lagen.nu

Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1369
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Allmänna pensionsavgifter skall betalas enligt denna lag. Lag (1997:937).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:1342, 1997:937

2 § Den som uppbär sådan inkomst som avses i 3 § skall på avgiftsunderlaget för varje år betala allmän pensionsavgift med 7 procent. Lag (1999:965).

Ändringar/Förarbeten (6)

3 § Avgiften beräknas dels på sådan inkomst av anställning som avses i 59 kap. socialförsäkringsbalken, dels på sådan inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 59 kap. samma balk om den enskilde är skattskyldig för inkomsten enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete ska därvid var för sig avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Vid beräkning av inkomst av anställning ska avdrag göras för kostnader som arbetstagaren har haft i arbetet i den utsträckning kostnaderna, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger 5 000 kronor.

Vid beräkning av avgiften bortses från inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete till den del summan av inkomsterna överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken. Därvid ska i första hand bortses från inkomst av annat förvärvsarbete.

Avgiften avrundas till närmast hela hundratal kronor. Avgift som slutar på 50 kronor avrundas till närmast lägre hundratal kronor. Lag (2010:1261).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (9)

4 § Avgift ska inte betalas av den som har sådana inkomster som avses i 3 §, om inkomsterna understiger 42,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Avgift ska inte heller betalas på inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 34 kap. socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1261).

Ändringar/Förarbeten (9)

5 § Avgiftsunderlaget ska för varje år fastställas av Skatteverket i beslut om slutlig skatt. Lag (2011:1369).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:712, 2011:1369

6 § Avgiften används till finansiering av försäkringen för inkomstpension och tilläggspension enligt socialförsäkringsbalken.

Avgiften förs till Första–Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Lag (2010:1261).

7 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av avgift enligt denna lag finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1369).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1997:544, 1997:936, 2011:1369

8 § Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag. Lag (2011:1369).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:546, 2011:1369, 1996:682

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:1744

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1994/95:41, bet. 1994/95:SfU6, rskr. 1994/95:81
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1744
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på avgiftspliktig inkomst som uppbärs från och med den dagen. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1994, skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1994 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 • 2. Genom lagen upphävs lagen (1992:1745) om allmän sjukförsäkringsavgift. Äldre bestämmelser tillämpas dock i fråga om avgift som avser tiden före den 1 januari 1995.

Lag (1994:1956) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Förarbeten
Prop. 1994/95:25, 1994/95:41, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145
Omfattning
ändr. 2, 3 §§, 1 p övergångsbest.
SFS-nummer
1994:1956
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på avgiftspliktig inkomst som uppbärs från och med den dagen. I stället för vad som sägs i 3 § tredje stycket skall vid fastställandet av skattetabeller enligt 4 § uppbördslagen (1953:272) för inkomståret 1995, avgifterna beräknas på summan av inkomsterna till den del summan inte överstiger sju och en halv gånger det vid årets ingång gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1994, skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1994 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (1994:1956) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Lag (1995:503) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Förarbeten
Bet. 1994/95:SkU20, rskr. 1994/95:320
Ikraft
1995-07-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1995:503
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering. Äldre bestämmelser gäller beträffande skattskyldig med inkomst av näringsverksamhet för vilken beskattningsåret har börjat före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1995:503) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Lag (1995:1493) om ändring i lagen (1944:1744) om allmänna egenavgifter

Förarbeten
Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87
Ikraft
1996-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1995:1493
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. De nya bestämmelserna tillämpas på skattepliktig ersättning som uppbärs från och med den dagen. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1995 skall därvid, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1995 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Rubrik
Lag (1995:1493) om ändring i lagen (1944:1744) om allmänna egenavgifter

Lag (1996:439) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Förarbeten
Prop. 1995/96:149, bet. 1995/96:SfU7, rskr. 1995/96:258
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:439
Rubrik
Lag (1996:439) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Lag (1996:682) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Förarbeten
Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Omfattning
ny 8 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:682
Rubrik
Lag (1996:682) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Lag (1996:1065) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Förarbeten
Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22
Ikraft
1997-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1996:1065
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
 • 2. De nya bestämmelserna tillämpas på avgiftspliktig inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 1998. I fråga om avgiftspliktig inkomst som uppbärs under år 1997 är sjukförsäkringsavgiften 4,95 procent.
 • 3. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1996 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1996 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. En motsvarande fördelning skall göras om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 1997.
Rubrik
Lag (1996:1065) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Lag (1996:1342) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Förarbeten
Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66
Ikraft
1998-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1996:1342
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering. Lag (1997:937).

Rubrik
Lag (1996:1342) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Lag (1997:544) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ikraft
1997-11-01
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1997:544
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.

Rubrik
Lag (1997:544) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Lag (1997:936) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Förarbeten
Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35
Ikraft
1998-01-01
Omfattning
ändr. författningsrubr., 2, 3, 4, 6, 7 §§
SFS-nummer
1997:936
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
 • 2. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1997 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (1997:936) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Lag (1997:937) om ändring i lagen (1996:1342) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Förarbeten
Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35
Omfattning
ändr. 1 §, övergångsbest. till 1996:1342
SFS-nummer
1997:937
Rubrik
Lag (1997:937) om ändring i lagen (1996:1342) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Lag (1998:680) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315, 1997/98:316
Ikraft
1999-01-01
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 6 §§
SFS-nummer
1998:680
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid 2000 års taxering.
 • 2. De nya bestämmelserna tillämpas på avgiftspliktig inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 1999.
 • 3. Den äldre bestämmelsen i 4 § första stycket gäller fortfarande för avgiftspliktiga som är födda år 1937 eller tidigare.
 • 4. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1998 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1998 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 • 5. Under åren 1999 och 2000 används avgiften även för finansiering av folkpension i form av ålderspension enligt 6 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring till personer som har rätt till tilläggspension i form av ålderspension enligt 12 kap. samma lag samt kostnader för förvaltning av sådan folkpension.
Rubrik
Lag (1998:680) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Lag (1999:965) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28
Ikraft
1999-12-31
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
SFS-nummer
1999:965
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 31 december 1999 och tillämpas första gången vid 2001 års taxering.
 • 2. De nya bestämmelserna tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2000.
 • 3. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1999 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1999 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (1999:965) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Lag (1999:1288) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1999:1288
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

Rubrik
Lag (1999:1288) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Lag (2000:196) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:196
Rubrik
Lag (2000:196) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Lag (2000:1007) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2000:1007
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

Rubrik
Lag (2000:1007) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Lag (2001:493) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:96, bet. 2000/01:SfU15, rskr. 2000/01:257
Ikraft
2002-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2001:493
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering.
 • 2. De äldre bestämmelserna i 4 § första stycket gäller vid 2003 års taxering, dock skall avgift inte betalas av den som har sådana inkomster som avses i 3 §, om inkomsterna understiger 29,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lag (2001:844).
Rubrik
Lag (2001:493) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Lag (2001:843) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2001:843
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering. Lag (2002:978).

Rubrik
Lag (2001:843) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Lag (2001:844) om ändring i lagen (2001:493) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34
Omfattning
ändr. 4 §, ikrafttr.best. till 2001:493;ny övergångs.best. till 2001:493
SFS-nummer
2001:844
Rubrik
Lag (2001:844) om ändring i lagen (2001:493) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Lag (2001:1117) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän försäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:9, bet. 2001/02:SfU5, rskr. 2001/02:85
Ikraft
2002-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2001:1117
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2003 års taxering.

Rubrik
Lag (2001:1117) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän försäkring

Lag (2002:978) om ändring i lagen (2001:843) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24
Omfattning
ändr. 4 §, ikrafttr.best. till 2001:843
SFS-nummer
2002:978
Rubrik
Lag (2002:978) om ändring i lagen (2001:843) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Lag (2003:546) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 8 §
SFS-nummer
2003:546
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2003:546) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Lag (2003:712) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:712
Rubrik
Lag (2003:712) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Lag (2007:968) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2007:968
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.

Rubrik
Lag (2007:968) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Lag (2010:1261) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 3, 4, 6 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1261
Rubrik
Lag (2010:1261) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Lag (2011:1369) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 5, 7, 8 §§
SFS-nummer
2011:1369
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2013.

Rubrik
Lag (2011:1369) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation