lagen.nu

Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1995-12-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1203
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15
Övrigt
Rättelseblad 2008:1000 och 2010:809 har iakttagits.

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller sådana anspråk på ersättning för skador som riktas mot staten.

Förordningen gäller dock inte anspråk på ersättning som grundas på

 • 1. påstående om att staten inte har fullgjort sina förpliktelser enligt ett avtal, eller
 • 2. ett statligt anställningsförhållande.

2 § Denna förordning tillämpas oavsett vad som gäller enligt bestämmelser i instruktioner eller andra författningar som har beslutats av regeringen.

Handläggande myndighet

3 § Justitiekanslern handlägger anspråk på ersättning med stöd av

36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken,

2 kap. 1 § eller 3 kap. 1, 2 eller 4 § skadeståndslagen (1972:207), om anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut,

23 § datalagen (1973:289),

– artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning,

7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177),

2 kap. 6 § lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst och 2 kap. 5 § lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet,

– lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, dock inte anspråk som avses i 8 § i den lagen,

5 kap. 3 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete, om anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut,

26 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser,

46 kap. 20 § skatteförfarandelagen (2011:1244), eller

28 § kamerabevakningslagen (2018:1200).

Justitiekanslern handlägger också andra anspråk på ersättning som grundas på ett påstående om överträdelse av unionsrätten.

Av 4 § följer att vissa anspråk på ersättning med stöd av 3 kap. 1, 2 eller 4 § skadeståndslagen handläggs av Kammarkollegiet. Förordning (2018:1203).

3 a § Har upphävts genom förordning (2003:611).

4 § Kammarkollegiet handlägger

 • 1. anspråk på ersättning med stöd av

18 kap. 4 eller 4 a § eller 19 kap. 37 eller 38 § jordabalken,

– 51 eller 52 § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,

19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988),

22 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009),

5 kap. 1 eller 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek,

7 kap. 5 eller 6 § lagen (2011:1200) om elcertifikat,

8 kap. 9 eller 10 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,

21 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader,

18 § lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el, eller

3 kap. 1, 2 eller 4 § skadeståndslagen (1972:207), vid handläggning av eller beslut i inskrivningsärende enligt jordabalken eller vid utfärdande av pantbrev eller annat bevis på grundval av innehållet i fastighetsregistrets inskrivningsdel, om anspråket grundas på ett påstående om fel eller försummelse eller en överträdelse av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

 • 2. ärenden som har överlämnats till Kammarkollegiet enligt 9 §, och
 • 3. ärenden som ska handläggas av Kammarkollegiet på grund av en överenskommelse enligt 4 § förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering. Förordning (2018:25).

5 § De förvaltningsmyndigheter som anges i bilagan till denna förordning handlägger andra anspråk än de som anges i 3 och 4 §§, om anspråket avser en skada som har inträffat inom myndighetens verksamhetsområde. I andra fall handläggs sådana anspråk av Justitiekanslern. Förordning (2014:1319).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1319

Behörighet, samråd, överlämnande m.m.

6 § En myndighet hos vilken ett anspråk på ersättning handläggs förhandlar för statens räkning med den som kräver ersättning. Myndigheten för också statens talan inför domstol.

Om inte annat följer av 8 eller 9 §, får myndigheten på statens vägnar besluta i fråga om skadestånd.

7 § En förvaltningsmyndighet som handlägger anspråk på ersättning som framställs med stöd av skadeståndslagen (1972:207), lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder eller 19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska samråda med Justitiekanslern, om ärendet är av principiell natur eller av stor ekonomisk betydelse.

När det gäller åtaganden för staten att betala högre ersättning än 250 000 kronor ska myndigheten alltid samråda med Justitiekanslern.

Skyldigheten att samråda gäller inte för Kammarkollegiet. Förordning (2014:1319).

Ändringar/Förarbeten (3)

8 § Har upphävts genom förordning (2004:986).

9 § En förvaltningsmyndighet ska, om inte annat följer av lag eller annan författning, överlämna ärenden om anspråk på ersättning för personskador till Kammarkollegiet. Om ett ärende avser även anspråk på ersättning för någon annan skada, ska hela ärendet överlämnas till kollegiet.

Ett ärende ska inte överlämnas till Kammarkollegiet enligt första stycket, om det avser anspråk på ersättning som framställs med stöd av

3 kap. 2 eller 4 § skadeståndslagen (1972:207),

8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, eller

19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Förordning (2018:25).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1998:1575, 2014:1319, 2018:25

10 § Justitiekanslern får uppdra åt en annan myndighet att fullgöra de uppgifter som Justitiekanslern har enligt denna förordning. Justitiekanslern får även ta över handläggningen av ärenden som avses i förordningen. Förordning (2004:986).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:1575, 2004:986

Yttrande från Statens skaderegleringsnämnd

11 § I ett ärende om reglering av personskada ska den handläggande myndigheten begära yttrande från Statens skaderegleringsnämnd när det är fråga om

 • 1. ersättning för inkomstförlust under invaliditetstid, om den medicinska invaliditeten uppgår till minst tio procent eller den årliga förlusten beräknas uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,
 • 2. ersättning under invaliditetstid för kostnader eller för ideell skada i fall med sådan medicinsk invaliditetsgrad som avses under 1,
 • 3. ersättning för förlust av underhåll, eller
 • 4. omprövning av livränta eller engångsbelopp enligt 5 kap. 5 § första stycket skadeståndslagen (1972:207).

Myndigheten ska även begära ett sådant yttrande om ärendet är av principiell natur. Förordning (2010:1694).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1694

12 § Nämnden skall höras även i andra ärenden om reglering av personskador, om den skadelidande begär det och den handläggande myndigheten inte finner det uppenbart obehövligt.

Lagrumshänvisningar hit (1)

13 § Oavsett bestämmelserna i 11 och 12 §§ får den handläggande myndigheten besluta om förskott som understiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, om det är uppenbart att staten är ersättningsskyldig med minst förskottsbeloppet.

I ett ärende om regressanspråk från försäkringsföretag behöver nämndens yttrande inte begäras, om företaget begärt yttrande från den nämnd som avses i 6 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359). Förordning (2011:249).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1694, 2011:249

Kostnader

14 § Justitiekanslern får besluta om ersättning av allmänna medel för biträde och för utredning i ett ärende i den utsträckning kostnaderna inte skall betalas av staten enligt rättshjälpslagen (1996:1619).

Om Justitiekanslern med stöd av 10 § har uppdragit åt en myndighet att i ett visst ärende fullgöra Justitiekanslerns uppgifter, får myndigheten besluta om ersättning enligt första stycket. Förordning (2004:986).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:1575, 2004:986

Överklagande

15 § Ett beslut i ett ärende som handläggs enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga

Förvaltningsmyndigheter som avses i 5 §

Arbetsförmedlingen

Bolagsverket

Centrala studiestödsnämnden

Domstolsverket

Ekobrottsmyndigheten

Försvarets materielverk

Försvarsmakten

Försäkringskassan

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Konsumentverket

Kriminalvården

Kronofogdemyndigheten

Kustbevakningen

Lantmäteriet

Livsmedelsverket

Luftfartsverket

Migrationsverket

Patent- och registreringsverket

Pensionsmyndigheten

Polismyndigheten

Sjöfartsverket

Skatteverket

Statens institutionsstyrelse

Statens jordbruksverk

Säkerhetspolisen

Trafikverket

Transportstyrelsen

Tullverket
Åklagarmyndigheten Förordning (2017:1075).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1995:1301

Departement
Justitiedepartementet L2
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1301
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
 • 2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall.
 • 3. I ärenden där framställning om ersättning gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

Förordning (1998:1575) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 7, 8, 9, 10, 14 §§;ny 3 a §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1575
Rubrik
Förordning (1998:1575) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2000:324) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndskrav mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:324
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.
 • 2. I ärenden där framställan om anspråk har gjorts före ikraftträdandet tilllämpas äldre bestämmelser.
Rubrik
Förordning (2000:324) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndskrav mot staten

Förordning (2000:389) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 3 a §§
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:389
Rubrik
Förordning (2000:389) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2001:278) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndskrav mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:278
Rubrik
Förordning (2001:278) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndskrav mot staten

Förordning (2003:129) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2003-05-01
SFS-nummer
2003:129
Rubrik
Förordning (2003:129) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2003:556) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:556
Rubrik
Förordning (2003:556) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2003:611) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3 a §;ändr. 3 §
Ikraft
2003-12-01
SFS-nummer
2003:611
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2003.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om ersättning som kommit in till Rikspolisstyrelsen eller Riksåklagaren före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2003:611) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2004:986) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 8 §;ändr. 3, 4, 7, 10, 14 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:986
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
 • 2. I ärenden där framställning om ersättning har gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
Rubrik
Förordning (2004:986) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2004:1206) om ändring i förordningen (2004:986) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 § i 2004:986
SFS-nummer
2004:1206
Rubrik
Förordning (2004:1206) om ändring i förordningen (2004:986) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2005:147) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2005-04-01
SFS-nummer
2005:147
Rubrik
Förordning (2005:147) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2007:262) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:262
Rubrik
Förordning (2007:262) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2008:1000) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1000
Rubrik
Förordning (2008:1000) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2010:809) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2010-12-01
SFS-nummer
2010:809
Rubrik
Förordning (2010:809) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2010:1694) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11, 13 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1694
Rubrik
Förordning (2010:1694) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2011:136) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:136
Rubrik
Förordning (2011:136) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2011:249) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:249
Rubrik
Förordning (2011:249) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2011:1452) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1452
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med stöd av 21 § lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.
Rubrik
Förordning (2011:1452) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2011:1482) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1482
Rubrik
Förordning (2011:1482) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2013:462) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:462
Rubrik
Förordning (2013:462) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2014:1319) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 7, 9 §§;ny bil.
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1319
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 2. I ärenden där ersättningsanspråk har framställts före ikraftträdandet gäller 5 § i den äldre lydelsen.
 • 3. Ersättningsärenden som handläggs av Rikspolisstyrelsen ska efter utgången av år 2014 handläggas av

– Säkerhetspolisen, om de gäller skador som uppkommit i en verksamhet som enligt lag eller förordning eller enligt annat beslut av regeringen handläggs av den myndigheten, och

– Polismyndigheten i övriga fall.

Rubrik
Förordning (2014:1319) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2016:730) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
utgår genom 2017:262
Ikraft
2017-05-01
SFS-nummer
2016:730
Rubrik
Förordning (2016:730) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2017:262) om ändring i förordningen (2016:730) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
utgår
SFS-nummer
2017:262
Rubrik
Förordning (2017:262) om ändring i förordningen (2016:730) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2017:508) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2017-07-02
SFS-nummer
2017:508
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med stöd av 13 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.
Rubrik
Förordning (2017:508) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2017:1075) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1075
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Ärenden som har inletts hos Justitiekanslern före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.
Rubrik
Förordning (2017:1075) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2018:25) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 9 §§
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:25
Rubrik
Förordning (2018:25) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2018:303) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:303
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med stöd av 48 § i den upphävda personuppgiftslagen (1998:204).
Rubrik
Förordning (2018:303) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2018:1203) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-08-01
SFS-nummer
2018:1203
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med stöd av 44 § i den upphävda kameraövervakningslagen (2013:460).
Rubrik
Förordning (2018:1203) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation