lagen.nu

Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1996-10-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1223
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Definitioner

1 § I denna lag avses med

 • 1. valutaväxling: yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta,
 • 2. annan finansiell verksamhet: yrkesmässig verksamhet som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5–12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, och
 • 3. finansiellt institut: fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet. Lag (2010:759).

Registrering

2 § En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet ska ansöka om registrering hos Finansinspektionen. Ansökan behöver inte göras av

 • 1. företag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–3, 6, 8, 9, 11 och 12 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och
 • 2. fysiska eller juridiska personer som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen (20181219) om försäkringsdistribution.

Finansinspektionen ska registrera personer som kommit in med ansökan, om

 • 1. det finns skäl att anta att verksamheten kommer att drivas på ett sätt som är förenligt med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen, och
 • 2. kravet på ägare och ledning i 3 § första stycket är uppfyllt.

Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut om föreläggande enligt 7, 9 eller 11 § att upphöra med verksamheten har fått laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler att det inte längre ägnar sig åt verksamhet som omfattas av lagen eller om det på något annat sätt framgår att registreringsplikt inte längre gäller. Lag (2018:1223).

Lagrumshänvisningar hit (9)

Ändringar/Förarbeten (8)

Krav på ägare och ledning

3 § Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ägna sig åt verksamhet som är registreringspliktig enligt 2 § första stycket. För en juridisk person gäller detta förbud den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses i denna lag detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

När ett finansiellt institut som är registrerat enligt 2 § får kännedom om att förändringar har skett i den krets som anges i första stycket, ska institutet snarast anmäla förändringen till Finansinspektionen. Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i institutet, ska den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning till inspektionen. Lag (2017:639).

Ändringar/Förarbeten (6)

Arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan bolagsorganen

3 a § Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen (2005:551) för styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete gäller även för styrelsen i ett privat aktiebolag som ägnar sig åt verksamhet som är registrerad enligt 2 §. Detta gäller dock inte i fråga om bolag vars styrelse har endast en ledamot.

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § aktiebolagslagen för styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan bolagsorganen gäller även för styrelsen i ett privat aktiebolag som ägnar sig åt verksamhet som är registrerad enligt 2 §.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som anges i denna paragraf. Lag (2017:639).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:561

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

4 § Bestämmelser om skyldighet för fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet att medverka till att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lag (2017:639).

Ändringar/Förarbeten (6)

Konsumentskydd

5 § En fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling ska tydligt informera om tillämpade växelkurser och avgifter samt tillhandahålla avräkningsnota som anger personens namn, köp- respektive säljkurs samt avgifter. Lag (2010:759).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:319, 2010:759

6 § Om en fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling inte lämnar information enligt 5 § ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2008:499).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:559, 2004:319, 2008:499

Upplysningar från och undersökningar hos finansiella institut

7 § Finansiella institut som är registrerade enligt 2 § ska på begäran lämna Finansinspektionen de upplysningar om verksamheten som behövs för att inspektionen ska kunna kontrollera att instituten följer lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om ett finansiellt institut inte följer Finansinspektionens begäran enligt första stycket, får inspektionen förelägga institutet att lämna de begärda upplysningarna.

Om ett föreläggande enligt andra stycket inte följs, får Finansinspektionen förelägga institutet att upphöra med verksamheten. Lag (2017:639).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

7 a § Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det är nödvändigt, genomföra en undersökning hos ett finansiellt institut som omfattas av denna lag.

En sådan undersökning får endast omfatta verksamhet som är registrerad enligt 2 §. Lag (2017:639).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:100

Ingripanden m.m.

8 § Om en fysisk eller juridisk person ägnar sig åt verksamhet som kräver registrering enligt 2 § utan att vara registrerad, ska Finansinspektionen förelägga personen att komma in med ansökan. Om personen inte rättar sig efter föreläggandet, eller om registrering vägras, ska inspektionen förelägga den att upphöra med den registreringspliktiga verksamheten.

Är det osäkert om personen är registreringspliktig enligt 2 §, får Finansinspektionen förelägga personen att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma om så är fallet. Lag (2017:639).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:319, 2017:639, 2004:319

9 § Finansinspektionen ska när en anmälan enligt 3 § tredje stycket kommer in, och därutöver minst en gång per år, kontrollera att villkoret i 3 § första stycket är uppfyllt.

Om kravet i 3 § första stycket inte är uppfyllt får inspektionen, om verksamheten drivs av en fysisk person, förelägga denne att upphöra med verksamheten.

Om verksamheten drivs av en juridisk person får inspektionen förelägga denne att göra rättelse. Om rättelse inte görs får inspektionen förelägga personen att upphöra med verksamheten.

Om det är en innehavare som avses i 3 § andra stycket som inte uppfyller kravet i 3 § första stycket, får inspektionen förelägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i dess ledning diskvalificerade personen. Lag (2017:639).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:639, 2004:319

10 § Finansinspektionen får ingripa mot ett finansiellt institut som, efter registrering enligt 2 §, överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Lag (2017:639).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

11 § Vid en överträdelse enligt 10 § får Finansinspektionen förelägga ett finansiellt institut att göra rättelse eller, vid överträdelser som inte är ringa, besluta om sanktionsavgift.

Om det finansiella institutet är en fysisk person får sanktionsavgift enligt första stycket beslutas endast om överträdelsen är allvarlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Vid allvarliga, upprepade eller systematiska överträdelser får Finansinspektionen förelägga ett finansiellt institut att upphöra med verksamheten. Lag (2017:639).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:319, 2017:639

12 § Om det finansiella institutet är en juridisk person får Finansinspektionen vid en överträdelse enligt 10 § även ingripa mot en person som ingår i institutets styrelse eller är dess verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder institutet, eller är ersättare för någon av dem.

Ett ingripande får ske endast om institutets överträdelse är allvarlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

 • 1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år, inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett finansiellt institut eller på motsvarande sätt företräda ett sådant institut, eller vara ersättare för någon av dem, eller
 • 2. beslut om sanktionsavgift. Lag (2017:639).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:319, 2017:639, 2017:639

13 § Vid valet av ingripande enligt 11 och 12 §§ ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska tas till skador som har uppstått och graden av ansvar.

I försvårande riktning ska det beaktas om institutet tidigare har begått en överträdelse eller om den fysiska personen i institutets ledning tidigare orsakat en sådan överträdelse.

I förmildrande riktning ska det beaktas om

 • 1. institutet eller den fysiska personen i institutets ledning i väsentlig utsträckning genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och
 • 2. institutet snabbt upphört med överträdelsen eller den fysiska personen i institutets ledning snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen. Lag (2017:639).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:319, 2017:639, 2017:639

14 § Sanktionsavgiften för en juridisk person ska uppgå till lägst 5 000 kronor och som högst fastställas till det högsta av

 • 1. tio procent av institutets omsättning eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå, närmast föregående räkenskapsår,
 • 2. två gånger den vinst som institutet gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller
 • 3. ett belopp i kronor motsvarande fem miljoner euro.

Om överträdelsen har skett under institutets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

Avgiften tillfaller staten. Lag (2017:639).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:639

15 § Sanktionsavgiften för en fysisk person enligt 11 § andra stycket och 12 § ska som högst fastställas till det högsta av

 • 1. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller
 • 2. ett belopp som per den 25 juni 2015 i kronor motsvarade fem miljoner euro.

Avgiften tillfaller staten. Lag (2017:639).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:639

16 § När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 13 § samt till den juridiska eller fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som gjorts till följd av regelöverträdelsen. Lag (2017:639).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:639

17 § Vid beslut enligt 11 § andra stycket och 12 § ska Finansinspektionen tillämpa bestämmelserna om sanktionsföreläggande i 15 kap. 9 a–9 d §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Vid beslut om sanktionsavgift ska 15 kap. 11–14 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse tillämpas i fråga om verkställighet av beslut om sanktionsavgift. Lag (2017:639).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:639

18 § Förelägganden enligt 7, 8, 9 och 11 §§ får förenas med vite.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande ska gälla omedelbart. Lag (2017:639).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:639

Överklagande

19 § Finansinspektionens beslut enligt 2 § tredje stycket första meningen och 8 § andra stycket samt beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.

Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2017:639).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:639

Avgifter

20 § Registrerade finansiella institut ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet med anknytning till denna lag.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i första stycket. Lag (2017:639).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:1006

Departement
Finansdepartementet B
Förarbeten
Prop. 1995/96:216, bet. 1996/97:NU5, rskr. 1996/97:11
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1006

Lag (2000:951) om ändring i valutaväxlingslagen (1996:1006)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:145, bet. 2000/01:JuU3, rskr. 2000/01:17
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:951
Rubrik
Lag (2000:951) om ändring i valutaväxlingslagen (1996:1006)

Lag (2002:559) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:149, bet. 2001/02:JuU25, rskr. 2001/02:268
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:559
Rubrik
Lag (2002:559) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

Lag (2004:319) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Ikraft
2004-07-01
Omfattning
upph. 8 §;nuvarande 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 §§;ändr. författningsrubr., 1, 2, de nya 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 1 §, rubr. närmast före 3, 4, 6, 7, 11, 12 sätts närmast före de nya 4, 5, 7, 8, 12, 13 §§;nya 3, 9 §§, rubr. närmast före 3 §;omtryck
SFS-nummer
2004:319
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 • 2. En juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller betalningsöverföring vid tidpunkten för lagens ikraftträdande skall senast den 1 januari 2005 till Finansinspektionen anmäla namnen på de personer på vilka det ställs särskilda krav enligt 3 § första stycket. Om anmälan inte görs, skall inspektionen förelägga institutet att upphöra med verksamheten.
 • 3. Finansinspektionen skall med anledning av en anmälan enligt punkten 2 kontrollera att villkoret i 3 § första stycket är uppfyllt. Inspektionen skall även kontrollera att samma villkor är uppfyllt för fysiska personer som är införda i registret enligt 2 § andra stycket. Om en sådan fysisk person inte uppfyller kravet får inspektionen förelägga denne att upphöra med verksamheten. Om kravet inte är uppfyllt för en sådan juridisk person som avses i punkten 2, får inspektionen förelägga denne att göra rättelse. Om rättelse inte görs får inspektionen förelägga den juridiska personen att upphöra med verksamheten. När ett föreläggande om att upphöra med verksamheten har vunnit laga kraft skall inspektionen enligt 2 § tredje stycket avföra den fysiska respektive juridiska personen ur registret. Om det är en innehavare som avses i 3 § andra stycket som inte uppfyller kravet, får inspektionen förelägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i dess ledning diskvalificerade personen.
Rubrik
Lag (2004:319) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

Lag (2008:100) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:37, bet. 2007/08:FiU16, rskr. 2007/08:137, EUTL345/2006 s1
Ikraft
2008-04-01
CELEX-nr
32006R1781
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 7, 10 §§, rubr. närmast före 7 §;ny 7 a §
SFS-nummer
2008:100
Rubrik
Lag (2008:100) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2008:499) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:499
Rubrik
Lag (2008:499) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2009:67) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163, EUTL309/2005 s15
Ikraft
2009-03-15
CELEX-nr
32005L0060
Omfattning
ändr. 3, 4, 7, 10 §§, rubr. närmast före 4 §
SFS-nummer
2009:67
Rubrik
Lag (2009:67) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2009:354) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:354
Rubrik
Lag (2009:354) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2009:709) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-07-15
SFS-nummer
2009:709
Rubrik
Lag (2009:709) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2010:759) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:759
Rubrik
Lag (2010:759) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2014:279) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:279
Rubrik
Lag (2014:279) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2014:561) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Omfattning
ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:561
Rubrik
Lag (2014:561) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2015:183) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2015-05-01
SFS-nummer
2015:183
Rubrik
Lag (2015:183) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2016:1027) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1027
Rubrik
Lag (2016:1027) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2017:639) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ikraft
2017-08-01
Omfattning
nuvarande 11, 12, 13 §§ betecknas 18, 19, 20 §§;ändr. författningsrubr., 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 §§, de nya 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 2 §, rubr. närmast före 12, 13 §§ sätts närmast före 19, 20 §§;nya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§
SFS-nummer
2017:639
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
 • 2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas inte på fysiska och juridiska personer som förts in i Finansinspektionens register före ikraftträdandet.
 • 3. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:639) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2018:1223) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-10-01
SFS-nummer
2018:1223
Rubrik
Lag (2018:1223) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation