lagen.nu

Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:670
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-11-01

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelser om frihet från tull i vissa fall finns i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version). Bestämmelser om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning finns i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning. Bestämmelser om tullförmåner finns även i handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU) har ingått. Bestämmelser om ursprung som medför förmånsbehandling för varor finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen.

Bestämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import finns i

rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen, och

rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen.

Bestämmelser om annan marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import finns i

rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma regler för importen av textila produkter från vissa tredje länder som inte täcks av bilaterala avtal, protokoll eller andra arrangemang eller av särskilda gemenskapsregler om import,

rådets förordning (EG) nr 518/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma regler för importen, och

rådets förordning (EG) nr 519/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma regler för import från vissa tredje länder.

I denna lag finns kompletterande bestämmelser till de i första, andra och tredje styckena angivna bestämmelserna. Lag (2016:262).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:454, 2010:1019, 2016:262

2 § Bestämmelser om frihet från skatt vid införsel i vissa fall finns i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m. m. och i föreskrifter som har meddelats med stöd av denna.

3 § Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i tullagen (2016:253). Lag (2016:262).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1294, 2016:262

Tullfrihet i vissa fall

4 § Tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller också för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en internationell organisation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om organisationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige.

Vidare gäller tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft i förhållande till Sverige för

 • 1. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en främmande stats militära styrka eller dess personal, och
 • 2. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för ett Natohögkvarter eller en styrka eller personal vid ett sådant högkvarter.

Tredje stycket gäller för styrkor, personal och Natohögkvarter som befinner sig i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering. Lag (2016:670).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § Tullfrihet gäller för markutrustning och undervisningsmateriel som ska användas vid eller i samband med civil luftfart och som är specialkonstruerade för att användas som luftfartsutrustning samt delar och tillbehör till sådan materiel, när varorna deklareras för övergång till fri omsättning för en flygskola, ett lufttrafikföretag, en luftfartsmyndighet eller en annan förvaltning för en flygplats. Lag (2016:262).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:517, 2016:262

6 § Tullfrihet i fall som avses i 4 och 5 §§ bortfaller om varorna efter införseln används i strid med de för tullfriheten gällande reglerna. I sådana fall ska detta utan dröjsmål anmälas för Tullverket och tullen för varan betalas.

Detta gäller dock inte om mer än fem år förflutit från den dag då tulldeklarationen ingavs till Tullverket till den dag varan får annan användning. Regeringen får föreskriva om kortare tid för vissa varor. Lag (2016:262).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:424, 2016:262

7 § Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för

 • 1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på transportmedel som går i utrikes trafik, om varorna är avsedda för transportmedlet eller för besättning eller passagerare, och
 • 2. varor som införs av en person som återvänder hit efter att på grund av sitt arbete ha vistats i tredje land under en längre tid. Lag (2003:454).

Ändringar/Förarbeten (3)

Bestämmelser till utfyllnad av gemenskapsrätten

8 § Vid kontroll av uppgift som lämnas i ursprungsintyg ägnat att leda till förmånsbehandling eller i ansökan om sådant intyg är bestämmelserna i 1 kap. 13 §, 4 kap. 5, 16, 17 och 24–43 §§ samt 7 kap. 5 och 6 §§ tullagen (2016:253) tillämpliga. Lag (2016:262).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1294, 2016:262

9 § Den som tillverkar, importerar, exporterar eller i övrigt handlar med varor är liksom ett ombud, en handelssammanslutning och en handelsorganisation skyldig att, enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, lämna uppgifter som behövs för att uppfylla uppgiftsskyldigheten enligt EU:s bestämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import. Detta gäller även i fråga om uppgiftsskyldighet enligt EU:s bestämmelser om annan marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import.

För kontroll av uppgiftsskyldighet enligt första stycket får, enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, den som är uppgiftsskyldig föreläggas att för granskning tillhandahålla räkenskaper, anteckningar och andra handlingar som rör verksamheten.

Avser ett föreläggande enligt andra stycket räkenskaper som förs med hjälp av automatisk databehandling, ska dessa på begäran tillhandahållas i utskrift eller på medium för automatisk databehandling. Vid tillämpning av bestämmelserna i denna paragraf är även bestämmelserna i 4 kap. 26–43 §§ tullagen (2016:253) tillämpliga. Lag (2016:262).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

10 § Regeringen får meddela föreskrifter

 • 1. till utfyllnad av regler om frihet från tull beslutade av EU:s institutioner, och
 • 2. till utfyllnad av regler om tullförmåner i handelsöverenskommelser som EU har ingått. Lag (2010:1019).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1019

11 § Regeringen får överlåta åt annan myndighet att meddela föreskrifter i de ämnen som avses i 10 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:1547

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
Prop. 1994/95:34, bet. 1994/95:SkU8, rskr. 1994/95:96
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1547
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid lagens ikraftträdande upphör lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m. att gälla.
 • 2. Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om dels varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning före ikraftträdandet, dels varor för vilka ansökan om temporär tullfrihet lämnats in eller för vilka medgetts temporär tullfrihet utan ansökan före ikraftträdandet. Den temporära tullfriheten gäller dock under längst ett år efter ikraftträdandet.
 • 3. Tillstånd till återbetalning av tull (restitution) eller till motsvarande tullbefrielse som meddelats före ikraftträdandet gäller fortfarande, dock längst under ett år därefter.
 • 4. Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet, tullnedsättning och återbetalning av tull för varor från utvecklingsländerna och för varor som omfattas av de internationella handelsöverenskommelser som skall tillämpas av Sverige. Lag (1995:468).

Lag (1995:468) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:192, bet. 1994/95:SkU36, rskr. 1994/95:324
Ikraft
1995-06-01
Omfattning
ändr. 4 p ikrafttr.- och övergångsbest.
SFS-nummer
1995:468
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1995 men skall tillämpas från och med den 1 januari 1995.

Rubrik
Lag (1995:468) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Lag (1995:1642) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Förarbeten
Prop. 1995/96:12, 1995/96:57, bet. 1995/96:SkU17, rskr. 1995/96:120
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1642
Rubrik
Lag (1995:1642) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Lag (1996:405) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Förarbeten
Prop. 1995/96:37, bet. 1995/96:FöU4, rskr. 1995/96:237
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:405
Rubrik
Lag (1996:405) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Lag (1997:1191) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Förarbeten
Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FöU1, rskr. 1997/98:82
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1191
Rubrik
Lag (1997:1191) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Lag (1999:424) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:424
Rubrik
Lag (1999:424) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Lag (2000:1294) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Omfattning
ändr. 3, 8, 9 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1294
Rubrik
Lag (2000:1294) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Lag (2003:454) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:68, bet. 2002/03:SkU18, 2002/03:219
Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:454
Rubrik
Lag (2003:454) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Lag (2004:1004) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1004
Rubrik
Lag (2004:1004) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Lag (2010:517) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:517
Rubrik
Lag (2010:517) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Lag (2010:1019) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:205, bet. 2009/10:UU25, rskr. 2009/10:376, EUTL324/2009/23
Ikraft
2010-08-01
CELEX-nr
32009R1186
Omfattning
ändr. 1, 9, 10 §§
SFS-nummer
2010:1019
Rubrik
Lag (2010:1019) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Lag (2016:262) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ikraft
2016-05-01
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 §§
SFS-nummer
2016:262
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
 • 2. Bestämmelserna i 8 och 9 §§ i den nya lydelsen tillämpas på kontroller som inleds efter ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2016:262) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Lag (2016:670) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4, rskr. 2015/16:257
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:670
Rubrik
Lag (2016:670) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation