lagen.nu

Förordning (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
1996-11-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:220
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 8 kap. 4, 6 och 7 §§ budgetlagen (2011:203). Förordning (2011:220).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:220

2 § Förordningen gäller för myndigheter under regeringen. Förordning (1998:1427).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1427

3 § Denna förordning gäller försäljning av statens lösa egendom. Vad som sägs om försäljning gäller även byte.

4 § Förordningen gäller inte försäljning av frivilligt efterfrågade varor som staten tillhandahåller som ett led i en avgiftsbelagd verksamhet. Bestämmelser om detta finns i avgiftsförordningen (1992:191).

Förordningen gäller inte heller försäljning som är förenad med rätt till hyra och återköp eller liknande förfarande. Bestämmelser om detta finns i 2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

I förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. finns bestämmelser om upplåtelse av tomträtt samt överlåtelse av tomträtt och sådan byggnad som är lös egendom. Förordning (2011:220).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:220

Aktier

5 § Försäljning av aktier och andelar får endast ske efter särskilt medgivande från regeringen.

Ett sådant medgivande krävs inte vid försäljning av aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller föremål för handel på någon annan organiserad marknadsplats, om en myndighet har tagit emot dem som gåva eller förvärvat dem genom förordnande i testamente. Förordning (2011:220).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:577, 2011:220

Övrig lös egendom

6 § Försäljning av övrig lös egendom får ske om egendomen inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar.

Affärsmässighet

7 § Försäljning skall genomföras affärsmässigt.

8 § I kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) finns bestämmelser om dispositionen av försäljningsinkomster. Förordning (2011:220).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:220

9 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2011:220).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:220

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:1191

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1191

Förordning (1998:1427) om ändring i förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1427
Rubrik
Förordning (1998:1427) om ändring i förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom

Förordning (2007:577) om ändring i förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2007-11-01
SFS-nummer
2007:577
Rubrik
Förordning (2007:577) om ändring i förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom

Förordning (2011:220) om ändring i förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 8 §§;ny 9 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:220
Rubrik
Förordning (2011:220) om ändring i förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation