lagen.nu

Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:794
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-01-01

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag gäller avtalsvillkor som näringsidkare använder när de erbjuder varor, tjänster eller andra nyttigheter till konsumenter.

Lagen gäller också avtalsvillkor som näringsidkare använder när de förmedlar sådana erbjudanden från en näringsidkare eller någon annan.

Lagrumshänvisningar hit (1)

1 a § Bestämmelserna i 3–9 b §§ denna lag tillämpas också när Konsumentombudsmannen fullgör sina skyldigheter som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen. Lag (2016:211).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:211, 2007:2

2 § I lagen avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med hans näringsverksamhet, oavsett om den är offentlig eller privat.

Rättsfall (4)

MÖD 2001:21: Miljösanktionsavgift vid kriminalvårdsanstalt-----Den köksverksamhet som staten...
MÖD 2001:22: Miljösanktionsavgift vid sjukhus-----Den verksamhet som landstinget bedriver...
MÖD 2001:23: Miljösanktionsavgift vid kommunalt avloppsreningsverk-----Den verksamhet som...
MÖD 2001:24: Miljösanktionsavgift vid kommunalt vattenverk-----Den verksamhet som kommunen...

Marknadsrättsliga bestämmelser

3 § Om ett avtalsvillkor som avses i 1 § med hänsyn till pris och övriga omständigheter är oskäligt mot konsumenten, får Patent- och marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i framtiden i liknande fall använda samma eller väsentligen samma villkor, om förbudet är motiverat från allmän synpunkt eller annars ligger i konsumenternas eller konkurrenternas intresse.

Ett förbud får meddelas även anställda hos näringsidkaren och andra som handlar på näringsidkarens vägnar.

En sammanslutning av näringsidkare som använder eller rekommenderar användning av ett oskäligt avtalsvillkor får förbjudas att i framtiden använda eller rekommendera villkoret.

Ett förbud ska förenas med vite, om inte detta av särskilda skäl är obehövligt. Lag (2016:211).

Rättsfall (16)

MD 2004:19: Förbud har meddelats en teleoperatör att vid debitering av Internettjänster...
MD 2004:22: I avtal om bredbandsabonnemang har visst villkor, med innebörd att...
MD 2005:10: I ett standardavtal avseende fast telefoni har vissa villkor befunnits oskäliga...
MD 2005:23: I ett standardavtal avseende digital-TV har ett villkor om krav på skriftlig...
MD 2005:34: Ett tidsbegränsat avtal, som löper för en period om 12 månader, om...
MD 2006:32: I ett standardavtal avseende småhusentreprenad har villkor om att besiktning...
MD 2006:4: I avtal om handel med finansiella instrument mellan nätmäklare och konsument...
MD 2008:3: En kreditgivare har i strid mot 12 § konsumentkreditlagen tagit ut särskilda...
MD 2009:13: En kreditgivare har i strid mot 12 § konsumentkreditlagen i kreditavtal...
MD 2009:21: Ett försäkringsbolag har i avtal mot konsumenter avseende byggfels- och...
MD 2009:30: Tidsbegränsade avtal avseende ditigal-TV-abonnemang till konsumenter har...
MD 2009:34: Ett bolag har tillämpat avtalsvillkor rörande särskild avgift för...
MD 2009:35: Ett bolag har i avtal med konsumenter avseende abonnemang på bredband och...
MD 2010:10: Ett resebolag har i avtal mot konsumenter avseende paketresor använt...
MD 2015:3: Vid köp av dejtingtjänster på internet har avtalsvillkor med krav på att...
MD 2015:5: Villkor i avtal mellan näringsidkare och konsument avseende spår- och...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:211

3 a § Vid tillämpning av 3 § ska ett avtalsvillkor anses oskäligt om det innebär att konsumenten är hänvisad till att använda ett telefonnummer med förhöjd taxa för att ta kontakt med näringsidkaren per telefon med anledning av ett mellan dem ingånget avtal. Lag (2014:13).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:13

4 § En ansökan om förbud får göras av Konsumentombudsmannen. Om Konsumentombudsmannen för ett visst fall beslutar att inte göra någon ansökan, får ansökan göras av en sammanslutning av näringsidkare, konsumenter eller löntagare. Lag (2016:211).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:211

4 a § Om en sammanslutning av näringsidkare gör sannolikt att utgången i målet kan ha betydande intresse för medlemmarna i sammanslutningen får domstolen efter ansökan av sammanslutningen tillåta att den, vid sidan av en enskild part, medverkar i förfarandet och i samband med det åberopar bevisning.

En ansökan om medverkan ska vara skriftlig och innehålla de skäl som den grundas på.

Parterna ska beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Ansökan får inte bifallas om parten på den sidan som ansökan om medverkan avser motsätter sig detta. Lag (2016:211).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:211

4 b § Konsumentombudsmannen ska kallas till förhandling i mål enligt denna lag, även om han eller hon inte är sökande. Lag (2016:211).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:211

5 § Ett beslut i fråga om förbud hindrar inte att samma fråga prövas på nytt, om det motiveras av ändrade förhållanden eller något annat särskilt skäl.

6 § Om det finns särskilda skäl, får domstolen meddela förbud även för tiden till dess att det finns ett slutligt beslut. Lag (2016:794).

7 § En fråga om förbud får i fall som inte är av större vikt prövas av Konsumentombudsmannen.

Konsumentombudsmannen får bestämma att ett beslut om förbud ska gälla omedelbart. Lag (2016:794).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:211, 2016:794

8 § På uppmaning av Konsumentombudsmannen skall

 • 1. var och en yttra sig och lämna de upplysningar som behövs i ett ärende enligt denna lag,
 • 2. en näringsidkare tillhandahålla de handlingar som kan ha betydelse för utredningen i ett ärende där ett förbud enligt 3 eller 7 § kan antas komma i fråga. Lag (2007:2)

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:2

8 a § Om det behövs för tillsynen i ett ärende som avses i 8 § 2 får Konsumentombudsmannen uppmana näringsidkaren att hålla de lokaler eller motsvarande utrymmen där näringsverksamheten utövas, dock inte bostäder, tillgängliga för inspektion. Lag (2007:2)

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:2

8 b § Om en uppmaning enligt 8 eller 8 a § inte följs, får Konsumentombudsmannen förelägga den som berörs att fullgöra sin skyldighet vid vite. Lag (2007:2)

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:2

8 c § Konsumentombudsmannens beslut enligt 7, 8 och 8 a §§ samt om vitesföreläggande enligt 8 b § får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Lag (2016:794).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2016:211, 2016:794, 2007:2

9 § En talan om utdömande av vite förs vid Patent- och marknadsdomstolen av Konsumentombudsmannen. Om vite har förelagts på talan av någon annan får talan om utdömande föras även av honom eller henne. Lag (2016:211).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:211

9 a § Delgivning av domar och beslut av domstol som innefattar ett vitesföreläggande får ske enligt 34–37 §§ delgivningslagen (2010:1932) endast om det med beaktande av vad som har framkommit i det enskilda delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med delgivningsmottagaren finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Lag (2016:211).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:211

9 b § Bestämmelsen i 18 kap. 16 § rättegångsbalken ska inte tillämpas i mål enligt 3 §. I sådana mål får domstolen bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader.

I ärenden som avser överklagande av Konsumentombudsmannens beslut om förbud tillämpas i fråga om rättegångskostnader 31 kap. rättegångsbalken. Lag (2016:794).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:794, 2016:211

Civilrättsliga bestämmelser

10 § Om innebörden av ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling är oklar, skall vid en tvist mellan en näringsidkare och en konsument villkoret tolkas till konsumentens förmån.

Kommentar

Paragrafen ger uttryck för oklarhetsregeln som är central inom avtalstolkning.

Rättsfall (2)

ARN 1995-2578: Ett oklart garantivillkor har, med stöd av lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i...
ARN 1997-1339: Vid tvist mellan en näringsidkare och en konsument har innehållet i två av...

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § För avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling gäller 36 § första stycket lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område med följande begränsningar.

Omständigheter som inträffat efter det att avtalet ingåtts får inte beaktas till konsumentens nackdel på så sätt att ett avtalsvillkor som annars vore att anse som oskäligt inte kan åsidosättas eller jämkas.

Jämkas ett avtalsvillkor eller lämnas det utan avseende, skall, om villkoret strider mot god sed och medför en betydande obalans till konsumentens nackdel, avtalet gälla utan andra ändringar, om konsumenten begär det och om avtalet kan bestå med i övrigt oförändrat innehåll.

12 § Om inte annat visas, anses ett avtalsvillkor inte ha varit föremål för individuell förhandling.

13 § Ett avtalsvillkor som innebär att konsumenten ska betala mer för en vara, tjänst eller annan nyttighet än det som i avtalet anges vara priset för nyttigheten är utan verkan mot konsumenten, om denne inte uttryckligen har godkänt villkoret. Lag (2014:13).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:13

14 § Ett avtalsvillkor som anger att lagen i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall tillämpas på avtalet gäller inte i fråga om regler om oskäliga avtalsvillkor, om den lag som gäller med bortseende från villkoret är lagen i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och den lagen ger konsumenten ett bättre skydd mot oskäliga avtalsvillkor. Lag (2014:13).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:1512

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1994/95:17, bet. 1994/95:LU5, rskr. 1994/95:76
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1512
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995, då lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden upphör att gälla.
 • 2. De nya bestämmelserna tillämpas även på rättshandlingar som har företagits före ikraftträdandet. Vad som föreskrivs i 10 § gäller dock inte beträffande avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.
 • 3. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt vid domstol prövas enligt äldre bestämmelser.

Lag (2007:2) om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:6, bet. 2006/07:CU3, rskr. 2006/07:77, EUTL364/2004 s1
Ikraft
2007-02-01
CELEX-nr
32004R2006
Omfattning
ändr. 8 §;nya 1 a, 8 a, 8 b, 8 c §§
SFS-nummer
2007:2
Rubrik
Lag (2007:2) om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Lag (2014:13) om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118, EUTL304/2011 s64
Ikraft
2014-06-13
CELEX-nr
32011L0083
Omfattning
nuvarande 13 § betecknas 14 §;nya 3 a, 13 §§
SFS-nummer
2014:13
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 13 juni 2014.
 • 2. Bestämmelsen i 13 § gäller endast för avtal som har ingåtts efter ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:13) om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Lag (2016:211) om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ikraft
2016-09-01
Omfattning
ändr. 1 a, 3, 4, 7, 8 c, 9 §§;nya 4 a, 4 b, 9 a, 9 b §§
SFS-nummer
2016:211
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
 • 2. Mål och ärenden som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.
 • 3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handläggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2016:211) om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Lag (2016:794) om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:168, bet. 2015/16:CU23, rskr. 2015/16:300
Ikraft
2016-10-01
Omfattning
ändr. 6, 7, 8 c, 9 b §§
SFS-nummer
2016:794
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.
 • 2. För användning av avtalsvillkor som har skett före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
Rubrik
Lag (2016:794) om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation