lagen.nu

Förordning (1995:665) om revisorer

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1995-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1818
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from FAR SRS

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för tillämpningen av revisorslagen (2001:883). De termer och begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i revisorslagen. Förordning (2001:958).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:958

Auktorisation och godkännande

2 § De prov för revisorsexamen och lämplighetsprov som avses i 4 och 5 §§ revisorslagen (2001:883) anordnas av Revisorsinspektionen. Ett prov för revisorsexamen ska innehålla minst ett skriftligt moment. Förordning (2016:1344).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Revisorsexamen ska säkerställa att revisorn har tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad revision i företag av olika storlek och med olika slags verksamhet samt förmåga att i praktiken tillämpa sådana kunskaper i revisionsarbetet.

Lämplighetsprov ska säkerställa att en utländsk revisor har de kunskaper i svensk rätt som behövs för att utföra lagstadgad revision i Sverige som auktoriserad revisor. Provet ska vara anpassat till den utländska revisorns utbildning och yrkeserfarenhet. Förordning (2013:226).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:5, 2013:226

4 § För att sökanden ska få avlägga revisorsexamen krävs att han eller hon har

 • 1. avlagt kandidatexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller genomgått någon annan motsvarande utbildning med godkänt resultat, och
 • 2. genomgått en praktisk utbildning under tre år, som särskilt omfattar revision av årsredovisningar och koncernredovisningar eller liknande redovisningshandlingar.

Den praktiska utbildningen ska under minst två år ha fullgjorts i en stat inom EES under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor, eller av en fysisk person som får utföra lagstadgad revision i en stat inom det området. Den resterande delen av den praktiska utbildningen ska ha fullgjorts på samma sätt eller i en annan stat under handledning av en fysisk person som får utföra lagstadgad revision utan behörighetsbegränsningar i den staten och som Revisorsinspektionen bedömer som lämplig att vara handledare. Den som är godkänd revisor får avlägga revisorsexamen om han eller hon har varit godkänd under sammanlagt minst sju år, även om kraven enligt första och andra styckena inte är uppfyllda. Förordning (2018:640).

Ändringar/Förarbeten (5)

5 § Har upphävts genom förordning (2013:226).

6 § En revisor ska genomgå fortbildning i syfte att behålla de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna som avses i 3 §. Förordning (2009:574).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1232

Ansökningsförfarandet

7 § En ansökan om auktorisation eller registrering görs skriftligen hos Revisorsinspektionen. Detsamma gäller en ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering.

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden. Förordning (2016:1344).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:574, 2013:226, 2016:1344

8 § En ansökan om auktorisation eller godkännande ska innehålla

 • 1. personbevis och konkursfrihetsbevis eller motsvarande handlingar från en annan stat inom EES, om sökanden är bosatt i en sådan stat,
 • 2. bevis om frihet från näringsförbud eller motsvarande handling från en annan stat inom EES, om sökanden är bosatt i en sådan stat,
 • 3. en försäkran om att sökanden inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 • 4. närmare uppgifter om sökandens yrkesverksamhet, och
 • 5. de uppgifter som avses i 15 § första och tredje styckena med undantag för uppgifter om registernummer. Förordning (2013:226).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:958, 2009:574, 2013:226

9 § En ansökan om registrering som revisionsbolag ska innehålla de uppgifter som avses i 15 § andra och tredje styckena.

Tillsammans med en ansökan om att ett handelsbolag ska registreras som revisionsbolag ska bolaget lämna in bolagsavtal och utdrag ur handelsregistret.

Tillsammans med en ansökan om att ett aktiebolag ska registreras som revisionsbolag ska bolaget lämna in bolagsordningen, ett utdrag ur aktiebolagsregistret som visar bolagsledningens sammansättning och en kopia av bolagets aktiebok. Revisorsinspektionen får tillåta att bolaget i stället för att lämna in en kopia av aktieboken anger var aktieboken hålls tillgänglig.

Tillsammans med en ansökan om att ett företag från en annan stat inom EES än Sverige ska registreras som ett revisionsbolag, ska företaget lämna in ett intyg om att företaget har godkänts att utföra lagstadgad revision i den staten. Revisorsinspektionen får begära att intyget ska vara högst tre månader gammalt. Förordning (2016:1344).

Ändringar/Förarbeten (4)

10 § En ansökan om registrering som revisor från tredjeland ska innehålla uppgifter som motsvarar de som avses i 8 § 5 respektive 9 § första stycket. Av ansökan ska även framgå att den person eller det företag som ansöker om registrering uppfyller kraven för att utöva revisionsverksamhet enligt vad som gäller i detta tredjeland. Förordning (2009:574).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:958

Erkännande av vissa dokument

10 a § Om Revisorsinspektionen begär att sökanden ska lämna in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska inspektionen godta motsvarande dokument från en annan stat inom EES. Revisorsinspektionen får begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet till svenska. Förordning (2016:1344).

Ändringar/Förarbeten (4)

10 b § Ny beteckning 13 § genom förordning (2009:574).
10 c § Ny beteckning 14 § genom förordning (2009:574).

Register

11 § Revisorsinspektionen ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 • 1. allmän eller enskild verksamhet där revisorsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 • 2. aktualisering, komplettering eller kontroll av revisorsanknuten information som finns i medlemsregister eller liknande register, och
 • 3. verksamhet som staten eller en kommun ansvarar för enligt lag eller annan författning och
  • a) som avser revisorer, registrerade revisionsbolag eller revisorer från tredjeland, eller
  • b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till revisorsanknuten information. Förordning (2016:1344).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:958, 2009:574, 2016:1344

12 § Revisorsinspektionen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i registret. Förordning (2018:292).

Ändringar/Förarbeten (3)

13 § Har upphävts genom förordning (2018:292).
14 § Har upphävts genom förordning (2018:292).

15 § Registret ska för varje revisor innehålla uppgifter om

 • 1. namn, registernummer och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
 • 2. bostadsadress och tjänsteadress, och
 • 3. i förekommande fall företagsnamn, organisationsnummer, postadress och webbplats för det registrerade revisionsbolag som revisorn utövar verksamhet i.

Registret ska för varje registrerat revisionsbolag innehålla uppgifter om

 • 1. företagsnamn, bolagsform och organisationsnummer eller, om organisationsnummer saknas, något annat identifieringsnummer,
 • 2. kontaktperson, postadress och, i förekommande fall, webbplats,
 • 3. adresser till bolagets samtliga verksamhetsställen i Sverige,
 • 4. namn och registernummer för samtliga auktoriserade eller godkända revisorer i bolaget,
 • 5. namn och tjänsteadress för varje styrelseledamot,
 • 6. namn och tjänsteadress eller adress till verksamhetsställe för varje ägare samt registernummer för de ägare som är revisorer, eller en uppgift om var denna information finns tillgänglig,
 • 7. företagsnamn och postadress för de revisionsföretag som ingår i samma nätverk som det registrerade revisionsbolaget, eller en uppgift om var denna information finns tillgänglig, och
 • 8. i förekommande fall, att bolaget är ett sådant företag från en annan stat inom EES än Sverige som har godkänts att utföra lagstadgad revision i den staten.

Om en revisor är registrerad eller om ett registrerat revisionsbolag är registrerat i ett motsvarande register i en annan stat, ska Revisorsinspektionens register innehålla uppgifter om vilken utländsk myndighet som ansvarar för registreringen och, i förekommande fall, om revisorns eller det registrerade revisionsbolagets utländska registernummer.

Första–tredje styckena tillämpas på motsvarande sätt när det gäller uppgifter om revisorer från tredjeland. Förordning (2018:1818).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (7)

16 § En revisor, ett registrerat revisionsbolag och en revisor från tredjeland ska snarast möjligt anmäla varje förändring av sådana förhållanden som framgår av registret. Anmälan ska vara undertecknad av revisorn, en behörig företrädare för det registrerade revisionsbolaget eller, på motsvarande sätt, av revisorn från tredjeland.

När Revisorsinspektionen har meddelat beslut om upphävande av auktorisation, godkännande eller registrering, eller meddelat beslut om avslag på ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering, ska uppgifter om revisorn eller revisionsbolaget gallras ur registret så snart som möjligt efter det att beslutet har fått laga kraft. Förordning (2016:1344).

Ändringar/Förarbeten (4)

17 § De uppgifter i registret som framgår av 15 § ska hållas tillgängliga på Revisorsinspektionens webbplats. Detta gäller dock inte uppgifterna om personnummer och bostadsadresser. Förordning (2016:1344).

Ändringar/Förarbeten (4)

17 a § Ny beteckning 26 § genom förordning (2009:574).
17 b § Ny beteckning 27 § genom förordning (2009:574).
17 c § Ny beteckning 28 § genom förordning (2009:574).

Rapport om åtgärder med anledning av överträdelser

18 § Revisorer och registrerade revisionsbolag ska årligen upprätta en rapport med en översikt över åtgärder som har vidtagits med anledning av överträdelser av de bestämmelser som gäller för verksamheten. Rapporten ska vidarebefordras internt. Förordning (2016:445).

Ändringar/Förarbeten (6)

Kvalitetskontroll

19 § De personer som utför periodiskt återkommande kvalitetskontroller utses av Revisorsinspektionen eller i den ordning som Revisorsinspektionen bestämmer.

En kontrollant ska ha den utbildning och yrkeserfarenhet som är nödvändig för att han eller hon ska kunna utföra en kvalitetskontroll.

Kontrollanten får under de tre senaste åren före granskningen inte ha varit delägare i, anställd hos eller på något annat liknande sätt knuten till den som är föremål för granskningen. Kontrollanten ska intyga att det inte finns någon intressekonflikt mellan honom eller henne och den som är föremål för granskningen. Förordning (2016:1344).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2016:1344, 2016:445, 2009:574

20 § En periodiskt återkommande kvalitetskontroll ska innefatta en granskning av ett lämpligt urval revisionshandlingar. Vid kontrollen ska minst följande bedömas:

 • 1. hur tillämpliga revisionsstandarder följs, med beaktande av arten och omfattningen av den verksamhet som revisionsklienterna bedriver,
 • 2. hur kraven på revisorers och registrerade revisionsbolags opartiskhet och självständighet tillämpas,
 • 3. omfattningen av och kvaliteten på de resurser som har lagts ned på revisionsuppdragen,
 • 4. ersättningarna för revisionsuppdragen, och
 • 5. det interna kvalitetssäkringsarbetet, om kontrollen avser ett registrerat revisionsbolag.

Kvalitetskontrollen ska vara ändamålsenlig och proportionell i förhållande till omfattningen av och komplexiteten i revisorns eller det registrerade revisionsbolagets verksamhet.

Efter varje kontroll ska en rapport med de huvudsakliga slutsatserna från kontrollen upprättas.

Revisorsinspektionen ska varje år sammanfatta och offentliggöra de övergripande iakttagelser som har gjorts vid kontrollerna under året dessförinnan. Förordning (2016:1344).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1344, 2016:445

Intyg om behörighet m.m.

21 § Revisorsinspektionen ska lämna de upplysningar och utfärda de intyg om behörighet, yrkesverksamhet eller liknande förhållanden som behöriga myndigheter och organisationer i andra stater inom EES begär. Förordning (2016:1344).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:574, 2016:1344

Information om beslut

22 § Om Revisorsinspektionen registrerar ett företag som har godkänts att utföra lagstadgad revision i en annan stat inom EES än Sverige, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den andra staten.

Om en revisor har en motsvarande auktorisation som revisor i en annan stat inom EES än Sverige, eller om ett företag har godkänts att utföra lagstadgad revision i en annan stat inom EES än Sverige, ska Revisorsinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den staten om inspektionen beslutar om

 • 1. upphävande av auktorisation eller godkännande,
 • 2. avregistrering, eller
 • 3. varning.

Av en underrättelse enligt andra stycket ska skälen för beslutet framgå. Underrättelsen ska göras när beslutet har fått laga kraft. Förordning (2016:1344).

Ändringar/Förarbeten (4)

22 a § Revisorsinspektionen ska årligen till Kommittén för europeiska tillsynsorgan för revisorer (CEAOB) lämna en sammanställning över beslut om disciplinära åtgärder enligt revisorslagen (2001:883) och över beslut om ingripanden enligt lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision.

Revisorsinspektionen ska utan dröjsmål informera CEAOB om ett beslut som har fattats enligt revisorslagen eller enligt lagen om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision, om beslutet innebär ett tidsbegränsat förbud att

 • 1. utöva revisionsverksamhet,
 • 2. underteckna revisionsberättelser,
 • 3. ha ett sådant uppdrag i ett revisionsföretag som avses i 11 § första stycket 3 revisorslagen, eller
 • 4. vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett företag av allmänt intresse eller ersättare för en sådan befattningshavare. Förordning (2016:1344).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:445

Offentliggörande av beslut om disciplinära åtgärder

22 b § Revisorsinspektionen ska offentliggöra beslut om disciplinära åtgärder på sin webbplats. Besluten ska offentliggöras i avidentifierad form.

Om ett offentliggjort beslut har överklagats, ska det anges på webbplatsen i anslutning till beslutet.

Ett beslut ska finnas tillgängligt på webbplatsen under minst fem år. Förordning (2016:1344).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1344, 2016:445

Avgifter

23 § För prövning av ansökan om auktorisation, godkännande eller registrering ska sökanden betala en ansökningsavgift på 3 100 kronor.

Om ansökan beviljas, ska revisorn betala en årsavgift på 5 500 kronor och revisionsbolaget en årsavgift på 20 000 kronor. Det som sägs om revisorer och revisionsbolag gäller även för sådana fysiska personer respektive företag som har registrerats som revisor från tredjeland. Förordning (2014:455).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:901, 2013:226, 2014:455

24 § För prövning av frågor enligt följande bestämmelser ska sökanden betala en avgift: 4 § andra stycket, 6 § andra stycket, 8 § andra stycket, 12 § andra stycket, 13 § andra stycket, 22 och 22 a §§, 25 § andra stycket och 27 § tredje stycket revisorslagen (2001:883). I fråga om avgiftens storlek m.m. gäller 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) och avgiftsklass 2 ska tillämpas. Förordning (2018:292).

Ändringar/Förarbeten (4)

25 § Revisorsinspektionen ska ta ut en avgift av sökanden för avläggande av revisorsexamen och lämplighetsprov. Revisorsinspektionen bestämmer storleken på avgifterna. Förordning (2016:1344).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:226, 2016:1344

26 § Revisorsinspektionen ska ta ut en avgift för sådan periodiskt återkommande kvalitetskontroll som utförs av inspektionen. Avgiften ska betalas av de revisorer som ska vara föremål för kontroller.

Revisorer som har revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse ska betala avgiften i form av en särskild årsavgift. Denna ska bestämmas med hänsyn till det antal revisionsuppdrag som varje revisor den 1 november varje år har i sådana företag och till hur stora dessa företag är.

Revisorsinspektionen får meddela föreskrifter om avgifter enligt denna paragraf. Förordning (2016:1344).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1344, 2016:445

27 § Revisorer ska senast den 15 november varje år lämna de uppgifter till Revisorsinspektionen som behövs för att inspektionen ska kunna besluta om de särskilda årsavgifternas storlek.

Om det finns särskilda skäl får inspektionen besluta att ett visst sådant uppdrag som avses i 26 § andra stycket helt eller delvis inte ska påverka storleken på en särskild årsavgift. Förordning (2016:1344).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:574, 2016:1344

28 § Vad som sägs i 26 och 27 §§ om särskild årsavgift gäller även för registrerade revisionsbolag. Förordning (2009:574).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:574

Ytterligare föreskrifter

29 § Revisorsinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om teoretisk och praktisk utbildning, revisorsexamen och lämplighetsprov.

Revisorsinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter även om auktorisation, godkännande och registrering, kvalitetskontroll samt villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Föreskrifterna får innehålla undantag från bestämmelserna i 24 § revisorslagen (2001:883). Förordning (2016:1344).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:574, 2013:226, 2016:1344

Ändringar och övergångsbestämmelser

1995:665

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
EGTL126/84 s20, EGTL19/89 s16
Ikraft
1995-07-01
CELEX-nr
384L0253 389L0048
SFS-nummer
1995:665
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995, då förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer skall upphöra att gälla. Revisorer och revisionsbolag som meddelats godkännande eller auktorisation att gälla från och med den 1 augusti 1994 och senast från och med den 1 juli 1995 och som betalat ansökningsavgift enligt äldre bestämmelser skall betala årsavgift först från och med den 1 juli 1996.

Förordning (1996:351) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:351
Rubrik
Förordning (1996:351) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (1996:1547) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1547
Rubrik
Förordning (1996:1547) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (1997:216) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:216
Rubrik
Förordning (1997:216) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (1998:473) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:473
Rubrik
Förordning (1998:473) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2000:454) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:454
Rubrik
Förordning (2000:454) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2001:958) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 18 §§;nya 10 a, 10 b, 10 c §§
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:958
Rubrik
Förordning (2001:958) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2004:1150) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1150
Rubrik
Förordning (2004:1150) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2005:5) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 17 §§
Ikraft
2005-02-01
SFS-nummer
2005:5
Rubrik
Förordning (2005:5) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2007:1232) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraft
2008-01-15
SFS-nummer
2007:1232
Rubrik
Förordning (2007:1232) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2008:1047) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 §;nya 17 a, 17 b, 17 c §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1047
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
 • 2. I fråga om de årsavgifter som tas ut under 2009, ska de tidpunkter som anges i 17 a § andra stycket och 17 b § första stycket i stället vara den 1 januari 2009 respektive den 30 januari 2009.
Rubrik
Förordning (2008:1047) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2009:574 ) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL157/2006 s87
Ikraft
2009-07-01
CELEX-nr
32006L0043
Omfattning
upph. 4 §;nuvarande 5, 6 §§ betecknas 4, 5 §§, nuvarande 10, 10 a, 10 b, 10 c, 11, 12 §§ betecknas 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§ nuvarande 13, 14, 15, 16, 17, 17 a, 17 b, 17 c, 18 §§ becknas 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 §§;ändr. 2, 7, 8, 9 §§ de nya 4, 5, 11, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 29 §§;nya 6, 10, 17, 18, 19, 20, rubr. närmast före 18, 19 §§
SFS-nummer
2009:574
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.
 • 2. Revisorer och registrerade revisionsbolag ska senast den 30 oktober 2009, med tillämpning av nya 16 § första stycket andra meningen, till Revisorsnämnden anmäla de uppgifter i nya 15 § som inte omfattas av tidigare 11 §.
Rubrik
Förordning (2009:574 ) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2009:901) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
2009-09-01
SFS-nummer
2009:901
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009. Äldre föreskrifter gäller i fråga om storleken på de årsavgifter som tas ut under 2009.

Rubrik
Förordning (2009:901) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2009:941) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
rubr. närmast före 10, 13, 15 §§ sätts närmast före 11, 21, 23 §§, rubr. närmast före 18 § sätts närmast före 29 §
Ikraft
2009-11-01
SFS-nummer
2009:941
Rubrik
Förordning (2009:941) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2009:1147) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL376/2006 s36
Ikraft
2009-12-27
CELEX-nr
32006L0123
Omfattning
ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
SFS-nummer
2009:1147
Rubrik
Förordning (2009:1147) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2013:226) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 5 §;ändr. 2, 3, 4, 7, 8, 10 a, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 29 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2013:226
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en examination eller särskild lämplighetsprövning som har anordnats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2013:226) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2013:739) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraft
2013-11-01
SFS-nummer
2013:739
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden enligt den upphävda 16 § revisorslagen (2001:883) som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2013:739) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2014:455) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:455
Rubrik
Förordning (2014:455) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2016:445) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2006/43/EG
Omfattning
upph. 18 §, rubr. närmast före 18 §;ändr. 9, 15, 19, 20, 22, 24, 26 §§;nya 18, 22 a, 22 b §§, rubr. närmast före 18, 22, 22 b §§
Ikraft
2016-07-02
SFS-nummer
2016:445
Rubrik
Förordning (2016:445) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2016:1344) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Omfattning
ändr. 2, 4, 7, 9, 10 a, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 b, 25, 26, 27, 29 §§
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2016:1344
Rubrik
Förordning (2016:1344) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2018:292) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 13, 14 §§;ändr. 12, 24 §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:292
Rubrik
Förordning (2018:292) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2018:640) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:640
Rubrik
Förordning (2018:640) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2018:1818) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1818
Rubrik
Förordning (2018:1818) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation