lagen.nu

Lag (1993:778) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:962
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Vid utbetalning av kommunal- eller landstingsskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., skall för inkomståret 1994 kommunalskattemedlen minskas med 1 226 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1993 och landstingsskattemedlen med 349 kronor per invånare i landstinget den 1 november 1993.

För en kommun som inte ingår i ett landsting skall kommunalskattemedlen minskas med 1 575 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1993. Lag (1994:962).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:1363, 1994:962

2 § Har en kommun, ett landsting eller en kommun som inte ingår i landsting för år 1994 fastställt en högre skattesats än den som har gällt för år 1993 skall den minskning av kommunal- eller landstingsskattemedel som avses i 1 § i stället göras med 1 520 kronor, 531 kronor respektive 2 051 kronor. Detta gäller dock inte om höjningen av skattesatsen avser att täcka ökade kostnader som uppkommit på grund av en omfördelning av uppgifter mellan landsting och kommunerna inom landstinget. Lag (1994:962).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:1363, 1994:962

3 § Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig samfällig- hets fordran enligt 4 a § fjärde stycket lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., skall fordran vid ingången av år 1994 minskas med 1,7 procent.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:778

Departement
Finansdepartementet BA
Förarbeten
Prop. 1992/93:150 (bil. 6.4), bet. 1992/93:FiU29, rskr. 1992/93:430
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:778

Lag (1993:1363) om ändring i lagen (1993:778) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994

Förarbeten
Prop. 1993/94:29, bet. 1993/94:FiU2, rskr. 1993/94:35
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
1993:1363
Rubrik
Lag (1993:1363) om ändring i lagen (1993:778) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994

Lag (1994:962) om ändring i lagen (1993:778) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994

Förarbeten
Prop. 1993/94:150 (bil.7), bet. 1993/94:FiU19, rskr. 1993/94:442
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:962
Rubrik
Lag (1994:962) om ändring i lagen (1993:778) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation