lagen.nu

Förordning (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1993-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1682
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § En myndighet under regeringen svarar för att myndighetens anställda och uppdragstagare har ett försäkringsskydd vid inrikes och utrikes tjänsteresor samt förrättningar i anslutning till dessa. Bestämmelserna i denna förordning gäller inte för

  • 1. den som utan att vara anställd får statlig utbildning,
  • 2. den som omfattas av statligt personskadeskydd enligt 7 kap. 2 § socialförsäkringsbalken eller av bestämmelser som avses i 7 kap. 3 § samma balk,
  • 3. anställda vid konsultföretag som mot arvode utför klart avgränsade uppdrag. Förordning (2010:1682).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:1302, 2010:1682

2 § Myndigheten avgör vad som är en tjänsteresa.

3 § Skyddet enligt 1 § skall alltid omfatta -- ersättning vid dödsfall och invaliditet, -- ersättning för förlorat personligt resgods, -- ersättning för kostnader vid reseavbrott, -- överfallsskydd och -- rättsskydd.

Myndigheten får komplettera skyddet med ytterligare moment där så bedöms behövligt.

4 § Bestämmelserna om riskfinansiering och skadereglering i 4 och 5 §§ förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering skall tillämpas i fråga om försäkringsskydd enligt denna förordning. Förordning (1995:1302).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:1302

5 § Kammarkollegiets beslut i ärenden om ersättning på grund av avtal som avses i 4 § får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:674

Departement
Finansdepartementet ESA
Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:100 (bil. 1), bet. 1992/93:FiU20, rskr. 1992/93:189
Ikraft
1993-09-01
SFS-nummer
1993:674

Förordning (1995:1302) om ändring i förordningen (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1302
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  • 2. Den myndighet som med stöd av 4 § i dess äldre lydelse har tecknat försäkring hos ett enskilt försäkringsbolag skall säga upp denna till närmaste förfallodag.
Rubrik
Förordning (1995:1302) om ändring i förordningen (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor

Förordning (2010:1682) om ändring i förordningen (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1682
Rubrik
Förordning (2010:1682) om ändring i förordningen (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation