lagen.nu

Förordning (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:99
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-07

1 § När en domstol underrättar den som dömts till fängelse i högst sex månader om utgången i målet, skall domstolen skriftligen informera den dömde om möjligheten att verkställa straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Sådan information behöver dock inte lämnas om den redan har lämnats av en lägre domstol. Förordning (2007:103).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1012, 1996:1088

2 § I fall som avses i 1 § lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll behöver det inte utfärdas ett föreläggande om inställelse vid kriminalvårdsanstalt enligt 6 § första stycket strafftidslagen (2018:1251) förrän Kriminalvården fått tillfälle att informera den dömde om innehållet i lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Förordning (2019:99).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1998:639, 2005:1012, 2019:99

3 § Meddelar en allmän förvaltningsdomstol eller en övervakningsnämnd beslut i mål eller ärende enligt lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, ska en kopia av beslutet utan dröjsmål skickas till Kriminalvården. Förordning (2011:145).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1012, 2011:145

4 § Har verkställighet utanför anstalt enligt lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll påbörjats och beslutar övervakningsnämnden att beslutet om sådan verkställighet ska upphävas eller beslutar Kriminalvården att beslutet tills vidare inte ska gälla, ska nämnden eller myndigheten underrätta Polismyndigheten. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den ort där den dömde vistas eller senast har vistats eller har sin hemort. När Polismyndigheten omhändertar den dömde för förpassning till en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte, ska myndigheten omedelbart underrätta övervakningsnämnden och Kriminalvården om datum och tidpunkt för omhändertagandet.

Meddelar Kriminalvården ett sådant beslut som avses i första stycket, ska myndigheten underrätta den aktuella övervakningsnämnden. Om beslutet meddelas under en sådan dag som anges i 5 § eller nära inpå en sådan dag, ska underrättelse också lämnas till den övervakningsnämnd som har eller kommer att ha beredskap. Denna nämnd behöver dock inte underrättas om beslutet meddelas nära inpå en arbetsdag. Förordning (2019:99).

Ändringar/Förarbeten (5)

5 § Mellan kl. 09.00 och 13.00 under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton skall övervakningsnämnderna ha beredskap för prövning av frågor om upphävande av beslut om verkställighet utanför anstalt. Beredskapen skall fullgöras av ordförandena i nämnderna. Förordning (1996:1088).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1088

6 § Kriminalvården indelar övervakningsnämnderna i tre beredskapsområden. En övervakningsnämnd i varje beredskapsområde skall ha beredskap under tid som anges i 5 §. Förordning (2005:1012).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1012, 1996:1088

7 § Den övervakningsnämnd som Kriminalvården bestämmer skall svara för samordningen av beredskapen inom beredskapsområdet.

Övervakningsnämnderna inom beredskapsområdet fördelar beredskapen mellan sig. Om nämnderna inte kan enas om fördelningen avgörs frågan av Kriminalvården. Förordning (2005:1012).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1012, 1996:1088

8 § En övervakningsnämnd som har beredskap skall underrätta andra övervakningsnämnder om sin befattning med ärenden som normalt skulle ha handlagts av dessa nämnder. Förordning (1996:1088).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1088

9 § Kriminalvården får meddela närmare föreskrifter om beredskapen i övrigt samt ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Förordning (2005:1012).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:1088, 2005:1012

10 § Om Kriminalvården beslutar att en person som är dömd för ett brott som har riktat sig mot någons liv, hälsa, frihet eller frid ska verkställa fängelsestraffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll, ska Kriminalvården underrätta målsäganden om beslutet.

Underrättelsen ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Den ska innehålla information om de regler som gäller för meddelande av kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud. Förordning (2011:971).

Ändringar/Förarbeten (5)

11 § Bestämmelserna i förordningen (1989:929) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av den som utför samhällstjänst skall också tillämpas på skada som orsakats av den som utför oavlönat arbete enligt en föreskrift som meddelats med stöd av 8 § första stycket 2 lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Förordning (2007:103).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:103

12 § För varje person som undergår verkställighet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll skall föras journal enligt föreskrifter som Kriminalvården meddelar. Förordning (2005:1012).

13 § Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Förordning (2005:139).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:139

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:1060

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Jfr prop. 1993/94:184, bet. 1993/94:JuU28, rskr. 1993/94:322
Ikraft
1994-08-01
SFS-nummer
1994:1060
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994 och upphör att gälla vid utgången av år 1998. Förordningen skall dock även därefter tillämpas i fall som avses i punkt 1 andra - fjärde meningarna i övergångsbestämmelserna till lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll. (Förordning 1996:785).

Förordning (1996:785) om fortsatt giltighet av förordningen (1994:1060) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förarbeten
Jfr prop. 1995/96:156, bet. 1995/96:JuU21, rskr. 1995/96:249
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
1996-08-01
SFS-nummer
1996:785
Rubrik
Förordning (1996:785) om fortsatt giltighet av förordningen (1994:1060) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förordning (1996:1088) om ändring i förordningen (1994:1060) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förarbeten
Jfr prop. 1995/96:156, bet. 1995/96:JuU21, 1995/96:249
Omfattning
nuvarande 1, 2, 3, 4, 5 §§ betecknas 2, 3, 4, 9, 11 §§;ändr. de nya 4, 9 §§;nya 1, 5, 6, 7, 8, 10 §§;omtryck
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1088
Rubrik
Förordning (1996:1088) om ändring i förordningen (1994:1060) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förordning (1998:639) om ändring i förordningen (1994:1060) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 2, 4, 10 §§, övergångsbest.
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:639
Rubrik
Förordning (1998:639) om ändring i förordningen (1994:1060) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förordning (2001:686) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 12 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:686
Rubrik
Förordning (2001:686) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förordning (2005:139) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 13 §
Ikraft
2005-05-01
SFS-nummer
2005:139
Rubrik
Förordning (2005:139) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förordning (2005:1012) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 10 §;ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1012
Rubrik
Förordning (2005:1012) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förordning (2007:103) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 11 §;ny 10 §
Ikraft
2007-04-15
SFS-nummer
2007:103
Rubrik
Förordning (2007:103) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förordning (2011:145) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:145
Rubrik
Förordning (2011:145) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förordning (2011:971) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2011-10-01
SFS-nummer
2011:971
Rubrik
Förordning (2011:971) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förordning (2014:1148) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1148
Rubrik
Förordning (2014:1148) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förordning (2019:99) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:99
Rubrik
Förordning (2019:99) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation