lagen.nu

Lotteriförordning (1994:1451)

Departement
Finansdepartementet OU
Utfärdad
1994-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:927
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-01
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-01-01 genom SFS 2018:1475

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning tillämpas på sådana lotterier och spel som avses i lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355). Förordning (2000:11).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:11

Ansökan

2 § Ansökan om tillstånd, registrering eller typgodkännande enligt lotterilagen (1994:1000) skall vara skriftlig.

Tillståndsmyndigheten får begära in de uppgifter som behövs för att pröva en ansökan enligt första stycket.

2 a § Ansvarig länsstyrelse enligt 40 § lotterilagen (1994:1000) är

 • 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 • 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 • 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 • 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom Västra Götalands eller Hallands län,
 • 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 • 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 • 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom Norrbottens eller Västerbottens län. Förordning (2012:366).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:608, 2009:1219, 2012:366

2 b § Ansvarig länsstyrelse enligt 42 § lotterilagen (1994:1000) är

 • 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när bingospelet ska bedrivas i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 • 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när bingospelet ska bedrivas i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 • 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när bingospelet ska bedrivas i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 • 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när bingospelet ska bedrivas i Västra Götalands eller Hallands län,
 • 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när bingospelet ska bedrivas i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 • 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när bingospelet ska bedrivas i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 • 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när bingospelet ska bedrivas i Norrbottens eller Västerbottens län. Förordning (2012:366).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1219, 2012:366

2 c § Om Lotteriinspektionen i ett ärende om tillstånd att anordna spel på varuspelsautomater enligt 25 § lotterilagen (1994:1000) begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller annan liknande handling som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande handling från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära en icke- auktoriserad översättning av handlingen till svenska. Förordning (2012:366).

2 d § I ett ärende om tillstånd att anordna spel på varuspelsautomater enligt 25 § lotterilagen (1994:1000) ska ett beslut meddelas av Lotteriinspektionen inom två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2012:366).

2 e § Innan Lotteriinspektionen fattar beslut enligt 43 § 3 och 4 lotterilagen (1994:1000) skall berörd kommun ges tillfälle att yttra sig. Förordning (2012:366).

Egentliga lotterier och bingospel

3 § En sökande som är juridisk person skall bifoga sina stadgar eller sin bolagsordning och en verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret till ansökan om tillstånd att anordna

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:758

Roulettspel, tärningsspel och kortspel

4 § Vid ansökan om tillstånd att anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel enligt 32 och 34 §§ lotterilagen (1994:1000) ska Lotteriinspektionen inhämta eller av sökanden begära

 • 1. handlingar som styrker att sökanden inte är försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 • 2. intyg om yrkesmässig kompetens för de personer som ansökan avser,
 • 3. handlingar som styrker sökandens ekonomiska förhållanden,
 • 4. handlingar som styrker sökandens vandel, och
 • 5. registreringsbevis, om sökanden är juridisk person. Förordning (2008:56).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:56

Föreskrifter

4 a § Lotteriinspektionen får meddela sådana föreskrifter om spelplats, speltid och märkning av spelautomater som avviker från 25 § första stycket 1 och 4 lotterilagen (1994:1000). Förordning (2000:11).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:11

4 b § Lotteriinspektionen får meddela föreskrifter om krav på utrustning som används av anordnaren av tillståndspliktiga lotterier som avses i 21 a § lotterilagen (1994:1000). För sådana lotterier får Lotteriinspektionen även meddela föreskrifter till skydd för sociala intressen. Förordning (2002:758).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:758

4 c § Lotteriinspektionen får meddela föreskrifter om tillämpningen av 22 och 24 §§ lotterilagen (1994:1000). Förordning (2004:1067).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:1067

4 d § I 8 och 8 a §§ finns bestämmelser om att Lotteriinspektionen och länsstyrelserna får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn. Förordning (2012:591).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:591, 2006:16

4 e § Lotteriinspektionen och länsstyrelserna får meddela föreskrifter för verkställigheten av 5 § första stycket första meningen och 6–8 a §§. Förordning (2012:591).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:591

Villkor för ombud

4 f § Ett ombud som avses i 48 b § lotterilagen (1994:1000) ska registreras om ansökan visar att ombudet är lämplig att tillhandahålla lotterier.

Ansökan ska innehålla

 • 1. ombudets namn, adress samt personnummer, organisationsnummer eller motsvarande,
 • 2. om ombudet är en juridisk person, dessutom namn, personnummer eller motsvarande samt adress för dem som ingår i ombudets styrelse eller är verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder ombudet, och
 • 3. uppgifter som visar att de personer som avses i 2 är lämpliga för en sådan uppgift eller, om ombudet är en fysisk person, att han eller hon är lämplig att tillhandahålla lotterier.

Lotteriinspektionen får meddela föreskrifter enligt 48 b § lotterilagen om

 • 1. vilka uppgifter som ska ingå i lämplighetsprövningen enligt andra stycket 3,
 • 2. de övriga villkor som ska gälla för att tillhandahålla lotterier genom ombud, och
 • 3. undantag från kravet på registrering av ombud. Förordning (2017:668).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:668

Avgifter

Ansökan

5 § Lotteriinspektionen och länsstyrelserna ska ta ut avgifter i enlighet med 6 och 7 §§ för att pröva ansökningar enligt lotterilagen (1994:1000). Vid prövning av ansökningar tillämpas i övrigt 11–14 §§ och 30 a § andra och tredje styckena avgiftsförordningen (1992:191).

Regeringen tar ut avgifter i enlighet med 6 § för att pröva ansökningar enligt lotterilagen och kasinolagen (1999:355). Med undantag för 14 § avgiftsförordningen tillämpas de bestämmelser som anges i första stycket vid regeringens prövning. Förordning (2012:591).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

6 § Avgift enligt 5 § ska tas ut med följande belopp:

Ärendeslag Avgift kronor
1. Ansökan om typgodkännande enligt 14 § lotterilagen (1994:1000) för lottsedlar som kan ge en vinst om högst 1/33 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken samt för bingobrickor. 4 000
2. Ansökan om typgodkännande enligt 14 § lotterilagen för lottsedlar som kan ge en vinst högre än 1/33 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken samt ansökan om typgodkännande för teknisk utrustning som används för insatser eller kontroll av egentliga lotterier. 10 000
3. Ansökan om typgodkännande enligt 14 § lotterilagen för teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av bingospel eller för vinstdragning i egentliga lotterier. 26 000
4. Ansökan om tillstånd att anordna egentligt lotteri enligt 16 § lotterilagen , om omslutningen uppgår till
a) 1 miljon kr eller mindre 2 600
b) mer än 1 miljon kr men högst 5 miljoner kr 10 000
c) mer än 5 miljoner kr men högst 15 miljoner kr 60 000
d) mer än 15 miljoner kr. 80 000
5. Ansökan om tillstånd att anordna lotteri enligt 21 b § lotterilagen om värdet av högsta vinsten uppgår till
a) högst 1/60 prisbasbelopp 2 600
b) mer än 1/60 prisbasbelopp. 80 000
6. Ansökan om tillstånd att anordna bingospel enligt 22 § lotterilagen . 2 600
7. Ansökan om tillstånd att anordna automatspel enligt 25, 26 eller 27 § lotterilagen . 2 600
8. Ansökan om tillstånd att inneha penningautomater, värdeautomater och varuspelsautomater enligt 28 § lotterilagen . 2 600
9. Ansökan om tillstånd att anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel enligt 32 och 34 §§ lotterilagen . 2 600
10. Ansökan enligt lotterilagen och kasinolagen (1999:355) som ska prövas av regeringen. 10 000
11. Ansökan om registrering av ombud enligt 48 b § lotterilagen . 800
Vid sådana ansökningar som avses i första stycket 4 a och b , 5 a, 6 och 9 ska även en avgift på 1 000 kronor tas ut om ansökan ska prövas enligt 10 a § lotterilagen .
Avgift ska inte tas ut för en ansökan som avser
1. ändrad postadress, eller
 • 2. minskning av antalet tillståndsgivna spelbord eller spelautomater. Förordning (2017:927).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

7 § Ansökan om tillstånd från flera sammanslutningar att gemensamt anordna antingen egentligt lotteri enligt 16 eller 21 b § lotterilagen (1994:1000) eller bingospel enligt 22 § lotterilagen ska vid tillämpningen av denna förordning anses utgöra ett ärende. Förordning (2012:591).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:11, 2012:591

Tillsyn

8 § Lotteriinspektionen ska ta ut avgifter av tillståndshavaren för den tillsyn som myndigheten utövar enligt 48 § lotterilagen (1994:1000). Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Lotteriinspektionen ska också ta ut avgifter av tillståndshavaren för sådan tillsyn som myndigheten utövar enligt 14 § kasinolagen (1999:355). Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Förordning (2012:591).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

8 a § Länsstyrelserna ska ta ut avgifter av tillståndshavaren för den tillsyn som de utövar enligt 48 § lotterilagen (1994:1000). Länsstyrelserna får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Innan en länsstyrelse meddelar sådana föreskrifter ska den höra Lotteriinspektionen. Förordning (2012:591).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:591

Överklagade ärenden

9 § Innan en allmän förvaltningsdomstol avgör ett ärende enligt lotterilagen (1994:1000) skall domstolen inhämta yttrande från Lotteriinspektionen.

Allmän förvaltningsdomstols avgöranden i ärenden enligt lotterilagen skall sändas till Lotteriinspektionen.

Undantag från 28 och 29 §§ lotterilagen (1994:1000)

10 § Bestämmelserna i 28 § första stycket och 29 § lotterilagen (1994:1000) om innehav och införsel av penningautomater, värdeautomater och skicklighetsautomater gäller inte i fråga om sådana automater som innehas på fartyg i internationell trafik för spel på fartyget.

11 § Har upphävts genom förordning (2016:1224).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:1451

Departement
Finansdepartementet OU
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1451
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995, då lotteriförordningen (1982:1012) skall upphöra att gälla.

De nya föreskrifterna får dock tillämpas före ikraftträdandet på ansökningar om tillstånd och typgodkännande som avser tid efter den 1 januari 1995.

Förordning (1995:120) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1995-03-01
SFS-nummer
1995:120
Rubrik
Förordning (1995:120) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Förordning (1998:440) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:440
Rubrik
Förordning (1998:440) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Förordning (1998:1434) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1434
Rubrik
Förordning (1998:1434) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Förordning (1999:361) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:361
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.
 • 2. Intill utgången av år 2000 tillämpas inte bestämmelserna i 28 § första stycket och 29 § lotterilagen (1994:1000) i fråga om varuspelsautomater som innehas i yrkesmässig verksamhet för tillverkning, reparation eller liknande.
Rubrik
Förordning (1999:361) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Förordning (2000:11) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 7, 8 §§;ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft
2000-03-01
SFS-nummer
2000:11
Rubrik
Förordning (2000:11) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Förordning (2000:944) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:944
Rubrik
Förordning (2000:944) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Förordning (2002:758) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2002-12-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. 3, 5, 6 §§;nya 4 b, 11 §§, rubr närmast före 11 §
SFS-nummer
2002:758
Rubrik
Förordning (2002:758) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Förordning (2003:608) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 2 a §
Ikraft
2003-12-01
SFS-nummer
2003:608
Rubrik
Förordning (2003:608) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Förordning (2004:1067) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 4 c §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1067
Rubrik
Förordning (2004:1067) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Förordning (2006:16) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 4 d §
Ikraft
2006-03-01
SFS-nummer
2006:16
Rubrik
Förordning (2006:16) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Förordning (2008:56) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraft
2008-04-01
SFS-nummer
2008:56
Rubrik
Förordning (2008:56) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Förordning (2009:1219) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL376/2006 s36
Ikraft
2009-12-27
CELEX-nr
32006L0123
Omfattning
nuvarande 2 a § betecknas 2 c §;nya 2 a, 2 b §§
SFS-nummer
2009:1219
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas endast i fråga om ärenden som har inletts hos Lotteriinspektionen efter ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2009:1219) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Förordning (2010:1687) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1687
Rubrik
Förordning (2010:1687) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Förordning (2012:366) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 2 a, 2 b, 2 c §§ betecknas 2 c, 2 d, 2 e §§;nya 2 a, 2 b §§
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:366
Rubrik
Förordning (2012:366) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Förordning (2012:591) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 d §, 5, 6, 7, 8 §§;nya 4 e, 8 a §§
Ikraft
2012-10-15
SFS-nummer
2012:591
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.
 • 2. I fråga om ansökningar som har kommit in till Lotteriinspektionen eller en länsstyrelse före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Rubrik
Förordning (2012:591) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Förordning (2016:127) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2016-05-01
SFS-nummer
2016:127
Rubrik
Förordning (2016:127) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Förordning (2016:1224) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1224
Rubrik
Förordning (2016:1224) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Förordning (2017:668) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/849
Omfattning
ny 4 f §, rubr. närmast före 4 f §
Ikraft
2017-08-01
SFS-nummer
2017:668
Rubrik
Förordning (2017:668) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Förordning (2017:927) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2017-12-01
SFS-nummer
2017:927
Rubrik
Förordning (2017:927) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

2018:1475

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1475
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation