lagen.nu

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1994-03-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:291
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-07-01

Allmänna bestämmelser

1 § Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200).

Vad som i förordningen föreskrivs i fråga om den som är skattskyldig gäller i tillämpliga delar också sådana icke skattskyldiga som har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9-13 §§ mervärdesskattelagen.

1 a § Har upphävts genom förordning (2010:1898).

1 b § Beslut i ett ärende enligt mervärdesskattelagen (1994:200) får sättas upp i form av ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. Förordning (1994:1974).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1974
2 § Har upphävts genom förordning (1997:751).

3 § Skatteverket fastställer formulär till blanketter och andra handlingar som behövs för tillämpningen av mervärdesskattelagen (1994:200). Förordning (2003:966).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:1800, 2003:966

4 § Skatteverket skall kostnadsfritt tillhandahålla de blanketter som avses i 3 §. Förordning (2003:966).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:966

Särskilt om återbetalning till vissa beskattningsbara personer som är etablerade i andra länder

5 § Det svenska eller engelska språket ska användas av sökanden i en ansökan om återbetalning enligt 19 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200). Detsamma gäller den kommunikation som sker med anledning av att Skatteverket begär ytterligare uppgifter enligt 10 eller 11 § mervärdesskattelagen. Förordning (2009:1347).

Ändringar/Förarbeten (4)

6 § En ansökan om återbetalning enligt 19 kap. 2 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200) ska innehålla följande identifikationsuppgifter:

 • 1. sökandens namn och fullständig adress,
 • 2. en adress för kontakt på elektronisk väg,
 • 3. sökandens registreringsnummer till mervärdesskatt eller skatteregistreringsnummer,
 • 4. uppgifter om bankkonto för återbetalning, inbegripet IBAN- och BIC-koder, samt
 • 5. för varje faktura eller importdokument
  • a) varu- eller tjänsteleverantörens namn och fullständiga adress,
  • b) varu- eller tjänsteleverantörens registreringsnummer till mervärdesskatt,
  • c) prefixet för Sverige enligt artikel 215 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, och
  • d) fakturans eller importdokumentets datum och nummer.

Första stycket 5 b och c gäller inte i fråga om import. Förordning (2009:1347).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1347, 1997:751

7 § Vid ansökan om återbetalning enligt 19 kap. 2 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200) ska sökanden beskriva varornas och tjänsternas art genom att använda följande koder:

 • 1. bränsle,
 • 2. hyra av transportmedel,
 • 3. utgifter med anknytning till transportmedel (bortsett från de varor och tjänster som hänförs till kod 1 eller 2),
 • 4. vägtullar och vägavgifter,
 • 5. utgifter för resor, såsom passageraravgift för taxi och kollektivtrafik,
 • 6. logi,
 • 7. mat, dryck och restaurangtjänster,
 • 8. inträdesavgifter till mässor och utställningar,
 • 9. utgifter för lyxartiklar, underhållning och representation,
 • 10. övrigt.

Om sökanden använder kod 10 ska de levererade varornas och tillhandahållna tjänsternas art anges. Förordning (2009:1347).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1347, 1997:751

8 § Vid en ansökan om återbetalning enligt 19 kap. 2 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200) ska sökanden lämna ytterligare uppgifter om varornas och tjänsternas art i enlighet med vad som föreskrivs i 19 kap. 4 § samma lag genom att använda följande av de koder som anges i kommissionens förordning nr 1174/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för artiklarna 34a och 37 i rådets förordning (EG) nr 1798/2003 när det gäller återbetalning av mervärdesskatt i enlighet med rådets direktiv 2008/9/EG:

2.1 hyra av transportmedel med en vikt av mer än 3 500 kilogram, bortsett från transportmedel för betalande passagerare,

2.2 hyra av transportmedel med en vikt av högst 3 500 kilogram, bortsett från transportmedel för betalande passagerare,

2.3 hyra av transportmedel för betalande passagerare,

3.1.1 förvärv av transportmedel med en vikt av mer än 3 500 kilogram, bortsett från transportmedel för betalande passagerare,

3.2.1 förvärv av transportmedel med en vikt av högst 3 500 kilogram, bortsett från transportmedel för betalande passagerare,

3.3.1 förvärv av transportmedel för betalande passagerare,

4.5 vägtullar för alla transportmedel som färdas över Öresundsbron,

9.3 utgifter för mottagningar och representation,

10.4.1 arbete på fastighet,

10.4.2 arbete på fastighet som används som bostad,

10.5.2 förvärv eller hyra av fastighet som används som bostad eller för rekreations- eller fritidsändamål,

10.13 varor och tjänster som förvärvas av en researrangör och kommer resenären direkt till godo. Förordning (2009:1347).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1347

9 § Skatteverket ska senast i samband med det att verket meddelar sökanden sitt beslut avseende en ansökan om återbetalning återsända en originalhandling som verket mottagit i enlighet med tillämpningen av 19 kap. 11 § eller 25 § andra stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200) till den som givit in handlingen till verket. Detsamma gäller om en ansökan anses ha avslagits enligt 19 kap. 13 § andra stycket eller 14 § fjärde stycket mervärdesskattelagen. Förordning (2009:1347).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1347, 1997:751
10 § Har upphävts genom förordning (1997:751).
11 § Har upphävts genom förordning (1997:751).

Särskilt om import i vissa fall

12 § Vid tillämpning av 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) ska Tullverket lämna uppgift om importen till Skatteverket. Om i ett sådant fall varan inte omsätts till ett annat EU-land, ska Skatteverket underrätta Tullverket. Förordning (2011:385).

Ändringar/Förarbeten (4)

13 § Den som är skattskyldig för import av en vara skall på uppmaning av Tullverket lämna en skriftlig försäkran om det ändamål för vilket varan förs in. Förordning (1999:521).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:1287, 1996:582, 1999:521
13 a § Har upphävts genom förordning (1997:751).

13 b § Med första bestämmelseort i 7 kap. 8 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200) förstås den ort som anges i en fraktsedel eller annan transporthandling avseende importen till Sverige. Skall varan transporteras till någon annan bestämmelseort skall detta anses känt vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde om en sådan annan ort anges på fraktsedeln eller transporthandlingen. Förordning (2004:1158).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:1158, 2011:385, 1997:709

Intyg i vissa fall vid omsättning utomlands eller till andra EU-länder

14 § Vid tillämpningen av 5 kap. 3 a § första stycket 8 mervärdesskattelagen (1994:200) ska, i de fall det är fråga om varor som ska medföras av köparen i hans personliga bagage, säljaren i sina räkenskaper ha

 • 1. ett intyg som är utfärdat av en intygsgivare som är godkänd av Skatteverket och som visar att köparen har medfört varorna till en plats utanför EU, eller
 • 2. en faktura eller en motsvarande handling påstämplad av det tullkontor där varan lämnade EU för att medföras till en plats utanför EU.

Vid försäljning i transithall på flygplats, eller om det av annan anledning finns särskilda skäl kan säljaren anses ha fullgjort sin skyldighet enligt första stycket även om de handlingar som anges där inte förekommer. Förordning (2011:385).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

14 a § Om en vara förvärvats i ett annat EU-land av en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU och han vid utresa från Sverige för med sig varan till en plats utanför EU, ska tullkontoret där varan lämnade Sverige på hans begäran intyga utförseln genom en stämpel på den faktura eller motsvarande handling som ligger till grund för varuleveransen. Förordning (2011:385).

Ändringar/Förarbeten (4)

14 b § En beskattningsbar person vars omsättning av nya transportmedel undantas från beskattning enligt 3 kap. 30 a § mervärdesskattelagen (1994:200) ska till Skatteverket ge in en kopia av den faktura som utfärdats för omsättningen, såvida inte uppgift om omsättningen ska lämnas i en periodisk sammanställning enligt 35 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Förordning (2015:895).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

14 c § Vid sådan omsättning som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 30 c eller 31 § mervärdesskattelagen (1994:200), ska säljaren till styrkande av skattefriheten i sina räkenskaper ha ett av köparen lämnat intyg motsvarande det som avses i 4 a § förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. Intyget ska vara utfärdat av behörig myndighet i det EU-land där köparen är stationerad.

Vid sådan omsättning av varor som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 30 c § första stycket, 31 eller 31 a § mervärdesskattelagen och där varutransporten ombesörjs av köparen, ska säljaren i sina räkenskaper ha ett av köparen utfärdat intyg som visar att denne i nära anslutning till leveransen har för avsikt att föra varorna från Sverige till ett annat EU-land. Förordning (2015:895).

Ändringar/Förarbeten (6)

15 § Har upphävts genom förordning (1997:751).

Särskilt om handel med investeringsguld

15 a § Skatteverket skall senast den 1 juni varje år underrätta Finansdepartementet om vilka guldmynt som uppfyller de kriterier som anges i 1 kap. 18 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200) och som är föremål för handel i Sverige. Förordning (2003:966).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:966, 1999:650
16 § Har upphävts genom förordning (1997:751).
17 § Har upphävts genom förordning (1997:751).
18 § Har upphävts genom förordning (1997:751).

Särskilt om varor i vissa lager

18 a § I fråga om beskattning enligt 9 c kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200) är Skatteverket beskattningsmyndighet om inte annat följer av andra stycket.

I fråga om varor i en anläggning för tillfällig lagring, ett tullager eller en frizon är Tullverket beskattningsmyndighet i de fall varorna inte omsätts enligt 9 c kap. 1 § första stycket 3 mervärdesskattelagen och det följer av 2 kap. 1 och 2 §§ tullagen (2016:253) att mervärdesskatt ska tas ut i enlighet med tullagen. Förordning (2016:291).

Ändringar/Förarbeten (6)

18 b § Om varor ska omsättas på sådant sätt som avses i 9 c kap. 1 § första stycket 3 mervärdesskattelagen (1994:200), ska den som lagt upp varorna i anläggningen för tillfällig lagring, tullagret eller frizonen lämna uppgift om detta till Tullverket snarast och senast när varorna upphör att vara placerade på ett sådant sätt.

Har en sådan uppgift lämnats ska Tullverket underrätta Skatteverket om det. Förordning (2016:291).

Ändringar/Förarbeten (4)

Särskilt om elektroniska tjänster

18 c § Om en tjänst tillhandahålls via elektronisk post, ska detta i sig inte innebära att tjänsten är en sådan elektronisk tjänst som avses i 5 kap. 16 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200). Förordning (2014:1081).

Ändringar/Förarbeten (4)

Verkställighetsföreskrifter

19 § Skatteverket får i samråd med Tullverket meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i 9 c kap. mervärdesskattelagen (1994:200). Förordning (2003:966).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:521, 2003:966, 1997:751

19 a § Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i 14 b §. Förordning (2016:291).

Ändringar/Förarbeten (4)

20 § Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1994:200) om import av varor. Förordning (1999:521).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:1287, 1999:521

21 § Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i 3 kap. 10 a-10 c §§, 6 a kap. och 9 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200). Förordning (2003:966).

Ändringar/Förarbeten (4)

22 § Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av de bestämmelser i mervärdesskattelagen (1994:200) som rör verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker. Förordning (2003:966).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:966, 2000:505

23 § Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av bestämmelserna i 11 kap. 9 § 1 och 2 mervärdesskattelagen (1994:200). Förordning (2003:1138).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1138

24 § Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av de bestämmelser i mervärdesskattelagen (1994:200) som rör faktura som överförs på elektronisk väg. Förordning (2003:1138).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1138

25 § Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av bestämmelserna i 19 kap. 4, 25, 31 och 31 a §§ mervärdesskattelagen (1994:200). Förordning (2014:1081).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1081, 2009:1347

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:223

Departement
Finansdepartementet S2
Förarbeten
Jfr prop. 1993/94:99, bet. 1993/94:SkU29, rskr. 1993/94:170
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:223
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994 då förordningen (1968:431) om mervärdeskatt skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Förordning (1994:1800) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förarbeten
Jfr prop. 1994/95:57, bet. 1994/95:SkU7, rskr. 1994/95:151
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 3 §, rubr. närmast före 14 §;nya 1 a, 14 a, 17 a, 19 a §§
SFS-nummer
1994:1800
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Rubrik
Förordning (1994:1800) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (1994:1974) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förarbeten
Jfr prop. 1994/95:93, bet. 1994/95:SkU15, rskr. 1994/95:158
Omfattning
ny 1 b §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1974
Rubrik
Förordning (1994:1974) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (1995:955) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förarbeten
Jfr prop. 1994/95:57, bet. 1994/95:SkU7, rskr. 1994/95:151
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:955
Rubrik
Förordning (1995:955) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (1995:1287) om ändring i mervärdeskatteförordningen (1994:223)

Förarbeten
Jfr prop. 1995/96:58, bet. 1995/96:SkU13, rskr. 1995/96:72, EGTL102/95 s18
Ikraft
1996-01-01
CELEX-nr
395L0007
Omfattning
nuvarande 14 a § betecknas 14 b §;ändr. 10, 13, 14, den nya 14 b, 20 §§, rubr. närmast före 13 §;nya 14 a, 18 a, 18 b §§, rubr. närmast före 18 a §
SFS-nummer
1995:1287
Rubrik
Förordning (1995:1287) om ändring i mervärdeskatteförordningen (1994:223)

Förordning (1996:582) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 13 §;nya 13 a, 18 c §§
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:582
Rubrik
Förordning (1996:582) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (1996:1325) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 14 §;ny 14 c §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1325
Rubrik
Förordning (1996:1325) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (1997:128) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Omfattning
ändr. 14 c §
Ikraft
1997-05-01
SFS-nummer
1997:128
Rubrik
Förordning (1997:128) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (1997:709) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Omfattning
ny 13 b §
Ikraft
1997-11-15
SFS-nummer
1997:709
Rubrik
Förordning (1997:709) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (1997:751) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förarbeten
Jfr prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ikraft
1997-11-01
Omfattning
upph. 2, 5-12, 13 a, 15, 16, 17, 18, 19, 19 a §§, rubr. närmast före 5, 6, 7, 9, 15, 18 §§;nuvarande 17 a, 18 c §§ betecknas 12, 19 §§, rubr. närmast före 13 § sätts närmast före 12 §;ändr. 3, 4, 18 a §;omtryck
SFS-nummer
1997:751
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1997. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skatt som tas ut enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1994:200).

Rubrik
Förordning (1997:751) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (1998:349) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 21 §
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:349
Rubrik
Förordning (1998:349) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (1999:521) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12, 13, 18 a, 18 b, 19, 20 §§
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:521
Rubrik
Förordning (1999:521) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (1999:650) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 21 §;ny 15 a §, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:650
Rubrik
Förordning (1999:650) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (2000:505) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 a §;ny 22 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:505
Rubrik
Förordning (2000:505) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (2000:1113) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1113
Rubrik
Förordning (2000:1113) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (2003:221) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL128/2002 s41
Ikraft
2003-07-01
CELEX-nr
32002L0038
Omfattning
nya 18 c §, rubr. närmast före 18 c §
SFS-nummer
2003:221
Rubrik
Förordning (2003:221) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (2003:966) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 12, 15 a, 18 a, 18 b, 19, 21, 22 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:966
Rubrik
Förordning (2003:966) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (2003:1138) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14, 14 a, 14 b §§;nya 23, 24 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1138
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Föreskrifterna i 14 § i sin nya lydelse gäller även för intyg som är utfärdat av en intygsgivare som är godkänd av skattemyndighet.

Rubrik
Förordning (2003:1138) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (2004:1158) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13 b, 14 c §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1158
Rubrik
Förordning (2004:1158) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (2009:1347) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL347/2006 s1
Ikraft
2010-01-01
CELEX-nr
32006L0112
Omfattning
ändr. 14, 18 c §§;nya 5, 6, 7, 8, 9, 25 §§, rubr. närmast före 5 §
SFS-nummer
2009:1347
Rubrik
Förordning (2009:1347) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (2010:1898) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 1 a §;ändr 14 c §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1898
Rubrik
Förordning (2010:1898) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (2011:385) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12, 14, 14 a, 14 c §§, rubr. närmast före 13 b §, rubr. närmast före 13 b § sätts närmast före 14 §
Ikraft
2011-05-15
SFS-nummer
2011:385
Rubrik
Förordning (2011:385) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (2013:372) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 5 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:372
Rubrik
Förordning (2013:372) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (2014:87) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2013/14:16, bet. 2013/14:SkU13, rskr. 2013/14:93
Ikraft
2015-01-01
Omfattning
ändr. 18 a §
SFS-nummer
2014:87
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt vid import för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2014:87) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (2014:1081) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 18 c, 25 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1081
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2014:1081) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (2015:895) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14 b, 14 c §§, rubr. närmast före 5 §;ny 19 a §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:895
Rubrik
Förordning (2015:895) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förordning (2016:291) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 18 a, 18 b, 19 a §§
Ikraft
2016-05-01
SFS-nummer
2016:291
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt vid import för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2016:291) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation