lagen.nu

Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1995-12-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1209
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-12-11

1 § Skatt (naturgrusskatt) skall betalas till staten enligt denna lag för brutet naturgrus om utvinningen av naturgruset sker för annat ändamål än markinnehavarens husbehov och

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:851, 2005:580

2 § Med naturgrus avses naturligt sorterade jordarter som till övervägande del består av fraktionerna sand, grus, sten och block.

3 § Skatten tas ut med 15 kronor per ton naturgrus.

För kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår ska skatten tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i första stycket angivna skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2017 med ett årligt tillägg av två procentenheter.

Beloppet enligt andra stycket avrundas till hela kronor.

Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår. Lag (2017:1209).

4 § Skattskyldig är den som exploaterar en naturgrustäkt.

Har föreskrifter om skyldighet att lämna uppgift om vem som är exploatör av täkten meddelats med stöd av 26 kap. 21 a § första stycket miljöbalken, är tillståndshavaren tillsammans med exploatören skattskyldig för tiden till dess sådan uppgift har lämnats. Lag (2005:580).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:851, 2005:580
5 § Har upphävts genom lag (2002:424).

6 § Skattskyldighet inträder när

 • 1. naturgrus levereras till en köpare,
 • 2. naturgrus tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning, eller
 • 3. den skattepliktiga verksamheten upphör, varvid skattskyldigheten omfattar det naturgrus som då ingår i den skattskyldiges lager. Lag (2002:424).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:424

7 § Skattskyldighet inträder inte för

 • 1. naturgrus som används enbart för ändamål som är nödvändiga för täktverksamhetens bedrivande, eller
 • 2. naturgrus som används för efterbehandling av täkten.

8 § En skattskyldig får göra avdrag för skatt på sådant naturgrus

 • 1. för vilket skattskyldighet tidigare har inträtt, eller
 • 2. som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp. Lag (2002:424).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:424

9 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1379).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:424, 2011:1379

Ändringar och övergångsbestämmelser

1995:1667

Departement
Finansdepartementet S2
Förarbeten
Prop. 1995/96:87, bet. 1995/96:SkU18, rskr. 1995/96:122
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1995:1667

Lag (1998:851) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ikraft
1999-01-01
Omfattning
ändr. 1, 4 §§
SFS-nummer
1998:851
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (1998:851) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Lag (2002:424) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
upph. 5 §;ändr. 6, 8, 9 §§
SFS-nummer
2002:424
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2002:424) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Lag (2002:999) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2002:999
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2002:999) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Lag (2005:580) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraft
2005-08-01
SFS-nummer
2005:580
Rubrik
Lag (2005:580) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Lag (2005:961) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ikraft
2006-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2005:961
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2005:961) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Lag (2011:1379) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1379
Rubrik
Lag (2011:1379) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Lag (2015:470) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Ikraft
2015-08-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2015:470
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2015:470) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Lag (2017:1209) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2017:1209
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1209) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation