lagen.nu

Lag (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-11-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1213
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-07-15

1 § I varje landsting skall det finnas en eller flera läkemedelskommittéer.

Landstinget bestämmer hur många sådana kommittéer som skall finnas och vilket organ inom landstinget som skall tillsätta en kommitté. Landstinget bestämmer också antalet ledamöter i varje kommitté och mandattiden för ledamöterna.

Vad som i denna lag sägs om landsting gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting.

2 § Varje läkemedelskommitté skall erbjuda företrädare för farmaceutisk och medicinsk expertis att på lämpligt sätt delta i kommitténs arbete.

3 § En läkemedelskommitté skall genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget. Rekommendationerna skall vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

(Upphör att gälla 2020-06-01 00:00:00)

4 § E-hälsomyndigheten ska till en läkemedelskommitté lämna uppgift om läkemedelsförskrivningar av personal vid vårdinrättning inom kommitténs verksamhetsområde och som registrerats enligt lagen (1996:1156) om receptregister.

Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. Lag (2013:1022).

Ändringar/Förarbeten (4)

(Träder i kraft 2020-06-01 00:00:00)

4 § E-hälsomyndigheten ska till en läkemedelskommitté lämna uppgift om läkemedelsförskrivningar av personal vid vårdinrättning inom kommitténs verksamhetsområde och som registrerats enligt lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista.

Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. Lag (2018:1213).

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § Varje läkemedelskommitté skall i den omfattning som behövs samverka med andra läkemedelskommittéer samt med berörda myndigheter, universitet och högskolor.

6 § Landstinget skall utfärda ett reglemente med de föreskrifter om en läkemedelskommittés verksamhet och arbetsformer som behövs.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:1157

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1157

Lag (2009:371) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:371
Rubrik
Lag (2009:371) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Lag (2013:620) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:620
Rubrik
Lag (2013:620) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Lag (2013:1022) om ändring i lagen (2013:620) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Omfattning
ändr. 4 § i 2013:620
SFS-nummer
2013:1022
Rubrik
Lag (2013:1022) om ändring i lagen (2013:620) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Lag (2018:1213) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:223, bet. 2017/18:SoU35, rskr. 2017/18:369
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2020-06-01
SFS-nummer
2018:1213
Rubrik
Lag (2018:1213) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation