lagen.nu

Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1993-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1351
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Tillstånd att utfärda examina

1 § En enskild fysisk eller juridisk person som anordnar utbildning (enskild utbildningsanordnare) får endast efter tillstånd utfärda sådana examina som regeringen enligt vad som anges i högskolelagen (1992:1434) meddelat föreskrifter om.

Tillstånd får lämnas endast om utbildningen uppfyller de krav som uppställs i 2 §. Lag (2006:174).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:174

2 § Utbildningen ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund och på beprövad erfarenhet samt bedrivas så att den i övrigt uppfyller de krav som uppställs på utbildning i 1 kap. högskolelagen (1992:1434).

För varje examen som tillståndet avser, ska utbildningen också svara mot de särskilda krav som enligt förordningsbestämmelser gäller för denna examen vid de universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen. Lag (2009:765).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:174, 2009:765

2 a § En enskild utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina får utfärda en gemensam examen i vilken en examen som tillståndet avser ingår. En sådan gemensam examen får den enskilda utbildningsanordnaren utfärda tillsammans med

 • 1. ett universitet eller en högskola som omfattas av högskolelagen (1992:1434),
 • 2. en annan enskild utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina, eller
 • 3. ett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person.

Med gemensam examen avses examina som får utfärdas av de lärosäten som tillsammans har anordnat en utbildning som kan leda till dessa examina. Utbildningen ska ha anordnats inom ett utbildningssamarbete mellan sådana lärosäten som avses i första stycket. Lag (2009:696).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:696

2 b § En enskild utbildningsanordnare enligt 2 a § får dock utfärda en gemensam examen bara om

 • 1. den studerande har gått igenom utbildningen samt har uppfyllt kraven för examen vid den enskilda utbildningsanordnaren och vid minst ett annat lärosäte som ingår i utbildningssamarbetet,
 • 2. varje lärosäte som utfärdar en examen, som ingår i den gemensamma examen, får utfärda den examen som lärosätet utfärdar,
 • 3. ett universitets, en högskolas eller en annan enskild utbildningsanordnares examen, som ingår i den gemensamma examen, avser samma examen som den enskilda utbildningsanordnarens, och
 • 4. ett utländskt lärosätes examen, som ingår i den gemensamma examen, är på motsvarande nivå som den enskilda utbildningsanordnarens. Lag (2009:696).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:696
3 § Har upphävts genom lag (2006:174).
3 a § Har upphävts genom lag (2010:702).

4 § Ett tillstånd att utfärda examina får förenas med villkor om rätt för enskilda att ta del av handlingar hos utbildningsanordnaren.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Tillstånd att utfärda examina lämnas av regeringen. Lag (2018:1351).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1371

Uppföljning och utvärdering

6 § En enskild utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina är skyldig att medverka i uppföljningar och utvärderingar av utbildningen. Utbildningsanordnaren är skyldig också att varje år upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådan kvalitetsredovisning. Lag (2018:1351).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:818, 2000:1371

Återkallelse av tillstånd

7 § Ett tillstånd att utfärda examina får återkallas, om de krav som uppställs i 2 § inte är uppfyllda. Detsamma gäller om sådana villkor som har ställts upp med stöd av 4 § inte iakttas eller om utbildningsanordnaren i väsentlig utsträckning åsidosätter sina skyldigheter enligt 5 §.

Beslut om återkallelse av tillstånd fattas av regeringen efter framställning av den myndighet som regeringen bestämmer. Innan en sådan framställning görs ska utbildningsanordnaren ha getts tillfälle till rättelse. Lag (2012:489).

Utfärdande av examina utan tillstånd

8 § Om en enskild utbildningsanordnare utan tillstånd utfärdar examina som avses i denna lag får regeringen förelägga utbildningsanordnaren att upphöra med det. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

9 § Om regeringen med stöd av högskolelagen (1992:1434) meddelar föreskrifter om examina som vid den tidpunkten inte är reglerade i sådana föreskrifter, får regeringen medge undantag från krav på tillstånd enligt denna lag under en tid av högst fem år.

Behandling av personuppgifter

10 § Bestämmelserna i 13 och 14 §§ tillämpas vid behandling av personuppgifter i verksamhet hos en enskild utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina och som bedrivs med stöd av denna lag, bestämmelser för utbildningen som finns i annan författning eller beslut som meddelats med stöd av någon av dessa författningar. Lag (2018:1351).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1351

11 § Bestämmelserna i 13 och 14 §§ kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Termer och uttryck i 13 och 14 §§ har samma betydelse som i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:1351).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1351

12 § Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns även i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, här benämnd dataskyddslagen, och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Lag (2018:1351).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1351

13 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får med stöd av artikel 9.2 g i samma förordning behandlas av en enskild utbildningsanordnare

 • 1. om behandlingen är nödvändig för en hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet, eller
 • 2. i annat fall, om behandlingen är nödvändig i verksamheten och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

Vid behandling som sker med stöd av första stycket är det förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter.

För vissa enskilda utbildningsanordnare som jämställs med myndigheter finns det bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter och om sökbegränsningar i 3 kap. 3 § dataskyddslagen. Lag (2018:1351).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1351

14 § Personuppgifter som rör fällande domar i brottmål får behandlas av en enskild utbildningsanordnare om behandlingen är nödvändig för en hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet om att avskilja en student från utbildning.

För enskilda utbildningsanordnare som är skyldiga att följa föreskrifter om arkiv finns det även bestämmelser om behandling av personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning i 3 kap. 8 § dataskyddslagen. Lag (2018:1351).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1351

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:792

Departement
Utbildningsdepartementet
Förarbeten
Prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:792
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
 • 2. Enskilda utbildningsanordnare som vid ikraftträdandet får statsbidrag till viss utbildning eller har viss utbildning ställd under statlig tillsyn och i denna utbildning utfärdar examina som omfattas av denna lag får även efter ikraftträdandet utfärda sådan examen för den som har påbörjat utbildningen före den 1 oktober 1993. Möjligheten kvarstår längst till utgången av juni 1999. Regeringen får dock, om det finns särskilda skäl, i ett enskilt fall medge att examen utfärdas även vid en senare tidpunkt.
 • 3. I samband med ikraftträdandet av denna lag får regeringen, utan att ha inhämtat yttrande från Kanslersämbetet, lämna tillstånd att utfärda examina till

a. Handelshögskolan i Stockholm för examina som avses i 2 och 3 §§,

b. Ericastiftelsen för psykoterapeutexamen,

c. Stiftelsen Stora Sköndal för socionomexamen.

Lag (1995:818) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Förarbeten
Prop. 1994/95:165, bet. 1994/95:UbU17, rskr. 1994/95:386
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:818
Rubrik
Lag (1995:818) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Lag (2000:1371) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:1, utg.omr. 16, bet. 2000/01:UbU1, rskr. 2000/02:99
Omfattning
ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1371
Rubrik
Lag (2000:1371) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Lag (2001:1289) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101
Omfattning
ny 3 a §
Ikraft
2002-03-01
SFS-nummer
2001:1289
Rubrik
Lag (2001:1289) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Lag (2006:174) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Ikraft
2007-01-01
Omfattning
upph. 3 §;ändr. 1, 2, 7 §§
SFS-nummer
2006:174
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 • 2. De nya bestämmelserna skall tillämpas i fråga om tillstånd att utfärda examina efter utgången av juni 2007.
Rubrik
Lag (2006:174) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Lag (2008:576) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:576
Rubrik
Lag (2008:576) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Lag (2009:696) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:175, bet. 2008/09:UbU19, rskr. 2008/09:282
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
nya 2 a, 2 b §§
SFS-nummer
2009:696
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2010.

Rubrik
Lag (2009:696) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Lag (2009:765) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:134, bet. 2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:765
Rubrik
Lag (2009:765) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Lag (2010:702) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337
Omfattning
upph. 3 a §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:702
Rubrik
Lag (2010:702) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Lag (2012:489) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22, rskr. 2011/12:278
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:489
Rubrik
Lag (2012:489) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Lag (2018:1351) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:218, bet. 2017/18:UbU28, rskr. 2017/18:431
Omfattning
nuvarande 5, 6 §§, betecknas 6, 5 §§;nya 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 1, den nya 6, 7, 8. 10 §
Ikraft
2018-08-01
SFS-nummer
2018:1351
Rubrik
Lag (2018:1351) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation