lagen.nu

Lag (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:245
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag ges bestämmelser som behövs för att EU:s strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden ska kunna genomföras i Sverige.

Med EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden avses i denna lag EU:s förordningar om

  • 1. stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden, och
  • 2. stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Lag (2015:267).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1998:564, 1999:1316, 2015:267

Tillsyn och kontroll

2 § Tillsyn och annan kontroll över att reglerna i EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utvecklingen av landsbygden följs utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

Regeringen får föreskriva att en tillsynsmyndighet får överlåta åt någon annan myndighet att utöva viss tillsyn.

Om tillsyn överlåts, ska vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gälla även den myndighet till vilken tillsyn har överlåtits. Lag (2015:267).

3 § För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i sådan verksamhet eller i samband med hantering av sådana produkter som stödet avser. Tillsynsmyndigheten får göra de undersökningar och ta de prover som behövs för tillsynen utan att ersättning lämnas.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Myndigheten får meddela förelägganden som kan förenas med vite för att få tillgång till handlingarna. Den som är föremål för tillsyn ska tillhandahålla den hjälp som behövs för att tillsynen ska kunna bedrivas.

Polismyndigheten ska på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen. Lag (2015:267).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1997:105, 1998:564, 2015:267

4 § Bestämmelserna i 3 § första stycket och andra stycket första meningen gäller också för Europeiska kommissionen och Europeiska revisionsrätten och för inspektörer som är utsedda av dessa institutioner. Lag (2015:267).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:267

4 a § Bestämmelserna i 3 och 4 §§ denna lag ska inte tillämpas vid kontroller och inspektioner på plats som genomförs enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Lag (2017:245).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:245

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur tillsynen ska bedrivas. Lag (2015:267).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:267

Ränta

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att ränta ska betalas på belopp enligt EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden om mottagaren inte är berättigad till beloppet och detta ska återbetalas. Lag (2015:267).

Avgifter

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att avgifter ska tas ut för tillsynen enligt denna lag. Lag (2015:267).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:1316, 2015:267, 1997:105

Överklagande

8 § En myndighets beslut i ett särskilt fall enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. Lag (1997:105).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:1708

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
Prop. 1994/95:75, bet. 1994/95:JoU7, rskr. 1994/95:126
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1708

Lag (1997:105) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd

Förarbeten
Prop. 1996/97:48, bet. 1996/97:JoU7, rskr. 1996/97:157
Omfattning
nuvarande 7 § betecknas 8 §, rubr. närmast före 7 § sätts närmast före den nya 8 §;ändr. 3 §;ny 7 §, rubr. närmast före nya 7 §
Ikraft
1997-08-01
SFS-nummer
1997:105
Rubrik
Lag (1997:105) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd

Lag (1998:564) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:564
Rubrik
Lag (1998:564) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd

Lag (1999:1316) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:1 utg.omr. 23, bet. 1999/2000:MJU2, rskr. 1999/2000:91
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 6, 7 §§
SFS-nummer
1999:1316
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som beviljats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1999:1316) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd

Lag (2015:267) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:89, bet. 2014/15:NU19, rskr. 2014/15:193
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:267
Rubrik
Lag (2015:267) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Lag (2017:245) om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:56, bet. 2016/17:JuU22, rskr. 2016/17:188
Omfattning
ny 4 a §
Ikraft
2017-05-01
SFS-nummer
2017:245
Rubrik
Lag (2017:245) om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation