lagen.nu

Bostadsbidragsförordning (1993:739)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1683
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § I denna förordning ges föreskrifter om bostadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1683).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1683

1 a § Om det i kostnaderna för en bostad ingår ränta för upplånat kapital, skall vid beräkning av bostadsbidrag bortses från så stor del av räntan som motsvarar tre procent av den skuld på vilken räntan, före avdrag för eventuellt räntebidrag, beräknats. Förordning (1996:883).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:883

1 b § Centrala studiestödsnämnden ska på begäran lämna Försäkringskassan uppgifter om utbetalda studiemedel i form av studiebidrag, utom när det gäller den del som avser tilläggsbidrag. Uppgifterna ska lämnas på medium för automatiserad behandling.

Bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter från beskattningsdatabasen finns i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Förordning (2008:870).

Ändringar/Förarbeten (9)

2 § Har upphävts genom förordning (2008:870).

3 § Bidraget skall kunna lyftas den 27 i månaden. Om utbetalningsdagen infaller på en söndag, annan allmän helgdag, en lördag eller midsommarafton skall bidraget kunna lyftas närmast föregående vardag. Förordning (1999:1014).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:1169, 1999:1014

4 § Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i socialförsäkringsbalken om bostadsbidrag i fråga om

  • 1. ansökningsförfarandet,
  • 2. bidragsgrundande inkomst,
  • 3. beräkningen av bidragets storlek,
  • 4. beräkning av bostadskostnadens storlek,
  • 5. vad som gäller när bostaden utgör del av upplåtarens bostad, hyrs ut i andra hand eller är gemensam för flera hushåll,
  • 6. anmälningsskyldighet,
  • 7. utbetalning av bidrag,
  • 8. återbetalning av bidrag.

Försäkringskassan får också meddela närmare föreskrifter om tillägg och avgift enligt 98 kap. 7 § socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1683).

Rättsfall (1)

RÅ 2005 ref. 43: Då beslut om dröjsmålsränta vid återkrav av bostadsbidrag befunnits sakna...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:883, 2004:897, 2010:1683

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:739

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:739
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993 och tillämpas i fråga om bidrag från och med den 1 januari 1994.

Genom förordningen upphävs bostadsbidragsförordningen (1988:787) vid utgången av år 1993.

Förordning (1994:1182) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Förarbeten
Jfr prop. 1993/94:100 bil.6, bet. 1993/94:SfU12, rskr. 1993/94:289
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1182
Rubrik
Förordning (1994:1182) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Förordning (1995:1169) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1996-03-01
SFS-nummer
1995:1169
Rubrik
Förordning (1995:1169) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Förordning (1995:1284) om ändring i förordningen (1995:1169) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Omfattning
ändr. ikrafttr. best. till 1995:1169
SFS-nummer
1995:1284
Rubrik
Förordning (1995:1284) om ändring i förordningen (1995:1169) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Förordning (1996:883) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Omfattning
ändr. 4 §;ny 1 a §
Ikraft
1996-10-01
SFS-nummer
1996:883
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1996 och tillämpas på bidrag som avser tid från och med den 1 januari 1997.

Rubrik
Förordning (1996:883) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Förordning (1996:1042) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Omfattning
ny 1 b §
Ikraft
1996-12-01
SFS-nummer
1996:1042
Rubrik
Förordning (1996:1042) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Förordning (1999:1014) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 b, 3 §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1014
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Bestämmelsen i 1 b § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om räntebidrag för år 1998.

Rubrik
Förordning (1999:1014) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Förordning (2001:598) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:598
Rubrik
Förordning (2001:598) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Förordning (2002:892) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:892
Rubrik
Förordning (2002:892) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Förordning (2003:960) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:960
Rubrik
Förordning (2003:960) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Förordning (2004:897) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 b, 2, 4 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:897
Rubrik
Förordning (2004:897) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Förordning (2005:1082) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1082
Rubrik
Förordning (2005:1082) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Förordning (2006:1476) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1476
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag som lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
Rubrik
Förordning (2006:1476) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Förordning (2008:870) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2 §;ändr. 1 b §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:870
Rubrik
Förordning (2008:870) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Förordning (2010:1683) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1683
Rubrik
Förordning (2010:1683) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation