lagen.nu

Lag (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)

Departement
Utrikesdepartementet UD
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
De institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) som anges i bilaga till denna lag kan förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.
Föreskrifter om immunitet och privilegier för ESK: s institutioner finns i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Bilaqa
De institutioner som avses i denna lag är:
  • 1. ESK-sekretariatet.
  • 2. Kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:716

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Förarbeten
Prop. 1993/94:192, bet. 1993/94:JuU32, rskr. 1993/94:378
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:716
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation