lagen.nu

Förordning (1994:1283) om lönegarantiregister

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1994-09-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:881
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

Allmän bestämmelse

1 § Kronofogdemyndigheten får med hjälp av automatiserad behandling föra register över vissa uppgifter om statlig lönegaranti vid konkurs och företagsrekonstruktion (lönegarantiregister). Förordning (2006:881).

Ändringar/Förarbeten (4)

Registerändamål

2 § Uppgifterna får användas för framställning av statistik. Förordning (1997:205).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:205

Registerinnehåll

3 § Har upphävts genom förordning (1997:205).
4 § Har upphävts genom förordning (1997:205).

5 § Lönegarantiregistret får innehålla uppgifter om fordringsslag och belopp för

  • 1. lönefordringar för vilka lönegaranti har begärts,
  • 2. lönefordringar för vilka lönegaranti skall lämnas till följd av en underrättelse enligt 11 och 12 §§ lönegarantilagen (1992:497) eller enligt ett beslut enligt 16, 18 och 21 §§ i samma lag,
  • 3. datum för underrättelser eller beslut enligt 2,
  • 4. arten av arbetsgivarens verksamhet, och
  • 5. kommunen där arbetsgivarens verksamhet bedrevs vid tiden för konkursbeslutet eller beslutet om företagsrekonstruktion.

Lönegarantiregistret får inte innehålla några personuppgifter. Förordning (2005:275).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1997:205, 2005:275, 1997:205

Utlämnande av uppgifter

6 § Kronofogdemyndigheten får lämna uppgifter som finns i registret till Statistiska centralbyrån på medium för automatisk databehandling. Förordning (2006:880).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1997:205, 2003:970, 2006:881

Gallring

7 § Uppgifter i lönegarantiregistret skall gallras under det elfte året efter det kalenderår som uppgiften registrerades. Förordning (1997:205).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:205
8 § Har upphävts genom förordning (1997:205).

Ytterligare föreskrifter

9 § Kronofogdemyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (2006:880).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:970, 2006:881

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:1283

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1283

Förordning (1997:205) om ändring i förordningen (1994:1283) om lönegarantiregister

Förarbeten
Jfr prop. 1996/97:102, bet. 1996/97:LU19, rskr. 1996/97:199
Ikraft
1997-06-01
Omfattning
upph. 3, 4, 8 §§, rubr. närmast före 3, 5, 8 §§;ändr. 1, 2, 5, 6, 7 §§;omtryck
SFS-nummer
1997:205
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter som avser lönegarantifrågor som avgjorts slutligt före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1997:205) om ändring i förordningen (1994:1283) om lönegarantiregister

Förordning (2003:970) om ändring i förordningen (1994:1283) om lönegarantiregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 6, 9 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:970
Rubrik
Förordning (2003:970) om ändring i förordningen (1994:1283) om lönegarantiregister

Förordning (2005:275) om ändring i förordningen (1994:1283) om lönegarantiregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraft
2005-06-01
SFS-nummer
2005:275
Rubrik
Förordning (2005:275) om ändring i förordningen (1994:1283) om lönegarantiregister

Förordning (2006:881) om ändring i förordningen (1994:1283) om lönegarantiregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 6, 9 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:881
Rubrik
Förordning (2006:881) om ändring i förordningen (1994:1283) om lönegarantiregister
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation