lagen.nu

Lag (1994:260) om offentlig anställning

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1994-04-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:28
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-28

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos

 • 1. riksdagen och dess myndigheter,
 • 2. myndigheterna under regeringen.

Särskilda föreskrifter om arbetstagare som avses i första stycket 2 finns också i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning. Lag (2004:833).

Rättsfall (1)

AD 2016 nr 76: Fråga om staten har fullgjort sin skyldighet att förhandla enligt 11 §...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:311, 2004:833

2 § Följande föreskrifter i lagen gäller också arbetstagare hos kommuner, landsting och kommunalförbund, nämligen

7-7 c §§ om bisysslor,

23-29 §§ om arbetskonflikter,

38 § om interimistiskt beslut,

42 § första och andra styckena om vissa undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Föreskrifterna i 30 § om periodiska hälsoundersökningar gäller också arbetstagare hos kommuner och landsting. Lag (2001:1016).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:311, 2001:1016
(Upphör att gälla 2019-04-01 00:00:00)

3 § Lagen gäller inte

 • 1. statsråden,
 • 2. riksdagens ombudsmän,
 • 3. riksrevisorerna,
 • 4. arbetstagare som är lokalanställda av svenska staten utomlands och som inte är svenska medborgare,
 • 5. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.

För justitiekanslern och justitieråden gäller bara 4 § om bedömningsgrunder vid anställning, 7–7 d §§ om bisysslor, 23–29 §§ om arbetskonflikter, 38 § om interimistiskt beslut och 42 § andra stycket om vissa undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Lag (2016:1270).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (8)

(Träder i kraft 2019-04-01 00:00:00)

3 § Lagen gäller inte

 • 1. statsråden,
 • 2. riksdagens ombudsmän,
 • 3. riksrevisorerna och tillförordnade riksrevisorer,
 • 4. arbetstagare som är lokalanställda av svenska staten utomlands och som inte är svenska medborgare,
 • 5. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.

För justitiekanslern och justitieråden gäller bara 4 § om bedömningsgrunder vid anställning, 7-7 d § § om bisysslor, 23- 29 § § om arbetskonflikter, 38 § om interimistiskt beslut och 42 § andra stycket om vissa undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Lag (2019:28).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (8)

Bedömningsgrunder vid anställning

4 § Vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

Rättsfall (1)

RÅ 2006 ref. 65: Regeringens beslut i ett anställningsärende har med hänsyn till...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Svenskt medborgarskap som behörighetsvillkor

5 § Utöver de krav på svenskt medborgarskap som följer av regeringsformen eller någon annan lag gäller också att bara svenska medborgare får ha en anställning som åklagare eller polisman eller ha en militär anställning. Lag (2014:758).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:758

6 § Regeringen får föreskriva eller för särskilda fall besluta att bara svenska medborgare får ha

 • 1. anställning inom regeringskansliet eller utrikesförvaltningen,
 • 2. statlig anställning som kan vara förenad med myndighetsutövning eller handläggning av frågor som rör förhållandet till andra stater eller till mellanfolkliga organisationer,
 • 3. statlig anställning som kan medföra kännedom om förhållanden som är av betydelse för landets säkerhet eller för andra viktiga, allmänna eller enskilda ekonomiska intressen.

De befogenheter som regeringen har enligt första stycket 2 och 3 utövas i fråga om arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter av riksdagen eller den myndighet som riksdagen bestämmer. Lag (1999:311).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:311

Bisysslor

7 § En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

Rättsfall (10)

AD 1999 nr 106: Fråga om disciplinansvar för en officer som bedrivit verksamhet med uthyrning...
AD 2000 nr 116: En tjänsteman vid en skattemyndighet har haft som bisyssla att upprätta...
AD 2004 nr 108: Fråga om bisysslor som två polismän har för avsikt att åta sig är förenliga med...
AD 2005 nr 55: Fråga om en bisyssla som en polisman har är förenlig med 7 § LOA.
AD 2014 nr 45: Fråga om en kronoinspektörs uppdrag som god man och förvaltare var en otillåten...
AD 2017 nr 27: Fråga om näringsverksamhet i form av utbildning i bilkörning inom inhägnat...
AD 2017 nr 28: Fråga om en polisman, utredare på en familjevåldssektion, som är delägare och...
AD 2017 nr 43: Fråga om arbete som ordförande i en ideell förening som ger stöd och hjälp åt...
AD 2017 nr 48: En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning är...
AD 2018 nr 45: En polis, som arbetar i polishuset med annat än brottsutredningar, verkar på...

Lagrumshänvisningar hit (3)

7 a § Arbetsgivaren skall på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §. Lag (2001:1016).

7 b § En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. Lag (2001:1016).

Rättsfall (1)

RÅ 2004 ref. 49: Myndighet har ansetts ha fog för sin åtgärd att föra blanketter med inhämtade...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1016

7 c § En arbetsgivare skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som inte är förenlig med 7 § skall upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Beslutet skall vara skriftligt och innehålla en motivering. Lag (2001:1016).

Rättsfall (6)

AD 2005 nr 55: Fråga om en bisyssla som en polisman har är förenlig med 7 § LOA.
AD 2017 nr 27: Fråga om näringsverksamhet i form av utbildning i bilkörning inom inhägnat...
AD 2017 nr 28: Fråga om en polisman, utredare på en familjevåldssektion, som är delägare och...
AD 2017 nr 43: Fråga om arbete som ordförande i en ideell förening som ger stöd och hjälp åt...
AD 2017 nr 48: En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning är...
AD 2018 nr 45: En polis, som arbetar i polishuset med annat än brottsutredningar, verkar på...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1016

7 d § Ordinarie domare och chefer för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen skall på eget initiativ till arbetsgivaren anmäla vilka typer av bisysslor de har. Lag (2004:833).

Vissa föreskrifter om upphörande av anställningar

8 § Ett besked från arbetsgivarens sida om skiljande från en provanställning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd skall vara skriftligt för att vara giltigt.

9 § En uppsägning från arbetsgivarens sida av en arbetstagare som är anställd tills vidare skall vara skriftlig för att vara giltig.

Även ett avskedande skall vara skriftligt för att vara giltigt.

10 § En arbetstagares begäran om att anställningen skall upphöra skall vara skriftlig för att vara giltig.

11 § Får en arbetstagare en ny anställning hos arbetsgivare som avses i 1 §, upphör den första anställningen utan särskild åtgärd, om inte något annat följer av kollektivavtal eller, i fråga om fullmaktsanställda, av föreskrifter som regeringen meddelar.

Om det finns särskilda skäl, får beslutas att anställningen inte skall upphöra.

Lagrumshänvisningar hit (1)

12 § Vid bestämmandet av en arbetstagares plats i turordning för uppsägning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd skall hänsyn tas också till kravet att myndigheten på ett riktigt sätt fullgör sina rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter.

Rättsfall (2)

AD 1996 nr 48: En kammarrätt har sagt upp samtliga sina kammarrättsassessorer på grund av...
AD 1997 nr 33: En kammarrätt beslutar och verkställer uppsägningar på grund av arbetsbrist av...

13 § Föreskrifterna i 18 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd skall inte tillämpas, om Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern begär ett beslut om avskedande inom sex månader efter det att den åberopade omständigheten har inträffat.

Disciplinansvar

Tjänsteförseelse

14 § En arbetstagare, som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter i anställningen, får meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Är felet med hänsyn till samtliga omständigheter ringa, får någon påföljd inte meddelas.

Disciplinpåföljd får inte meddelas en arbetstagare för att han har deltagit i en strejk eller i en därmed jämförlig stridsåtgärd.

Rättsfall (11)

AD 1995 nr 68: Fråga rörande disciplinansvar för präst enligt 35 kap. 17 och 18 §§ kyrkolagen...
AD 1997 nr 8: Fråga om en polisman i samband med ett ingripande uttalat sig på ett sådant...
AD 1998 nr 12: En polisman har av en person A blivit tillfrågad om A:s make B haft skyldighet...
AD 1999 nr 106: Fråga om disciplinansvar för en officer som bedrivit verksamhet med uthyrning...
AD 1999 nr 69: En polisinspektör har tilldelats varning för att han underlåtit att vidta...
AD 2000 nr 5: I mål om disciplinpåföljd för tjänsteförseelse enligt 14 § lagen om offentlig...
AD 2002 nr 78: Fråga om disciplinansvar för en överste som beslutat om löneförhöjning för en...
AD 2005 nr 82: Fråga om disciplinansvar för en handläggare på Försäkringskassan med anledning...
AD 2006 nr 105: En officer har beviljats tjänstledighet under sex månader. Av misstag...
AD 2014 nr 5: Fråga om en rådman vid handläggning av ett adoptionsärende har åsidosatt sina...
NJA 2008 s. 1022: Högsta domstolen har prövat ansökan om extraordinärt rättsmedel beträffande ett...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Disciplinpåföljder

15 § Disciplinpåföljder är varning och löneavdrag. En arbetstagare får inte samtidigt meddelas flera disciplinpåföljder.

Löneavdrag får göras för högst trettio dagar. Löneavdraget per dag får uppgå till högst 25 procent av daglönen.

Rättsfall (4)

AD 1995 nr 68: Fråga rörande disciplinansvar för präst enligt 35 kap. 17 och 18 §§ kyrkolagen...
AD 1997 nr 8: Fråga om en polisman i samband med ett ingripande uttalat sig på ett sådant...
AD 1999 nr 69: En polisinspektör har tilldelats varning för att han underlåtit att vidta...
NJA 2008 s. 1022: Högsta domstolen har prövat ansökan om extraordinärt rättsmedel beträffande ett...

Lagrumshänvisningar hit (3)

16 § Genom kollektivavtal får avvikelser göras från 15 §.

Sådana kollektivavtal får tillämpas också på arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, om de sysselsätts i ett sådant arbete som avses med avtalet.

Hinder mot disciplinärt förfarande

17 § Disciplinpåföljd får meddelas bara om arbetstagaren inom två år från förseelsen skriftligen har underrättats om vad som anförs mot honom.

Lagrumshänvisningar hit (1)

18 § När en åtgärd har vidtagits för att åtal skall väckas mot en arbetstagare, får arbetsgivaren inte inleda eller fortsätta ett disciplinärt förfarande med anledning av vad som har föranlett åtgärden.

Om en gärning har prövats i straffrättslig ordning, får ett disciplinärt förfarande inledas eller fortsättas bara om gärningen, av någon annan orsak än bristande bevisning, inte har ansetts vara något brott.

Rättsfall (1)

AD 2016 nr 20: Fråga om en polisman får åläggas disciplinpåföljden varning för att han glömt...

19 § Disciplinpåföljd får inte meddelas efter det att arbetstagarens anställning har upphört eller uppsägning har ägt rum.

Det som sägs i första stycket gäller inte, om arbetstagaren övergår från en myndighet till en annan

 • 1. inom domstolsväsendet,
 • 2. inom åklagarväsendet, eller
 • 3. mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Lag (2014:758).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:758

Skadestånd

20 § Föreskrifterna om skadestånd i 38, 41 och 42 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd skall tillämpas, om en myndighet i ett ärende om disciplinansvar bryter mot 17--19 §§ eller mot föreskrifter om beslutande organ eller om omröstning.

I fråga om avvikelser i kollektivavtal från vad som sägs i 41 § lagen om anställningsskydd tillämpas 2 § tredje stycket samma lag.

Undantag för vissa arbetstagare

21 § Föreskrifterna i 14–19 §§ gäller inte

 • 1. dem som kan meddelas disciplinpåföljd enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., för förseelser som omfattas av den lagen,
 • 2. hälso- och sjukvårdspersonal, som i sin yrkesutövning står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn, för förseelser i denna yrkesutövning som ska prövas av inspektionen eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
 • 3. djurhälsopersonal för förseelser i yrkesutövningen som ska prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Lag (2012:941).

Ändringar/Förarbeten (5)

Åtalsanmälan

22 § Den som är skäligen misstänkt för att i sin anställning ha begått brott ska anmälas till åtal, om misstanken avser

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:302

Arbetskonflikter

Inskränkningar i rätten att genomföra stridsåtgärder

23 § I arbeten som består i myndighetsutövning eller som är oundgängligen nödvändiga för att genomföra myndighetsutövning får stridsåtgärder genomföras bara i form av lockout, strejk, övertidsvägran eller nyanställningsblockad.

I arbeten som avses i första stycket får stridsåtgärder inte genomföras på grund av något annat än förhållandet mellan arbetsgivare och de arbetstagare som omfattas av denna lag.

Även i andra arbeten än som avses i första stycket är stridsåtgärder i syfte att påverka inhemska politiska förhållanden otillåtna inom lagens tillämpningsområde.

Lagrumshänvisningar hit (1)

24 § Om det uppkommer tvist huruvida en viss stridsåtgärd är tillåten enligt denna lag, får åtgärden inte genomföras förrän tvisten har avgjorts slutligt.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Deltagande i stridsåtgärder

25 § En arbetstagare får delta i en stridsåtgärd bara efter beslut av den arbetstagarorganisation som har anordnat stridsåtgärden.

Lagrumshänvisningar hit (2)

26 § En arbetstagarorganisation får inte anordna eller på något annat sätt föranleda stridsåtgärder som är otillåtna enligt 23 eller 24 §. En sådan organisation får inte heller genom understöd eller på något annat sätt medverka vid otillåtna stridsåtgärder.

Om en arbetstagare som tillhör en arbetstagarorganisation planerar att inleda eller har inlett en otillåten stridsåtgärd, är organisationen skyldig att söka hindra åtgärden eller verka för att den upphör.

Överläggningsskyldighet

27 § Om en arbetstagare som tillhör en arbetstagarorganisation har inlett en stridsåtgärd i strid mot 25 §, skall arbetsgivaren och organisationen omedelbart ta upp överläggning med anledning av stridsåtgärden och gemensamt verka för att den upphör.

Har något annat inte föreskrivits i kollektivavtal, gäller första stycket den lokala arbetstagarorganisationen, om det finns en sådan organisation.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Skadestånd

28 § Om arbetsgivaren bryter mot 23, 24 eller 27 § eller om arbetstagarorganisationen bryter mot 26 eller 27 §, skall arbetsgivaren respektive organisationen ersätta uppkomna skador enligt de grunder som anges i 54, 55, 60 och 61 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, även om någon förpliktelse till följd av ett kollektivavtal inte har satts åt sidan.

Detsamma gäller en arbetstagare som bryter mot 23, 24 eller 25 §, om något annat inte följer av 29 §.

29 § Har arbetstagarorganisationen inlett eller orsakat en stridsåtgärd som är otillåten enligt 23 eller 24 §, får en arbetstagare åläggas att betala skadestånd för sitt deltagande i åtgärden bara om det finns synnerliga skäl för det.

Lagrumshänvisningar hit (4)

Periodiska hälsoundersökningar

30 § Om en arbetstagare har arbetsuppgifter där brister i arbetstagarens hälsotillstånd medför risk för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller för betydande skador på miljö eller egendom, är arbetstagaren efter en särskild uppmaning av arbetsgivaren skyldig att regelbundet genomgå hälsoundersökningar som är nödvändiga för bedömning av huruvida arbetstagaren har sådana brister i sitt hälsotillstånd.

Första stycket gäller bara för arbetstagare som enligt kollektivavtal eller föreskrifter av regeringen är skyldiga att genomgå hälsoundersökningarna. Kollektivavtalet får tillämpas också på arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, om de sysselsätts i sådant arbete som avses med avtalet. Föreskrifterna får bara avse arbetstagare hos myndigheterna under regeringen.

Om det i en annan lag eller i en förordning, som har meddelats med stöd av en lag, finns föreskrifter som avviker från första eller andra stycket gäller de föreskrifterna.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Skiljande från arbetsuppgifter

31 § En arbetstagare vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, utrikesförvaltningen, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Försvarshögskolan eller Försvarets radioanstalt får med omedelbar verkan skiljas från sina arbetsuppgifter, om det är nödvändigt med hänsyn till landets bästa. Lag (2014:758).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1997:178, 2010:463, 2014:758

Arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig ställning

32 § Föreskrifterna om grunden för uppsägning eller avskedande, turordning vid uppsägning och företrädesrätt till återanställning i lagen (1982:80) om anställningsskydd skall också tillämpas på en arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig ställning som är anställd tills vidare, om något annat inte följer av denna lag eller, såvitt rör andra frågor än grunden för uppsägning eller avskedande, av föreskrifter som regeringen meddelar.

Vad som sägs i första stycket om avskedande gäller även för en arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig ställning som är anställd för begränsad tid. Lag (2003:297).

Rättsfall (1)

AD 2019 nr 15: Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en generaldirektör. Tvisten...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:297

33 § Är chefen för Arbetsgivarverket anställd för bestämd tid, får han eller hon skiljas från sin anställning före utgången av denna tid, om det är nödvändigt av hänsyn till verkets bästa.

Är chefen för någon annan förvaltningsmyndighet som lyder omedelbart under regeringen anställd för bestämd tid, får han eller hon förflyttas till en annan statlig anställning som tillsätts på samma sätt, om det är påkallat av organisatoriska skäl eller annars är nödvändigt av hänsyn till myndighetens bästa. Lag (2015:384).

Rättsfall (1)

AD 2019 nr 15: Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en generaldirektör. Tvisten...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:178, 2015:384

Statens ansvarsnämnd

34 § Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande, när det gäller

 • 1. arbetstagare som är anställda genom beslut av regeringen,
 • 2. arbetstagare som utan att vara anställda genom beslut av regeringen har en verksledande eller därmed jämförlig ställning.

Regeringen får föreskriva att nämnden skall besluta i sådana frågor också när det gäller andra arbetstagare. Lag (2003:297).

Verkställighet av beslut

35 § Ett beslut om löneavdrag enligt 15 § får inte verkställas, förrän beslutet har prövats slutligt eller rätten till talan har förlorats.

36 § Ett beslut om skiljande från anställningen enligt 33 § första stycket gäller omedelbart.

Ett beslut om förflyttning enligt 33 § andra stycket får inte verkställas, förrän beslutet har prövats slutligt eller rätten till talan har förlorats. Beslutet får dock ges omedelbar verkan, om det finns synnerliga skäl för det.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Rättegång

37 § Mål om tillämpningen av denna lag skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Rättsfall (1)

NJA 2008 s. 1022: Högsta domstolen har prövat ansökan om extraordinärt rättsmedel beträffande ett...

Lagrumshänvisningar hit (1)

38 § I en tvist om ett beslut enligt 7 c, 31 eller 36 § får domstolen för tiden fram till dess att det finns ett lagakraftägande avgörande bestämma att beslutet tills vidare inte skall gälla. Lag (2001:1016).

Rättsfall (4)

AD 2017 nr 27: Fråga om näringsverksamhet i form av utbildning i bilkörning inom inhägnat...
AD 2017 nr 28: Fråga om en polisman, utredare på en familjevåldssektion, som är delägare och...
AD 2017 nr 43: Fråga om arbete som ordförande i en ideell förening som ger stöd och hjälp åt...
AD 2017 nr 48: En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning är...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1016

39 § Om en arbetstagare vill söka ändring i ett beslut enligt 14 eller 33 §, skall han väcka talan inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

40 § Talan av Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern om ändring av ett beslut om disciplinansvar enligt 14 § skall väckas inom tre veckor från det att beslutet meddelades.

41 § Talan om skadestånd enligt 28 eller 29 § skall väckas inom tre månader från det att stridsåtgärden avslutades.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Tillämpningen av andra författningar

42 § Föreskrifterna i 2, 21 och 22 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet skall inte tillämpas i anställningsförhållanden som avses i denna lag.

Föreskrifterna i 11 - 14 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet skall inte tillämpas, när det gäller beslut om att en arbetstagare skall upphöra med eller inte åta sig bisyssla enligt 7 c §, disciplinansvar enligt 14 §, åtalsanmälan enligt 22 § eller skiljande från arbetsuppgifter enligt 31 §.

För arbetstagare som avses i 1 § skall också föreskrifter i andra författningar än lagar tillämpas, även om föreskrifterna avviker från lagen (1982:80) om anställningsskydd. Lag (2001:1016).

Rättsfall (1)

AD 2014 nr 71: Inför tillsättning av kyrkoherde hölls en förhandling mellan ett pastorat och...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1016

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:260

Departement
Finansdepartementet ESA
Förarbeten
Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94:AU16, rskr. 1993/94:257
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:260
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994, då lagen (1976:600) om foffentlig anställning skall upphöra att gälla.
 • 2. Om det i någon annan lag eller författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag, skall i stället den nya föreskriften tillämpas. Lag (1999:311).
 • 3. I fråga om konstitutorial som har meddelats före ikraftträdandet skall äldre föreskrifter tillämpas.
 • 4. I fråga om anställnings- eller arbetsvillkor för sådana arbetstagare som omfattas av denna lag får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer tills vidare i författning meddela föreskrifter även om villkoret kan regleras i avtal. Detta gäller dock bara föreskrifter som inte strider mot kollektivavtal.
 • 5. Om det i en författning som inte har beslutats av eller med riksdagen har meddelats föreskrifter i fråga om anställnings- eller arbetsvillkor för sådana arbetstagare som omfattas av denna lag, skall föreskrifterna upphöra att gälla om villkoret regleras genom kollektivavtal.
 • 6. I mål eller ärenden som har påbörjats eller avser omständigheter som inträffat före ikraftträdandet skall äldre föreskrifter tillämpas.

Lag (1994:830) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:JoU25, rskr. 1993/94:363
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:830
Rubrik
Lag (1994:830) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (1994:2071) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1994:2071
Rubrik
Lag (1994:2071) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (1997:178) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Förarbeten
Prop. 1996/97:89, bet. 1996/97:FöU7, rskr. 1996/97:184
Omfattning
ändr. 31, 33 §§
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:178
Rubrik
Lag (1997:178) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (1999:311) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6 §§, 2 p övergångsbest.
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:311
Rubrik
Lag (1999:311) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (2001:1016) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:147, bet. 2001/02:AU2, rskr. 2001/02:38
Omfattning
ändr. 2, 3, 38, 42 §§;nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d §§
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1016
Rubrik
Lag (2001:1016) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (2002:1032) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2002:1032
Rubrik
Lag (2002:1032) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (2003:296) om ändring i lagen (2002:1032) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:47, bet. 2002/03:AU6, rskr. 2002/03:177
Omfattning
ändr. 3 § i 2002:1032
SFS-nummer
2003:296
Rubrik
Lag (2003:296) om ändring i lagen (2002:1032) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (2003:297) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:47, bet. 2002/03:AU6, rskr. 2002/03:177
Ikraft
2003-07-01
Omfattning
ändr. 32, 34 §§
SFS-nummer
2003:297
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
 • 2. I ärende som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 34 § i sin äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2003:297) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (2004:833) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Omfattning
ändr. 1, 7 d §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:833
Rubrik
Lag (2004:833) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (2005:1192) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1192
Rubrik
Lag (2005:1192) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (2009:308) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:308
Rubrik
Lag (2009:308) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (2010:463) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Omfattning
ändr. 31 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:463
Rubrik
Lag (2010:463) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (2010:667) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:667
Rubrik
Lag (2010:667) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (2010:1492) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1492
Rubrik
Lag (2010:1492) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (2012:302) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:79, bet. 2011/12:JuU23, rskr. 2011/12:222
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:302
Rubrik
Lag (2012:302) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (2012:941) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2012:941
Rubrik
Lag (2012:941) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (2014:758) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 5, 19, 31 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:758
Rubrik
Lag (2014:758) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (2015:384) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:78, bet. 2014/15:FiU31, rskr. 2014/15:223
Ikraft
2015-07-01
Omfattning
ändr. 33 §
SFS-nummer
2015:384
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
 • 2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för anställning som beslutats före lagens ikraftträdande.
Rubrik
Lag (2015:384) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (2016:1270) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4, rskr. 2016/17:129
Ikraft
2017-07-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2016:1270
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
 • 2. För arbetstagare som har anställts i utvecklingsanställning före ikraftträdandet gäller 3 § i den äldre lydelsen.
Rubrik
Lag (2016:1270) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (2019:28) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Officiell autentisk version

Förarbeten
Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:128
Omfattning
ändr.. 3 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:28
Rubrik
Lag (2019:28) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation