lagen.nu

Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:13
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Tillämpning

1 § I denna lag finns bestämmelser med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Införlivande av Europeiska unionens regler

2 § De fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§ samt de rättsakter, avtal och andra beslut som före Sveriges anslutning till Europeiska unionen har antagits av Europeiska gemenskaperna gäller här i landet med den verkan som följer av dessa fördrag och andra instrument. Lag (2013:297).

Rättsfall (1)

RÅ 1997 ref. 65: Ett i regeringsförordning föreskrivet förbud mot överklagande av vissa av...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1095, 2013:297

Överlåtelse av beslutsbefogenheter

3 § Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen får fatta beslut som gäller här i landet i den omfattning och med den verkan som följer av de fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§.

De rättsakter, avtal och andra beslut som har antagits av Europeiska gemenskaperna efter Sveriges anslutning till Europeiska unionen ska fortsätta att gälla här i landet i den omfattning och med den verkan som följer av de fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§. Lag (2013:297).

Rättsfall (1)

MIG 2015:5: Utlänningslagens förvarsbestämmelser är inte tillämpliga när det är fråga om...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1095, 2013:297

Fördragen m. m.

4 § De fördrag och andra instrument som avses i 2 och 3 §§ är:

 • 1. fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen
 • 2. fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen
 • 3. konventionen den 13 november 1962 om ändring av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen i syfte att göra den särskilda ordningen för associering av utomeuropeiska länder och territorier som behandlas i fjärde delen av detta fördrag tillämplig med avseende på Nederländska Antillerna
 • 4. protokollet den 8 april 1965 om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier
 • 5. fördraget den 22 april 1970 om ändring av vissa budgetbestämmelser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna
 • 6. fördraget den 22 januari 1972 om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen
 • 7. fördraget den 10 juli 1975 om ändring av vissa bestämmelser i protokollet om Europeiska investeringsbankens stadga
 • 8. fördraget den 22 juli 1975 om ändring av vissa finansiella bestämmelser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna
 • 9. akten den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i församlingen (Europaparlamentet) samt beslutet av Europeiska unionens råd av den 25 juni och den 23 september 2002 om ändring av nämnda akt
 • 10. fördraget den 28 maj 1979 om Hellenska republikens anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen
 • 11. fördraget den 13 mars 1984 om ändring av fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna i fråga om Grönland
 • 12. fördraget den 12 juni 1985 om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen
 • 13. europeiska enhetsakten den 17 och 28 februari 1986
 • 14. fördraget den 7 februari 1992 om Europeiska unionen
 • 15. fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
 • 16. Amsterdamfördraget den 2 oktober 1997 om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, med förklaring av Sverige enligt artikel K 7.2 och K 7.3 b i fördraget om Europeiska unionen i deras lydelse enligt Amsterdamfördraget
 • 17. Nicefördraget den 26 februari 2001 om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem
 • 18. fördraget den 16 april 2003 om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen
 • 19. fördraget den 25 april 2005 om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen
 • 20. Lissabonfördraget den 13 december 2007 om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
 • 21. protokollet den 23 juni 2010 om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser som är fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen
 • 22. Europeiska rådets beslut 2011/199/EU av den 25 mars 2011 om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta
 • 23. fördraget den 9 december 2011 om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
 • 24. bilagor och protokoll som hör till de fördrag och andra instrument som anges i 1-23. Lag (2012:893).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (9)

5 § De fördrag och andra instrument som avses i 2 och 3 §§ är även protokollet den 13 juni 2012 om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget. Lag (2013:297).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:297

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:1500

Departement
Statsrådsberedningen
Förarbeten
Prop. 1994/95:19, 1994/95:36, bet. 1994/95:KU17, 1994/95:UU10, rskr. 1994/95:64, 1994/95:115
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1500
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

 • 1. Vid ikraftträdandet skall lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) och lagen (1972:762) om prisbestämmelser för järn- och stålmarknaden (CECA-lagen) upphöra att gälla.
 • 2. Den upphävda lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken lagen varit i kraft med de undantag som följer av
  • a) fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen,
  • b) lagen (1994:1693) om övergångsbestämmelser för en period efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen.

De fördrag och andra instrument som anges i 4 § skall kungöras i Svensk författningssamling (SFS).

1994:2063

Omfattning
ikrafttr. av 1994:1500
SFS-nummer
1994:2063

Lag (1998:215) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förarbeten
Prop. 1997/98:58, bet. 1997/98:UU13, rskr. 1997/98:197
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1999-05-01
SFS-nummer
1998:215
Rubrik
Lag (1998:215) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

1999:185

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 1998:215
SFS-nummer
1999:185

Lag (2001:1272) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:8, bet. 2001/02:KUU1, rskr. 2001/02:92
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2003-02-01
SFS-nummer
2001:1272
Rubrik
Lag (2001:1272) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förordning (2003:9) om ikraftträdande av lagen (2001:1272) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Tryckt format (PDF)

CELEX-nr
101C
Förarbeten
EGTC80/2001 s1
Omfattning
ikrafttr. av 2001:1272
SFS-nummer
2003:9
Rubrik
Förordning (2003:9) om ikraftträdande av lagen (2001:1272) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Lag (2003:1059) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:97, bet. 2003/04:KU2, rskr. 2003/04:32
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2004-04-30
SFS-nummer
2003:1059
Rubrik
Lag (2003:1059) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Lag (2003:1208) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:25, bet. 2003/04:UU4, rskr. 2003/04:114
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2004-05-01
SFS-nummer
2003:1208
Rubrik
Lag (2003:1208) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förordning (2004:191) om ikraftträdande av lagen (2003:1059) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2003:1059
SFS-nummer
2004:191
Rubrik
Förordning (2004:191) om ikraftträdande av lagen (2003:1059) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Lag (2006:368) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:106, bet. 2005/06:UU19, rskr. 2005/06:238
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:368
Rubrik
Lag (2006:368) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Lag (2008:1095) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:168, bet. 2008/09:UU8, rskr. 2008/09:64
Omfattning
ändr. 3, 4 §§, rubr. närmast 2 §
Ikraft
2009-12-01
SFS-nummer
2008:1095
Rubrik
Lag (2008:1095) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förordning (2009:1110) om ikraftträdande av lagen (2008:1095) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2008:1095
SFS-nummer
2009:1110
Rubrik
Förordning (2009:1110) om ikraftträdande av lagen (2008:1095) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Lag (2010:1326) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:22, bet. 2010/11:KU11, rskr. 2010/11:4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-12-01
SFS-nummer
2010:1326
Rubrik
Lag (2010:1326) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förordning (2011:1138) om ikraftträdande av lagen (2010:1326) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2010:1326
SFS-nummer
2011:1138
Rubrik
Förordning (2011:1138) om ikraftträdande av lagen (2010:1326) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Lag (2012:408) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:66, bet. 2011/12:FiU40, rskr. 2011/12:236, EUTL91/2011 s1
Ikraft
2013-05-01
CELEX-nr
32011D0199
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2012:408
Rubrik
Lag (2012:408) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Lag (2012:893) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:6, bet. 2012/13:UU14, rskr. 2012/13:16
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2012:893
Rubrik
Lag (2012:893) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förordning (2013:206) om ikraftträdande av lagen (2012:408) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2012:408
SFS-nummer
2013:206
Rubrik
Förordning (2013:206) om ikraftträdande av lagen (2012:408) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Lag (2013:297) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:79, bet. 2012/13:UU17, rskr. 2012/13:207
Omfattning
ändr. 2, 3 §§;ny 5 §
Ikraft
2015-02-01
SFS-nummer
2013:297
Rubrik
Lag (2013:297) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förordning (2013:534) om ikraftträdande av lagen (2012:893) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2012:893
SFS-nummer
2013:534
Rubrik
Förordning (2013:534) om ikraftträdande av lagen (2012:893) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förordning (2015:13) om ikraftträdande av lagen (2013:297) om ändring i förordningen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2013:297
SFS-nummer
2015:13
Rubrik
Förordning (2015:13) om ikraftträdande av lagen (2013:297) om ändring i förordningen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation