lagen.nu

Lag (1994:419) om brottsofferfond

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1571
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Den som döms för ett eller flera brott ska, om fängelse ingår i straffskalan för något av brotten, i domen åläggas att betala en avgift på 800 kronor. Detsamma gäller när fråga om ansvar för brott tas upp av åklagare genom strafföreläggande.

Avgift ska inte tas ut om påföljdseftergift meddelas.
Lag (2014:1571).

Rättsfall (3)

NJA 2003 s. 533: Prövningstillstånd i HovR. En tilltalad dömdes för försvårande av miljökontroll...
NJA 2005 s. 33: Grundlagskonform tillämpning av blankettstraffstadgande som har fängelse i...
NJA 2008 s. 567: Fängelse i straffskalan för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken har inte...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:582, 2014:1571

2 § Bestämmelserna i 35 kap. 7 § brottsbalken om bortfallande av böter gäller även avgift enligt denna lag.

Rättsfall (2)

NJA 2012 s. 521: En tilltalad har av hovrätten dömts för brott. Därefter har det framkommit att...
RH 1999:98: När tilltalad som överklagat fängelsedom endast i fråga om påföljden avlidit,...

3 § Avgifterna skall föras till en brottsofferfond. Fondens medel skall, enligt de föreskrifter som regeringen bestämmer, användas för verksamhet som gagnar brottsoffer.

Regeringen får besluta att kostnaderna för förvaltning av fonden skall ersättas av fondens medel.

4 § Närmare föreskrifter om förvaltningen av fonden meddelas av regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:419

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 1993/94:143, bet. 1993/94:JuU25, rskr. 1993/94:320
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:419
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Bestämmelserna i 1 § gäller dock inte i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.

Lag (1999:582) om ändring i lagen (1994:419) om brottsofferfond

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:100, bet. 1998/99:FiU27, rskr. 1998/99:249
Ikraft
1999-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1999:582
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1999:582) om ändring i lagen (1994:419) om brottsofferfond

Lag (2014:1571) om ändring i lagen (1994:419) om brottsofferfond

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:1, utg.omr. 4, bet. 2014/15:JuU1, rskr. 2014/15:77
Ikraft
2015-02-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2014:1571
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2014:1571) om ändring i lagen (1994:419) om brottsofferfond
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation