lagen.nu

Förordning (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Departement
Finansdepartementet SPN
Utfärdad
1995-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1296
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-15

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för förrättningar som handläggs av en lantmäterimyndighet och om beslut om debitering av förrättningskostnader (räkningar). Förordning (1998:1188).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1188

2 § Med förrättning avses i denna förordning även godkännande av överenskommelser enligt 43 § anläggningslagen (1973:1149), registrering av andelstal enligt 24 a § anläggningslagen och frigörande av fastighetstillbehör enligt 12 a § ledningsrättslagen (1973:1144).

Taxeavgift som beslutas med stöd av denna förordning ska även omfatta lantmäterimyndighetens kostnader för införande i fastighetsregistret. Förordning (2017:1296).

Ändringar/Förarbeten (3)

3 § Lantmäteriet får meddela föreskrifter om avgifter för förrättningar. Avgifterna ska betalas till lantmäterimyndigheten.

Om det finns särskilda skäl, får lantmäterimyndigheten i det enskilda fallet besluta att sökanden ska betala de beräknade förättningskostnaderna innan ansökan tas upp till prövning (förskott). Förordning (2008:697).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:697

Avgiftens storlek

4 § Avgiften ska antingen beräknas utifrån hur lång tid som behövs för handläggning av förrättningen och införande i fastighetsregistret eller, om det är särskilt föreskrivet, tas ut med fast belopp för vissa förrättningar, delar av förrättningar och i vissa fall införande i fastighetsregistret. Förordning (2017:1296).

Rättsfall (3)

MÖD 2016:16: Nedsättning av förrättningskostnader----- Bestämmelsen i 36 §...
MÖD 2017:46: Debitering av förrättningskostnad ----- Sakägare gjorde gällande att det...
RH 2007:81: Skäligheten av kostnadsräkning för lantmäteriförrättning har bedömts med analog...

Ändringar/Förarbeten (3)

5 § Om en sakägare begär det skall lantmäterimyndigheten, om det är möjligt, för en viss förrättning eller för en del av förrättningen lämna skriftligt anbud. Förordning (1998:1188).

Rättsfall (2)

MÖD 2017:46: Debitering av förrättningskostnad ----- Sakägare gjorde gällande att det...
RH 2007:81: Skäligheten av kostnadsräkning för lantmäteriförrättning har bedömts med analog...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1188

6 § Andra förrättningskostnader än taxeavgifter får förskotteras av lantmäterimyndigheten och tas upp i en räkning enligt 8 §. På ett förskotterat belopp ska ränta betalas från dagen för utbetalningen till räkningens förfallodag. Lantmäteriet får meddela föreskrifter om räntans storlek.

Lantmäterimyndigheten får i det enskilda fallet besluta att ränta inte ska betalas på det förskotterade beloppet. Förordning (2008:697).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:697

7 § Avgiften får sättas ned om

 • 1. fastighetsreglering eller sammanläggning medför att en fastighet eller en samfällighet av mindre betydelse inte behöver redovisas i fastighetsregistret,
 • 2. fastighetsreglering medför att redovisning i fastighetsregistrets allmänna del blir obehövlig för ett skifte eller ett servitut av mindre betydelse,
 • 3. fastighetsreglering medför att ett servitut av mindre betydelse kan avföras ur fastighetsregistrets inskrivningsdel,
 • 4. förrättningen avser en äganderättsutredning som länsstyrelsen beslutat om, eller
 • 5. skogsbrand, skred, ras eller naturolyckor i övrigt medför ett behov av en förrättning.

Nedsättning enligt första stycket får ske i mån av tillgång på medel och för åtgärder som är särskilt angelägna från allmän synpunkt. Förordning (2014:1314).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Räkning

8 § Lantmäterimyndigheten skall i en räkning ange det belopp som en sakägare skall betala för en avslutad eller inställd förrättning eller avvisad ansökan. Av räkningen skall framgå om och med vilket belopp avgiften har satts ned enligt 7 §. På belopp som har förfallit till betalning skall ränta betalas enligt 6 § räntelagen (1975:635).

En räkning skall betalas även om förrättningsbeslutet eller räkningen överklagas. Förordning (2003:1192).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1192

9 § Lantmäterimyndigheten får i en förrättning besluta att räkning för utfört arbete skall upprättas innan förrättningen har avslutats eller registrerats (delräkning). En delräkning får inte avse förskott. Förordning (2003:1192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1192

Överklagande m.m.

10 § Bestämmelser om överklagande av räkningar finns i 15 kap. 6 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) och 30 § fjärde stycket anläggningslagen (1973:1149). Förordning (2008:697).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:1188, 2008:697

11 § Finner en lantmäterimyndighet att en räkning är oriktig skall myndigheten ändra den, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

12 § Lantmäteriets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2008:697).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:697

Bemyndiganden m.m.

13 § Lantmäteriet får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:697).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:697

14 § En kommunal lantmäterimyndighet får besluta om lägre avgifter än de som Lantmäteriet har meddelat föreskrifter om enligt 3 §. Förordning (2008:697).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:697

Ändringar och övergångsbestämmelser

1995:1459

Departement
Finansdepartementet SPN
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1459
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996, då lantmäteritaxan (1971:1101) upphör att gälla.
 • 2. Äldre bestämmelser skall tillämpas på förrättningar som påbörjats före ikraftträdandet, med undantag för bestämmelserna om anmärkning mot räkning hos överlantmätarmyndigheten. Betalning skall dock erläggas till lantmäterimyndigheten, om inte Lantmäteriverket med stöd av 13 § första stycket förordnat att avgiften skall betalas till Lantmäteriverket. Skall tidersättning utgå för arbete som utförs efter ikraftträdandet skall denna bestämmas enligt de föreskrifter om avgifter som gäller när arbetet utförs.
 • 3. Det som enligt denna förordning gäller för kommunala lantmäterimyndigheter gäller också för fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

Förordning (1996:1583) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Förarbeten
Jfr prop. 1996/97:1 utg.omr.18 anslag D 1, bet. 1996/97:BoU1, rskr. 1996/97:92
Ikraft
1997-01-01
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1996:1583
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
 • 2. Äldre bestämmelser skall tillämpas på förrättningar som påbörjats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (1996:1583) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Förordning (1998:1188) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 5, 10 §§
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:1188
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998 men tillämpas inte i de fall där räkningen har utfärdats dessförinnan.

Rubrik
Förordning (1998:1188) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Förordning (2000:326) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:326
Rubrik
Förordning (2000:326) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Förordning (2003:1192) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4, 8, 9 §§
Ikraft
2004-02-01
SFS-nummer
2003:1192
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004.
 • 2. Äldre föreskrifter skall tillämpas på förrättningsärenden som har inkommit före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2003:1192) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Förordning (2008:697) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 6, 10, 12, 13, 14 §§
Ikraft
2008-09-01
SFS-nummer
2008:697
Rubrik
Förordning (2008:697) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Förordning (2009:1207) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1207
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden om återställande som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2009:1207) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Förordning (2014:1314) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2014-12-01
SFS-nummer
2014:1314
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2014.
 • 2. Förordningen i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 september 2014.
Rubrik
Förordning (2014:1314) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Förordning (2017:241) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:241
Rubrik
Förordning (2017:241) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Förordning (2017:1296) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1296
Rubrik
Förordning (2017:1296) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation