lagen.nu

Förordning (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1995-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:957
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-01-01

Registreringsmyndigheten

1 § Med registreringsmyndigheten avses i denna förordning Bolagsverket. Förordning (2004:357).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:357

Elektronisk ingivning

1 a § Bolagsverket får meddela föreskrifter enligt 8 kap. 3 a § årsredovisningslagen (1995:1554). Förordning (2015:830).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:830, 2006:506

Kungörande

2 § Kungörande enligt 8 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) skall ske senast månaden efter den då redovisnings- och revisionshandlingarna har godtagits av registreringsmyndigheten.

Kungörelsen skall innehålla uppgift om

  • 1. namn och organisationsnummer på det bolag som handlingarna avser eller, i fråga om koncernredovisning eller koncernrevisionsberättelse, namn och organisationsnummer på moderbolaget i den koncern som handlingarna avser,
  • 2. sista dagen av det räkenskapsår som handlingarna avser, och
  • 3. den tidpunkt då handlingen gavs in till registreringsmyndigheten samt uppgift om diarienummer eller motsvarande ärendebeteckning.

Förvaring av ingivna handlingar

3 § Årsredovisningar, revisionsberättelser, bolagsstyrningsrapporter, hållbarhetsrapporter, koncernredovisningar, koncernrevisionsberättelser och delårsrapporter som har getts in till registreringsmyndigheten enligt 8 kap. 3 §, 15 a § första stycket och 16 § samt 9 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) får föras över till mikrofilm eller maskinläsbart medium. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos registreringsmyndigheten. Förordning (2016:957).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:39, 2016:957

Påminnelser

4 § Om ett bolag som omfattas av 8 kap. 5 § årsredovisningslagen (1995:1554) inte har gett in årsredovisning, revisionsberättelse och, i förekommande fall, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsrapport, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår, ska registreringsmyndigheten påminna bolaget om skyldigheten att ge in sådana handlingar. Påminnelsen ska skickas senast sex månader efter utgången av föregående räkenskapsår. Förordning (2016:957).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:39, 2016:957

Underrättelser om förseningsavgifter

5 § Om registreringsmyndigheten har fattat ett sådant beslut som avses i 8 kap. 6 eller 9 § årsredovisningslagen (1995:1554), skall den genast skriftligen underrätta bolaget om beslutet.

Prövning av tillståndsfrågor

6 § Registreringsmyndigheten ska pröva frågor om tillstånd som avses i 3 kap. 11 § andra stycket, 5 kap. 30 § första stycket och 7 kap. 17 § årsredovisningslagen (1995:1554). Förordning (2015:830).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1169, 2015:830

Avgifter

7 § För handläggning och prövning av ansökningar enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ska avgifter betalas med följande belopp:

För registrering i aktiebolagsregistret och kungörande av årsredovisning eller delårsrapport på annat språk än svenska ska en avgift om 500 kronor för varje sådant språk betalas.

Avgift ska betalas när ansökan eller årsredovisningen ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen har påbörjats. Förordning (2015:830).

Ändringar/Förarbeten (4)

Indrivning av förseningsavgifter

8 § I fråga om förseningsavgifter enligt 8 kap. 5 och 6 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns det bestämmelser om begäran om indrivning m.m. i 4 9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100

kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1995:1633

Departement
Justitiedepartementet L1
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1633

Förordning (1997:145) om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1997-06-01
SFS-nummer
1997:145
Rubrik
Förordning (1997:145) om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor

Förordning (1999:1169) om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1169
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Bestämmel- serna gäller fortfarande i sina äldre lydelser i fråga om ärenden enligt 3 kap. 7 § första stycket och 7 kap. 16 § årsredovisningslagen (1995:1554) i deras lydelser vid utgången av år 1999.

Rubrik
Förordning (1999:1169) om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor

Förordning (2004:357) om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:357
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
  • 2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Rubrik
Förordning (2004:357) om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor

Förordning (2006:506) om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §, rubr. närmast före 7 §;ny 1 a §, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:506
Rubrik
Förordning (2006:506) om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor

Förordning (2009:39) om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
2009-03-01
SFS-nummer
2009:39
Rubrik
Förordning (2009:39) om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor

Förordning (2015:830) om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 a, 6, 7 §§
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:830
Rubrik
Förordning (2015:830) om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor

Förordning (2016:957) om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
2016-12-01
SFS-nummer
2016:957
Rubrik
Förordning (2016:957) om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation