lagen.nu

Förordning (1996:1036) om underhållsstöd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-10-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1698
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver följande.

1 § I denna förordning ges föreskrifter om underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1697).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1697

2 § I de fall som anges i 106 kap. 8 § socialförsäkringsbalken ska den nämnd som ansvarar för vården eller den som ansvarar för inrättningen när ett barn skrivs ut eller in genast underrätta Försäkringskassan. Förordning (2010:1697).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:901, 2010:1697
3 § Har upphävts genom förordning (2010:1698).

4 § Underhållsstödet skall kunna lyftas den 25 i utbetalningsmånaden. Om utbetalningsdagen infaller på en söndag, en annan allmän helgdag, en lördag eller midsommarafton, skall stödet kunna lyftas närmast föregående vardag. I december månad skall stödet kunna lyftas den vardag som infaller närmast före julafton och som inte är en lördag. Förordning (2005:1083).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § Centrala studiestödsnämnden ska, för fastställande av underhållsstöd och betalningsskyldighet, på medium för automatiserad behandling lämna Försäkringskassan uppgift om studiemedel i form av studiebidrag som har betalats ut till någon av föräldrarna. Uppgiften ska inte innefatta tilläggsbidrag. Förordning (2010:1697).

Ändringar/Förarbeten (8)

6 § När betalningsskyldighet för underhållsstöd har fastställts, ska en tolftedel av betalningsbeloppet enligt 19 kap. 16 § socialförsäkringsbalken betalas senast den sista i varje månad före den månad underhållsstödet avser.

Betalningsskyldigheten förfaller dock tidigast till betalning tio dagar efter den dag då den bidragsskyldige delgetts beslutet om betalningsskyldighet. Förordning (2010:1697).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1697

6 a § Bestämmelser om begäran om indrivning finns i 4-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den bidragsskyldige skall uppmanas att betala en fordran innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras om fordringarna på den bidragsskyldige understiger 500 kronor, om det inte finns särskilda skäl.

Ytterligare bestämmelser om indrivning finns i indrivningsförordningen. Förordning (2004:482).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:482

7 § Till en begäran enligt 19 kap. 22 § socialförsäkringsbalken ska domstols dom bifogas tillsammans med lagakraftbevis.

Om begäran grundar sig på ett av socialnämnden godkänt avtal om umgänge, ska till begäran bifogas avtalet i original eller bestyrkt kopia tillsammans med socialnämndens beslut att godkänna avtalet. Förordning (2010:1697).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1083, 2010:1697

8 § Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om underhållsstöd i socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1697).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:901, 2010:1697

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:1036

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
1996-12-01
SFS-nummer
1996:1036
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.
  • 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1984:1102) om bidragsförskott, förlängt bidragsförskott för studerande och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn.
  • 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om bidragsförskott och bidrag som har beviljats med stöd av lagen (1964:143) om bidragsförskott, lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande och lagen (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn. Förmånerna skall dock kunna lyftas den 20 i utbetalningsmånaden december. Förordning (1996:1093).

Förordning (1996:1093) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Omfattning
ändr. 4 §, 3 p övergångsbest.
Ikraft
1996-12-15
SFS-nummer
1996:1093
Rubrik
Förordning (1996:1093) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Förordning (1997:182) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1997-05-15
SFS-nummer
1997:182
Rubrik
Förordning (1997:182) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Förordning (1998:287) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1998-06-10
SFS-nummer
1998:287
Rubrik
Förordning (1998:287) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Förordning (2000:1416) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1416
Rubrik
Förordning (2000:1416) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Förordning (2001:603) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:603
Rubrik
Förordning (2001:603) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Förordning (2001:1157) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2001:1157
Rubrik
Förordning (2001:1157) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Förordning (2002:894) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:894
Rubrik
Förordning (2002:894) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Förordning (2004:482) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 6 a §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:482
Rubrik
Förordning (2004:482) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Förordning (2004:901) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 8 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:901
Rubrik
Förordning (2004:901) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Förordning (2005:1083) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5, 7 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1083
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
  • 2. Bestämmelserna i 4 och 7 §§ tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd och återbetalningsskyldighet som avser tid efter den 31 januari 2006.
  • 3. Äldre bestämmelser i 7 § tillämpas fortfarande i fråga om återbetalningsskyldighet som avser tid före den 1 februari 2006.
Rubrik
Förordning (2005:1083) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Förordning (2006:1477) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1477
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag som lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
Rubrik
Förordning (2006:1477) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Förordning (2008:873) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:873
Rubrik
Förordning (2008:873) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Förordning (2010:1697) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 6, 7, 8 §§;ny 3 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1697
Rubrik
Förordning (2010:1697) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Förordning (2010:1698) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2010:1698
Rubrik
Förordning (2010:1698) om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation