upphöra när biträdets...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Återbetalning av rättshjälpskostnader

35 § Om rättshjälpen upphör på någon av de grunder som anges i 32 § 1–6, ska den rättssökande i skälig omfattning betala tillbaka kostnaderna för rättshjälpen till staten.

Om rättshjälpen upphör på någon av de grunder som anges i 32 § 7 och 33 §, ska de kostnader för rättshjälpen som överstiger rättshjälpsavgiften inte återbetalas till staten. Lag (2011:1213).

Rättsfall (1)

RH 2015:14: Under målets handläggning i tingsrätten förändrades en rättssökandes inkomster...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1213

36 § Om ett beslut att bevilja rättshjälp upphävs efter överklagande, skall den som haft rättshjälp själv betala kostnaden för rättshjälpen. Om det finns särskilda skäl, får dock förordnas att kostnaden inte skall återbetalas till staten eller att den endast delvis skall återbetalas till staten.

37 § Om den rättssökande genom vårdslöshet eller försummelse har orsakat ökade kostnader för rättshjälpen, skall han eller hon ersätta staten för dessa kostnader oavsett hur ansvaret för rättshjälpskostnaderna i övrigt skall fördelas. Motsvarande gäller den rättssökandes ställföreträdare.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ekonomiskt underlag

38 § Med ekonomiskt underlag avses i denna lag den rättssökandes beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning enligt andra stycket.

Bidrar den rättssökande till underhållet av barn skall den beräknade årsinkomsten minskas med 15 000 kr för varje barn, dock högst 75 000 kr. Är den rättssökandes betalningsförmåga väsentligen ökad eller nedsatt på grund av förmögenhetsinnehav eller skuldsättning eller annan särskild omständighet, skall den beräknade årsinkomsten jämkas genom att skäligt belopp läggs till eller dras ifrån.

Närmare bestämmelser om hur det ekonomiska underlaget skall beräknas meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1999:63).

Rättsfall (1)

RH 2015:14: Under målets handläggning i tingsrätten förändrades en rättssökandes inkomster...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:63

Beslut i rättshjälpsfrågor

39 § Om ett mål eller ärende rörande den rättsliga angelägenheten pågår vid domstol, beslutar domstolen i frågor enligt denna lag. I annat fall beslutar Rättshjälpsmyndigheten i frågorna. Rättshjälpsmyndigheten beslutar också till vem ersättning enligt 30 § andra stycket och 31 § tredje stycket skall betalas.

Om en ansökan om rättshjälp avslås helt eller delvis skall beslutet innehålla de skäl som har bestämt utgången.

Vad som sägs om domstol i denna lag gäller även arrendenämnd och hyresnämnd.

Rättshjälpsbiträdet beslutar om att sådan utredning som avses i 17 § första stycket skall utföras. Lag (2004:738).

Rättsfall (2)

NJA 2003 s. 666: Frågor om ordningen för prövning av en begäran om rättshjälp i...
RÅ 2004 ref. 117: Ett beslut om beviljande av rättshjälp, som tingsrätt meddelat i ett pågående...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:738

40 § Rättshjälpsmyndigheten skall slutligt fastställa den rättssökandes rättshjälpsavgift när ersättningen till rättshjälpsbiträdet har fastställts.

Ersättningen till biträdet skall utbetalas efter avdrag för den slutligt fastställda rättshjälpsavgiften. Om biträdet har tagit emot en högre avgift från den rättssökande än den som slutligt fastställs, skall biträdet återbetala det överskjutande beloppet till den rättssökande.

41 § I samband med att handläggningen avslutas i ett mål eller ärende i vilket en part har rättshjälp skall det bestämmas vilka belopp som motparter, medparter och den rättssökande eller dennes ställföreträdare skall betala enligt 30 § första stycket och 31 § första stycket. Beslut om återbetalningsskyldighet enligt 37 § meddelas i samband med att handläggningen avslutas i ett mål eller ärende i vilket part har rättshjälp eller i samband med rättshjälpens upphörande. Om beslutet meddelas av någon annan än domstol eller Rättshjälpsmyndigheten, skall betalningsskyldigheten bestämmas till att avse kostnaderna i deras helhet eller viss kvotdel utan att ett bestämt belopp anges.

När en borgenär har beviljats rättshjälp i en angelägenhet som rör försättande i konkurs, skall beslut om ersättningsskyldighet meddelas senast i samband med att utdelningen fastställs.

Rättsfall (1)

AD 2017 nr 50: Fråga om en kyrkvaktmästare haft upprepade tidsbegränsade anställningar eller...

Lagrumshänvisningar hit (3)

42 § Beslut om till vem ersättning skall betalas enligt 30 § andra stycket och 31 § tredje stycket och beslut om rättshjälpsavgift och avräkning med biträde enligt 40 § får fattas av Rättshjälpsmyndigheten genom automatisk databehandling av uppgifter i ett av myndigheten fört register över rättshjälpskostnader.

Beslut enligt 30 § andra stycket och 31 § tredje stycket får verkställas enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.

Överklagande m.m.

43 § I fråga om överklagande av domstols beslut enligt denna lag tillämpas, utom i fall som avses i andra stycket, vad som i allmänhet gäller om överklaganden av beslut av domstolen.

Hovrättens eller kammarrättens beslut i en överklagad fråga angående ersättning till rättshjälpsbiträde får inte överklagas. Hovrätten eller kammarrätten får dock tillåta att beslutet överklagas, om det finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rättegångsbalken respektive 36 § första stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291).

44 § Beslut av rättshjälpsbiträde i fråga om utredning enligt 17 § första stycket får inte överklagas.

Rättshjälpsmyndighetens beslut enligt 30 § andra stycket, 31 § tredje stycket och 40 § andra stycket får inte överklagas. Övriga beslut av Rättshjälpsmyndigheten får överklagas till Rättshjälpsnämnden.

Rättshjälpsnämndens beslut får inte överklagas.

45 § Beslut om rättshjälp får överklagas av den som är enskild part och av Justitiekanslern. Räknas tiden för överklagande från den dag en part fått del av beslutet, får Justitiekanslern ändå inte överklaga beslutet senare än två månader från dagen för beslutet. Justitiekanslern får överklaga ett beslut även till förmån för en enskild part. Lag (2005:75).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:75

46 § Justitiekanslern får påkalla beslut om att rättshjälp skall upphöra enligt 32-34 §§. Lag (2005:75).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:75

47 § Ett rättshjälpsbiträde som har överklagat ett beslut om ersättning får i den högre instansen åberopa nya omständigheter till stöd för sitt yrkande endast om det finns särskilda skäl för det.

Rättshjälpsnämnden

48 § Rättshjälpsnämnden består av en ordförande, som skall vara eller ha varit ordinarie domare, två ledamöter som skall vara advokater samt två övriga ledamöter. Alla ledamöter skall vara svenska medborgare. De får inte vara underåriga eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Regeringen förordnar ledamöter och utser ordförande för viss tid. För ordföranden skall finnas en eller flera ersättare. I övrigt får regeringen utse lämpligt antal ersättare. Bestämmelserna om ordförande och ledamöter tillämpas också på ersättare.

49 § Rättshjälpsnämnden är beslutför med ordföranden och minst två andra ledamöter, av vilka en skall vara advokat och en övrig ledamot.

Vid avgörande av ett ärende som är av principiell betydelse eller annars är av särskild vikt, skall dock samtliga ledamöter delta.

Rättegångsbalkens regler om omröstning i tvistemål tillämpas när ärenden avgörs av Rättshjälpsnämnden. Ordföranden skall dock säga sin mening först.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:1619

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1996:1619
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 1997 då rättshjälpslagen (1972:429) skall upphöra att gälla.
 • 2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande om

allmän rättshjälp, rättshjälp åt misstänkt i brottmål eller rättshjälp genom offentligt biträde har beviljats före den 1 december 1997, eller

ansökan om sådan rättshjälp har lämnats in till domstol, Rättshjälpsmyndigheten eller annan myndighet som kan besluta om rättshjälp före den 1 december 1997.

Lag (1999:63) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:10, bet. 1998/99:JuU6, rskr. 1998/99:132
Omfattning
ändr. 4, 6, 23, 24, 38 §§
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:63
Rubrik
Lag (1999:63) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Lag (2000:273) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:59, bet. 1999/2000:JuU14, rskr. 1999/2000:187
Ikraft
2000-07-01
Omfattning
ändr. 5, 23 §§
SFS-nummer
2000:273
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Den nya bestämmelsen i 5 § första stycket tillämpas på beslut om nedsättning av rådgivningsavgift som meddelats från och med den 1 april 1999.

Rubrik
Lag (2000:273) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Lag (2004:738) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:87, bet. 2003/04:JuU27, rskr. 2003/04:247, EGTL026/2003 s41, EGTL032/2003 s15
Ikraft
2004-11-01
CELEX-nr
32003L008, 32003L0008R(1)
Omfattning
ändr. 2, 39 §§;nya 22 a, 22 b, 22 c, 22 d §§, rubr. närmast före 22 a §
SFS-nummer
2004:738
Rubrik
Lag (2004:738) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Lag (2005:75) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:41, bet. 2004/05:JuU10, rskr. 2004/05:159
Ikraft
2005-04-01
Omfattning
ändr. 45, 46 §§
SFS-nummer
2005:75
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.
 • 2. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller 45 § i dess äldre lydelse. Detsamma gäller i fråga om beslut som har meddelats efter ikraftträdandet med anledning av att Domstolsverket har påkallat beslut om att rättshjälp skall upphöra enligt 46 § i dess äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2005:75) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Lag (2006:553) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:553
Rubrik
Lag (2006:553) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Lag (2006:724) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:724
Rubrik
Lag (2006:724) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Lag (2009:1253) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:232, bet. 2009/10:JuU6, rskr. 2009/10:65
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
ändr. 26, 27, 29 §§
SFS-nummer
2009:1253
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 • 2. Äldre bestämmelser ska gälla för biträden som har förordnats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2009:1253) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Lag (2011:605) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260, EUTL7/2009 s1
Ikraft
2011-06-18
CELEX-nr
32009R0004
Omfattning
ny 2 a §
SFS-nummer
2011:605
Rubrik
Lag (2011:605) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Lag (2011:1213) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30
Omfattning
ändr. 32, 35 §§
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1213
Rubrik
Lag (2011:1213) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Lag (2011:1383) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 10 §
SFS-nummer
2011:1383
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om självdeklaration som ska lämnas enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
Rubrik
Lag (2011:1383) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Lag (2012:449) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:110, bet. 2011/12:CU25, rskr. 2011/12:220, EUTL7/2009 s1, EUTL192/2011 s51
Ikraft
2014-08-01
CELEX-nr
32009R0004, 22011A0722
Omfattning
ändr. 2 a §
SFS-nummer
2012:449
Rubrik
Lag (2012:449) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Lag (2014:252) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:252
Rubrik
Lag (2014:252) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Förordning (2014:329) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2012:449
SFS-nummer
2014:329
Rubrik
Förordning (2014:329) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar

Lag (2016:214) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2016-09-01
SFS-nummer
2016:214
Rubrik
Lag (2016:214) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Lag (2016:682) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2016-11-01
SFS-nummer
2016:682
Rubrik
Lag (2016:682) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation