lagen.nu

Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:960
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

1 § Bestämmelserna i denna förordning och med stöd av förordningen meddelade föreskrifter har till syfte att förebygga spridning av smittsamma djursjukdomar och att tillgodose djurskyddsintresset.

2 § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om de villkor som skall vara uppfyllda vid utförsel av djur och produkter av djur med avseende på

  • 1. frihet från vissa djursjukdomar,
  • 2. besiktning av officiell veterinär,
  • 3. anläggningar för produktion av djur och produkter av djur samt marknadsplatser för försäljning av djur,
  • 4. intyg om sjukdomsfrihet, härstamning eller identitet, och
  • 5. märkning av djur.

Jordbruksverket får också meddela föreskrifter om registreringsskyldighet för den som för ut djur och djurprodukter ur landet. Förordning (1998:757).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:757

3 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka åtgärder i smittskyddssyfte som skall vidtas av den som för köp eller hämtning av djur skall besöka djurstall eller på annat sätt komma i kontakt med djur.

4 § En officiell veterinär får besluta att djur som transporterats inom landet för att föras ut ur landet skall lastas ur och rengöras eller vårdas på annat sätt.

5 § Transportmedel för att föra ut djur ur landet skall vara godkända av en officiell veterinär innan de får användas.

Godsvagn eller annat fordon för förvaring av djur under transport ut ur landet skall desinficeras före användning, om fordonet tidigare använts för djurtransporter. Desinficeringen skall godkännas av en officiell veterinär.

Jordbruksverket får medge undantag från detta.

6 § Föreskrifter om ersättning för besiktning eller annan förrättning som utförts enligt förordningen eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter finns i förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning.

Kostnader för åtgärder enligt förordningen eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter skall betalas av den som vill föra ut djur eller produkter av djur ur landet eller av den som äger eller ansvarar för transportmedel som används vid utförseln. Förordning (1994:1312).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1312

7 § En officiell veterinärs beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får överklagas till Jordbruksverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Beslut enligt förordningen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen gäller omedelbart, om inte något annat bestäms. Förordning (2018:960).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:757, 2018:960

8 § Om påföljd för olovlig utförsel av djur eller produkter av djur och för försök därtill finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. I fråga om beslagtaget gods skall de försiktighetsmått iakttas som Jordbruksverket efter anmälan av Tullverket anser nödvändiga.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av denna förordning, döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i lagen om straff för smuggling. Förordning (2000:1273).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1998:757, 1999:522, 2000:1273

9 § Tullverket skall övervaka att utförsel sker i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och de med stöd av förordningen meddelade föreskrifterna. Förordning (1999:522).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:522

10 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av förordningen får beslutas av Jordbruksverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:542

Departement
Näringsdepartementet RSL
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:542

Förordning (1994:1312) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1312
Rubrik
Förordning (1994:1312) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Förordning (1998:757) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL121/64 s1977, EGTL109/97 s1
Ikraft
1998-07-15
CELEX-nr
364L0432 397L0012
Omfattning
ändr. 2, 7, 8 §§
SFS-nummer
1998:757
Rubrik
Förordning (1998:757) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Förordning (1999:522) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8, 9 §§
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:522
Rubrik
Förordning (1999:522) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Förordning (2000:1273) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1273
Rubrik
Förordning (2000:1273) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Förordning (2018:960) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:960
Rubrik
Förordning (2018:960) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation