lagen.nu

Förordning (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1995-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:1252
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-02-15

Definitioner

1 § Med kreditinstitut och värdepappersbolag avses i denna förordning företag som anges i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Med försäkringsföretag avses företag som anges i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Med finansiellt holdingföretag avses företag som anges i 1 kap. 1 § andra stycket lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

2 § I förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor finns bestämmelser om kungörande m.m. som avser sådana kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554).

Medgivande av undantag

3 § Ansökan om medgivande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ges in till Finansinspektionen. Förordning (2013:675).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:691, 2013:675

Bemyndiganden

4 § Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 • 1. kreditinstituts, värdepappersbolags och försäkringsföretags löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning,
 • 2. kreditinstituts och värdepappersbolags delårsrapporter,
 • 3. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag ska upprätta enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, och
 • 4. i vilken utsträckning som lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska tillämpas i sådana företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 1 § tredje stycket samma lag. Förordning (2011:777).

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § Finansinspektionen får föreskriva att bestämmelser om koncerner i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag eller i föreskrifter som meddelas med stöd av dessa lagar, skall gälla för en grupp av företag som avses i 1 kap. 6 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller i 1 kap. 5 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

6 § Finansinspektionen får för värdepappersbolag meddela föreskrifter om uppställningsformer för balansräkningen och resultaträkningen som avviker från lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, om avvikelserna är nödvändiga med hänsyn till sådana bolags särskilda verksamhetsinriktning.

7 § Finansinspektionen får för den första års- eller koncernredovisning som ett företag upprättar enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag föreskriva att 3 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och 6 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag inte skall tillämpas samt meddela närmare föreskrifter om vilka jämförande upplysningar som i stället skall lämnas. Förordning (1999:1161).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1161

8 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag i den utsträckning som denna förordning inte innehåller sådana bestämmelser. Förordning (1999:1161).

8 a § Bolagsverket (registreringsmyndigheten) får meddela föreskrifter om

 • 1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana handlingar som avses i 8 kap. 5 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 8 kap. 5 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
 • 2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet, och
 • 3. den elektroniska underskriften enligt 8 kap. 5 a § andra stycket lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 8 kap. 5 a § andra stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förordning (2016:583).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:583, 2007:1467

Kungörande

9 § Kungörande enligt 8 kap. 6 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 8 kap. 6 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, ska ske senast månaden efter den då redovisnings- och revisionshandlingarna har godtagits av registreringsmyndigheten.

Kungörelsen ska innehålla uppgift om

 • 1. namn, organisationsnummer och företagskategori för det företag som handlingarna avser eller, i fråga om koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, namn, organisationsnummer och företagskategori för moderföretaget i den koncern som handlingarna avser,
 • 2. sista dagen av det räkenskapsår som handlingarna avser, och
 • 3. den tidpunkt då handlingarna gavs in till registreringsmyndigheten samt uppgift om diarienummer eller motsvarande ärendebeteckning.

Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om

 • 1. i vilken tidning kungörande ska ske, och
 • 2. övriga frågor som sammanhänger med sådan kungörelse. Förordning (2007:1467).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:827, 2004:365, 2007:1467

Förvaring av ingivna handlingar

10 § Årsredovisningar, revisionsberättelser, bolagsstyrningsrapporter, hållbarhetsrapporter, koncernredovisningar, koncernrevisionsberättelser och delårsrapporter som har getts in till registreringsmyndigheten enligt 8 kap. lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 8 kap. lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag får föras över till mikrofilm eller maskinläsbart medium. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos registreringsmyndigheten. Förordning (2016:1252).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:827, 2009:40, 2016:1252

Underrättelse om vite

11 § Om registreringsmyndigheten fattat beslut om vite enligt 8 kap. 7 § eller 9 kap. 4 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 8 kap. 7 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, skall den genast skriftligen underrätta företaget om beslutet. Förordning (2000:827).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:827

Prövning av tillståndsfrågor

12 § Finansinspektionen prövar frågor som avses i

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1161, 2015:829

Ansökningsavgifter

Avgifter

13 § Om en registrering i bankregistret eller försäkringsregistret eller ett kungörande av årsredovisning ska göras på något annat språk än svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

Avgift ska betalas när årsredovisningen ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen har påbörjats. Förordning (2007:1467).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1995:1600

Departement
Finansdepartementet FPM
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1600
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1995.

Förordning (1999:691) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §, rubr. närmast före 3 §;ny rubr. närmast före 4 §
Ikraft
1999-08-01
SFS-nummer
1999:691
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.
 • 2. I fråga om ansökningar som kommit in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen före den 1 augusti 1999 skall äldre bestämmelser tillämpas.
Rubrik
Förordning (1999:691) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag

Förordning (1999:1161) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 7 §;nuvarande 8-14 §§ betecknas 7-13 §§, rubr. närmast före 10, 11, 12, 13, 14 §§ sätts närmast före 9, 10, 11, 12, 13 §§;ändr. de nya 12, 13 §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1161
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 • 2. Bestämmelserna i tidigare 7 § gäller alltjämt i fråga om redovisningen i understödsföreningar som tillämpar bokföringslagen (1976:125) samt 29 och 30 §§ lagen (1972:262) om understödsföreningar i dess lydelse före den 1 januari 2000.
 • 3. Bestämmelserna i tidigare 13 och 14 §§ gäller alltjämt för ansökningar som prövas enligt 4 kap. 2 § 6 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag i dess lydelse före den 1 januari 2000.
Rubrik
Förordning (1999:1161) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Förordning (2000:827) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2000:827
Rubrik
Förordning (2000:827) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Förordning (2001:922) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 13 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:922
Rubrik
Förordning (2001:922) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag

Förordning (2004:365) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisnng i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:365
Rubrik
Förordning (2004:365) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisnng i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag

Förordning (2007:1467) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §, rubr. närmast före 4 §;nya 8 a, 13 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft
2008-03-01
SFS-nummer
2007:1467
Rubrik
Förordning (2007:1467) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Förordning (2009:40) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2009-03-01
SFS-nummer
2009:40
Rubrik
Förordning (2009:40) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Förordning (2010:765) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:765
Rubrik
Förordning (2010:765) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Förordning (2011:777) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:777
Rubrik
Förordning (2011:777) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Förordning (2013:675) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2013-07-15
SFS-nummer
2013:675
Rubrik
Förordning (2013:675) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Förordning (2015:829) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:829
Rubrik
Förordning (2015:829) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Förordning (2016:583) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 a §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:583
Rubrik
Förordning (2016:583) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

2016:956

Tryckt format (PDF)

Omfattning
utgår
SFS-nummer
2016:956

Förordning (2016:1252) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1252
Rubrik
Förordning (2016:1252) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation