lagen.nu

Förordning (1994:523) om förmåner till frivilliga

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:202
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-04-19

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning avses med frivillig den som är medlem i en sådan frivillig försvarsorganisation som anges i bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet.

Enligt överenskommelse mellan en frivillig försvarsorganisation och en berörd myndighet kan även någon annan än den som är medlem i en sådan organisation anses som frivillig under viss tjänstgöring.

Förmåner i fredstid

Dagpenning, dagersättning m. m.

2 § När en frivillig tjänstgör under tid då det inte råder höjd beredskap, får han eller hon dagpenning, om tjänstgöringen avser

  • 1. utbildning i mer än två dagar till en krigsbefattning eller vidareutbildning i en krigsbefattning eller vidareutbildning till instruktör,
  • 2. deltagande i ledningsövning för totalförsvaret eller i lokal totalförsvarsövning.

Vid annan tjänstgöring än som avses i första stycket får den frivillige dagersättning om det inte är fråga om sådan verksamhet som ersätts enligt 2 a §. Vid utbildning enligt första stycket 1 som är kortare än tre dagar betalas dock dagpenning för dag för vilken den frivillige visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen. Förordning (2011:1569).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1073, 2011:1569

2 a § När personal med avtal för tjänstgöring i Försvarsmakten enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet tjänstgör i Försvarsmakten under tid då höjd beredskap inte råder, får han eller hon ersättning för arbete och tidsspillan

  • 1. om tjänstgöringen avser räddningstjänst eller
  • 2. när han eller hon medverkar när Försvarsmakten lämnar stöd till en annan myndighet eller enskild enligt lag eller förordning eller efter beslut av regeringen.

Ersättningen lämnas enligt de grunder som senast har avtalats i fråga om motsvarande ersättning till deltidsanställda brandmän. Förordning (2011:1569).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1569, 2000:1073

3 § En frivillig på lägst gruppchefsnivå har rätt till befattningspenning enligt bestämmande av den myndighet som anges i 16 §.

Lagrumshänvisningar hit (2)

4 § En frivillig som är funktionär inom en frivillig försvarsorganisation och är avtalsbunden för samverkan med totalförsvarsmyndigheter har rätt till befattningspenning under verksamhet som funktionär enligt bestämmande av den myndighet som anges i 16 §.

Myndigheten skall bestämma det högsta belopp som får betalas som årligt arvode till övriga funktionärer inom de frivilliga försvarsorganisationerna.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Dagpenning och dagersättning betalas med belopp som motsvarar vad en totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

För in- och utryckningsdagar som infaller på lördag, söndag eller helgdag betalas dagpenning endast om den frivillige visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen. Förordning (2011:1569).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:694, 2011:1569

6 § Om en tjänstgöringsdag omfattar mindre än sex timmar, betalas dagpenning och dagersättning endast om den genomsnittliga tjänstgöringen per dag under tjänstgöringsperioden uppgår till minst 6 timmar.

7 § En frivillig får en utbildningspremie när han eller hon

  • 1. fullgjort en avtalsenlig repetitionsutbildning,
  • 2. godkänts vid en befälskurs för avtalsbunden personal,
  • 3. godkänts vid en befordringskurs inom frivillig befäls- utbildning eller
  • 4. godkänts vid en utbildning till instruktör.

Premiens belopp fastställs av den myndighet som anges i 16 §. Förordning (1997:87).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:87

Reseförmåner

8 § En frivillig får vid inryckning till och utryckning från tjänstgöring fri resa mellan bostaden eller arbetsplatsen och tjänstgöringsplatsen.

Vid tjänstledighetsresor får en frivillig fri hemresa enligt bestämmelser som meddelats av den myndighet som anges i 16 §.

Lagrumshänvisningar hit (2)

9 § Om någon färdbiljett inte tillhandahålls har den frivillige rätt till resekostnadsersättning. Den utgör högst det belopp som motsvarar kostnaden för resa med tåg eller fartyg i andra klass.

Om en fri resa görs med egen bil betalas ersättning enligt 10 kap. 3 § Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Förordning (2018:202).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:202

10 § En frivillig får under tjänstgöring fri inkvartering och fri förplägnad. Samma förmåner får en frivillig under den tid då han eller hon efter kallelse färdas från bostaden eller arbetsplatsen till tjänstgöringsplatsen samt vid återresa därifrån. Om dessa förmåner inte kan tillhandahållas, har den frivillige rätt till ersättning som motsvarar vad en totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Förordning (1995:694).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:694

Övriga förmåner

11 § En frivillig har under tjänstgöring rätt till samma sjukvårds- och tandvårdsförmåner samt begravningshjälp som en totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Förordning (2011:1569).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:694, 2011:1569

12 § En frivillig har samma rätt till familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag och begravningsbidrag enligt 7 kap. 2 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga som den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om den frivilliges tjänstgöring ska pågå minst fyra dagar i följd och inte ger rätt till dagpenning eller rätt till lön enligt de grunder som gäller för anställd personal. Vid annan tjänstgöring har den frivillige rätt till näringsbidrag enligt samma förordning.

En frivillig har samma rätt till grupplivförsäkring för dödsfall som en totalförsvarspliktig har enligt förordningen om förmåner för totalförsvarspliktiga.

Särskilda föreskrifter om rätt till ersättning för skada och sjukdom under tjänstgöringen finns i 6 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m. m. Förordning (2010:1686).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:694, 2010:1686

13 § Deltagare i en frivillig försvarsorganisations ungdomsutbildning får fria resor och andra naturaförmåner eller ersättning för sådana förmåner, med undantag av kontant ersättning för måltid, i samma omfattning som andra frivilliga.

Förmåner under höjd beredskap

14 § En frivillig får vid tjänstgöring under höjd beredskap befattningspenning enligt 3 §, dagpenning enligt 5 § och andra förmåner enligt 8--12 §§.

Dessutom betalas fälttraktamente som fastställs av regeringen i särskild ordning.

Förmåner enligt första och andra styckena betalas även till de frivilliga försvarsorganisationernas egen avtalspersonal. Förordning (1995:694).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:694

15 § Föreskrifterna i 11 kap. 1-3 §§, 12 kap. 1 § och 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga ska tillämpas under höjd beredskap i fråga om dagpenning. Underlag till Försäkringskassan enligt 11 kap. 2 § ska dock lämnas av Försvarsmakten i fråga om det militära försvaret och av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övrigt. Vid tillämpningen av 13 kap. 1 § 1 ska Försäkringskassan även höra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1011).

Ändringar/Förarbeten (5)

Övriga bestämmelser

16 § Beslut som avses i 3, 4, 7 och 8 §§ ska meddelas, i fråga om verksamheten inom det militära försvaret, av Försvarsmakten och i övrigt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Innan Försvarsmakten eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar ett sådant beslut ska de samråda med varandra. Förordning (2008:1011).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:833, 2002:503, 2008:1011

17 § De föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning får meddelas, efter hörande av berörda myndigheter och organisationer, av Försvarsmakten i fråga om verksamheten inom det militära försvaret och av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övrigt. Förordning (2008:1011).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:833, 2002:503, 2008:1011

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:523

Departement
Försvarsdepartementet
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:523

Förordning (1995:694) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Omfattning
ändr. 5, 10, 11, 12, 14, 15 §§
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:694
Rubrik
Förordning (1995:694) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Förordning (1997:87) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1997-05-01
SFS-nummer
1997:87
Rubrik
Förordning (1997:87) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Förordning (1999:833) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner för frivilliga

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15, 16, 17 §§
Ikraft
1999-12-01
SFS-nummer
1999:833
Rubrik
Förordning (1999:833) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner för frivilliga

Förordning (2000:1073) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §;ny 2 a §
Ikraft
2000-12-11
SFS-nummer
2000:1073
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 11 december 2000. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 november 2000.

Rubrik
Förordning (2000:1073) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Förordning (2002:503) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15, 16, 17 §§
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:503
Rubrik
Förordning (2002:503) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Förordning (2004:966) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:966
Rubrik
Förordning (2004:966) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Förordning (2008:1011) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15, 16, 17 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1011
Rubrik
Förordning (2008:1011) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Förordning (2010:1686) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1686
Rubrik
Förordning (2010:1686) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Förordning (2011:1569) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr 2, 2 a, 5, 11 §§
Ikraft
2012-02-01
SFS-nummer
2011:1569
Rubrik
Förordning (2011:1569) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Förordning (2018:202) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2018-05-21
SFS-nummer
2018:202
Rubrik
Förordning (2018:202) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation