lagen.nu

Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
1995-12-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:248
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen.

2 § Bestämmelserna i denna förordning skall tillämpas bara om något annat inte följer av lag eller annan författning.

Riskanalys och skadeförebyggande åtgärder

3 § Varje myndighet skall identifiera vilka risker för skador eller förluster som finns i myndighetens verksamhet. Myndigheten skall värdera riskerna och beräkna vilka kostnader som staten har eller kan få med hänsyn till dessa risker. Resultatet skall sammanställas i en riskanalys.

Varje myndighet skall vidta lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förebygga skador eller förluster.

Riskfinansiering och skadereglering

4 § En myndighet får träffa överenskommelse med Kammarkollegiet om att kollegiet skall överta myndighetens risker i ekonomiskt avseende och dess ansvar för skadereglering.

Överenskommelsen får inte avse risker och skadereglering där anspråk på ersättning

5 § En myndighet får inte hos ett enskilt försäkringsföretag teckna eller låta teckna försäkring för statens egendom, ansvarighet eller i övrigt för skador som staten ska ersätta. Kammarkollegiet får besluta om undantag från denna bestämmelse, om det finns särskilda skäl. Förordning (2011:248).

6 § Det finns bestämmelser om reglering av skador även i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

Överklagande

7 § Kammarkollegiets beslut enligt 5 § får överklagas hos regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1995:1300

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1300

Förordning (2011:248) om ändring i förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:248
Rubrik
Förordning (2011:248) om ändring i förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation