lagen.nu

Förordning (1994:99) om vatten- och värmemätare

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1994-03-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:322
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15
Övrigt
Rättelseblad 2006:322 har iakttagits.

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller mätare som

  • a) en leverantör använder för att mäta hushållsförbrukning av vatten (vattenmätare) och
  • b) en leverantör använder för att mäta hushållsförbrukning av värmeenergi (värmemätare). Förordning (1999:929).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Krav på mätnoggrannhet m. m.

2 § Vattenmätare och värmemätare skall ha en mätnoggrannhet som är rimlig med hänsyn till kostnader och teknisk utveckling. Mätaren skall också vara lätt att avläsa. Förordning (1999:929).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:929

Bedömning av överensstämmelse

3 § För att en mätare skall få användas enligt 1 § skall den ha genomgått bedömning av överensstämmelse enligt föreskrivna krav. Förordning (2002:24).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:24

Användning

4 § En mätare får tas i bruk av mätaranvändaren endast om den uppfyller kraven i 2 § och har genomgått föreskrivet förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt 3 §. Förordning (1997:1022).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:1022

5 § En mätaranvändare skall se till att mätare som har tagits i drift uppfyller föreskrivna krav. Mätaranvändaren skall med vissa tidsintervall se över alla mätare i drift (mätarrevision). Förordning (1997:1022).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:1022

Rätt till utbyte av mätare

6 § Om en mätaranvändare inte ser över en mätare inom föreskriven tid för mätarrevision, har abonnenten rätt att på mätaranvändarens bekostnad få den utbytt. Förordning (1997:1022).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:1022

Bemyndiganden

7 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela

  • 1. närmare föreskrifter om utförande och egenskaper som krävs för att mätaren skall uppfylla kraven i 2 §,
  • 2. närmare föreskrifter om bedömning av överensstämmelse enligt 3 § och mätarrevision enligt 5 § samt
  • 3. föreskrifter för verkställighet av denna förordning. Förordning (2006:322).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:929, 2006:322

8 § Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med EES- avtalet får Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll genom föreskrift eller särskilt beslut medge undantag från denna förordning. Förordning (2006:322).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:929, 2006:322

Tillsyn

9 § Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon samt i denna förordning utövas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

Bestämmelser om befogenheter vid sådan tillsyn finns i 5 och 6 §§ lagen om måttenheter, mätningar och mätdon. Förordning (2006:322).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:929, 2006:322

10 § Tillsynen skall huvudsakligen inriktas på mätaranvändarens egenkontroll. Förordning (1997:1022).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:1022

Överklagande

11 § Bestämmelser om överklagande av tillsynsmyndighets beslut finns i 7 § lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:99

Departement
Näringsdepartementet RSN
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:99
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
  • 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1979:146) om el-, vatten- och värmemätare.
  • 3. I fråga om elmätare som tagits i drift före den 1 juli 1980 och inte därefter undergått mätarrevision tillämpas inte 5 § i fråga om skyldigheten att företa mätarrevision förrän mätaren första gången efter ikraftträdandet har genomgått sådan revision och åter tagits i bruk, dock senast den 1 juli 1998.

Förordning (1995:1177) om ändring i förordningen (1994:99) om el-, vatten- och värmemätare

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1177
Rubrik
Förordning (1995:1177) om ändring i förordningen (1994:99) om el-, vatten- och värmemätare

Förordning (1997:1022) om ändring i förordningen (1994:99) om el-, vatten- och värmemätare

Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 6, 10 §§
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1022
Rubrik
Förordning (1997:1022) om ändring i förordningen (1994:99) om el-, vatten- och värmemätare

Förordning (1999:929) om ändring i förordningen (1994:99) om el-, vatten- och värmemätare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 7, 8, 9 §§
Ikraft
1999-12-15
SFS-nummer
1999:929
Rubrik
Förordning (1999:929) om ändring i förordningen (1994:99) om el-, vatten- och värmemätare

Förordning (2002:24) om ändring i förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2002-03-01
SFS-nummer
2002:24
Rubrik
Förordning (2002:24) om ändring i förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare

Förordning (2006:322) om ändring i förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7, 8, 9 §§
Ikraft
2006-10-30
SFS-nummer
2006:322
Rubrik
Förordning (2006:322) om ändring i förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation