lagen.nu

Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
1993-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:856
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagens innehåll

1 § Denna lag gäller arbetsförmedling som bedrivs av någon annan än den offentliga arbetsförmedlingen.

Lagen gäller dock inte arbetsförmedling som sker genom skrifter, överföringar eller upptagningar som tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig på.

Med arbetsförmedling avses i denna lag verksamhet som har till ändamål att skaffa arbete till arbetssökande eller arbetskraft åt arbetsgivare. Lag (2012:856).

2 § Har upphävts genom lag (2012:856).

Arbetsförmedling för sjömän

3 § Arbetsförmedling för sjömän får inte bedrivas mot ersättning.

4 § Har upphävts genom lag (2012:856).
5 § har upphävts genom lag (1993:1499).

Förbud att ta betalt av arbetssökande

6 § Den som bedriver arbetsförmedling får inte begära, avtala om eller ta emot ersättning av arbetssökande för att erbjuda eller anvisa dem arbete. Lag (2012:856).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:856

Ansvar

7 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 eller 6 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2012:856).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:1499, 2012:856

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:440

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Förarbeten
Prop. 1992/93:218, bet. 1992/93:AU16, rskr. 1992/93:345
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:440
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993, då lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft skall upphöra att gälla.

Lag (1993:1499) om ändring i lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft

Förarbeten
Prop. 1993/94:67, bet. 1993/94:AU4, rskr. 1993/94:103
Omfattning
upph. 5 §;ändr. 4, 7 §§
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1499
Rubrik
Lag (1993:1499) om ändring i lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft

Lag (2012:856) om ändring i lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:178, bet. 2012/13:AU5, rskr. 2012/13:53
Omfattning
upph. 2, 4 §§, rubr. närmast före 4 §;ändr. författningsrubr., 1, 6, 7 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:856
Rubrik
Lag (2012:856) om ändring i lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation