lagen.nu

Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1256
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Lagens tillämpningsområde, m.m.

1 § Denna lag är tillämplig vid verkställighet av dom på fängelse, dock inte fängelse som ådömts enligt 28 kap. 3 § brottsbalken, om den dömde skall avtjäna fängelse i högst sex månader. Lag (2005:42).

Rättsfall (1)

RÅ 2006 ref. 3: En person som dömts till två månaders fängelse för brott mot alkohollagen har...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:784, 2005:42

2 § I fall som avses i 1 § får, på ansökan av den dömde, beslutas att fängelsestraffet skall verkställas utanför anstalt. En ansökan får inte bifallas, om den dömde är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt av någon annan anledning än för verkställighet av det straff som ansökan avser eller om särskilda skäl annars talar mot verkställighet utanför anstalt.

Har den dömde tidigare undergått verkställighet utanför anstalt i form av intensivövervakning, får en ansökan bifallas endast om det därefter förflutit en period av minst tre år under vilken den dömde inte begått något brott som har föranlett strängare påföljd än böter.

För verkställigheten utanför anstalt skall gälla vad som föreskrivs i denna lag. Verkställigheten bedrivs under ledning av Kriminalvården. Lag (2005:981).

Rättsfall (2)

HFD 2012 ref. 9: Särskilda skäl som utgör hinder mot verkställighet utanför anstalt i form av...
RÅ 2006 ref. 3: En person som dömts till två månaders fängelse för brott mot alkohollagen har...

Ändringar/Förarbeten (4)

Formerna för verkställigheten

3 § Verkställigheten utanför anstalt sker i form av intensivövervakning i förening med ett förbud för den dömde att vistas utanför bostaden annat än på särskilt angivna tider och för bestämda ändamål såsom förvärvsarbete, utbildning, vård, nödvändiga inköp och liknande. Efterlevnaden av förbudet skall kontrolleras med elektroniska hjälpmedel.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Den dömde ska under verkställigheten utanför anstalt iaktta skötsamhet, efter förmåga söka försörja sig samt i övrigt rätta sig efter vad som åligger honom enligt denna lag och enligt föreskrift som meddelats med stöd av lagen. Han eller hon ska avhålla sig från alkohol och andra beroendeframkallande medel, sådana medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel samt sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Den dömde är, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl, skyldig att under verkställigheten på begäran lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov för kontroll av att han eller hon inte är påverkad av sådana medel eller varor som avses i första stycket andra meningen. Elektroniska hjälpmedel får användas för att kontrollera att den dömde avhåller sig från alkohol. Lag (2008:37).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:784, 1999:56, 2008:37

5 § Den dömde ska betala en avgift, om det är motiverat med hänsyn till hans eller hennes möjligheter att få inkomst under verkställigheten utanför anstalt.

Avgiften uppgår till 80 kronor per dag som verkställigheten ska pågå, dock högst 9 600 kronor för hela verkställighetsperioden. Avgiften ska betalas i förskott och tillföras brottsofferfonden. Lag (2014:1572).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:784, 2005:42, 2014:1572

6 § Kriminalvården skall under den tid verkställigheten utanför anstalt pågår utöva noggrann tillsyn över den dömde och fortlöpande hålla sig underrättad om hans förhållanden. Myndigheten skall också genom förmedling av stöd och hjälp verka för att den dömde inte fortsätter att begå brott och för att hans anpassning i samhället även i övrigt främjas.

Kriminalvården kan vid behov förordna en eller flera personer att biträda vid tillsynen. Lag (2005:981).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:618, 2005:981

7 § Den dömde skall under verkställigheten utanför anstalt hålla Kriminalvården underrättad om förhållanden som har betydelse för verkställigheten, på kallelse inställa sig hos myndigheten och i övrigt enligt myndighetens anvisningar upprätthålla förbindelse med denna. I den mån Kriminalvården har bestämt det, gäller vad som nu sagts om myndigheten även den som förordnats att biträda vid tillsynen. Lag (2005:981).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:618, 2005:981

8 § Vid verkställighet utanför anstalt skall särskilda föreskrifter meddelas om vad den dömde har att iaktta. Sådana föreskrifter skall avse

 • 1. vilken bostad den dömde skall ha under verkställighetstiden,
 • 2. vad som skall gälla i fråga om arbetsanställning, annan förvärvsverksamhet, utbildning eller annan sådan sysselsättning,
 • 3. under vilka tider och för vilka ändamål den dömde tillåts att vistas utanför bostaden,
 • 4. det sätt på vilket den dömde skall hålla kontakt med Kriminalvården och den som förordnats att biträda vid tillsynen enligt 7 § och omfattningen av kontaktskyldigheten och
 • 5. det belopp som den dömde skall betala enligt 5 § och när betalning skall ske.

Särskild föreskrift får också avse läkarvård, nykterhetsvård eller annan vård eller behandling eller deltagande i särskilt anordnade program eller verksamheter som med hänsyn till den dömdes förhållanden framstår som lämpliga. Lag (2005:981).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:618, 2005:981

Beslut om lagens tillämpning, m.m.

9 § Kriminalvården prövar, på skriftlig ansökan av den dömde, frågan om denne skall få undergå verkställighet av dom på fängelse utanför anstalt.

Kriminalvårdens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2005:981).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:509, 2005:981

9 a § Ett beslut får inte överklagas enligt 9 § innan beslutet har omprövats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett beslut som inte har omprövats skall anses som en begäran om omprövning.

Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till den dömdes nackdel. Lag (2005:981).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:1729, 2005:981, 2005:981

9 b § En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den dömde fick del av beslutet. I begäran om omprövning skall den dömde ange vilket beslut som avses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär. Lag (2005:981).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:981

9 c § Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent skall den avvisas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat den dömde felaktig underrättelse om hur man begär omprövning. Lag (2005:981).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:981

9 d § Kriminalvårdens beslut enligt 9 § överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets den kriminalvårdsanstalt, det häkte eller det frivårdskontor är beläget där den dömde var inskriven när det första beslutet i ärendet fattades. Lag (2009:819).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:819, 2005:981

10 § Kriminalvården skall informera dömda som avses i 1 § om innehållet i denna lag. Lag (2005:981).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:618, 2005:981

11 § Har den dömde ansökt om att få undergå verkställighet av dom på fängelse utanför anstalt, får han eller hon inte tas in i en kriminalvårdsanstalt för att påbörja verkställigheten innan Kriminalvården prövat ansökan. Den dömde får dock dessförinnan tas in i en kriminalvårdsanstalt för verkställighet av straffet, om

 • 1. ansökan har gjorts efter den dag han eller hon enligt föreläggande som avses i 6 § första stycket strafftidslagen (2018:1251) senast skulle ha inställt sig vid en kriminalvårdsanstalt för verkställighet av straffet,
 • 2. han eller hon tidigare har gjort en ansökan om att få undergå verkställighet av straffet utanför anstalt,
 • 3. det är uppenbart att ansökan inte gäller ett fall som avses i 1 § denna lag,
 • 4. det är uppenbart att ansökan inte kan bifallas på grund av bestämmelsen i 2 § andra stycket, eller
 • 5. han eller hon är häktad. Lag (2018:1256).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:42, 2018:1256

12 § Bestämmelser om när fängelsestraff får verkställas och hur strafftid ska beräknas finns i strafftidslagen (2018:1251). Bestämmelserna i 6 § andra och tredje styckena, 7 § första stycket 1 och 2 och andra stycket samt 1416 §§ i den lagen om förpassning, anstånd och uppskov med verkställighet ska dock inte gälla i fråga om verkställighet utanför anstalt enligt denna lag.

Vid tillämpning av 6 § första stycket strafftidslagen på verkställighet utanför anstalt enligt denna lag ska den dömde föreläggas att påbörja verkställigheten i sin bostad en viss dag. Strafftiden ska räknas från och med den dagen. Bestämmelsen i 19 § strafftidslagen om sammanläggning av fängelsestraff ska inte tillämpas under verkställigheten utanför anstalt om den sammanlagda fängelsetiden då kommer att överstiga etthundraåttio dagar.

I fråga om avbrott i verkställigheten utanför anstalt ska 12 a kap. 1–3 §§ fängelselagen (2010:610) tillämpas. Lag (2018:1256).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

13 § Kriminalvården beslutar om föreskrifter enligt 8 §. Myndigheten tar emot och redovisar den i 5 § angivna avgiften.

Om den dömdes personliga förhållanden föranleder det, får Kriminalvården ändra en föreskrift enligt 8 § första stycket eller ändra, upphäva eller meddela en ny föreskrift enligt 8 § andra stycket.

Kriminalvårdens beslut gäller omedelbart om inte annat förordnas. Lag (2005:981).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:618, 2005:981

14 § Beslutet om verkställighet utanför anstalt ska upphävas, om den elektroniska kontroll som avses i 3 § annat än tillfälligt blir omöjlig att upprätthålla. Vistelse på sjukhus eller därmed jämförlig inrättning ska dock inte föranleda upphävande av beslut om verkställighet utanför anstalt.

Beslut om verkställighet utanför anstalt ska upphävas om den dömde

 • 1. åsidosätter vad som åligger honom eller henne enligt denna lag eller enligt en föreskrift som meddelats med stöd av lagen och det som ligger honom eller henne till last inte är av mindre betydelse,
 • 2. begär att så ska ske,
 • 3. inte följer föreläggandet att påbörja verkställigheten eller, när verkställigheten ska påbörjas, är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt av någon annan anledning än för verkställighet av det straff som beslutet avser, eller
 • 4. innan verkställigheten har påbörjats, antingen döms på nytt till fängelse eller får villkorligt medgiven frihet förverkad enligt 26 kap. 19 § eller 34 kap. 5 § brottsbalken på sådan tid att han eller hon ska avtjäna fängelse i mer än etthundraåttio dagar. Lag (2018:1256).

Ändringar/Förarbeten (4)

15 § Övervakningsnämnden prövar, efter anmälan av Kriminalvården, frågan om upphävande av beslut om verkställighet utanför anstalt. Nämnden får också självmant ta upp frågan till prövning. Om det finns synnerliga skäl, får nämnden besluta om återbetalning av avgift enligt 5 § som belöper på tid efter det att verkställigheten utanför anstalt upphört.

Beslutet om verkställighet utanför anstalt får inte upphävas efter den fastställda dagen för strafftidens slut. Lag (2018:1256).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1998:618, 2005:981, 2018:1256

16 § Uppkommer fråga om att upphäva beslut om verkställighet utanför anstalt, får Kriminalvården bestämma att beslutet tills vidare inte skall gälla. Kriminalvårdens beslut gäller omedelbart. Övervakningsnämnden skall senast den första arbetsdagen efter den dag då ett sådant beslut meddelats pröva om det skall bestå. Fastställer inte nämnden beslutet inom den tiden, upphör det att gälla.

I fall då beslut om verkställighet utanför anstalt tills vidare inte skall gälla skall övervakningsnämnden skyndsamt ta upp frågan om upphävande av beslutet till slutlig prövning.

Beslut enligt denna paragraf får inte meddelas efter den fastställda dagen för strafftidens slut. Lag (2005:981).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:784, 1998:618, 2005:981

17 § Om övervakningsnämnden bestämmer att beslutet om verkställighet utanför anstalt ska upphävas eller om det bestäms att beslutet tills vidare inte ska gälla, ska den dömde, om verkställigheten har påbörjats, föras till en kriminalvårdsanstalt för fortsatt verkställighet av fängelsestraffet. Polismyndigheten ska förpassa den dömde till en sådan anstalt.

Om det bedöms kunna ske utan fara för att den dömde undandrar sig verkställighet, får Polismyndigheten förelägga honom eller henne att inställa sig vid kriminalvårdsanstalten i stället för att förpassa honom eller henne dit. Lag (2018:1256).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:784, 2014:622, 2018:1256

18 § Den dömde får överklaga Kriminalvårdens beslut enligt 13 § hos den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde det frivårdskontor där den dömde är inskriven är beläget. Lag (2005:981).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:618, 2005:981

18 a § Frågor som avses i 15 och 16 §§ prövas av den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde det frivårdskontor där den dömde är inskriven är beläget. Om det finns särskilda skäl, får även en annan övervakningsnämnd pröva sådana frågor. Lag (2005:981).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1998:618, 2005:981, 1996:784

19 § Övervakningsnämndens beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

Den dömde får hos allmän förvaltningsdomstol överklaga ett beslut som fattats av en övervakningsnämnd enligt denna lag. Övervakningsnämnden ska inte vara part i domstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. Lag (2010:624).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:784, 2010:624

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ersättning från staten för skador som orsakats av den dömde vid oavlönat arbete som utförts enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av 8 § första stycket 2. Lag (1998:618).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:618

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:451

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 1993/94:184, bet. 1993/94:JuU28, rskr. 1993/94:322
Ikraft
1994-08-01
SFS-nummer
1994:451
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1994.
 • 2. Lagen tillämpas inte vid verkställighet av dom på fängelse som är meddelad före den 1 maj 1994.
 • 3. Beslut av Kriminalvårdsstyrelsen enligt 9 § som meddelats före den 1 oktober 1994 skall överklagas direkt till kammarrätten. I sådant fall krävs inte prövningstillstånd av kammarrätten.

Lag (1995:1729) om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förarbeten
Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ikraft
1996-05-01
Omfattning
ny 9 a §
SFS-nummer
1995:1729
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

Rubrik
Lag (1995:1729) om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

Lag (1996:784) om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förarbeten
Prop. 1995/96:156, bet. 1995/96:JuU21, rskr. 1995/96:249
Ikraft
1996-08-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5, 12, 14, 16, 17, 19 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.;ny 18 a §
SFS-nummer
1996:784
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft, i fråga om 4 § och punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna den 1 augusti 1996, samt i övrigt den 1 januari 1997.

Rubrik
Lag (1996:784) om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

Lag (1998:618) om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Omfattning
ändr. författningsrubr., 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 18 a, 20 §§, 1 p övergångsbest.
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:618
Rubrik
Lag (1998:618) om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

Lag (1999:56) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:56
Rubrik
Lag (1999:56) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Lag (2001:509) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:76, bet. 2000/01:JuU21, rskr. 2000/01:198
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:509
Rubrik
Lag (2001:509) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Lag (2005:42) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:34, bet. 2004/05:JuU14, rskr. 2004/05:148
Ikraft
2005-04-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 11, 12, 14 §§
SFS-nummer
2005:42
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005. Om verkställigheten av fängelsestraffet påbörjats i anstalt före ikraftträdandet gäller 1§ i sin äldre lydelse.

Rubrik
Lag (2005:42) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Lag (2005:981) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ikraft
2006-01-01
Omfattning
upph. 9 a §;ändr. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 18 a §§;nya 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§
SFS-nummer
2005:981
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdsstyrelsens prövning av annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrelsens beslut som har fattats före ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrifterna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället gälla Kriminalvården.
Rubrik
Lag (2005:981) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Lag (2008:37) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:127, bet. 2007/08:JuU6, rskr. 2007/08:129
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2008-04-01
SFS-nummer
2008:37
Rubrik
Lag (2008:37) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Lag (2009:819) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Omfattning
ändr. 9 d §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:819
Rubrik
Lag (2009:819) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Lag (2010:624) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2010:624
Rubrik
Lag (2010:624) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Lag (2013:653) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276
Ikraft
2013-09-01
Omfattning
ändr. 12 §
SFS-nummer
2013:653
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller för ansökningar om nåd som har getts in till regeringen före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2013:653) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Lag (2014:622) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:622
Rubrik
Lag (2014:622) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Lag (2014:1572) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:1, utg.omr. 4, bet. 2014/15:JuU1, rskr. 2014/15:77
Ikraft
2015-02-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2014:1572
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2014:1572) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Lag (2016:494) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:151, bet. 2015/16:JuU30, rskr. 2015/16:241
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:494
Rubrik
Lag (2016:494) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Lag (2018:1256) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Ikraft
2019-04-01
Omfattning
ändr. 11, 12, 14, 15, 17 §§
SFS-nummer
2018:1256
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
 • 2. Bestämmelserna i 11 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för ansökningar som getts in före ikraftträdandet.
 • 3. Bestämmelserna i 12 och 15 §§ i den äldre lydelsen gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet meddelats ett strafftidsbeslut enligt lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. Dock ska vid tillämpningen av bestämmelsen i 22 § den upphävda lagen om beräkning av strafftid m.m. med 19 § andra stycket och 19 a § samma lag samt 33 kap. 7 § brottsbalken även avses lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande.
Rubrik
Lag (2018:1256) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation