lagen.nu

Lag (1995:575) mot skatteflykt

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1995-05-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1372
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag gäller vid fastställande av underlag för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt. Lag (2011:1372).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1401, 2011:1372

2 § Vid fastställandet av underlag ska hänsyn inte tas till en rättshandling, om

  • 1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,
  • 2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna,
  • 3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet, och
  • 4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet. Lag (2011:1372).

Rättsfall (13)

HFD 2012 ref. 50: Fråga om förutsättningar för att lämna förhandsbesked angående...
HFD 2015 ref. 17: Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag...
HFD 2018 ref. 59: Avdrag för koncernbidrag som lämnas inför en koncernintern omstrukturering...
RÅ 2000 ref. 21: Lagen (1995:575) mot skatteflykt har ansett tillämplig på dels ett...
RÅ 2001 ref. 12: Lagen (1995:575) mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig på ett...
RÅ 2001 ref. 79: Fråga bl.a. om tillämpning av lagen (1995:575) mot skatteflykt på vissa...
RÅ 2002 ref. 24: Ett avtal mellan aktieägarna i ett bolag innebär att en av aktieägarna, ett...
RÅ 2007 ref. 52: Fråga om skatteflyktslagen kan tillämpas när vissa inkomstskattebestämmelser...
RÅ 2007 ref. 84: Avdrag för ränta har inte kunnat vägras med stöd av 1995 års skatteflyktslag då...
RÅ 2007 ref. 85: Avdrag för ränta som ett dotterbolag till ett investmentbolag betalar till...
RÅ 2009 ref. 31: Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig på ett förfarande med upprepade...
RÅ 2009 ref. 47: Fråga om skattemässiga konsekvenser vid återbetalning av villkorat...
RÅ 2010 ref. 51: Kapitalvinst vid avyttring av aktier i ett bolag har med stöd av...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:777, 2011:1372

3 § Om 2 § tillämpas ska beslut om fastställande av underlag fattas som om rättshandlingen inte hade företagits. Framstår förfarandet med hänsyn till det ekonomiska resultatet – bortsett från skatteförmånen – som en omväg i förhållande till det närmast till hands liggande förfarandet, ska beslutet i stället fattas som om den skattskyldige hade valt det förfarandet. Om de nu angivna grunderna för beslutet om fastställande av underlag inte kan tillämpas eller skulle leda till oskäligt resultat, ska underlaget för att ta ut skatt uppskattas till skäligt belopp. Lag (2011:1372).

Rättsfall (2)

RÅ 2009 ref. 47: Fråga om skattemässiga konsekvenser vid återbetalning av villkorat...
RÅ 2010 ref. 51: Kapitalvinst vid avyttring av aktier i ett bolag har med stöd av...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:777, 2011:1372

4 § Fråga om tillämpning av denna lag prövas av förvaltningsrätten efter framställning av Skatteverket. I fråga om handläggning av framställning om tillämpning av lagen och i fråga om överklagande av beslut med anledning av sådan framställning gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

Framställning enligt första stycket får göras före utgången av de frister som enligt 66 kap. 27, 29–34 §§ skatteförfarandelagen gäller för beslut om efterbeskattning. Lag (2011:1372).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:714, 2009:822, 2011:1372

Ändringar och övergångsbestämmelser

1995:575

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1994/95:209, bet. 1994/95:SkU30, rskr. 1994/95:348
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:575
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas på rättshandlingar som företagits efter ikraftträdandet.

Lag (1997:777) om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt

Förarbeten
Prop. 1996/97:170, bet. 1997/98:SkU3, rskr. 1997/98:20
Ikraft
1998-01-01
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
SFS-nummer
1997:777
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas på rättshandlingar som har företagits efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1997:777) om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt

Lag (2003:714) om ändring i lagen (1995:575) om skatteflykt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2003:714
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 4 § första stycket gäller fortfarande för framställning av skattemyndighet som har getts in före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2003:714) om ändring i lagen (1995:575) om skatteflykt

Lag (2007:1401) om ändring i lagen (1995:575) om skatteflykt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:26, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2007:1401
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering. Den äldre bestämmelsen gäller fortfarande vid 2007 och tidigare års taxeringar.

Rubrik
Lag (2007:1401) om ändring i lagen (1995:575) om skatteflykt

Lag (2009:822) om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:822
Rubrik
Lag (2009:822) om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt

Lag (2011:1372) om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4 §§
SFS-nummer
2011:1372
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
  • 2. Lagen tillämpas på skatt som avser beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Lagen tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.
Rubrik
Lag (2011:1372) om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation