lagen.nu

Föräldraledighetslag (1995:584)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1995-05-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1953
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Vilka som omfattas av lagen

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

1 § En arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning enligt denna lag. I vissa fall har även en annan arbetstagare rätt till ledighet.

Med förälder jämställs den som

 • 1. utan att vara förälder är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn,
 • 2. har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem,
 • 3. stadigvarande sammanbor med en förälder under förutsättning att arbetstagaren är eller har varit gift med eller har eller har haft barn med denna förälder.

Bestämmelser om förbud mot missgynnande behandling av arbetssökande och arbetstagare finns i 16 §. Lag (2018:1266).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

1 § En arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning enligt denna lag. I vissa fall har även en annan arbetstagare rätt till ledighet.

Med förälder likställs följande personer:

 • 1. förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern,
 • 2. förälders sambo,
 • 3. särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet,
 • 4. den som efter socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet (blivande adoptivförälder), och
 • 5. den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om barnet (familjehemsförälder).

Bestämmelser om förbud mot missgynnande behandling av arbetssökande och arbetstagare finns i 16 §. Lag (2018:1953).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare

2 § Ett avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt denna lag inskränks är ogiltigt i den delen.

Genom ett kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en sådan central arbetstagarorganisation som avses i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet får det dock göras avvikelser från lagen i fråga om

 • - anmälan om ledighet (13 §),
 • - tiden för arbetstagarens underrättelse om återgång till arbete (15 § andra stycket),
 • - den tid arbetsgivaren har rätt att skjuta upp arbetstagarens återgång till arbete (15 § tredje stycket).

Genom ett kollektivavtal som kommit till på det sätt som anges i andra stycket får även bestämmas den närmare tillämpningen i fråga om

 • - ledighetens förläggning (11 och 12 §§),
 • - förbudet mot missgynnande behandling (16 §).

Arbetsgivare som är bundna av ett kollektivavtal enligt andra eller tredje stycket, får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte tillhör den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, om arbetstagarna sysselsätts i arbete som avses med avtalet och inte omfattas av något annat tillämpligt kollektivavtal. Lag (2006:442).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:442

Rätten till ledighet

Översikt över de olika formerna av föräldraledighet för arbetstagare

3 § Det finns följande sex former av föräldraledighet för vård av barn m.m.:

 • 1. Hel ledighet för en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns födelse och för amning (mammaledighet, 4 §).
 • 2. Hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller, under förutsättning att föräldern då har hel föräldrapenning, för tid därefter (hel ledighet med eller utan föräldrapenning, 5 §).
 • 3. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel medan föräldern har tre fjärdedels, halv, en fjärdedels respektive en åttondels föräldrapenning (delledighet med föräldrapenning, 6 §).
 • 4. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills, i huvudfallet, barnet fyllt åtta år (delledighet utan föräldrapenning, 7 §).
 • 5. Ledighet för en arbetstagares tillfälliga vård av barn (ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m., 8 §).
 • 6. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag (ledighet med omvårdnadsbidrag, 9 §).

Särskilda bestämmelser om ledighet och omplacering för kvinnliga arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller som ammar finns i 18–21 §§. Lag (2018:1266).

Ändringar/Förarbeten (7)

Mammaledighet

4 § En kvinnlig arbetstagare har rätt till hel ledighet i samband med sitt barns födelse under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Om hon inte är ledig på annan grund skall två veckor av denna mammaledighet vara obligatoriska under tiden före eller efter förlossningen.

Arbetstagaren har också rätt att vara ledig för att amma barnet.

Mammaledighet behöver inte vara förenad med att föräldrapennning betalas ut. Vid ledighet för att amma barnet gäller inte 10-15 §§. Lag (2000:580).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:580

Hel ledighet med eller utan föräldrapenning

5 § En förälder har rätt att vara helt ledig för vård av barn till dess barnet är 18 månader. En arbetstagare som har adopterat ett barn eller tagit emot ett barn i avsikt att adoptera det har rätt att vara helt ledig i 18 månader från den tidpunkt då arbetstagaren fick barnet i sin vård. Arbetstagarens rätt till sådan ledighet upphör dock när barnet har fyllt 8 år eller vid den senare tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret. Vid adoption av arbetstagarens makes eller sambos barn har arbetstagaren inte rätt till ledighet utöver vad som skulle ha gällt om adoptionen inte hade skett.

En förälder har därutöver rätt att vara helt ledig medan föräldern får hel föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken. Lag (2018:1291).

Delledighet med föräldrapenning

6 § Under den tid då en förälder får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel. Lag (2010:1263).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Delledighet utan föräldrapenning

7 § En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat sitt första skolår. Lag (2006:442).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:143, 2006:442

Ledighet med tillfällig föräldrapenning m. m.

8 § En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon

 • 1. får tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken,
 • 2. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 10-31 §§ eller 31 e och 31 f §§ samma balk, om arbetstagaren inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap. 3 § balken, eller
 • 3. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 8 eller 9 § samma balk, om barnets förälder inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap. 3 § balken.

En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit sjuk eller smittad har rätt till ledighet även om föräldern inte har rätt till tillfällig föräldrapenning på grund av att

 • 1. barnet är yngre än 240 dagar, eller
 • 2. barnet är yngre än 240 dagar och föräldern omfattas av bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. Lag (2010:2006).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (5)

9 § Har upphävts genom lag (2015:760).

Ledighet med omvårdnadsbidrag

9 § En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken. Lag (2018:1266).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (4)

Ledighetens förläggning

Antalet ledighetsperioder

10 § Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. Om en ledighetsperiod löper över ett årsskifte, ska den anses höra till det kalenderår då ledigheten påbörjades.

Trots denna begränsning får en ledighet delas upp när det gäller antingen ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m. enligt 8 § eller ledighet med föräldrapenning enligt 12 kap. 5 a–7 a §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2018:1629).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1263, 2018:1629

Hur ledigheten får tas ut vid hel ledighet

11 § Arbetstagaren får ta ut hel ledighet den eller de dagar som arbetstagaren begär.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Hur ledigheten får tas ut vid förkortad arbetstid

12 § Vid förkortning av arbetstid får ledigheten spridas över arbetsveckans samtliga dagar eller förläggas till viss eller vissa av arbetsveckans dagar. Lag (2001:143).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:1545, 2001:143

Anmälan och beslut om ledighet

13 § En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 4, 5, 6, 7 eller 9 § ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med sin anmälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 8 § ska anmäla ledigheten till arbetsgivaren minst en vecka före ledighetens början. Om ledigheten beror på sjukdom eller smitta, gäller dock inte någon anmälningstid. Lag (2018:1266).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

14 § Arbetstagaren skall samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten. Om det kan göras utan olägenhet för arbetstagaren, skall denne lägga ledighet som avses i 11 § så att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå utan påtaglig störning.

Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten skall tas ut vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över arbetsveckans samtliga dagar, dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon annan tid än arbetsdagens början eller slut.

Har beslut i en sådan fråga som avses i andra stycket träffats på annat sätt än enligt arbetstagarens önskemål, skall arbetsgivaren underrätta arbetstagaren och arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation om beslutet. Detta skall om möjligt göras senast två veckor före ledighetens början. Lag (2001:143).

Rättsfall (1)

AD 2005 nr 92: En arbetstagare, som är sysselsatt med arbete som drivs i kontinuerligt...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:143

Återgång i arbete

15 § En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten.

Om arbetstagaren vill utnyttja sin rätt att återuppta sitt arbete, skall arbetstagaren snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta.

I det fall ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Förbud mot missgynnande behandling

16 § En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet enligt denna lag, när arbetsgivaren

 • 1. beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju eller vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet,
 • 2. beslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till utbildning för befordran,
 • 3. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik,
 • 4. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller yrkesvägledning,
 • 5. tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor,
 • 6. leder och fördelar arbetet, eller
 • 7. säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare.

Förbudet gäller dock inte om olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten. Lag (2006:442).

Rättsfall (12)

AD 2009 nr 13: Två bolag beslutade att betala ut gratifikationer till de anställda och att...
AD 2009 nr 15: Fråga om ett bolag har gjort sig skyldigt till könsdiskriminering enligt...
AD 2009 nr 45: En gravid kvinna ansökte om att få gå en kurs som skulle äga rum en vecka före...
AD 2009 nr 56: Arbetsgivaren, en kyrklig samfällighet, har vid en årlig löneöversyn inte gett...
AD 2010 nr 14: En gravid kvinna A, som var anställd som lokalredaktör hos ett tidningsföretag,...
AD 2011 nr 2: En kvinna sökte under praktiktjänstgöring hos en lantbrukare anställning hos...
AD 2011 nr 23: En kvinnlig arbetssökande sökte ett arbete som servitris hos en restaurang och...
AD 2013 nr 18: Fråga om arbetsgivaren och arbetstagaren träffat ett avtal om löneförhöjning....
AD 2013 nr 63: En arbetsgivare har krävt att en arbetstagare som anmält ledighet med...
AD 2014 nr 19: Ett rekryteringsförfarande avbröts i relation till en kvinnlig arbetssökande...
AD 2015 nr 12: Fråga om det förelåg saklig grund för uppsägning av en frisör, som var gravid,...
AD 2017 nr 7: En arbetstagare hade ansökt om föräldraledighet i drygt ett år. Han blev några...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:442

17 § Om en arbetstagare sägs upp eller avskedas enbart av skäl som har samband med föräldraledighet enligt denna lag, skall uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras, om arbetstagaren begär det. Lag (2006:442).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:442

Särskilda bestämmelser om arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar

18 § En kvinnlig arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar har rätt att bli omplacerad till ett annat arbete med bibehållna anställningsförmåner under förutsättning att hon har förbjudits att fortsätta sitt vanliga arbete enligt föreskrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 6 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Lag (2003:373).

Rättsfall (2)

AD 1999 nr 51: En gravid arbetstagare som normalt arbetar skift har med anledning av...
AD 2008 nr 14: Fyra polisassistenter omplacerades på grund av graviditet från yttre till inre...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:99, 2003:373

19 § En kvinnlig arbetstagare som väntar barn och som på grund av detta inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter, har rätt att bli omplacerad till ett annat arbete med bibehållna anställningsförmåner.

Denna rätt till omplacering gäller dock endast från och med den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för förlossningen.

Rättsfall (1)

AD 2008 nr 14: Fyra polisassistenter omplacerades på grund av graviditet från yttre till inre...

Lagrumshänvisningar hit (4)

20 § Rätt till omplacering enligt 18 och 19 §§ gäller endast om det skäligen kan krävas att arbetsgivaren bereder kvinnan annat arbete i sin verksamhet.

Är omplacering inte möjlig, har kvinnan enligt vad som föreskrivs i 18 och 19 §§ rätt till ledighet så länge det krävs för att skydda hennes hälsa och säkerhet, dock utan bibehållna anställningsförmåner under den tid som ledigheten avser.

Om det uppkommer möjlighet till en omplacering som bedöms kunna avse minst en månad, skall arbetsgivaren erbjuda kvinnan arbetet.

21 § Den som vill utnyttja sin rätt till omplacering enligt 18 eller 19 § skall anmäla detta till arbetsgivaren. Beror omplaceringsbehovet på att kvinnan på grund av sitt havandeskap inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter, skall anmälan göras minst en månad i förväg. I övriga fall skall anmälan göras så snart det kan ske. Sedan anmälan har gjorts skall arbetsgivaren snarast möjligt lämna besked om möjligheten till omplacering. Kan omplacering inte ske, skall arbetsgivaren fortlöpande pröva möjligheten till omplacering.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Skadestånd

22 § En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat.

Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Rättsfall (6)

AD 2008 nr 14: Fyra polisassistenter omplacerades på grund av graviditet från yttre till inre...
AD 2009 nr 13: Två bolag beslutade att betala ut gratifikationer till de anställda och att...
AD 2009 nr 15: Fråga om ett bolag har gjort sig skyldigt till könsdiskriminering enligt...
AD 2009 nr 56: Arbetsgivaren, en kyrklig samfällighet, har vid en årlig löneöversyn inte gett...
AD 2013 nr 18: Fråga om arbetsgivaren och arbetstagaren träffat ett avtal om löneförhöjning....
AD 2014 nr 19: Ett rekryteringsförfarande avbröts i relation till en kvinnlig arbetssökande...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Rättegång

23 § Mål om tillämpningen av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Förs talan med anledning av uppsägning eller avskedande, skall 34 och 35 §§, 37 §, 38 § andra stycket andra meningen, 39 - 42 §§ samt 43 § första stycket andra meningen och andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd gälla i tillämpliga delar. I fråga om annan talan tillämpas 64 - 66 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet på motsvarande sätt.

Bevisbörda

24 § Om en arbetssökande eller en arbetstagare visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit missgynnad av skäl som har samband med föräldraledighet, är det arbetsgivaren som skall visa att det inte har förekommit något sådant missgynnande eller att missgynnandet är en nödvändig följd av föräldraledigheten. Lag (2006:442).

Rättsfall (4)

AD 2010 nr 14: En gravid kvinna A, som var anställd som lokalredaktör hos ett tidningsföretag,...
AD 2011 nr 2: En kvinna sökte under praktiktjänstgöring hos en lantbrukare anställning hos...
AD 2015 nr 12: Fråga om det förelåg saklig grund för uppsägning av en frisör, som var gravid,...
AD 2015 nr 58: Ett bolag betalar enligt bemanningsavtalet grundlön samt prestationslön vid...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:442

Rätt att föra talan

25 § I en tvist enligt 16 eller 17 § får Diskrimineringsombudsmannen föra talan för en enskild arbetstagare eller arbetssökande. Talan förs vid Arbetsdomstolen. När en arbetstagarorganisation har rätt att föra talan för den enskilde enligt 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, får dock ombudsmannen föra talan bara om organisationen inte gör det.

Talan som förs av Diskrimineringsombudsmannen behandlas som om talan hade förts på egna vägnar av arbetstagaren eller den arbetssökande. Bestämmelserna i lagen om rättegången i arbetstvister om den enskildes ställning i rättegången ska tillämpas också när ombudsmannen för talan. Lag (2008:572).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:572, 2006:442

Ändringar och övergångsbestämmelser

1995:584

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Förarbeten
Prop. 1994/95:207, bet. 1994/95:AU16, rskr. 1994/95:364, EGTL348/92 s1
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:584
CELEX-nr
392L0085

Lag (1996:1545) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Förarbeten
Prop. 1996/97:1 utg.omr.12, bet. 1996/97:SfU1, rskr. 1996/97:126
Omfattning
ändr. 3, 6, 12 §§
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1545
Rubrik
Lag (1996:1545) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (1997:99) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Förarbeten
Prop. 1996/97:69, bet. 1996/97:SfU8, rskr. 1996/97:172, EGTL348/92 s1
Ikraft
1997-05-01
CELEX-nr
392L0085
Omfattning
ändr. 18 §
SFS-nummer
1997:99
Rubrik
Lag (1997:99) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (2000:580) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:87, bet. 1999/2000:AU8, rskr. 1999/2000:231, EGTL348/1992 s1
Ikraft
2000-08-01
CELEX-nr
31992L0085
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2000:580
Rubrik
Lag (2000:580) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (2001:143) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:44, bet. 2000/01:SfU10, rskr. 2000/01:169
Omfattning
ändr. 3, 6, 7, 12, 14 §§
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:143
Rubrik
Lag (2001:143) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (2001:144) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:44, bet. 2000/01:SfU10, rskr. 2000/01:169
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:144
Rubrik
Lag (2001:144) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (2003:373) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2003-07-21
SFS-nummer
2003:373
Rubrik
Lag (2003:373) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (2004:1251) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:1, utg.omr. 12, bet. 2004/05:SfU1, rskr. 2004/05:112
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1251
Rubrik
Lag (2004:1251) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (2006:442) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:185, bet. 2005/06:AU8, rskr. 2005/06:282, EGTL39/1976 s40, EGTL269/2002 s15
Ikraft
2006-07-01
CELEX-nr
31976L0207, 32002L0073
Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §;ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17 §§, rubr. närmast före 1, 16 §§;nya 24, 25 §§, rubr. närmast före 24, 25 §§
SFS-nummer
2006:442
Rubrik
Lag (2006:442) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (2008:563) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:149, bet. 2007/08:AU10, rskr. 2007/08:240
Omfattning
ändr. 3, 13 §§;nya 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:563
Rubrik
Lag (2008:563) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (2008:572) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:572
Rubrik
Lag (2008:572) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (2008:933) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:6, bet. 2008/09:AU3, rskr. 2008/09:25
Omfattning
ändr. 8, 13 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:933
Rubrik
Lag (2008:933) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (2009:1051 ) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:194, bet. 2009/10:SfU4, rskr. 2009/10:16
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1051
Rubrik
Lag (2009:1051 ) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (2010:1263) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 5, 6, 8, 10 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1263
Rubrik
Lag (2010:1263) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (2010:2006) om ändring i lagen (2010:1263) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:1, utg.omr. 10, bet. 2010/11:SfU1, rskr. 2010/11:121
Omfattning
ändr. 8 § i 2010:1263
SFS-nummer
2010:2006
Rubrik
Lag (2010:2006) om ändring i lagen (2010:1263) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (2014:948) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:104, bet. 2013/14:AU9, rskr. 2013/14:368
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:948
Rubrik
Lag (2014:948) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (2015:760) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41
Ikraft
2016-02-01
Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §;ändr. 3, 13 §§
SFS-nummer
2015:760
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande när kommunalt vårdnadsbidrag lämnas enligt den upphävda lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.
Rubrik
Lag (2015:760) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (2018:1266) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
ändr. 1, 3, 13 §§;ny 9 §, rubr. närmast före 9 §
SFS-nummer
2018:1266
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 • 2. Bestämmelserna i 9 och 13 §§ ska även tillämpas när vårdbidrag lämnas enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken i dess lydelse före den 1 januari 2019.
Rubrik
Lag (2018:1266) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (2018:1291) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-09-01
SFS-nummer
2018:1291
Rubrik
Lag (2018:1291) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (2018:1629) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:270, bet. 2018/19:SfU7, rskr. 2018/19:5
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1629
Rubrik
Lag (2018:1629) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Lag (2018:1953) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:276, bet. 2018/19:SfU11, rskr. 2018/19:48
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2018:1953
Rubrik
Lag (2018:1953) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation