lagen.nu

Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:981
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag tillämpas av Svea hovrätt i mål som överklagats dit från en hyresnämnd.

2 § I fråga om en sådan rättegång skall hovrätten tillämpa 52 kap. rättegångsbalken, om inte annat följer av denna eller annan lag. Prövningstillstånd krävs dock inte för att hovrätten skall pröva hyresnämndens beslut. Lag (2005:704).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:704

3 § Klaganden får inte ändra sin talan till att avse en annan del av hyresnämndens beslut än den som uppgetts i överklagandet.

4 § Hovrätten skall verka för att utredningen i målet får den inriktning och omfattning som är lämplig med hänsyn till målets beskaffenhet. Hovrätten skall om möjligt se till att onödig utredning inte läggs fram.

5 § Muntlig förhandling får hållas om viss fråga eller i målet i dess helhet, om det kan antas vara till fördel för utredningen.

Muntlig förhandling skall hållas, om en part begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar emot det.

Rättsfall (2)

NJA 1997 s. 597: Fråga om muntlig förhandling enligt 5 § lagen (1994:831) om rättegången i vissa...
NJA 1999 s. 729: Hovrätts underlåtenhet att hålla muntlig förhandling i mål om rätt till...

6 § När muntlig förhandling eller förrättning för syn på stället skall hållas skall parterna kallas. En part får föreläggas att inställa sig personligen vid vite eller föreläggas att inställa sig vid påföljd att hans utevaro inte utgör hinder för målets vidare handläggning och avgörande.

7 § Har ett vittne, en sakkunnig eller en part under sanningsförsäkran hörts inför hyresnämnden och beror avgörandet även i hovrätten av tilltron till den bevisningen, får hyresnämndens beslut inte ändras i den delen utan att beviset tagits upp på nytt i hovrätten. En sådan ändring får dock göras, om det finns synnerliga skäl för att bevisets värde är ett annat än hyresnämnden antagit.

Rättsfall (1)

NJA 1999 s. 729: Hovrätts underlåtenhet att hålla muntlig förhandling i mål om rätt till...

8 § Beslut av Svea hovrätt har rättskraft, om beslutet innebär att en fråga som avses i 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 5 a, 6 eller 7 lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder har avgjorts. Detta gäller dock inte beslut som innebär avslag på ansökan om

Rättsfall (1)

RH 2018:29: Hyresnämndsmål. Stockholms kommun och Sundbybergs kommun har ansetts utgöra en...

Ändringar/Förarbeten (5)

9 § Bifalls en hyresvärds talan om att hyresavtalet skall upphöra att gälla får hovrätten efter yrkande av hyresvärden ålägga hyresgästen att flytta vid den tidpunkt då lägenheten skall lämnas.

Rättsfall (2)

RH 2016:13: Hyresnämndsmål. Hyresgästen hade under renovering av prövningslägenheten...
RH 2018:11: Hyresnämndsmål. Hovrätten har funnit att hyresnämnden är behörig att inom ramen...

10 § Hovrättens beslut i mål som avses med denna lag får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:831

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 1993/94:200, bet. 1993/94:JuU31, rskr. 1993/94:431
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:831
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Lagen tillämpas också på mål som överlämnats till Svea hovrätt av Bostadsdomstolen.

Lag (1997:66) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Förarbeten
Prop. 1996/97:30, bet. 1996/97:BoU5, rskr. 1996/97:143
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1997-04-01
SFS-nummer
1997:66
Rubrik
Lag (1997:66) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Lag (1998:149) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Förarbeten
Prop. 1997/98:46, bet. 1997/98:BoU7, rskr. 1997/98:152
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1998-06-01
SFS-nummer
1998:149
Rubrik
Lag (1998:149) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Lag (2002:101) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2002-04-01
SFS-nummer
2002:101
Rubrik
Lag (2002:101) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Lag (2005:704) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2008-11-01
SFS-nummer
2005:704
Rubrik
Lag (2005:704) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:704) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2005:704
SFS-nummer
2007:636
Rubrik
Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:704) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Lag (2010:29) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:21, bet. 2009/10:CU3, rskr. 2009/10:176
Ikraft
2010-03-01
Omfattning
ändr. 8 §
SFS-nummer
2010:29
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden som enligt lagen (2010:24) om upphävande av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. ska prövas enligt den upphävda lagen.
Rubrik
Lag (2010:29) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Lag (2012:981) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:1, utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU3, rskr. 2012/13:128
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2013-02-01
SFS-nummer
2012:981
Rubrik
Lag (2012:981) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation