lagen.nu

Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1157
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Allmänna bestämmelser

1 § Med frivillig försvarsverksamhet avses i denna förordning verksamhet som främjar totalförsvaret och som omfattar försvarsupplysning samt rekrytering och utbildning av frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret.

En organisation som bedriver frivillig försvarsverksamhet benämns i denna förordning frivillig försvarsorganisation.

De frivilliga försvarsorganisationerna anges i bilaga till förordningen.

2 § En myndighet med uppgifter inom totalförsvaret får ingå ett skriftligt avtal med en person som tillhör en frivillig försvarsorganisation (en frivillig) om att denne skall tjänstgöra inom totalförsvaret. Personer som har ingått sådana avtal benämns avtalspersonal.

Innan ett avtal enligt första stycket ingås, skall myndigheten kontrollera med den frivilliga försvarsorganisationen att den frivillige är lämplig för tjänstgöringen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Myndigheternas uppgifter

3 § Myndigheter med uppgifter inom totalförsvaret skall, var och en inom sitt verksamhetsområde, efter hörande av berörda frivilliga försvarsorganisa-tioner och de samarbetsorgan som organisationerna kan ha bildat,

  • 1. ange målen för utbildning av frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret,
  • 2. ange vilken utbildning som myndigheten anser bör genomföras,
  • 3. lämna organisationerna underlag för upplysningsverksamhet,
  • 4. vid behov teckna avtal enligt 2 §,
  • 5. registrera och krigsplacera sådan personal som ingått avtal,
  • 6. i övrigt stödja den frivilliga försvarsverksamheten. Förordning (2002:712).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:712

4 § Avtal om tjänstgöring får ingås med den som fyllt 16 år eller, om tjänstgöringen avser Försvarsmakten, 18 år. Den som skall tjänstgöra i Försvarsmakten skall vara svensk medborgare.

Av avtalet skall framgå tjänstgöringens art, tjänstgöringsskyldighetens omfattning samt tjänstgöringstidens längd.

5 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten ska, inom sina respektive verksamhetsområden, fördela och betala ut organisationsstöd till de frivilliga försvarsorganisationerna.

Myndigheterna får inom respektive område, i samverkan med andra berörda myndigheter, komma överens med organisationerna om uppdrag inom totalförsvaret. Förordning (2008:1012).

Ändringar/Förarbeten (4)

Övriga bestämmelser

6 § Om förmåner i samband med tjänstgöring enligt denna förordning finns särskilda bestämmelser.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:712

7 § Föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning får utfärdas, efter hörande av berörda myndigheter och organisationer, av Försvarsmakten i fråga om verksamheten inom det militära försvaret och av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övrigt. Förordning (2008:1012).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:832, 2002:504, 2008:1012

8 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps och Försvarsmaktens beslut enligt 5 § första stycket får överklagas hos regeringen. Förordning (2008:1012).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1012, 2002:712

Bilaga

De frivilliga försvarsorganisationerna utgörs av
Svenska försvarsutbildningsförbundet,
Insatsingenjörernas riksförbund,
Flygvapenfrivilligas riksförbund,
Frivilliga automobilkårernas riksförbund,
Frivilliga flygkåren,
Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund,
Frivilliga radioorganisationen,
Försvarets personaltjänstförbund,
Svenska blå stjärnan,
Föreningen svenska röda korset i fråga om medverkan i totalförsvarets sjukvård och i verksamheten för civilbefolkningens skydd i krig,
Riksförbundet Sveriges lottakårer,
Sjövärnskårernas riksförbund,
Svenska brukshundklubben,
Svenska fallskärmsförbundet,
Svenska pistolskytteförbundet,
Svenska skyttesportförbundet,
Sveriges civilförsvarsförbund, och
Sveriges bilkårers riksförbund. Förordning (2009:1157).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:524

Departement
Försvarsdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1993/94:100 (bil. 5), bet. 1993/94:FöU9, rskr. 1993/94:295
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:524
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då kungörelsen (1970:301) om frivillig försvarsverksamhet skall upphöra att gälla.
  • 2. I fråga om avtal som ingåtts före förordningens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser.

Förordning (1995:695) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Omfattning
upph. 5 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:695
Rubrik
Förordning (1995:695) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Förordning (1999:696) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
1999-08-15
SFS-nummer
1999:696
Rubrik
Förordning (1999:696) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Förordning (1999:832) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1999-12-01
SFS-nummer
1999:832
Rubrik
Förordning (1999:832) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Förordning (2001:252) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:252
Rubrik
Förordning (2001:252) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Förordning (2002:504) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:504
Rubrik
Förordning (2002:504) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Förordning (2002:712) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §, rubr. närmast före 5 § sätts närmast före 6 §;nya 5, 8 §§
Ikraft
2002-10-15
SFS-nummer
2002:712
Rubrik
Förordning (2002:712) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Förordning (2005:818) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:818
Rubrik
Förordning (2005:818) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Förordning (2007:269) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:269
Rubrik
Förordning (2007:269) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Förordning (2007:769) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:769
Rubrik
Förordning (2007:769) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Förordning (2008:1012) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 7, 8 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1012
Rubrik
Förordning (2008:1012) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Förordning (2009:686) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2009-08-01
SFS-nummer
2009:686
Rubrik
Förordning (2009:686) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Förordning (2009:1157) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1157
Rubrik
Förordning (2009:1157) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation