lagen.nu

Lag (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
1996-11-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1212
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller näringsidkares marknadsföring av sådana produkter av glas som omfattas av nummer 7013 i Europeiska unionens tulltaxa i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. 5Lag (2011:1212).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1212

Beteckningar på och symboler för kristallglas

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beteckningar och symboler som skall vara skyddade i marknadsföringen av sådana produkter som avses i 1 § och om förutsättningarna för att de skall få användas.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Kompletterande information i vissa fall

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur en framställning med ett varumärke som innehåller en sådan beteckning som avses i 2 § skall kompletteras så att det inte uppstår missförstånd om egenskaperna hos den vara som marknadsförs. Detsamma gäller om varumärket innehåller en beteckning som kan förväxlas med en beteckning som avses i 2 §.

Det som sägs om varumärke skall också gälla ett företagsnamn eller annan text som används i marknadsföringen av sådana produkter som avses i 1 §.

Analysmetoder

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur en analys skall genomföras för att fastställa om förutsättningarna är uppfyllda för att en produkt skall få bära beteckningar och symboler av det slag som avses i 2 §.

Tillsyn och sanktioner

5 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall se till att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag följs.

6 § Vid en prövning av om föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag har överträtts tillämpas marknadsföringslagen (2008:486), med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Lag (2008:500).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:500

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:1118

Departement
Finansdepartementet KO
Förarbeten
Prop. 1995/96:225, bet. 1996/97:LU1, rskr. 1996/97:33, EGTL326/69 s36, EGTL302/85 s5, EGTL256/87 s1, EGTL142/95 s1
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1118
CELEX-nr
369L0493 185I 387R2658 395R1359

Lag (2008:500) om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:500
Rubrik
Lag (2008:500) om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas

Lag (2011:1212) om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30, EGTL256/1987 s1
Ikraft
2012-01-01
CELEX-nr
31987R2658
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2011:1212
Rubrik
Lag (2011:1212) om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation