lagen.nu

Lag (1994:1920) om allmän löneavgift

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:2084
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-01-01

1 § Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala arbetsgivaravgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.

I underlaget enligt första stycket ska dock inte ingå ersättning till sådana personer som avses i 2 kap. 27 § socialavgiftslagen. Lag (2015:472).

2 § Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala egenavgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.

Första stycket gäller inte den som bara ska betala ålderspensionsavgift enligt 3 kap. 15 eller 16 § socialavgiftslagen. Lag (2015:472).

3 § Allmän löneavgift tas ut med 11,62 procent av underlaget och tillfaller staten. Lag (2018:2084).

4 § I fråga om allmän löneavgift gäller bestämmelserna i 4 kap. socialavgiftslagen (2000:980). Lag (2001:1237).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag. Lag (2003:547).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:547, 1996:683

6 § Bestämmelser om särskilda avdrag från den allmänna löneavgiften finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980). Lag (2007:285).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:285

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:1920

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1994/95:122, bet. 1994/95:SkU16, rskr. 1994/95:149
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1920
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas

 • 1. på lön eller annan ersättning som betalas ut efter utgången av år 1994,
 • 2. på inkomst enligt 2 § som tas upp till beskattning vid 1996 års taxering eller senare. Omfattar beskattningsår tid såväl före som efter utgången av år 1994, skall -- om den skattskyldige inte visar annat -- så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1994 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Lag (1996:683) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Förarbeten
Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Omfattning
ändr. 4 §;ny 5 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:683
Rubrik
Lag (1996:683) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (1996:1067) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Förarbeten
Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22
Ikraft
1997-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1996:1067
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
 • 2. Den nya bestämmelsen tillämpas på lön i pengar eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 1998. På lön i pengar eller annan ersättning som betalas ut under år 1997 skall allmän löneavgift tas ut med 2,60 procent.
 • 3. Den nya bestämmelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 1998. I fråga om inkomster som uppbärs under år 1997 är den allmänna löneavgiften 2,60 procent. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1996 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1996 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. En motsvarande fördelning skall göras om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 1997.
Rubrik
Lag (1996:1067) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (1997:939) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Förarbeten
Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35
Ikraft
1998-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1997:939
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
 • 2. Den nya bestämmelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 1998.
 • 3. Den nya bestämmelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 1998. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1997 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (1997:939) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (1998:700) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315, 1997/98:316
Ikraft
1999-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
SFS-nummer
1998:700
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 • 2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 1999.
 • 3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 1999. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1998 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1998 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (1998:700) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (1999:966) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1999:966
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
 • 2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 2000.
 • 3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 2000. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1999 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1999 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (1999:966) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (1999:1291) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1291
Rubrik
Lag (1999:1291) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2000:995) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
SFS-nummer
2000:995
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 • 2. Äldre bestämmelser i 1 och 4 §§ gäller fortfarande i fråga om ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.
 • 3. Äldre bestämmelser i 2 och 4 §§ gäller fortfarande i fråga om inkomster som uppbärs före ikraftträdandet. Om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 2000 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2000 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2000:995) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2000:1005) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2000:1005
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 • 2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 2001.
 • 3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 2001. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2000 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2000 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2000:1005) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2001:1237) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1237
Rubrik
Lag (2001:1237) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2002:974) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2002:974
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 • 2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 2003.
 • 3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 2003. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2002 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2002 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2002:974) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2003:547) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2003:547
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2003:547) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2003:822) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2003:822
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 • 2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 2004.
 • 3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 2004. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2003 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2003 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2003:822) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2003:1197) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:21, bet. 2003/04:SkU12, rskr. 2003/04:120
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1197
Rubrik
Lag (2003:1197) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2004:1057) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47
Ikraft
2005-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2004:1057
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 • 2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 2005.
 • 3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 2005. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2004 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2004 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2004:1057) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2005:828) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ikraft
2006-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2005:828
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 • 2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 2006.
 • 3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 2006. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2005 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2005 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2005:828) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2007:285) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157
Ikraft
2007-07-01
Omfattning
ändr. 3 §;ny 6 §
SFS-nummer
2007:285
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 • 2. De nya bestämmelserna i 3 § tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 30 juni 2007. På lön eller annan ersättning som betalas ut under perioden den 1 juli 2007 till och med den 31 december 2007 skall dock procenttalet enligt 3 § andra stycket vara 3,60 i stället för 2,20.
 • 3. De nya bestämmelserna i 3 § tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 30 juni 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2007:285) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2007:967) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2007:967
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 • 2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2007.
 • 3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2007:967) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2008:1267) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:7, bet. 2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95
Ikraft
2009-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2008:1267
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 • 2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2008.
 • 3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2008. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2008 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2008:1267) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2009:1159) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU1, rskr. 2009/10:42
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2009:1159
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 • 2. Den nya bestämmelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2009.
 • 3. Den nya bestämmelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2009. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2009 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2009:1159) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2010:1828) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU1, rskr. 2010/11:64
Ikraft
2011-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2010:1828
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalats ut efter den 31 december 2010.
 • 3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2010. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2010 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. Lag (2010:1828).
Rubrik
Lag (2010:1828) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2011:1281) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2011:1281
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalats ut efter den 31 december 2011.
 • 3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2011. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2011 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2011:1281) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2012:756) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37
Ikraft
2013-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2012:756
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
 • 2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalats ut efter den 31 december 2012.
 • 3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2012. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2012 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2012:756) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2014:1466) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ikraft
2015-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2014:1466
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 2. Bestämmelserna i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut före ikraftträdandet.
 • 3. Bestämmelserna i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst enligt 2 § som uppbärs före ikraftträdandet.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av 2014 respektive såväl före som efter utgången av 2015 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av 2014 respektive tiden efter utgången av 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret.

Rubrik
Lag (2014:1466) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2015:178) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:50, bet. 2014/15:SfU10, rskr. 2014/15:147
Ikraft
2015-05-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
SFS-nummer
2015:178
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.
 • 2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 30 april 2015.
 • 3. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 30 april 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2015:178) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2015:472) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Ikraft
2015-08-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
SFS-nummer
2015:472
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
 • 2. Bestämmelserna i 1 och 3 §§ i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut före ikraftträdandet.

Vid tillämpningen av 3 § på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut under perioden 1 augusti 2015–31 maj 2016 ska för dem som vid årets ingång inte har fyllt 25 år, löneavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort. Lag (2015:774).

 • 3. Bestämmelserna i 2 och 3 §§ i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst enligt 2 § som uppbärs före ikraftträdandet.

Vid tillämpningen av 3 § på inkomst enligt 2 § som uppbärs under perioden 1 augusti 2015–31 maj 2016 ska för dem som vid årets ingång inte har fyllt 25 år, löneavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 augusti 2015 respektive såväl före som efter den 31 maj 2016 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 1 augusti 2015 respektive tiden efter den 31 maj 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret. Lag (2015:774).

Rubrik
Lag (2015:472) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2015:774) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51
Ikraft
2016-01-01
Omfattning
ändr. 3 §, p 2, 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2015:472
SFS-nummer
2015:774
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 • 2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2015.
 • 3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2015:774) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2016:1054) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ikraft
2017-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2016:1054
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 • 2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2016.
 • 3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2016. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2016:1054) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Lag (2018:2084) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:2084
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 • 2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2018.
 • 3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2018. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2018 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2018:2084) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation