lagen.nu

Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:738
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

1 § Denna lag gäller för folkomröstning som avses i kommunallagen (2017:725). Lag (2017:738).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:738

2 § I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning skall fullmäktige besluta om

 • 1. dag för omröstningen,
 • 2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
 • 3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade,
 • 4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
 • 5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt
 • 6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.

Dagen för folkomröstningen skall beslutas efter samråd med den centrala valmyndigheten. Samrådet skall ske senast tre månader före omröstningsdagen.

Ett omröstningsdistrikt skall omfatta ett eller flera valdistrikt. Skall den kommunala folkomröstningen äga rum samtidigt med ett allmänt val eller en nationell folkomröstning, skall omröstningsdistrikt och valdistrikt sammanfalla.

Om den kommunala folkomröstningen skall hållas på samma dag som ett allmänt val eller en nationell folkomröstning, skall röstsedlarna för den kommunala folkomröstningen ha en färg som avviker från de övriga val- eller röstsedlarna.

Fullmäktige får besluta om de ytterligare föreskrifter som behövs för att genomföra folkomröstningen Lag (2002:250).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:250

3 § Kommunen eller landstinget skall på lämpligt sätt informera sina medlemmar om det som fullmäktige beslutat enligt 2 § och om vad som i övrigt gäller för folkomröstningen.

4 § För folkomröstningens genomförande i en kommun svarar valnämnden.

För folkomröstningens genomförande i ett landsting svarar valnämnden i den kommun inom landstingets område som landstinget träffar överenskommelse med. Om överenskommelse inte kan träffas, skall folkomröstningen genomföras av valnämnden i den kommun där landstinget har sin anslagstavla.

5 § Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och

 • 1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare),
 • 2. är medborgare i Island eller Norge, eller
 • 3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.

Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har också en sådan unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (2017:725).

Rösträtt vid folkomröstning i ett landsting har den som har rösträtt vid folkomröstning i en kommun inom landstinget. Lag (2017:738).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:250, 2017:738

6 § När en kommunal folkomröstning skall hållas, skall en röstlängd upprättas för varje omröstningsdistrikt. Det är uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet och i fastighetsregistret enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister 30 dagar före dagen för folkomröstningen som skall ligga till grund för uppgifterna i röstlängderna.

Uppgifter för framställning av röstlängder och röstkort tillhandahålls av den centrala valmyndigheten efter anmälan.

Skall folkomröstning äga rum samtidigt med ett allmänt val eller en nationell folkomröstning, får röstlängderna och röstkorten för den kommunala folkomröstningen samordnas med valet eller den nationella folkomröstningen. I annat fall och för de personer som inte är röstberättigade i det allmänna valet eller den nationella folkomröstningen skall kommunen eller landstinget framställa röstlängd och upprätta röstkort med ledning av registeruppgifterna från den centrala valmyndigheten.

Centrala valmyndigheten har rätt till ersättning för de kostnader som föranleds av den kommunala folkomröstningen. Lag (2002:250).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:250

7 § Röstkorten skall skickas ut så snart som möjligt. Om förtidsröstning skall ske, skall röstkorten vara de röstberättigade till handa senast den dag som förtidsröstningen inleds. Lag (2002:250).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:250

8 § Väljare som har förlorat sitt röstkort eller inte fått något röstkort skall få ett duplettröstkort om de begär det.

Om den kommunala folkomröstningen skall hållas på samma dag som ett allmänt val eller en nationell folkomröstning, får duplettröstkort tillhandahållas hos centrala valmyndigheten, länsstyrelsen, en utlandsmyndighet eller kommunen. I annat fall får duplettröstkort tillhandahållas hos den kommun eller det landsting som ansvarar för folkomröstningen.

De som vill ha ett duplettröstkort skall lämna uppgift om namn och personnummer. Lag (2002:250).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:250

9 § Om folkomröstning skall äga rum samtidigt med ett allmänt val eller en nationell folkomröstning, kan de som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem skriftligen begära att uppgifterna rättas. Bestämmelserna i 5 kap. 5-7 §§ samt 15 kap. 3 § 2, 5 §, 6 § första stycket 2 och andra stycket samt 9 § vallagen (2005:837) skall då tillämpas.

I annat fall skall de som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem skriftligen begära hos den kommun eller det landsting som ansvarar för omröstningen att uppgifterna rättas. Det som inträffat senare än 30 dagar före valdagen får inte ligga till grund för rättelse enligt denna paragraf. Lag (2005:844).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:844, 2002:250

10 § En röstsedel är ogiltig om den

 • 1. inte har tillhandahållits av valnämnden eller
 • 2. har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt.

Om det i ett röstkuvert finns flera likalydande röstsedlar, skall endast en röstsedel räknas. Finns det i annat fall mer än en röstsedel i röstkuvertet, är samtliga dessa röstsedlar ogiltiga. Lag (2002:250).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:256, 2002:250

11 § Sedan valnämnden har avslutat rösträkningen, skall röstsedlarna läggas in i särskilda omslag, de godkända för sig och de ogiltiga för sig. Omslagen skall förseglas.

Röstsedlarna skall förvaras minst ett år efter det att sammanräkningen har avslutats. Lag (2002:250).

12 § Tillkännagivandet om justering av valnämndens protokoll med anledning av en folkomröstning i ett landsting skall anslås på landstingets anslagstavla. Lag (2002:250).

13 § Valnämndens beslut med anledning av en folkomröstning i ett landsting får på begäran av en medlem av det landstinget överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725). Lag (2017:738).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:738

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:692

Departement
Finansdepartementet K
Förarbeten
Prop. 1993/94:188, bet. 1993/94:KU40, rskr. 1993/94:379
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:692

Lag (1998:256) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Förarbeten
Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:256
Rubrik
Lag (1998:256) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Lag (2002:250) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:80, bet. 2001/02:KU14, rskr. 2001/02:190
Omfattning
nuvarande 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 10, 11, 12, 13, 6 §§;ändr. 2, 5, 6, 10 §§;nya 7, 8, 9 §§
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:250
Rubrik
Lag (2002:250) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Lag (2005:844) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:844
Rubrik
Lag (2005:844) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Lag (2017:738) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 1, 5, 13 §§
SFS-nummer
2017:738
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:738) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation