lagen.nu

Förordning (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:88
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Har åklagaren med stöd av 15 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare utfärdat strafföreläggande, skall den unge underrättas om beslutet vid ett personligt sammanträffande och, om det är möjligt, i vårdnadshavares närvaro. Om ett personligt sammanträffande inte är möjligt eller brottet är ringa, får underrättelsen vara skriftlig.

Har åklagaren med stöd av 48 kap. 4 § rättegångsbalken utfärdat strafföreläggande som avser villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med böter innan den misstänkte fyllt 21 år, skall åklagaren underrätta den misstänkte om beslutet vid ett personligt sammanträffande.

Om det är lämpligare, får en underrättelse enligt första och andra stycket lämnas av en annan åklagare än den som meddelat beslutet. Förordning (1996:1465).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1465

2 § I ärenden om åtalsprövning enligt 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare skall protokoll föras, om svårare straff än böter är föreskrivet för brottet. Åklagarmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om hur protokollen skall föras.

Åklagare skall i den utsträckning och den ordning riksåklagaren bestämmer lämna uppgifter till denne om åtalsprövningar som har gjorts enligt nämnda lag. Förordning (2004:1271).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:1271

3 § Har åklagaren vid ett beslut om straffvarning enligt 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare förutsatt att socialnämnden vidtar en åtgärd, ska han eller hon ta reda på om åtgärden kommer till stånd. Om nämnden inte vidtar åtgärden, ska åklagaren anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg. Förordning (2015:88).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Har upphävts genom förordning (2013:199).

5 § Om det på grund av en underrättelse enligt 12 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) uppkommer fråga om undanröjande av påföljd enligt 32 kap. 4 § brottsbalken skall åklagaren genast vidta de åtgärder som är nödvändiga. Förordning (2006:1192).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1998:640, 2001:990, 2006:1192

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:1763

Departement
Justitiedepartementet Å
Ikraft
1995-03-01
SFS-nummer
1994:1763

Förordning (1996:1465) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1996:1465
Rubrik
Förordning (1996:1465) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förordning (1998:640) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:640
Rubrik
Förordning (1998:640) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förordning (2001:990) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:990
Rubrik
Förordning (2001:990) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förordning (2004:1271) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1271
Rubrik
Förordning (2004:1271) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förordning (2006:1192) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1192
Rubrik
Förordning (2006:1192) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förordning (2010:71) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:71
Rubrik
Förordning (2010:71) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förordning (2013:199) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 4 §;ändr. 3 §
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2013:199
Rubrik
Förordning (2013:199) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förordning (2013:1125) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2014-03-01
SFS-nummer
2013:1125
Rubrik
Förordning (2013:1125) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förordning (2015:88) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:88
Rubrik
Förordning (2015:88) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation