lagen.nu

Lag (1995:1571) om insättningsgaranti

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1995-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1395
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-15

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om garanti för insättningar hos banker, kreditmarknadsföretag och vissa värdepappersföretag.

Frågor om insättningsgarantin handläggs av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2007:1433).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:593, 2004:320, 2007:1433

Definitioner

2 § I denna lag betyder

betalningsåtaganden: detsamma som i artikel 2.1.13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om insättningsgarantisystem (omarbetning), i den ursprungliga lydelsen,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

garantimyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om insättningsgarantin,

institut: en svensk bank, ett utländskt bankföretag, ett svenskt kreditmarknadsföretag, ett utländskt kreditföretag samt ett svenskt värdepappersbolag och ett utländskt värdepappersföretag, om de har tillstånd att ta emot kunders medel på konto,

insättare: den som har en insättning i ett institut,

insättning: tillgodohavande som avser inlåning på konto,

insättningsgarantidirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om insättningsgarantisystem (omarbetning), i den ursprungliga lydelsen, och

resolutionsmyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution. Lag (2016:625).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

Insättningar som omfattas av garantin

3 § En insättning omfattas av garantin, om insättningen finns hos ett svenskt institut här i landet eller hos en filial i ett annat EES-land till ett svenskt institut och inte något annat framgår av 3 a §.

Garantimyndigheten får besluta att garantin också ska omfatta insättningar som finns hos

 • 1. en filial i ett land utanför EES till ett svenskt institut, eller
 • 2. en filial här i landet till ett utländskt institut.

Om insättningsgarantin i ett annat EES-land, där det finns en filial till ett svenskt institut, har ett mer omfattande skydd eller ger högre ersättning än vad som följer av 4 c §, får garantimyndigheten besluta att garantin ska omfatta även detta skydd, om inte det andra landets insättningsgaranti erbjuder filialen sådant skydd.

Beslut enligt andra och tredje styckena meddelas efter ansökan av institutet. Lag (2016:625).

Ändringar/Förarbeten (3)

3 a § Om resolutionsmyndigheten överför en insättning som har gjorts i ett institut som försatts i resolution till någon annan i enlighet med 17 eller 18 kap. lagen (2015:1016) om resolution, gäller följande.

Insättningen omfattas inte längre av den insättningsgaranti som gäller för insättningar gjorda i institutet i resolution, om insättningen har överförts i sin helhet eller till en del som motsvarar det belopp som omfattas av garantin enligt 4 §.

Om överföringen bara omfattar en del av insättningen och beloppet understiger det belopp som omfattas av garantin enligt 4 §, uppgår garantin för den del av insättningen som är kvar i institutet i resolution till skillnaden mellan det belopp som omfattas av garantin enligt 4 § och det överförda beloppet. Lag (2015:1026).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Prövning av kontovillkor

3 b § Ett institut ska ansöka om garantimyndighetens prövning av om villkoren för varje kontoslag som används för att ta emot insättningar innebär att kontoslaget omfattas av insättningsgarantin. En sådan ansökan ska även göras när institutet avser att ändra villkoren för kontoslaget, om det inte är uppenbart att villkorsändringen saknar betydelse för frågan om kontoslaget omfattas av insättningsgarantin.

Ett utländskt institut som tar emot insättningar som inte omfattas av insättningsgarantin enligt denna lag behöver inte ansöka om prövning. Lag (2015:1026).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:1026

Ersättning från garantin

4 § Om en insättning omfattas av garantin, har insättaren rätt till ersättning motsvarande dels insättningens belopp, dels upplupen ränta till den dag då ersättningsrätt inträder.

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock för varje institut uppgå till sammanlagt högst 950 000 kronor, om inte något annat följer av 4 c §.

I fråga om insättningar i en filial i ett annat EES-land till ett svenskt institut får det högsta ersättningsbeloppet som avses i andra stycket vara 100 000 euro eller, om landet har fastställt beloppet i nationell valuta i enlighet med artikel 6.5 i insättningsgarantidirektivet, det belopp i den nationella valutan som motsvarar 100 000 euro.

Beloppet ska betalas ut i svenska kronor eller i valutan i det land inom EES där kontot finns. Om ett belopp ska räknas om mellan olika valutor, ska den valutakurs tillämpas som gällde dagen för ersättningsrättens inträde. Lag (2016:625).

4 a § Om den insättning som ersättningen avser är pantsatt, skall panthavaren ha panträtt i ersättningen. Lag (2000:95).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:95

4 b § Ett krav avseende tillgångar som enligt en lagakraftvunnen dom har varit föremål för brott enligt 9 kap. 6 eller 7 § brottsbalken eller 3, 4, 5 eller 6 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, ska inte ge rätt till ersättning från insättningsgarantin.

Om åtal har väckts för brott som avses i första stycket avseende en viss insättning och ersättning begärs för insättningen, ska garantimyndigheten besluta att ersättning tills vidare inte ska betalas ut. Lag (2014:310).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:1433, 2014:310, 2000:95

4 c § Ersättning utöver vad som följer av 4 § får betalas ut från garantin med sammanlagt högst fem miljoner kronor (tilläggsbelopp), om insättaren på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till

 • 1. avyttring av privatbostad,
 • 2. ersättning för skada på sådan egendom som avses i 1,
 • 3. upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall,
 • 4. utbetalning av försäkringar, eller
 • 5. ersättning för skada till följd av
  • a) brott,
  • b) felaktig dom, eller
  • c) fel eller försummelse vid myndighetsutövning.

Utbetalning av ersättning enligt första stycket får dock bara avse insättningar som har gjorts högst tolv månader från den tidpunkt då beloppet krediterades på insättarens konto eller från och med den tidpunkt då det blev rättsligt möjligt att överföra sådana insättningar. Lag (2016:625).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:625

5 § Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning enligt garantin:

 • 1. en bank,
 • 2. ett kreditmarknadsföretag,
 • 3. ett värdepappersbolag,
 • 4. ett försäkringsföretag,
 • 5. ett återförsäkringsföretag,
 • 6. en understödsförening,
 • 7. ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 • 8. en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,
 • 9. en pensionsfond,
 • 10. ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet, eller
 • 11. en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lag (2017:638).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:320, 2016:625, 2017:638

6 § Om en insättning hos en filial här i landet till ett utländskt institut också omfattas av en garanti i ett annat land, svarar den svenska garantin bara för skillnaden mellan vad som kan betalas ut enligt den utländska garantin, i förekommande fall före avdrag för institutets motfordringar mot insättaren, och vad som kan betalas ut enligt den svenska garantin.

7 § Om ett institut försätts i resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution, ska ersättning enligt denna lag betalas ut i de fall som anges i andra och tredje styckena. Ersättningen ska betalas till den som resolutionsmyndigheten anvisar.

Vid skuldnedskrivning enligt 21 kap. lagen om resolution ska ersättning betalas med ett belopp som motsvarar det som de garanterade insättningarna skulle ha skrivits ned med enligt 21 kap. 13 § första stycket 1 samma lag, om de inte hade varit undantagna från skuldnedskrivning.

Om resolutionsmyndigheten överför en insättning i enlighet med 17–19 kap. lagen om resolution, ska ersättning betalas med ett belopp som motsvarar det som de garanterade insättningarna skulle ha burit om förlusterna hade fördelats mellan borgenärerna enligt förmånsrättsordningen. Lag (2015:1026).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:1026, 2000:95

7 a § Om skuldnedskrivningsverktyget enligt 21 kap. lagen (2015:1016) om resolution tillämpas, får medel som omfattas av 15 § tillföras vid en kapitalisering av ett institut i resolution i den utsträckning garanterade insättningar skulle ha konverterats till eget kapital enligt 21 kap. 13 § första stycket 2 om de inte hade varit undantagna från konvertering. I utbyte ska kapitalinstrument erhållas till ett värde som motsvarar de tillförda medlen. Lag (2015:1026).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:1026

7 b § De medel som insättningsgarantin får bidra med enligt 7 och 7 a §§ får uppgå till högst 200 procent av målnivån enligt 15 a §. Lag (2016:625).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:625

7 c § De kapitalinstrument som erhålls i utbyte enligt 7 a § ska föras till insättningsgarantin.

Sådana tillgångar behöver inte säljas för att garantimyndigheten ska få låna medel i Riksgäldskontoret.

Den ersättning som garantimyndigheten får när tillgångar säljs ska tillgodoräknas behållna avgiftsmedel. Lag (2016:625).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:625

Ersättningsrättens inträde

8 § Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 § första stycket eller andra stycket 1, inträder rätt till ersättning när

 • 1. Finansinspektionen genom ett beslut har funnit att
  • a) en insättning som har förfallit till betalning inte har återbetalats av institutet enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga och
  • b) oförmågan att betala beror på institutets finansiella situation och inte endast är tillfällig, eller
 • 2. institutet försätts i konkurs.

Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 § andra stycket 2, inträder rätt till ersättning när en behörig myndighet i institutets hemland förklarar att insättningar hos institutet är indisponibla. Lag (2011:829).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:829

9 § Ersättning enligt garantin betalas av garantimyndigheten.

Ersättningar ska, om inget annat följer av 9 a eller 9 b §, göras tillgängliga för insättarna inom sju arbetsdagar från det att

 • 1. Finansinspektionen meddelar ett sådant beslut som avses i 8 § första stycket 1,
 • 2. institutet försätts i konkurs, eller
 • 3. en myndighet som avses i 8 § andra stycket förklarat att insättningar hos institutet är indisponibla.

Utbetalning får göras på det sätt som garantimyndigheten anser är lämpligt. Garantimyndigheten får i detta syfte öppna ett konto i insättarens namn i ett kreditinstitut eller hämta uppgifter från ett kreditinstitut eller en clearingorganisation om konto i ett kreditinstitut till vilket utbetalning av ersättning kan göras. Lag (2016:625).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:1433, 2011:829, 2016:625

9 a § Ersättningar som omfattas av artikel 7.3 i insättningsgarantidirektivet ska betalas ut så snart som möjligt och senast tre månader efter ersättningsrättens inträde enligt 8 §. Lag (2016:625).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:625

9 b § Garantimyndigheten får skjuta upp utbetalningen av ersättningen om

 • 1. det är ovisst om en person har rätt till ersättningen,
 • 2. insättningen är föremål för en rättstvist,
 • 3. insättningen är föremål för restriktiva åtgärder som har beslutats av nationella regeringar eller internationella organ,
 • 4. insättningen innefattar ett tilläggsbelopp enligt 4 c §,
 • 5. inga transaktioner har förekommit på kontot under de senaste 24 månaderna (kontot är vilande), eller
 • 6. ersättningen ska betalas ut för ett annat insättningsgarantisystems räkning i enlighet med artikel 14.2 i insättningsgarantidirektivet. Lag (2016:625).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:625

9 c § Ersättning ska inte betalas ut, om

 • 1. det inte har förekommit några transaktioner på kontot under de senaste 24 månaderna före ersättningsrättens inträde enligt 8 §, och
 • 2. ersättningen understiger garantimyndighetens administrativa kostnader för utbetalningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana administrativa kostnader som avses i första stycket. Lag (2016:625).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:625

10 § Den som har en insättning i ett svenskt institut förlorar sin rätt till ersättning, om han inte gör anspråk på ersättningen innan han har förlorat sin rätt till utdelning i institutets konkurs.

Information

11 § Svenska institut samt utländska institut som tar emot insättningar hos en filial här i landet ska informera den som har gjort eller avser att göra en insättning om

 • 1. huruvida insättningen omfattas av en garanti eller inte,
 • 2. för det fall insättningen omfattas av insättningsgarantin enligt denna lag, resultatet av den prövning som gjorts enligt 3 b § första stycket,
 • 3. den ersättningsnivå som gäller för garantin, och
 • 4. formerna för utbetalning av ersättning från garantin.

Information enligt första stycket ska lämnas vid marknadsföring av ett erbjudande.

Innan ett avtal om mottagande av insättningar ingås ska insättaren få information enligt första stycket och information med ett innehåll enligt bilaga 1 till insättningsgarantidirektivet och med uppgift om garantimyndighetens webbplats. Insättaren ska bekräfta att denna information tagits emot. Informationen ska tillhandahållas insättaren minst en gång varje år. Informationen ska vidare under avtalstiden framgå av kontoutdrag och liknande material som rör fordringsförhållandet. Informationen ska lämnas i pappersform om insättaren begär det.

Informationen enligt första stycket ska göras tillgänglig på det språk som insättaren och institutet enades om när avtalet om mottagande av insättningar ingicks eller på det eller de officiella språken i det EES-land där filialen är inrättad. Lag (2016:625).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:320, 2011:829, 2016:625

11 a § Om ett institut åsidosätter informationsplikten i 11 §, när den gäller insättningar från konsumenter, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas. Ett sådant åsidosättande ska anses utgöra otillbörlig marknadsföring enligt 10 § samma lag. Ett åsidosättande av 11 § kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29-36 §§ marknadsföringslagen.

Om ett institut åsidosätter informationsplikten i 11 §, när den gäller insättningar från bara andra än konsumenter, ska garantimyndigheten underrätta Finansinspektionen enligt 20 § denna lag. Lag (2008:497).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1433, 2008:497

11 b § Vid fusion eller annan form av ombildning av ett institut, som kan påverka insättarens rätt till ersättning, ska institutet informera insättaren minst en månad innan rättsverkningarna av ombildningen inträder.

Garantimyndigheten får tillåta en kortare tidsfrist, om det är motiverat av hänsyn till finansiell stabilitet eller skyddet för företagshemligheter.

Insättaren har rätt att ta ut eller till ett annat institut överföra insättningar och upplupen ränta till den del som överstiger ersättningsbeloppet enligt 4 §, om det görs inom tre månader från det att insättaren har informerats om ombildningen. Insättaren har rätt att vidta dessa åtgärder utan att drabbas av någon sanktion. Lag (2016:625).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2018:1395, 2004:320, 2016:625

11 c § Ett institut eller en filial som lämnar eller utesluts från insättningsgarantin enligt denna lag ska informera berörda insättare inom en månad från det att institutet eller filialen lämnade garantin. Lag (2016:625).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:625

Skyldighet att ta emot garanterade insättningar

11 d § Ett institut som erbjuder sig att ta emot insättningar enligt definitionen i 2 § är skyldigt att ta emot sådana insättningar av var och en, om det inte finns särskilda skäl mot det. Lag (2016:625).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1395

Avgifter

12 § Varje institut som omfattas av garantin ska betala en årlig avgift till garantimyndigheten. Avgiften för ett år grundas på institutens insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del insättningarna omfattas av garantin.

Institutens sammanlagda avgifter för ett år ska uppgå till ett belopp som motsvarar 0,1 procent av insättningarna.

Andra stycket behöver inte tillämpas när avgiften för ett enskilt institut

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (6)

13 § Garantimyndigheten ska årligen bestämma hur stort belopp varje institut ska betala i avgift. Avgiften ska betalas inom en månad från dagen för beslutet.

Avgiften ska baseras på institutets sammanlagda insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del de omfattas av garantin. Avgiften ska bestämmas med hänsyn till institutets risknivå.

Dröjsmålsränta ska tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta ska beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta procentenheter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter för garantin enligt denna lag. Lag (2016:625).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (10)

13 a § Om behållna avgiftsmedel inte är tillräckliga för att betala ut ersättning vid ersättningsrättens inträde enligt 8 §, ska garantimyndigheten besluta om en extra avgift. Avgiften får motsvara högst 0,5 procent av institutens sammanlagda insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del insättningarna omfattas av garantin.

Om det finns synnerliga skäl får garantimyndigheten, efter samråd med Finansinspektionen, besluta om en högre avgift. Lag (2016:625).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:625

13 b § Om betalning av en extra avgift enligt 13 a § skulle hota ett instituts likviditet eller solvens, får garantimyndigheten efter ansökan av institutet bevilja anstånd med betalning av avgiften.

Anstånd får beviljas med högst sex månader i taget.

Avgiften ska betalas när förutsättningarna för anstånd inte längre är uppfyllda. Lag (2016:625).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:625

14 § Om garantin för ett institut börjar gälla under ett löpande kalenderår ska avgiften för det året fastställas med hänsyn till den tid garantin gällt. Avgiften ska grundas på summan av institutets insättningar vid årets utgång och i övrigt beräknas på samma sätt som anges i 13 § andra stycket.

Om garantin för ett institut upphör att gälla under ett löpande kalenderår ska avgiften för det året fastställas med hänsyn till den tid garantin gällt. Avgiften ska i övrigt beräknas på samma sätt som anges i 12 och 13 §§.

Om ett institut helt eller delvis övergår till att omfattas av ett annat insättningsgarantisystem inom EES, ska de avgifter som institutet har betalat in enligt 13 § under de senaste tolv månaderna före övergången överföras till det andra insättningsgarantisystemet. Om övergången avser en del av verksamheten, ska avgifter överföras i proportion till överförda insättningar som omfattas av garantin.

En överföring av avgifter ska inte ske om institutet har uteslutits från garantin enligt denna lag. Lag (2018:1395).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:95, 2016:625, 2018:1395

14 a § Garantimyndigheten får ta ut avgifter för prövningen av en ansökan enligt 3 a §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifterna. Lag (2011:829).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:829

15 § Garantimyndigheten ska placera inbetalda avgifter på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten. Från de inbetalda avgifterna ska myndigheten dock räkna av de förvaltningskostnader som den haft för garantin.

I den utsträckning behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut ersättningar får garantimyndigheten låna medel i Riksgäldskontoret. Lag (2016:625).

Målnivå på behållna medel

15 a § De behållna avgiftsmedlen ska uppgå till ett belopp som motsvarar minst 0,8 procent av institutens sammanlagda insättningar som omfattas av garantin (målnivå).

Om de behållna avgiftsmedlen minskar till mindre än två tredjedelar av den nivå som anges i första stycket, ska nivån återställas inom sex år. Avgiften får då fastställas till ett högre belopp än vad som följer av 12 § andra stycket.

För att uppnå beloppet enligt första stycket får garantimyndigheten godta betalningsåtaganden från instituten. Andelen betalningsåtaganden får inte överstiga 30 procent av behållna avgiftsmedel. Lag (2016:625).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:625

Uppgiftsskyldighet

16 § Ett institut som omfattas av garantin ska lämna de uppgifter till garantimyndigheten som den behöver för att fastställa institutets avgift. De uppgifter som myndigheten behöver för att fastställa ett instituts avgift ska ha granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) respektive 7 a kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller, när det gäller bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) och, när det gäller kreditmarknadsföreningar, 8 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Institutet ska också utan dröjsmål lämna garantimyndigheten de uppgifter den behöver om insättare och deras insättningar samt de uppgifter den i övrigt behöver för sin verksamhet.

Garantimyndigheten får, när den anser att det är nödvändigt, genomföra en undersökning hos institutet. Lag (2018:719).

16 a § Ett institut som avser att helt eller delvis övergå till att omfattas av ett annat insättningsgarantisystem enligt insättningsgarantidirektivet ska underrätta garantimyndigheten om detta senast sex månader före övergången. Lag (2016:625).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:625

17 § Har ersättningsrätt inträtt enligt 8 §, ska institutet eller konkursförvaltaren lämna de uppgifter till garantimyndigheten som den behöver för att betala ut ersättning till insättarna, samt även i övrigt lämna myndigheten det biträde som den behöver för utbetalning av ersättning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana uppgifter som avses i 16 § och första stycket. Lag (2011:829).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1433, 2011:829

17 a § När Finansinspektionen har anledning att anta att ersättningsrätten enligt 8 § kan inträda, ska inspektionen informera garantimyndigheten om detta och lämna de uppgifter till myndigheten som den behöver för sin verksamhet enligt denna lag.

Riksbanken ska, på begäran av garantimyndigheten, lämna de uppgifter till myndigheten som den behöver för sin verksamhet enligt denna lag. Lag (2011:829).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:829

Samarbete och utbyte av information

17 b § Garantimyndigheten, Finansinspektionen och resolutionsmyndigheten ska samarbeta och utbyta information med varandra, med motsvarande myndigheter i andra länder, med företrädare för utländska garantisystem och med Europeiska bankmyndigheten i den utsträckning som följer av insättningsgarantidirektivet och Sveriges medlemskap i EU. Lag (2016:625).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:625

17 c § Garantimyndigheten får hänskjuta frågor som rör avtal med andra insättningsgarantisystem till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i enlighet med artikel 14.5 i insättningsgarantidirektivet. Lag (2016:625).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:625

Återbetalning av ersättning

18 § Om någon genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att ersättning betalats ut obehörigt eller med för högt belopp, ska återbetalning ske av vad som har betalats ut för mycket tillsammans med ränta beräknad enligt 6 § räntelagen (1975:635).

Sådan återbetalning ska ske också om någon i annat fall har tagit emot ersättning obehörigt eller med för högt belopp. Ränta ska i sådana fall tas ut beräknad enligt 5 § räntelagen.

Beslut enligt första och andra styckena fattas av garantimyndigheten och får verkställas enligt utsökningsbalken.

Om det finns särskilda skäl, får återbetalningsskyldighet enligt första och andra styckena efterges helt eller delvis. Lag (2016:625).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1433, 2016:625

Övertagande av fordran

19 § I fråga om utbetalade ersättningar enligt garantin träder staten in i insättarens rätt mot institutet med företrädesrätt framför insättaren intill det utgivna beloppet.

När ett utländskt garantisystem har betalat ut ersättning med anledning av att ett svenskt institut försatts i konkurs träder det utländska garantisystemet in i insättarens rätt mot institutet med företrädesrätt framför insättaren intill det utgivna beloppet. Lag (1999:161).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:119, 1999:161

Ingripanden m.m.

20 § Garantimyndigheten skall underrätta Finansinspektionen, om ett institut som omfattas av garantin inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag. Lag (2007:1433).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1433

21 § Om insättningar hos ett institut omfattas av garantin till följd av ett beslut enligt 3 § andra stycket men detta inte utgör en förutsättning för tillstånd enligt 4 kap. 4 § första stycket 3 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 4 kap. 6 § andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och institutet inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag, får garantimyndigheten förelägga institutet att vidta rättelse.

Om institutet inte har vidtagit rättelse inom ett år från föreläggandet, får garantimyndigheten besluta att garantin inte längre ska gälla beträffande insättningarna. Ett sådant beslut får, när det är fråga om ett utländskt institut från ett EES- land, meddelas endast om den behöriga myndigheten i institutets hemland har samtyckt till beslutet. Är det fråga om ett institut från ett land utanför EES, får beslut om att garantin inte längre ska gälla meddelas endast om tillsynsmyndigheten i institutets hemland har underrättats i förväg om beslutet.

Har garantimyndigheten beslutat att garantin inte längre ska gälla beträffande insättningar hos en filial i ett land utanför EES till ett svenskt institut, ska myndigheten underrätta tillsynsmyndigheten i det land där filialen finns om beslutet. Lag (2007:1433).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:320, 2007:1433, 2007:544

22 § I samtliga fall då garantimyndigheten har beslutat att garantin inte längre skall gälla skall institutet informera berörda insättare om beslutet. Lag (2007:1433).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1433

23 § Ett beslut om att garantin inte längre ska gälla inverkar inte på insättningar som omfattades av garantin innan beslutet vann laga kraft. Motsvarande gäller när beslut har meddelats om återkallelse av tillstånd eller filialtillstånd. Lag (2011:829).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:537, 2011:829

Överklagande

24 § Garantimyndighetens och Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut enligt 8 § första stycket 1 ska gälla omedelbart. Lag (2016:625).

Ändringar/Förarbeten (4)

25 § Har upphävts genom lag (2016:625).
26 § Har upphävts genom lag (2016:625).
27 § Har upphävts genom lag (2016:625).
28 § Har upphävts genom lag (2016:625).
29 § Har upphävts genom lag (2016:625).
30 § Har upphävts genom lag (2016:625).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1995:1571

Departement
Finansdepartementet B
Förarbeten
Prop. 1995/96:60, bet. 1995/96:NU7, rskr. 1995/96:83, EGTL135/5/94
Ikraft
1996-01-01
CELEX-nr
394L0019/S
SFS-nummer
1995:1571
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
 • 2. I fråga om institut som omfattas av garantin alltifrån lagens ikraftträdande skall avgiften för år 1996 bestämmas med utgångspunkt i förhållandena vid utgången av år 1995.

Lag (1996:593) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Prop. 1995/96:172, bet. 1995/96:NU25, rskr. 1995/96:267
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:593
Rubrik
Lag (1996:593) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (1996:1176) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Omfattning
ändr. 12, 13 §§
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1176
Rubrik
Lag (1996:1176) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (1997:119) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Förarbeten
Prop. 1996/97:72, bet. 1996/97:FiU22, rskr. 1996/97:170
Omfattning
ändr. 13, 16, 19 §§
Ikraft
1997-04-01
SFS-nummer
1997:119
Rubrik
Lag (1997:119) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (1998:773) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:773
Rubrik
Lag (1998:773) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (1999:161) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:30, bet. 1998/99:FiU15, rskr. 1998/99:131
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
1999-05-01
SFS-nummer
1999:161
Rubrik
Lag (1999:161) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (1999:915) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:129, bet. 1999/2000:FiU7, rskr. 1999/2000:46
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:915
Rubrik
Lag (1999:915) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2000:95) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:36, bet. 1999/2000:FiU14, rskr. 1999/2000:140, EGTL135/94 s5
Ikraft
2000-04-01
CELEX-nr
394L0019
Omfattning
upph. 7 §;ändr. 4, 14 §§;ny 4 a, 4 b §§
SFS-nummer
2000:95
Rubrik
Lag (2000:95) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2000:188) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182
Ikraft
2000-07-01
Omfattning
ändr. 13 §
SFS-nummer
2000:188
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller för beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2000:188) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2000:815) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:107, bet. 2000/01:FiU6, rskr. 2000/01:7
Omfattning
ändr. 12, 13 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:815
Rubrik
Lag (2000:815) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2002:52) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU2, rskr. 2001/02:129
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:52
Rubrik
Lag (2002:52) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2002:358) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237
Ikraft
2002-07-01
Omfattning
ändr. 13 §
SFS-nummer
2002:358
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. För beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (2002:358) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2004:320) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:139. bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217, EGTL135/1994 s5
Ikraft
2004-07-01
CELEX-nr
31994L0019
Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 11, 16, 21 §§;nya 11 a, 11 b §, rubr. närmast före 11 b §
SFS-nummer
2004:320
Rubrik
Lag (2004:320) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2005:257) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:92, bet. 2004/05:FiU25, rskr. 2004/05:226. EGTL135/1994 s5
Ikraft
2005-07-01
CELEX-nr
31994L0019
Omfattning
ändr. 12, 13 §§
SFS-nummer
2005:257
Rubrik
Lag (2005:257) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2005:920) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:920
Rubrik
Lag (2005:920) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2006:537) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:537
Rubrik
Lag (2006:537) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2006:1380) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2007-02-01
SFS-nummer
2006:1380
Rubrik
Lag (2006:1380) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2007:544) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2007-11-01
SFS-nummer
2007:544
Rubrik
Lag (2007:544) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2007:1433) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4 b, 9, 11 a, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 §§
SFS-nummer
2007:1433
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 • 2. De nya bestämmelserna ska även tillämpas på beslut som Insättningsgarantinämnden har fattat och på ansökningar som har gjorts före lagens ikraftträdande.
Rubrik
Lag (2007:1433) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2008:497) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Omfattning
ändr. 11 a §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:497
Rubrik
Lag (2008:497) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2008:811) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, rskr. 2008/09:16
Ikraft
2008-10-30
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
SFS-nummer
2008:811
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den kommit ut från trycket i Svensk författningssamling.
 • 2. Lagen ska dock tillämpas för tid från och med den 6 oktober 2008. Den ska inte tillämpas för fall där rätten till ersättning har inträtt före detta datum.
Rubrik
Lag (2008:811) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2009:698) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:186, bet. 2008/09:FiU:35, rskr. 2008/09:297, EUTL68/2009 s3
Ikraft
2009-06-30
CELEX-nr
32009L0014
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2009:698
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009. Den ska dock inte tillämpas för fall då rätten till ersättning har inträtt före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2009:698) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2010:1865) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18, rskr. 2010/11:57, EUTL68/2009 s3
Ikraft
2010-12-31
CELEX-nr
32009L0014
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2010:1865
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fall då rätten till ersättning har inträtt före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2010:1865) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2011:829) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:109, bet. 2010/11:FiU41, rskr. 2010/11:296, EUTL68/2009 s3
Ikraft
2011-07-01
CELEX-nr
32009L0014
Omfattning
ändr. 8, 9, 11, 15, 16, 17, 23 §§, rubr. närmast före 24 §;nya 3 a, 14 a, 17 a, 25 §§, rubr. närmast före 3 a §
SFS-nummer
2011:829
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
 • 2. Ett institut som tar emot eller avser att ta emot insättningar som omfattas av denna lag ska ansöka om prövning enligt 3 a § inom tre månader från ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2011:829) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2014:310) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253
Ikraft
2014-07-01
Omfattning
ändr. 4 b §
SFS-nummer
2014:310
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller för krav som avser tillgångar som varit föremål för brott som begåtts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:310) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2014:977) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
Ikraft
2014-08-02
CELEX-nr
32013R0575
Omfattning
ändr. 13 §
SFS-nummer
2014:977
Rubrik
Lag (2014:977) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2015:1026) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Omfattning
nuvarande 3 a § betecknas 3 b §;ändr. 2, 3, 25 §§, rubr. rubriken närmast före nuvarande 3 a § sätts närmast före 3 b §;nya 3 a, 7, 7 a och 26, 27, 28, 29, 30 §§, rubr. närmast före 26 §
Ikraft
2016-02-01
SFS-nummer
2015:1026
Rubrik
Lag (2015:1026) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2016:625) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261, direktiv 2014/49/EU
Ikraft
2016-07-01
Omfattning
upph. 25, 26, 27, 28, 29, 30 §§;nuvarande 11 b § betecknas 11 d §;ändr. 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 24 §§;nya 4 c, 7 b, 7 c, 9 a, 9 b, 9 c, 11 b, 11 c, 13 a, 13 b, 15 a, 16 a, 17 b, 17 c §§
SFS-nummer
2016:625
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller för årliga avgifter som beslutas under 2016.
Rubrik
Lag (2016:625) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2017:638) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2017-08-01
SFS-nummer
2017:638
Rubrik
Lag (2017:638) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2018:719) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:719
Rubrik
Lag (2018:719) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2018:804) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:804
Rubrik
Lag (2018:804) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2018:1395) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 24 §;ändr. 14 §, rubr. närmast före 11 b § sätts närmast före 11 d §
Ikraft
2018-08-01
SFS-nummer
2018:1395
Rubrik
Lag (2018:1395) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation