lagen.nu

Lag (1994:103) om upphävande av ett antal föråldrade lagar och andra författningar

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1994-03-17
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2015-04-09
Enligt riksdagens beslut skall följande 51 lagar och andra författningar upphöra att gälla vid utgången av mars 1994:
 • 1. resolutionen den 19 januari 1757 på städernas allmänna besvär
 • 2. kungörelsen (1834:30 s. 3) angående en viss preskriptionstid för uppvisande i banken av utelöpande invisningar och insättningsbevis, som i bankens räkenskaper balanseras
 • 3. kungörelsen (1861:29 s. 1) angående försäljning till skatte av de Danviks hospital tillhöriga, med ständig städje- och besittningsrätt upplåtna hemman och lägenheter
 • 4. lagen (1928:409) angående vad med uppskattning till allmän bevillning av fast egendom i vissa fall skall förstås
 • 5. lagen (1932:212) om betalning på grund av vissa obligationer
 • 6. förordningen (1934:328) om stämpelfrihet vid utbyte av lottbrev mot aktiebrev i anledning av solidariskt bankbolags ombildning till bankaktiebolag
 • 7. förordningen (1940:545) om höjning av utskiftningsskatten
 • 8. förordningen (1940:860) om rätt att använda försvarsobligation såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt, m. m.
 • 9. förordningen (1941:164) om rätt att använda obligationer med 4 procent ränta tillhörande svenska statens andra försvarslån såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt
 • 10. förordningen (1942:92) om rätt att använda obligationer med 3 procent ränta tillhörande svenska statens tredje försvarslån såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt
 • 11. kungörelsen (1945:174) med vissa bestämmelser till skydd mot skada från gengasdrivet fordon eller redskap
 • 12. förordningen (1946:78) med vissa bestämmelser angående aktiebolags rätt att vid taxering njuta avdrag för överföring av medel till pensionsstiftelse m. m.
 • 13. kungörelsen (1949:491) om förbud att använda bensolhaltigt ämne vid tillverkning av läderskodon
 • 14. kungörelsen (1951:367) om skyldighet för näringsidkare att till Statens handels- och industrikommission avlämna vissa uppgifter om produktionsförhållanden m. m.
 • 15. kungörelsen (1952:590) angående överlämnande till Riksskattenämnden av vissa dubbelbeskattningsärenden avseende Danmark, Finland och Norge
 • 16. lagen (1954:154) om skyldighet för kommun att avsätta medel till särskild skatteregleringsfond i anledning av fastighetsskattens omläggning
 • 17. kungörelsen (1962:273) om överflyttande å Kommerskollegium och Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap av de uppgifter, som tillkomma Statens handelslicensnämnd
 • 18. kungörelsen (1963:144) om avskrivning av vissa tilläggslån m.m.
 • 19. förordningen (1964:335) om upphävande av exekutiv förrättnings- mans rätt till andel i restavgifter
 • 20. kungörelsen (1965:537) om beräkning av skatteunderlag vid bestämmande av statsbidrag i vissa fall
 • 21. kungörelsen (1966:71) om vissa donationsjordsmedel
 • 22. förordningen (1967:160) om frikallelse från skattskyldighet av fond för avgångsbidrag
 • 23. förordningen (1968:41) med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto
 • 24. förordningen (1968:575) om fusion inom stadshypoteks- och bostadskreditinstitutionerna
 • 25. förordningen (1969:713) med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto
 • 26. lagen (1969:740) om avdrag vid inkomsttaxeringen för förlust på aktie i Aktiebolaget Atomenergi
 • 27. förordningen (1972:718) om särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten
 • 28. lagen (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt
 • 29. berberislagen (1976:451)
 • 30. lagen (1978:950) om särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten
 • 31. lagen (1978:951) om statligt investeringsbidrag för vissa byggnadsarbeten
 • 32. lagen (1979:468) om konto för likviditetsutjämning
 • 33. lagen (1979:595) om tillfällig skogsavgift
 • 34. lagen (1979:1155) om insamling av uppgifter för kommunal och statlig planering
 • 35. lagen (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning
 • 36. lagen (1980:954) om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarbeten m. m.
 • 37. lagen (1981:342) om extra avdrag för vissa skogsuttag
 • 38. lagen (1981:1099) om särskilt investeringsavdrag vid redovisningen av mervärdeskatt
 • 39. lagen (1982:221) med särskilda bestämmelser angående det kommunala skatteunderlaget m. m.
 • 40. lagen (1983:447) om viss skattefrihet för stipendier enligt 19 § kommunalskattelagen (1928:370)
 • 41. lagen (1984:501) om inbetalning på likviditetskonto
 • 42. lagen (1984:502) om exportdepositioner för skogsprodukter
 • 43. lagen (1984:503) om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag
 • 44. lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin
 • 45. lagen (1985:242) om särskild skattereduktion för år 1985
 • 46. lagen (1985:250) med tillfälliga bestämmelser för beskattningen av viss försäkringsrörelse
 • 47. lagen (1985:293) om tidpunkten för beslut om taxering vid 1985 års särskilda fastighetstaxering
 • 48. lagen (1986:853) om tidpunkt för avlämnande av självdeklaration vid 1987 års taxering, m. m.
 • 49. lagen (1987:392) om ändring av viss tidpunkt vid 1988 års allmänna fastighetstaxering
 • 50. lagen (1988:571) med bemyndigande att upphäva viss förordning
 • 51. lagen (1988:706) om inbetalning på likviditetskonto under budgetåret 1988/89

Ändringar och övergångsbestämmelser

1994:103

Ansvarig myndighet
Finansdepartementet
Förarbeten
Prop. 1993/94:108, bet. 1993/94:SkU28, rskr. 1993/94:127
SFS-nummer
1994:103
Övergångsbestämmelse

Författningarna 28, 30--33, 35--38, 40--43, 45, 46 och 48 gäller fortfarande i fråga om de taxeringsår som författningarna avser. Författningen 24 gäller fortfarande i fråga om garantiåtaganden enligt 5 § förordningen. Författningen 44 gäller fortfarande i fråga om skatt enligt lagen.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation