lagen.nu

Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:1233
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-02-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller vid handläggning hos Kronofogdemyndigheten av allmänna mål om verkställighet enligt utsökningsbalken.

Handläggning av mål som avses i första stycket kallas i denna lag indrivning. Lag (2006:715).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:715

1 a § I lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter finns bestämmelser om Skatteverkets uppgifter som borgenärsföreträdare beträffande statliga fordringar m.m. Lag (2007:327).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:327

2 § Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 § utsökningsbalken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter och viten samt för fordringar som påförts enligt bestämmelserna i

3 § Bestämmelserna i 7 § andra stycket och 18 § skall, om inte regeringen föreskriver något annat, tillämpas endast i fråga om en fordran som tillkommer staten och inte grundas på studiestödslagen (1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395). Lag (2007:327).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1404, 2007:327

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att indrivning i vissa fall skall ske med förtur.

5 § Har upphävts genom lag (2007:327).

Gäldenärsutredning

6 § Kronofogdemyndigheten skall, utöver vad som följer av 4 kap. 9 § utsökningsbalken, göra den utredning om gäldenärens ekonomiska förhållanden som behövs för att bedöma en fråga om uppskov m.m. enligt 7-13 och 18 §§ (gäldenärsutredning). Lag (2007:332).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:312, 2007:278, 2007:332

Uppskov

7 § Kronofogdemyndigheten får bevilja uppskov med betalningen

 • 1. om det kan antas vara till fördel för det allmänna,
 • 2. om det är påkallat med hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden, eller
 • 3. i avvaktan på att fråga om anstånd med betalningen prövats av behörig myndighet.

Uppskov enligt första stycket får beviljas endast om Skatteverket, efter utredning enligt 3 § lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, inte har något att invända mot det eller om verkets inställning uppenbarligen saknar betydelse.

Uppskov med betalningen får förenas med villkoret att gäldenären betalar sin skuld i poster vid olika tidpunkter (avbetalning). Lag (2007:327).

Rättsfall (1)

RÅ 2000 ref. 25: En allmän försäkringskassa har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:327

7 a § Bestämmelser om uppskov med eller stoppande av verkställigheten, säkerhetsåtgärder och fortsatt indrivning av en annan medlemsstats fordran vid sådant bistånd som avses i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder finns i 16 § lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen. Lag (2011:1540).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1540

7 b § Bestämmelser om uppskov med förfarandet vid sådant bistånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) finns i 5 § lagen (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering. Lag (2016:1233).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1233

8 § Uppskov får inte beviljas för längre tid än vad som behövs för att gäldenären skall kunna betala sin skuld.

Endast om det finns synnerliga skäl får uppskov som inte förenas med villkor om avbetalning beviljas för längre tid än ett år.

9 § Om ett belopp som avses i 1 § lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter skall återbetalas eller annars betalas ut till gäldenären, får beloppet tas i anspråk för betalning av gäldenärens skuld trots att uppskov har beviljats.

Uppskov får återkallas om gäldenären underlåter att betala skatter och avgifter allteftersom de förfaller, inte följer den uppgjorda avbetalningsplanen eller om det i annat fall finns särskild anledning till återkallelse.

Rättsfall (1)

RH 1997:10: Sedan kronofogdemyndigheten beviljat gäldenären uppskov med betalning av...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Säkerhet

10 § När uppskov beviljas får kronofogdemyndigheten ta emot säkerhet som gäldenären eller, där gäldenären kan antas medge det, någon annan erbjuder sig att ställa.

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Säkerhet får bestå av pant, borgen eller företagshypotek.

Borgen ska ställas såsom för egen skuld. Om borgen ställs av två eller flera personer gemensamt ska den vara solidarisk. Lag (2008:996).

Rättsfall (1)

RH 1997:10: Sedan kronofogdemyndigheten beviljat gäldenären uppskov med betalning av...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:545, 2008:996

12 § Kronofogdemyndigheten skall vid mottagandet av säkerhet besluta under vilka förutsättningar säkerheten får tas i anspråk. Beslutet får ändras när det finns anledning till det.

13 § Sedan Kronofogdemyndigheten beslutat att ta säkerhet i anspråk gäller, om säkerheten utgörs av

 • 1. pant: att den får tillgodogöras i den ordning som gäller för utmätt egendom,
 • 2. borgen: att den genast får utsökas och att bestämmelserna om indrivning i denna lag då gäller samt att utmätning av lön med företrädesrätt enligt 2 § får äga rum om det är medgivet för den fordran som säkerheten avser,
 • 3. företagshypotek: att utmätning genast får ske i den egendom som omfattas av företagshypoteket, även när detta gäller i annan näringsverksamhet än gäldenärens. Lag (2011:1540).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (4)

14 § Har upphävts genom lag (2007:327).
15 § Har upphävts genom lag (2007:327).
16 § Har upphävts genom lag (2007:327).
17 § Har upphävts genom lag (2006:715).

Avbrytande av indrivning

18 § Kronofogdemyndigheten får avbryta indrivningen tills vidare om ytterligare indrivningsåtgärder framstår som utsiktslösa eller inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna och indrivning inte heller krävs från allmän synpunkt. Kronofogdemyndigheten får även avbryta indrivningen om Skatteverket överväger att vidta eller har vidtagit åtgärd enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

Har indrivningen avbrutits enligt första stycket första meningen skall den återupptas, om det visar sig att betalning kan fås utan större kostnader än vad som är skäligt. Har indrivningen avbrutits enligt första stycket andra meningen får den återupptas, om det finns skäl för det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf. Lag (2007:327).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:327

Avräkningsordning i vissa fall

19 § Om mer än en skattefordran enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska drivas in hos samma gäldenär, ska belopp som kan användas för betalning av någon av skattefordringarna i första hand räknas av från den fordran vars preskriptionstid går ut först.

Om det finns särskilda skäl, får Kronofogdemyndigheten tillgodoräkna beloppet på annat sätt. Lag (2011:1355).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:715, 2011:1355, 1997:500

Överklagande

20 § Kronofogdemyndighetens beslut att ta säkerhet i anspråk enligt 13 § får överklagas. Vid överklagande skall bestämmelserna om överklagande i 18 kap. utsökningsbalken tillämpas.

I övrigt får beslut enligt denna lag inte överklagas. Lag (2007:327).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:327

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:891

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:891
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 då lagen (1978:882) om säkerhet för skattefordringar m. m. skall upphöra att gälla. Bestämmelserna om uppskov och om säkerhet i 9 och 19 §§ respektive 10--13 och 19 §§ i den nya lagen tillämpas också i fråga om uppskov som beviljats och säkerhet som tagits emot före ikraftträdandet.

Lag (1994:222) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94:SkU29, rskr. 1993/94:170
Ikraft
1994-07-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1994:222
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 2 § gäller dock fortfarande i fråga om mervärdesskatt som belöper på tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1994:222) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (1994:423) om ändring i lagen (1994:222) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Prop. 1993/94:143, bet. 1993/94:JuU25, rskr. 1993/94:320
Omfattning
ändr. 2 § i 1994:222
SFS-nummer
1994:423
Rubrik
Lag (1994:423) om ändring i lagen (1994:222) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (1995:312) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Omfattning
ändr. 2, 6, 13 §§
Ikraft
1996-04-01
SFS-nummer
1995:312
Rubrik
Lag (1995:312) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (1996:133) om ändring i lagen (1995:312) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar

Förarbeten
Bet. 1995/96:LU29, rskr. 1995/96:167
Omfattning
ändr. 2 § i 1995:312
SFS-nummer
1996:133
Rubrik
Lag (1996:133) om ändring i lagen (1995:312) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar

Lag (1996:778) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Omfattning
ändr. 15, 16 §§
Ikraft
1996-09-01
SFS-nummer
1996:778
Rubrik
Lag (1996:778) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66
Ikraft
1998-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1996:1346
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före utgången av år 1997.

Rubrik
Lag (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (1997:500) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ikraft
1997-11-01
Omfattning
nuvarande 19 § betecknas 20 §;ändr. 2 §;ny 19 §, rubr. närmast före 19 §
SFS-nummer
1997:500
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om fordringar som har påförts enligt

Rubrik
Lag (1997:500) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (1997:501) om ändring i lagen (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Omfattning
ändr. 2 § i 1996:1346
SFS-nummer
1997:501
Rubrik
Lag (1997:501) om ändring i lagen (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (1997:1139) om ändring i lagen (1997:501) om ändring i lagen (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Prop. 1997/98:12, bet. 1997/98:SkU7, rskr. 1997/98:72
Omfattning
ändr. 2 § i 1997:501
SFS-nummer
1997:1139
Rubrik
Lag (1997:1139) om ändring i lagen (1997:501) om ändring i lagen (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (1998:1682) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1682
Rubrik
Lag (1998:1682) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (1999:1404) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
1999:1404
Rubrik
Lag (1999:1404) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (2002:417) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2002:417
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2002:417) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (2003:545) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 11 §
SFS-nummer
2003:545
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 • 2. I fråga om företagshypotek på grund av inteckning som har beviljats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser fram till den 1 januari 2005.
Rubrik
Lag (2003:545) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (2003:706) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:706
Rubrik
Lag (2003:706) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (2004:492) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:96, bet. 2003/04:SfU14, rskr. 2003/04:250
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:492
Rubrik
Lag (2004:492) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (2004:632) om ändring i lagen (2004:492) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:145, bet. 2003/04:SkU35, rskr. 2003/04:265
Omfattning
ändr. 2 § i 2004:492
SFS-nummer
2004:632
Rubrik
Lag (2004:632) om ändring i lagen (2004:492) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (2006:232) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ikraft
2006-05-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2006:232
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2006:232) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (2006:552) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286
Omfattning
ändr. 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:552
Rubrik
Lag (2006:552) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (2006:715) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Omfattning
upph. 17 §;ändr. 1, 13, 16, 19 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:715
Rubrik
Lag (2006:715) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (2007:164) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131
Ikraft
2007-06-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2007:164
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för skrotningsavgift där avgiftsskyldighet enligt bilskrotningslagen (1975:343) inträtt före den 1 juni 2007.
Rubrik
Lag (2007:164) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (2007:278) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:34, bet. 2006/07:CU15, rskr. 2006/07:128
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:278
Rubrik
Lag (2007:278) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (2007:327) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
upph. 5, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 5, 14, 15 §§;ändr. 3, 7, 18, 20 §§;ny 1 a §
SFS-nummer
2007:327
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Uppskov som beviljats före denna tidpunkt gäller även efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2007:327) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (2007:332) om ändring i lagen (2007:278) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178
Omfattning
ändr. 6 § i 2007:278
SFS-nummer
2007:332
Rubrik
Lag (2007:332) om ändring i lagen (2007:278) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (2008:996) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ikraft
2009-01-01
Omfattning
ändr. 11, 13 §§
SFS-nummer
2008:996
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 • 2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528) om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2008:996) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (2010:1257) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ikraft
2011-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2010:1257
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om underhållsstöd som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2010:1257) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar

Lag (2011:1355) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 2, 19 §§
SFS-nummer
2011:1355
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fordringar som har påförts enligt bestämmelserna i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. eller skattebetalningslagen (1997:483).
Rubrik
Lag (2011:1355) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (2011:1540) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71, EUTL84/2010 s1
Ikraft
2012-01-01
CELEX-nr
32010L0024
Omfattning
ändr. 13 §;ny 7 a §
SFS-nummer
2011:1540
Rubrik
Lag (2011:1540) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (2014:55) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2014-03-01
SFS-nummer
2014:55
Rubrik
Lag (2014:55) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Lag (2016:1233) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:26, bet. 2016/17:SkU12, rskr. 2016/17:88
Omfattning
ny 7 b §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1233
Rubrik
Lag (2016:1233) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation