lagen.nu

Lag (1994:261) om fullmaktsanställning

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1994-04-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:759
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller föreskrifter om sådana arbetstagare hos myndigheter under regeringen som är anställda med fullmakt.

Om någon föreskrift i denna lag avviker från lagen (1994:260) om offentlig anställning, skall den föreskriften gälla.

2 § har upphävts genom lag (1999:947).

Anställning med fullmakt

3 § En ordinarie domare ska anställas med fullmakt. I 1 § lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare anges vilka domaranställningar som är ordinarie.

Regeringen bestämmer vilka arbetstagare i övrigt som ska anställas med fullmakt. Lag (2010:1493).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1493

Anställningens upphörande

4 § En arbetstagare får skiljas från anställningen bara med stöd av föreskrifterna i denna lag.

Avgångsskyldighet på grund av ålder

5 § En arbetstagare är skyldig att avgå från anställningen vid den ålder som anges i författningar eller kollektivavtal. Lag (2003:298).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:298

Anställningens upphörande på grund av sjukdom

6 § En arbetstagare får entledigas innan han har uppnått den ålder som avses i 5 §,

 • 1. om han på grund av förlust av eller nedsättning i arbetsförmågan är för framtiden oförmögen att fullgöra sina arbetsuppgifter tillfredsställande, eller
 • 2. om han på grund av nedsatt arbetsförmåga under två år i följd inte har tjänstgjort annat än försöksvis under kortare tid och det är dels sannolikt att han inte kan återinträda i arbete inom ytterligare ett år, dels ovisst hur arbetsförmågan därefter kommer att utveckla sig.

Första stycket gäller inte om arbetstagaren kan förflyttas enligt 8 §.

Avskedande

7 § En arbetstagare får avskedas enligt föreskrifter i lagen (1982:80) om anställningsskydd. I fråga om ordinarie domare tillämpas dock regeringsformens föreskrifter om vilka omständigheter som får läggas till grund för åtgärden.

Ett avskedande skall vara skriftligt för att vara giltigt.

Förflyttning

8 § En arbetstagare får förflyttas till en annan statlig anställning med fullmakt. En förflyttning till en anställning hos en annan myndighet får bara ske om arbetsuppgifterna är likartade eller om arbetstagaren med hänsyn till sin utbildning är lämpad för anställningen.

I fråga om ordinarie domare skall dock tillämpas vad som sägs om förflyttning i regeringsformen.

Skiljande från arbetsuppgifter

9 § En arbetstagare vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, utrikesförvaltningen, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan eller Försvarets radioanstalt får skiljas från sina arbetsuppgifter enligt 31 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Lag (2014:759).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:179, 2014:759

Avstängning och läkarundersökning

Avstängning

10 § En arbetstagare får avstängas från arbetet

 • 1. om ett förfarande inleds som syftar till att han skall avskedas,
 • 2. om en åtgärd vidtas för att åtal skall väckas mot honom för en gärning som kan antas medföra avskedande,
 • 3. om han inte fullgör sina arbetsuppgifter tillfredsställande och detta beror på sjukdom eller något jämförligt förhållande, eller
 • 4. om han inte följer ett beslut om läkarundersökning enligt 11 §.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Läkarundersökning

11 § Om en arbetstagare inte fullgör sina arbetsuppgifter tillfredsställande och det är sannolikt att den bristande arbetsförmågan beror på sjukdom eller något jämförligt förhållande, får beslutas att arbetstagaren skall undersökas av en läkare som anvisas honom.

Förhandlingsskyldighet

12 § Föreskrifterna om förhandlingsskyldighet i 11--14 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet skall inte tillämpas, när det gäller beslut om avstängning enligt 10 § eller läkarundersökning enligt 11 §.

Om det meddelas beslut om avstängning och arbetstagaren är fackligt organiserad, skall myndigheten genast underrätta den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör om beslutet.

Skadestånd

13 § Om en myndighet i ett ärende om avstängning eller läkarundersökning bryter mot någon föreskrift i denna lag om handläggningen av ett sådant ärende eller mot föreskrifter om beslutande organ eller om omröstning, skall föreskrifterna om skadestånd i 38, 41 och 42 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd tillämpas.

I fråga om avvikelser i kollektivavtal från vad som sägs i 41 § lagen om anställningsskydd tillämpas 2 § tredje stycket samma lag.

Ordinarie domares tjänstgöringsskyldighet

14 § En ordinarie domare är skyldig att utföra arbetsuppgifterna i en motsvarande eller högre anställning som domare vid den domstol där han är anställd.

En ordinarie domare är skyldig att tjänstgöra tillfälligt i en annan domstol vid sådan handläggning där flera lagfarna domare deltar. Tjänstgöringsskyldigheten gäller

 • 1. för en rådman i tingsrätt, som ledamot i en annan tingsrätt inom samma hovrättsområde,
 • 2. för en rådman i förvaltningsrätt, som ledamot i en tingsrätt eller en hovrätt,
 • 3. för ett kammarrättsråd, som ledamot i en hovrätt. Lag (2009:818).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:818

Statens ansvarsnämnd

15 § Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om avskedande, avstängning och läkarundersökning när det gäller ordinarie domare samt andra arbetstagare som regeringen bestämmer.

Första stycket gäller inte justitiekanslern och justitieråd. Lag (2010:1493).

Verkställighet av beslut

16 § Ett beslut om skiljande från anställningen på grund av ålder eller sjukdom enligt 5 eller 6 § eller om förflyttning enligt 8 § får inte verkställas, förrän beslutet har prövats slutligt eller rätten till talan har förlorats.

Ett beslut om avstängning gäller omedelbart.

Ett beslut om läkarundersökning enligt 11 § får inte läggas till grund för en avstängning enligt 10 § 4, förrän beslutet har prövats slutligt eller rätten till talan har förlorats.

Rättegång

17 § Mål om tillämpningen av denna lag ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Föreskrifter om handläggningen av mål om avskedande, avstängning eller läkarundersökning av justitieråd finns i regeringsformen. Lag (2010:1493).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1493

18 § I en tvist om tillämpningen av 5 § får domstolen för tiden fram till dess att det finns ett lagakraftägande avgörande bestämma att anställningen skall upphöra, när arbetstagaren har uppnått den ålder då han enligt nämnda paragraf är skyldig att avgå.

I en tvist om ett avstängningsbeslut får domstolen för tiden fram till dess att det finns ett lagakraftägande avgörande bestämma att beslutet tills vidare inte skall gälla.

19 § När Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med regeringsformen eller någon annan lag prövar frågor om skiljande från anställningen, avstängning eller läkarundersökning, ska handläggningen ske på det sätt som föreskrivs för tvistemål. Vid omröstning ska föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken tillämpas. Lag (2010:1415).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1415

20 § Om en arbetstagare vill söka ändring i ett beslut om skiljande från anställningen på grund av ålder eller sjukdom enligt 5 eller 6 §, förflyttning enligt 8 § eller läkarundersökning enligt 11 §, skall han väcka talan inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet.

21 § Talan av Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern om ändring av ett beslut om avstängning enligt 10 § 1 eller 2 skall väckas inom tre veckor från det att beslutet meddelades. Lag (1994:829).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:829

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:261

Departement
Finansdepartementet ESA
Förarbeten
Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94:AU16, rskr. 1993/94:257
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:261
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
 • 2. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag, skall i stället den nya föreskriften tillämpas.
 • 3. I mål eller ärenden som har påbörjats eller avser omständigheter som inträffat före ikraftträdandet skall lagen (1976:600) om offentlig anställning tillämpas.

Lag (1994:829) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Förarbeten
Bet. 1993/94:JoU25, rskr. 1993/94:363
Omfattning
ändr. 21 §
SFS-nummer
1994:829
Rubrik
Lag (1994:829) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Lag (1997:179) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Förarbeten
Prop. 1996/97:89, bet. 1996/97:FöU7, rskr. 1996/97:184
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:179
Rubrik
Lag (1997:179) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Lag (1999:947) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Omfattning
upph. 2 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:947
Rubrik
Lag (1999:947) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Lag (2003:298) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:47, bet. 2002/03:AU6, rskr. 2002/03:177
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:298
Rubrik
Lag (2003:298) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Lag (2009:818) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:818
Rubrik
Lag (2009:818) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Lag (2010:1415) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:80, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1415
Rubrik
Lag (2010:1415) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Lag (2010:1493) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Omfattning
ändr. 3, 15, 17 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1493
Rubrik
Lag (2010:1493) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Lag (2014:759) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:759
Rubrik
Lag (2014:759) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation