lagen.nu

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:55
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-28

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

 • 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 • 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 • 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Rättsfall (12)

HFD 2011 ref. 36: En funktionshindrad förälders behov av hjälp med omvårdnad och tillsyn av barn...
HFD 2012 ref. 8: En person med flera funktionshinder har vid en sammantagen bedömning inte...
RÅ 1996 ref. 24: Förutsättning för inhibition i mål om ersättning enligt lagen (1993:389) om...
RÅ 1999 ref. 44: En person, som omfattades av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till...
RÅ 1999 ref. 54: En 81-årig man med grav synskada har ansetts ha ett sådant stort och varaktigt...
RÅ 2000 ref. 39: En person som varit underkastad långvarig tvångsvård enligt äldre...
RÅ 2001 ref. 33: Ett fyraårigt dövt barn har ansetts höra till den personkrets som anges i 1 § 3...
RÅ 2004 ref. 31: Ett stöd som en arbetsgivare tillhandahåller sina anställda i form av en till...
RÅ 2004 ref. 90: Funktionshindrad, som beviljats boende i gruppbostad enligt lagen om stöd och...
RÅ 2008 ref. 78: En person med Alzheimers sjukdom har ansetts tillhöra den personkrets som anges...
RÅ 2010 ref. 53: Vid prövning av rätten till assistansersättning har dubbel assistans beaktats...
RÅ 2010 ref. 69: En kommun har ansetts inte ha rätt att dra in beviljad ersättning för personlig...

Lagrumshänvisningar hit (11)

2 § Varje landsting skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för insatser enligt 9 § 1.

Varje kommun skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för insatser enligt 9 § 2-–10. Lag (2005:125).

Rättsfall (3)

HFD 2012 ref. 75: En kommun har inte ansetts skyldig att på den enskildes begäran varaktigt...
RÅ 2009 ref. 104: Merkostnader som en funktionshindrad med assistansersättning har haft vid...
RÅ 2009 ref. 61: En person som uppbär ersättning enligt lagen om assistansersättning ansöker hos...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:125

3 § Vad som föreskrivs för landsting i denna lag gäller också kommuner som inte ingår i något landsting.

4 § Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt någon annan lag.

Rättsfall (2)

HFD 2013 ref. 45: Fråga om rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen när den enskilde avböjt...
HFD 2016 ref. 56: En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för...

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Rättsfall (4)

HFD 2011 ref. 47: Förutsättningar för tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av bostad...
HFD 2013 ref. 54: Fråga om de kvalitetskrav som uppställs i lagen om stöd och service till vissa...
RÅ 2007 ref. 62: Fråga om förvaltningsdomstols befogenhet att föreskriva närmare villkor för...
RÅ 2010 ref. 91: Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om...

6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges. Lag (2005:125).

Rättsfall (1)

HFD 2013 ref. 54: Fråga om de kvalitetskrav som uppställs i lagen om stöd och service till vissa...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:125

6 a § När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Lag (2010:480).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:480

Rätten till insatser

7 § Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-–9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 § 1 och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt 9 § 10.

Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Lag (2005:125).

Rättsfall (21)

HFD 2011 ref. 47: Förutsättningar för tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av bostad...
HFD 2011 ref. 48: Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om...
HFD 2011 ref. 8: Omkostnader som kan uppstå för ledsagare i samband med fritids- och kulturella...
HFD 2012 ref. 59: Fråga om förutsättningar för ett beslut om ändrat genomförande av insats enligt...
HFD 2013 ref. 54: Fråga om de kvalitetskrav som uppställs i lagen om stöd och service till vissa...
HFD 2013 ref. 70: Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad...
HFD 2016 ref. 7: En kommun har, sedan tiden för en tidsbegränsad insats enligt LSS har löpt ut,...
RÅ 1996 ref. 24: Förutsättning för inhibition i mål om ersättning enligt lagen (1993:389) om...
RÅ 1997 ref. 49: Rätten till rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 § 1 lagen (1993:387)...
RÅ 1999 ref. 44: En person, som omfattades av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till...
RÅ 1999 ref. 54: En 81-årig man med grav synskada har ansetts ha ett sådant stort och varaktigt...
RÅ 2001 ref. 33: Ett fyraårigt dövt barn har ansetts höra till den personkrets som anges i 1 § 3...
RÅ 2004 ref. 110: Ansökan om förhandsbesked enligt 16 § LSS om gruppboende i annan kommun har,...
RÅ 2004 ref. 90: Funktionshindrad, som beviljats boende i gruppbostad enligt lagen om stöd och...
RÅ 2007 ref. 62: Fråga om förvaltningsdomstols befogenhet att föreskriva närmare villkor för...
RÅ 2008 ref. 39: Individuellt utformade anpassningsåtgärder i en funktionshindrads egen lägenhet...
RÅ 2009 ref. 57: Fråga om en funktionshindrad persons behov av hjälp med de grundläggande...
RÅ 2009 ref. 61: En person som uppbär ersättning enligt lagen om assistansersättning ansöker hos...
RÅ 2010 ref. 17: Vid bedömningen av om ett nioårigt barn har rätt till personlig assistans för...
RÅ 2010 ref. 69: En kommun har ansetts inte ha rätt att dra in beviljad ersättning för personlig...
RÅ 2010 ref. 91: Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:125

8 § Insatser enligt denna lag ska ges den enskilde endast om han eller hon begär det. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare begära insatser för honom eller henne.

När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Lag (2017:313).

Rättsfall (1)

RÅ 2010 ref. 91: Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:480, 2017:313

8 a § I ett ärende som gäller insatser enligt 9 § har den enskilde rätt att muntligen vid besök lämna uppgifter inför nämnden, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Den enskilde ska underrättas om sin rätt enligt första stycket. Lag (2010:480).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:480

Insatserna för särskilt stöd och särskild service

9 § Insatserna för särskilt stöd och service är

 • 1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,
 • 2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
 • 3. ledsagarservice,
 • 4. biträde av kontaktperson,
 • 5. avlösarservice i hemmet,
 • 6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
 • 7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
 • 8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
 • 9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
 • 10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480).

Rättsfall (40)

HFD 2011 ref. 47: Förutsättningar för tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av bostad...
HFD 2011 ref. 48: Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om...
HFD 2011 ref. 60: Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa...
HFD 2011 ref. 62: Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa...
HFD 2011 ref. 8: Omkostnader som kan uppstå för ledsagare i samband med fritids- och kulturella...
HFD 2012 ref. 36: Kostnad för logi och aktiviteter vid lägervistelse har ansetts ingå i insatsen...
HFD 2012 ref. 59: Fråga om förutsättningar för ett beslut om ändrat genomförande av insats enligt...
HFD 2012 ref. 75: En kommun har inte ansetts skyldig att på den enskildes begäran varaktigt...
HFD 2013 ref. 54: Fråga om de kvalitetskrav som uppställs i lagen om stöd och service till vissa...
HFD 2013 ref. 70: Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad...
HFD 2014 ref. 41: Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa...
HFD 2015 ref. 35: En kommun har inte haft rätt att avslå en ansökan om korttidstillsyn enligt LSS...
HFD 2015 ref. 72: För att en kommun enligt 9 § 2 LSS ska vara skyldig att utge ekonomiskt stöd...
HFD 2016 ref. 87: En kommun har rätt att kräva att en enskild som begär ersättning för kostnader...
HFD 2018 ref. 20: Att anhöriga till en vuxen funktionsnedsatt person arbetar som dennes...
RÅ 1996 ref. 24: Förutsättning för inhibition i mål om ersättning enligt lagen (1993:389) om...
RÅ 1996 ref. 45: Omsorgsnämnd har - i fråga om funktionshindrad som deltar i s.k. daglig...
RÅ 1997 ref. 28: En person med psykiskt funktionshinder, som bl.a. medför att han har behov av...
RÅ 1997 ref. 49: Rätten till rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 § 1 lagen (1993:387)...
RÅ 1999 ref. 44: En person, som omfattades av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till...
RÅ 1999 ref. 54: En 81-årig man med grav synskada har ansetts ha ett sådant stort och varaktigt...
RÅ 2000 ref. 39: En person som varit underkastad långvarig tvångsvård enligt äldre...
RÅ 2000 ref. 42: Vid prövning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa...
RÅ 2001 ref. 33: Ett fyraårigt dövt barn har ansetts höra till den personkrets som anges i 1 § 3...
RÅ 2005 ref. 28: Socialnämnds beslut att låta gemensamhetsutrymmen utgöra underlag för...
RÅ 2005 ref. 85: Ekonomiskt stöd från kommunen till skäliga kostnader för personlig assistans...
RÅ 2005 ref. 86: En funktionshindrad, som uppbär ersättning enligt lagen (1993:389) om...
RÅ 2006 ref. 66: Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 lagen (1993:387) om stöd...
RÅ 2007 ref. 36: Dröjsmål med att tillhandahålla av domstol beslutad insats enligt 9 § 9 lagen...
RÅ 2007 ref. 37: Åläggande för kommun att betala särskild avgift enligt lagen om stöd och...
RÅ 2007 ref. 62: Fråga om förvaltningsdomstols befogenhet att föreskriva närmare villkor för...
RÅ 2008 ref. 39: Individuellt utformade anpassningsåtgärder i en funktionshindrads egen lägenhet...
RÅ 2009 ref. 104: Merkostnader som en funktionshindrad med assistansersättning har haft vid...
RÅ 2009 ref. 21: Särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade...
RÅ 2009 ref. 57: Fråga om en funktionshindrad persons behov av hjälp med de grundläggande...
RÅ 2009 ref. 61: En person som uppbär ersättning enligt lagen om assistansersättning ansöker hos...
RÅ 2010 ref. 17: Vid bedömningen av om ett nioårigt barn har rätt till personlig assistans för...
RÅ 2010 ref. 53: Vid prövning av rätten till assistansersättning har dubbel assistans beaktats...
RÅ 2010 ref. 69: En kommun har ansetts inte ha rätt att dra in beviljad ersättning för personlig...
RÅ 2010 ref. 91: Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om...

Lagrumshänvisningar hit (20)

Ändringar/Förarbeten (4)

9 a § Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov).

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Personlig assistans för andra personliga behov avser även

 • 1. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den enskilde behöver hjälp utan att det är fråga om tillsyn (väntetid),
 • 2. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent i stället behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den enskilde behöver hjälp (beredskap), och
 • 3. tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå.

Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag eller hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), har utretts. Lag (2018:223).

Rättsfall (14)

HFD 2012 ref. 41: Varma bad och massage har inte ansetts utgöra grundläggande behov enligt 9 a §...
HFD 2015 ref. 46: Rätt till personlig assistans för annan hjälp som förutsätter ingående...
HFD 2016 ref. 7: En kommun har, sedan tiden för en tidsbegränsad insats enligt LSS har löpt ut,...
HFD 2017 ref. 27: En funktionshindrad persons behov av transport har inte ansetts utgöra ett...
HFD 2018 ref. 13: Fråga om en persons behov av hjälp avseende personlig hygien är av sådan...
HFD 2018 ref. 21: Egenvård som avser något av de grundläggande behov som anges i 9 a § första...
HFD 2018 ref. 44: En dövblind person som behöver tolkhjälp i form av taktil teckenspråkstolkning...
RÅ 1997 ref. 23: Funktionshindrade barns behov av personlig assistans enligt lagen (1993:389) om...
RÅ 1997 ref. 28: En person med psykiskt funktionshinder, som bl.a. medför att han har behov av...
RÅ 2003 ref. 33: En funktionshindrad med en i vuxen ålder förvärvad hjärnskada avseende främst...
RÅ 2004 ref. 31: Ett stöd som en arbetsgivare tillhandahåller sina anställda i form av en till...
RÅ 2009 ref. 57: Fråga om en funktionshindrad persons behov av hjälp med de grundläggande...
RÅ 2010 ref. 17: Vid bedömningen av om ett nioårigt barn har rätt till personlig assistans för...
RÅ 2010 ref. 53: Vid prövning av rätten till assistansersättning har dubbel assistans beaktats...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (7)

9 b § Insatser enligt 9 § 2 avser tid efter det att den insatsberättigade har fyllt 65 år endast om

 • 1. insatsen har beviljats innan han eller hon har fyllt 65 år, eller
 • 2. ansökan om sådan insats inkommer till kommunen senast dagen före 65-årsdagen och därefter blir beviljad.

Insatser enligt 9 § 2 får dock inte utökas efter det att den insatsberättigade har fyllt 65 år. Lag (2000:1030).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:534, 2000:1030

9 c § När ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 har beviljats och assistans utförs av någon som är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den insatsberättigade och som inte är anställd av kommunen, ska

 • 1. kommunen få besöka den insatsberättigade när det behövs för bedömningen av rätten till eller behovet av insatsen eller i övrigt för tillämpningen av denna lag, och
 • 2. Inspektionen för vård och omsorg få tillträde till bostaden för att inspektera assistansen enligt 26 d §.

Vid inspektion enligt första stycket 2 gäller inte 26 e §. Om en myndighet vid upprepade tillfällen utan giltig anledning vägras besök eller inspektion enligt första stycket, får det ekonomiska stödet enligt 9 § 2 dras in eller sättas ned. För att stödet ska få dras in eller sättas ned krävs att den insatsberättigade har informerats om denna påföljd.

Med närstående enligt första stycket avses make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn. Lag (2012:961).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:961, 2012:930

9 d § Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses inte ersättning för assistans som utförs av någon

 • 1. som inte har fyllt 18 år,
 • 2. som är bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 • 3. som till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande orsak saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent, eller
 • 4. på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2-4 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete, 5-10 b §§ arbetstidslagen (1982:673) eller kollektivavtal som uppfyller kraven i 3 § arbetstidslagen. Lag (2012:930).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:930

9 e § I insatserna enligt 9 § 5-8 och 10 samt i insatsen bostad med särskild service för vuxna ingår också omvårdnad. I insatserna bostad med särskild service för barn och ungdomar samt bostad med särskild service för vuxna ingår också fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Lag (2012:930).

10 § I samband med att en insats enligt denna lag beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne. Den som har beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan har skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller landstinget. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året.

Landstinget och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer. Lag (2010:480).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:480

11 § Om någon till följd av ålderdomssvaghet, sjuklighet, långvarigt missbruk av beroendeframkallande medel eller någon annan liknande orsak är ur stånd att själv ta hand om sådant ekonomiskt stöd från kommunen som avses i 9 § 2, får kommunen besluta att ersättningen skall betalas ut till någon annan person för att användas till kostnader för personlig assistans till den stödberättigade. Lag (2005:125).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:125

11 a § Den som är arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en personlig assistent ska lämna följande uppgifter till kommunen:

 • 1. Uppgifter som visar om assistenten är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den insatsberättigade, om assistenten har fyllt 18 år och om assistenten är bosatt inom eller utanför EES-området.

Uppgifterna ska lämnas innan assistansen börjar utföras och vid ändrade förhållanden.

 • 2. Uppgifter som visar den arbetstid som assistenten har arbetat hos en insatsberättigad. Uppgifterna ska lämnas månadsvis i efterhand.
 • 3. Uppgifter som visar att något förhållande som anges i 9 d § 3 inte föreligger. Uppgifterna ska lämnas på begäran av kommunen. Lag (2012:930).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:930

12 § Kommunen får besluta om återbetalning av ekonomiskt stöd som kommunen beviljat enligt 9 § 2, om den som erhållit stödet eller hans eller hennes ställföreträdare genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att det ekonomiska stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Detsamma gäller om det ekonomiska stödet annars har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som erhållit stödet eller hans eller hennes ställföreträdare skäligen borde ha insett detta. Lag (2005:125).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:125

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om verksamhet enligt 9 § meddela föreskrifter till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 • 1. avgift för ansökningar enligt 20 a §, och
 • 2. villkor för tillstånd enligt 23 och 23 a §§. Lag (2018:1155).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:125, 2009:597, 2012:930

Särskilda uppgifter för kommunen

14 § Kommunen skall verka för att insatser som skall tas upp i planer som avses i 10 § samordnas.

15 § Till kommunens uppgifter hör att

 • 1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är,
 • 2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda,
 • 3. informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag,
 • 4. medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till arbete eller studier,
 • 5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i 1 §,
 • 6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som omfattas av 1 § kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man, dels när ett förmynderskap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra,
 • 7. samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder,
 • 8. anmäla till Försäkringskassan när någon som har ansökt om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt 9 § 2 kan antas ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
 • 9. underrätta Försäkringskassan när någon som får assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken beviljas boende med särskild service, daglig verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats som kan påverka behovet av personlig assistans,
 • 10. anmäla till Försäkringskassan om det finns anledning att anta att assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken används för annat än köp av personlig assistans eller kostnader för personliga assistenter, och
 • 11. anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns anledning att anta att en tillståndshavares lämplighet för att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas. Lag (2012:961).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:480, 2012:930, 2012:961

15 a § Kommunen skall lämna ut vissa personuppgifter beträffande enskilda som beviljas insatser enligt 9 § till Socialstyrelsen för framställning av officiell statistik. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas ut. Lag (2003:885).

15 b § En kommun som har tagit emot ett beslut från Försäkringskassan som innebär att en enskild saknar rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, ska utan dröjsmål informera den enskilde om förutsättningarna för insatser enligt 9 § 1–10. Detta gäller dock inte om det är uppenbart obehövligt att lämna sådan information. Lag (2018:556).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:556

Gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas ansvar

16 § En kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som är bosatta i kommunen. Ansvaret för insatser enligt 9 § 2–10 omfattar dock inte dem som är bosatta i kommunen genom beslut av en annan kommun i fall som avses i 16 c eller 16 d §.

Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun, ska kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till insatser enligt 9 §. Vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked ska bestämmelserna i denna lag gälla. Kommunen ska utan dröjsmål planera och förbereda insatser som förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om han eller hon bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat från den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde.

Förhandsbesked enligt andra stycket ska också meddelas på ansökan av en person som redan är bosatt i kommunen, om en annan kommun enligt 16 c eller 16 d § har ansvaret enligt denna lag, och om ansökan avser

 • 1. insats enligt 9 § 8 eller 9, eller
 • 2. andra insatser enligt 9 § och den enskilde ordnar eget boende.

Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under en tillfällig vistelse i en kommun ska kommunen ansvara för det stöd och den hjälp som behövs i akuta situationer.

I fråga om landstingets förpliktelser gäller vad som sägs i denna paragraf om kommunen i stället landstinget. Lag (2011:329).

Rättsfall (6)

HFD 2012 ref. 59: Fråga om förutsättningar för ett beslut om ändrat genomförande av insats enligt...
RÅ 1999 ref. 11: Ansvaret för åtgärder i form av korttidsvistelse, korttidstillsyn och...
RÅ 1999 ref. 44: En person, som omfattades av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till...
RÅ 2004 ref. 110: Ansökan om förhandsbesked enligt 16 § LSS om gruppboende i annan kommun har,...
RÅ 2007 ref. 40: Ett avtal enligt 17 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade...
RÅ 2010 ref. 69: En kommun har ansetts inte ha rätt att dra in beviljad ersättning för personlig...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:329

16 a § När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen, är vistelsekommunen skyldig att på begäran

 • 1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes ansökan om insatser enligt 9 §,
 • 2. verkställa bosättningskommunens beslut. Lag (2011:329).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:329

16 b § Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 16 a § 2, ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna. Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser. Lag (2011:329).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:329

16 c § Om det finns särskilda skäl, får en kommun verkställa ett beslut enligt 9 § 8 eller 9 i en annan kommun. Den kommun som har beslutat om boendet har ansvaret enligt denna lag gentemot den person som till följd av beslutet är bosatt i den andra kommunen. Lag (2011:329).

Rättsfall (1)

HFD 2012 ref. 59: Fråga om förutsättningar för ett beslut om ändrat genomförande av insats enligt...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:329

16 d § En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till följd av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2015:985, 2018:1723, 2011:329

16 e § Ansvar enligt 16 c och 16 d §§ upphör om bosättningskommunen påbörjar verkställighet av insatser efter förhandsbesked enligt 16 § tredje stycket. Lag (2011:329).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:329

17 § Utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) får ett landsting eller en kommun med bibehållet ansvar sluta avtal med en enskild person om att tillhandahålla insatser enligt denna lag. Om avtalet innebär att en insats enligt 9 § 8 eller 9 ska tillhandahållas i en annan kommun, ska den kommunen underrättas om avtalet.

Ett landsting och en kommun som ingår i landstinget får sluta avtal om att ansvar för en eller flera uppgifter enligt denna lag överlåts från landstinget till kommunen eller från kommunen till landstinget. Om en sådan överlåtelse sker ska föreskrifterna i denna lag om landsting eller kommun gälla för den till vilken uppgiften överlåtits.

Om ett landsting och en kommun har slutit avtal om överlåtelse enligt andra stycket, får överlåtaren lämna sådant ekonomiskt bidrag till mottagaren som motiveras av avtalet. Har en överlåtelse skett från ett landsting till samtliga kommuner som ingår i landstinget, får kommunerna lämna ekonomiska bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mellan kommunerna. Lag (2018:571).

Rättsfall (4)

HFD 2011 ref. 47: Förutsättningar för tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av bostad...
HFD 2011 ref. 48: Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om...
RÅ 1999 ref. 11: Ansvaret för åtgärder i form av korttidsvistelse, korttidstillsyn och...
RÅ 2000 ref. 42: Vid prövning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:480, 2018:571
17 a § Har upphävts genom lag (2011:329).

Avgifter m.m.

18 § Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är berättigade att få assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken får avgift för personlig assistans tas ut inom ramen för sådan ersättning. Lag (2010:480).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:826, 2010:480

19 § Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter får tas ut av dem som har hel allmän ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av motsvarande storlek, enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Lag (2010:480).

20 § Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av denna lag, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

20 a § Inspektionen för vård och omsorg får ta ut en avgift för ansökningar om tillstånd enligt 23 §. Lag (2018:1155).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1155

21 § I andra fall än som anges i 18--20 §§ får avgifter eller ersättning för kostnader inte tas ut för insatser enligt denna lag.

Rättsfall (3)

HFD 2012 ref. 36: Kostnad för logi och aktiviteter vid lägervistelse har ansetts ingå i insatsen...
RÅ 1996 ref. 45: Omsorgsnämnd har - i fråga om funktionshindrad som deltar i s.k. daglig...
RÅ 2005 ref. 28: Socialnämnds beslut att låta gemensamhetsutrymmen utgöra underlag för...

Dokumentation och gallring

21 a § Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om insatser enligt denna lag skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Lag (2005:125).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:125

21 b § Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas. Lag (2005:125).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:125

21 c § Om anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos den eller de nämnder som avses i 22 § tillhör sådan sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, skall uppgifterna gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna skall dock inte gallras så länge uppgifterna om samma person inte har gallrats av nämnden enligt andra stycket.

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört.

Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde. Lag (2005:125).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:125

21 d § Handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att en insats lämnas enligt 9 § 8 får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 21 c §.

Handlingar skall vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 21 c § av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kommuner och landsting och i övriga kommuner och landsting beträffande ett representativt urval av personer. Lag (2005:125).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:125

Nämnder

22 § Ledningen av landstingets eller kommunens verksamhet enligt denna lag skall utövas av en eller flera nämnder som fullmäktige utser. Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Lag (2003:197).

Tillstånds- och anmälningsplikt

23 § En enskild person får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmässigt bedriva verksamhet som avses i 9 § 2–10.

Tillstånd att bedriva verksamhet som avses i första stycket får meddelas endast den som genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. I fråga om en juridisk person ska prövningen sammantaget avse

 • 1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 • 2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
 • 3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
 • 4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Vidare krävs att den enskilda personen i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person krävs att samtliga som anges i andra stycket 1–4 bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.

Kommun och landsting som ska bedriva verksamhet som avses i första stycket ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg innan verksamheten påbörjas.

Den som har beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 § 2 eller assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, och som har anställt någon för sådan personlig assistans, ska göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg innan assistenten påbörjar sitt arbete. Lag (2018:1155).

Rättsfall (3)

HFD 2011 ref. 47: Förutsättningar för tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av bostad...
HFD 2013 ref. 54: Fråga om de kvalitetskrav som uppställs i lagen om stöd och service till vissa...
RÅ 2000 ref. 42: Vid prövning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa...

Lagrumshänvisningar hit (16)

Ändringar/Förarbeten (6)

Enskild verksamhet

23 a § En sådan enskild person som avses i 23 § ska ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lag (2018:1155).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (4)

23 b § Den som har beviljats tillstånd enligt 23 § ska anmäla förändringar i den krets av personer som avses i andra stycket samma paragraf till Inspektionen för vård och omsorg senast en månad efter förändringen. Lag (2018:1155).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

23 c § Bestämmelserna i 21 a och 21 b §§ gäller i tillämpliga delar i enskild verksamhet. Anteckningar och andra uppgifter i en personakt som tillhör en sådan sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska bevaras och därefter gallras två år efter det att den sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna ska dock inte gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats enligt andra stycket.

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska gallras två år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört.

Gallringen ska vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde.

Den nämnd som beslutat om en insats som genomförs i en enskild verksamhet får träffa avtal med den som bedriver verksamheten om att handlingar ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten inträder. Detta gäller dock inte sådana handlingar som avses i 23 d §. Lag (2019:55).

Ändringar/Förarbeten (4)

23 d § Handlingar i en personakt i enskild verksamhet som avser barn som placerats eller tagits emot i bostad med särskild service för barn som behöver bo utanför föräldrahemmet ska överlämnas för bevarande till den nämnd som beslutat om insatsen, när gallringsskyldigheten enligt 23 c § första stycket inträder.

När gallringsskyldigheten enligt 23 c § första stycket inträder ska handlingar i enskild verksamhet, av hänsyn till forskningens behov, i ett representativt urval av kommuner och i övriga kommuner i fråga om ett representativt urval av personer överlämnas för bevarande till den nämnd som beslutat om insatsen. Lag (2019:55).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

23 e § En handling i en personakt i enskild verksamhet ska, om det begärs av den som akten rör, så snart som möjligt tillhandahållas denne för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 29 §.

En fråga om utlämnande enligt första stycket prövas av den som ansvarar för personakten. Anser denne att personakten eller någon del av den inte bör lämnas ut ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till Inspektionen för vård och omsorg för prövning. Lag (2018:1155).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:430

23 f § Inspektionen för vård och omsorg får besluta att en personakt i enskild verksamhet ska tas om hand

 • 1. om verksamheten upphör,
 • 2. om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte kommer att handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
 • 3. om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det finns ett påtagligt behov av att akten tas om hand.

En omhändertagen personakt ska återlämnas, om det är möjligt och det inte finns skäl för omhändertagande enligt första stycket. Beslut i fråga om återlämnande meddelas av Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan av den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för personakten.

Personakter som tagits om hand ska förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i den kommun där akterna omhändertagits. Personakter ska bevaras i minst två år från det att de kom in till arkivmyndigheten, dock får handlingar som avses i 23 d § inte gallras. En myndighet som har hand om en personakt som har omhändertagits har, om en uppgift ur akten begärs för ett särskilt fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som ansvarat för akten före omhändertagandet. Lag (2019:55).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:55

23 g § Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som har rapporterats enligt 24 b §, ska i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet utredas av den som bedriver verksamheten.

Rapporten samt utredningen och övrig dokumentation enligt 24 e § ska bevaras och därefter gallras fem år efter det att den sista anteckningen gjordes.

Den nämnd som har beslutat om en insats som genomförs i en yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, får träffa avtal med den som bedriver verksamheten om att sådana handlingar som avses i andra stycket ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten inträder. Lag (2018:1155).

24 § Den som har meddelats tillstånd enligt 23 § och som har anlitats för att utföra personlig assistans åt en enskild, är skyldig att tillhandahålla all den assistans för vilken den enskilde har beviljats ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 eller assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. Detta gäller dock inte om tillståndshavaren har särskilda skäl för att inte tillhandahålla all assistans. Lag (2012:930).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:930, 2009:597

Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.

24 a § Var och en som fullgör uppgifter enligt denna lag ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Lag (2010:430).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:430, 2005:125

24 b § Den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt lagstiftning om stöd och service till vissa funktionshindrade ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får eller som kan komma ifråga för insatser enligt sådan lagstiftning.

Rapporteringsskyldigheten fullgörs

 • 1. i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som bedriver verksamheten, och
 • 2. i övrigt till berörda nämnder som avses i 22 §. Lag (2010:430).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:430

24 c § Den som enligt 24 b § ska ta emot rapporter ska informera den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt lagstiftning om stöd och service till vissa funktionshindrade om de skyldigheter som han eller hon har enligt 24 a och b §§. Lag (2010:430).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:430

24 d § Den som, i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, enligt 24 b § ska ta emot rapporter ska informera berörd nämnd om de rapporter han eller hon har tagit emot. Lag (2010:430).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:430

24 e § Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. Lag (2010:430).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:430

24 f § Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Den utredning som gjorts med anledning av det inträffade ska bifogas anmälan. Anmälan ska göras av

 • 1. berörda nämnder som avses i 22 §, eller
 • 2. den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet.

Den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet ska informera berörda nämnder som avses i 22 § om anmälan. Lag (2012:940).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:940, 2010:430

24 g § Ytterligare bestämmelser om anmälnings- och rapporteringsskyldighet finns i 14 kap. 1 och 3 §§ socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2010:430).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:430

Tillsyn m.m.

25 § Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över all verksamhet som bedrivs enligt denna lag. Lag (2012:940).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:597, 2010:480, 2012:940

26 § Tillsyn enligt denna lag innebär granskning av att verksamheten uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Tillsynen innebär även granskning av att den som har meddelats tillstånd enligt 23 § fortlöpande uppfyller kraven i 23 § andra och tredje styckena samt 23 a och 23 b §§.

Föreläggande enligt 26 c och 26 f §§, återkallelse av tillstånd och förbud enligt 26 g § första och andra styckena och 26 h § får användas endast när verksamheten inte uppfyller de krav som framgår av lagar och andra föreskrifter. Lag (2018:1155).

Rättsfall (1)

HFD 2015 ref. 43: En kommuns beräkningsmodell för kostavgifter vid en bostad med särskild service...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:526, 2009:597, 2012:930

26 a § Inspektionen för vård och omsorg ska inom ramen för sin tillsyn

 • 1. lämna råd och ge vägledning,
 • 2. kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps,
 • 3. förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen, och
 • 4. informera och ge råd till allmänheten. Lag (2012:940).

Ändringar/Förarbeten (4)

26 b § Vid tillsyn som rör barns förhållanden får barnet höras om det kan antas att barnet inte tar skada av samtalet. Barnet får höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. Lag (2009:597).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:597

26 c § Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på Inspektionen för vård och omsorgs begäran lämna över handlingar och annat material som rör verksamheten och lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för sin tillsyn.

Inspektionen för vård och omsorg får förelägga den som bedriver verksamheten att lämna vad som begärs enligt första stycket. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Lag (2012:940).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:940, 2009:597

26 d § Inspektionen för vård och omsorg eller den som myndigheten förordnar har rätt att inspektera verksamhet som står under dess tillsyn.

Den som utför inspektionen har rätt att få tillträde till lokaler eller andra utrymmen som används för verksamheten. För tillträde till bostäder krävs dock att den eller de boende lämnar sitt samtycke till inspektionen. Den som utför inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar och annat material som rör verksamheten. Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen. Lag (2012:940).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:940, 2009:597

26 e § Vid sådan inspektion som anges i 26 d § har den som utför inspektionen rätt att av Polismyndigheten få den hjälp som behövs för att inspektionen ska kunna genomföras. Lag (2014:756).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:756, 2009:597

26 f § Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, får inspektionen förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Om inspektionen finner att kraven i 23 § andra och tredje styckena eller 23 a § inte är uppfyllda i verksamhet som beviljats tillstånd, eller att en sådan förändring som avses i 23 b § inte har anmälts, får inspektionen förelägga den som har beviljats tillståndet att avhjälpa bristen. Ett föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som inspektionen anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet eller bristen ska kunna avhjälpas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Inspektionen för vård och omsorg får även förelägga den kommun eller det landsting som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 23 § fjärde stycket att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Lag (2018:1155).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

26 g § Om ett missförhållande enligt 26 f § första stycket är allvarligt och Inspektionen för vård och omsorgs föreläggande inte följts, får inspektionen besluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta att helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att utan föregående föreläggande helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta att helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Ett tillstånd att bedriva verksamhet får även återkallas om tillståndshavaren inte tillhandahåller assistans enligt 24 §.

Ett tillstånd får återkallas utan föregående föreläggande om tillståndshavaren inte uppfyller kraven i 23 § andra och tredje styckena eller 23 a §. Lag (2018:1155).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

26 h § Om det finns sannolika skäl för att ett tillstånd helt eller delvis kommer att återkallas eller om det finns sannolika skäl för att verksamheten helt eller delvis kommer att förbjudas enligt 26 g §, och ett sådant beslut inte kan avvaktas, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att tills vidare helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl, får beslutets giltighet förlängas med ytterligare sex månader. Lag (2012:940).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:940, 2009:597

26 i § Vid allvarlig underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen besluta att förbjuda fortsatt verksamhet. Lag (2012:940).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:480, 2012:940

Överklagande m.m.

27 § Beslut av en nämnd som avses i 22 § eller av Inspektionen för vård och omsorg får överklagas till allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

 • 1. insatser för en enskild enligt 9 §,
 • 2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,
 • 3. återbetalning enligt 12 §,
 • 4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra eller tredje stycket,
 • 5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,
 • 6. omhändertagande av personakt enligt 23 f §,
 • 7. föreläggande enligt 26 c och 26 f §§,
 • 8. återkallelse av tillstånd och förbud enligt 26 g–26 i §§, eller
 • 9. indragning eller nedsättning av ekonomiskt stöd enligt 9 c § andra stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av Inspektionen för vård och omsorgs beslut enligt 23 e § gäller i tillämpliga delar 6 kap. 7–11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart.

Förvaltningsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut ska gälla först sedan det fått laga kraft. Lag (2018:1155).

Rättsfall (1)

HFD 2011 ref. 48: Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om...

Ändringar/Förarbeten (13)

27 a § Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att verkställa ett beslut om omhändertagande av personakt. Begäran om sådan hjälp får dock göras endast om

 • 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 • 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:756).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:756, 2005:125

Straff

28 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 23 § första stycket döms till böter. Lag (2010:480).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:480

Särskild avgift

28 a § En kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av en sådan nämnd som avses i 22 §, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller insatsen efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits.

En kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller insatsen efter det att verkställigheten av ett sådant avgörande avbrutits.

Om en bosättningskommun med stöd av 16 a § 2 har begärt att en vistelsekommun ska verkställa ett beslut, ska vistelsekommunen i fall som avses i första och andra styckena betala den särskilda avgiften enligt denna paragraf.

Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten. Lag (2011:329).

Rättsfall (3)

RÅ 2007 ref. 36: Dröjsmål med att tillhandahålla av domstol beslutad insats enligt 9 § 9 lagen...
RÅ 2007 ref. 37: Åläggande för kommun att betala särskild avgift enligt lagen om stöd och...
RÅ 2009 ref. 21: Särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:77, 2002:439, 2011:329

28 b § Den särskilda avgiften fastställs till lägst tio tusen kronor och högst en miljon kronor.

När avgiftens storlek fastställs ska det särskilt beaktas hur lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara.

Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. I ringa fall ska inte någon avgift tas ut. Lag (2008:77).

Rättsfall (3)

HFD 2018 ref. 80: Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala särskild avgift...
RÅ 2007 ref. 37: Åläggande för kommun att betala särskild avgift enligt lagen om stöd och...
RÅ 2009 ref. 21: Särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:77, 2002:439

28 c § Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av Inspektionen för vård och omsorg av den förvaltningsrätt inom vars domkrets kommunen är belägen. En ansökan som avser ett landsting prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets landstingets förvaltning utövas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2012:940).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

28 d § Om en kommun eller ett landsting efter att ha ålagts att betala särskild avgift fortfarande underlåter att tillhandahålla insatsen får ny särskild avgift enligt 28 a § första eller andra stycket dömas ut. Lag (2008:77).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:77, 2002:439

28 e § Särskild avgift enligt 28 a § första stycket får dömas ut bara om ansökan enligt 28 c § delgetts kommunen eller landstinget inom två år från tidpunkten för det gynnande beslutet om insatsen eller inom två år från det att verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits.

Särskild avgift enligt 28 a § andra stycket får dömas ut bara om ansökan enligt 28 c § delgetts kommunen eller landstinget inom två år från det att domen om insatsen vunnit laga kraft eller inom två år från det att verkställigheten av domen avbrutits.

Om en vistelsekommun enligt 28 a § tredje stycket ska betala den särskilda avgiften, ska första och andra styckena avse vistelsekommunen. Lag (2011:329).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:77, 2011:329

Rapporteringsskyldighet

28 f § En nämnd som avses i 22 § ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Nämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels till revisorerna rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. Lag (2017:735).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (4)

28 g § En nämnd som avses i 22 § ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 28 f § har rapporterats som ej verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges. Lag (2017:735).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

28 h § En sådan nämnd som avses i 22 § ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. Lag (2008:77).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:77

28 i § Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 16 a § 2, ska skyldigheten i 28 f-28 h §§ att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg och till kommunfullmäktige avse även vistelsekommunen. Lag (2012:940).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:940, 2011:329

Tystnadsplikt

29 § Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han därvid erfarit om enskildas personliga förhållanden.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Förbud mot förvandling

30 § Om ett föreläggande har förenats med vite enligt denna lag får vitet inte förvandlas till fängelse. Lag (2009:597).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:597

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:387

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:387
Övergångsbestämmelse

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lag (1994:1701) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Prop. 1994/95:77, bet. 1994/95:SoU7, rskr. 1994/95:107
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1995-02-01
SFS-nummer
1994:1701
Rubrik
Lag (1994:1701) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (1995:100) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 27 §
SFS-nummer
1995:100
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:100) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (1996:534) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Prop. 1995/96:146, bet. 1995/96:SoU15, rskr. 1995/96:262
Omfattning
ändr. 9 §;nya 9 a, 9 b §§
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:534
Rubrik
Lag (1996:534) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (1997:723) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Prop. 1996/97:146, bet. 1997/98:SoU4, rskr. 1997/98:5
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1997-11-01
SFS-nummer
1997:723
Rubrik
Lag (1997:723) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2000:526) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:79, bet. 1999/2000:SoU14, rskr. 1999/2000:240
Omfattning
ändr. 26, 27 §§;ny 26 a §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:526
Rubrik
Lag (2000:526) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2000:1030) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:5, bet. 2000/01:SoU3, rskr. 2000/01:23
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
ändr. 9 a §;ny 9 b §
SFS-nummer
2000:1030
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 • 2. En person som före den 1 januari 2001 har beviljats insats enligt 9 § 2 denna lag men som insatsen har upphört för på grund av han eller hon har fyllt 65 år har rätt att efter en ny ansökan återfå insatsen tidigast fr.o.m. den 1 januari 2001. Insatsens omfattning skall grundas på det beslut som gällde närmast före 65-årsdagen. En sådan ansökan skall ha kommit in till kommunen senast den 31 december 2002.
Rubrik
Lag (2000:1030) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2000:1032) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:6, bet. 2000/01:SoU4, rskr. 2000/01:24
Omfattning
ny 17 a §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1032
Rubrik
Lag (2000:1032) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2000:1441) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2000/01:SoU1, rskr. 2000/01:96
Omfattning
nuvarande 9 b § i 1996:534 betecknas 9 c §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1441
Rubrik
Lag (2000:1441) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2002:199) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:199
Rubrik
Lag (2002:199) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2002:439) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:122, bet. 2001/02:KU27, rskr. 2001/02:271
Ikraft
2002-07-01
Omfattning
upph. 26 a §;ändr. 27 §;nya 28 a, 28 b, 28 c, 28 d §§, rubr. närmast före 28 a §
SFS-nummer
2002:439
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller när fråga är om dröjsmål med verkställighet av avgöranden som meddelats före lagens ikraftträdande.
Rubrik
Lag (2002:439) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2003:197) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:197
Rubrik
Lag (2003:197) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2003:885) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:151, bet. 2003/04:FiU9, rskr. 2003/04:40
Omfattning
ny 15 a §
Ikraft
2004-03-01
SFS-nummer
2003:885
Rubrik
Lag (2003:885) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2004:826) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ikraft
2005-01-01
Omfattning
ändr. 18 §
SFS-nummer
2004:826
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Avgift får även efter ikraftträdandet tas ut med anledning av beslut som fattats av en allmän försäkringskassa.

Rubrik
Lag (2004:826) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2005:125) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:39, bet. 2004/05:SoU12, rskr. 2004/05:165
Ikraft
2005-07-01
Omfattning
ändr. 2, 6, 7, 11, 12, 13, 23, 27 §§, rubr. närmast före 27 §;nya 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 23 a, 23 b, 23 c, 24 a, 27 a §§, rubr. närmast före 21 a, 24 a §§
SFS-nummer
2005:125
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Anmälningsskyldigheten enligt 24 a § gäller inte för förhållanden som enbart avser tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2005:125) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2007:1313) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52
Ikraft
2008-04-01
Omfattning
nuvarande 23 b, 23 c §§ betecknas 23 c, 23 d §§;ändr. 23 a §, den nya 23 d §;ny 23 b §
SFS-nummer
2007:1313
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
 • 2. Gallring med stöd av bestämmelserna i 23 a § i sin nya lydelse får göras tidigast den 1 april 2010.
 • 3. Bestämmelserna i 23 b § i sin nya lydelse tillämpas inte om sista anteckningen i handlingarna har gjorts före ikraftträdandet av denna lag.
Rubrik
Lag (2007:1313) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2008:77) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:43, bet. 2007/08:SoU8, rskr. 2007/08:134
Ikraft
2008-07-01
Omfattning
ändr. 28 a, 28 b, 28 d §§;nya 28 e, 28 f, 28 g, 28 h §§, rubr. närmast före 28 f §
SFS-nummer
2008:77
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
 • 2. Den första kvartalsrapporteringen enligt 28 f och 28 h §§ ska omfatta de uppgifter som finns tillgängliga för en kommuns eller ett landstings nämnd den 30 september 2008.
 • 3. I fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att verkställa en kommuns eller ett landstings gynnande beslut får enbart tid från och med lagens ikraftträdande beaktas vid bedömningen av om skälig tid överskridits. Detsamma gäller i fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att verkställa en kommuns eller ett landstings gynnande beslut eller en domstols gynnande avgörande, om verkställigheten av beslutet eller domen avbrutits.
Rubrik
Lag (2008:77) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2009:454) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:454
Rubrik
Lag (2009:454) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2009:597) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
upph. 24 §;ändr. 13, 23, 23 c, 23 d, 25, 26, 27, 28 c, 28 f, 28 g §§;nya 26 a, 26 b, 26 c, 26 d, 26 e, 26 f, 26 g, 26 h, 30 §§, rubr. närmast före 30 §
SFS-nummer
2009:597
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 • 2. Ansökningar om tillstånd som inte har prövats slutligt vid ikraftträdandet ska överlämnas för handläggning hos Socialstyrelsen. Detsamma gäller icke avslutade tillsynsärenden, ärenden som överlämnats till länsstyrelsen för prövning av utlämnande av handlingar i en personakt, ärenden där länsstyrelsen har omhändertagit en personakt och ärenden där länsstyrelsen har ansökt om särskild avgift.
 • 3. Rapporter om icke verkställda nämndbeslut enligt 28 f § som inkommit till länsstyrelsen före den 1 januari 2010 ska överföras till Socialstyrelsen. Detsamma gäller anmälningar om verkställda beslut enligt 28 g §.
 • 4. Tillstånd att bedriva enskild verksamhet som har meddelats av länsstyrelsen före ikraftträdandet ska gälla som tillstånd som har meddelats av Socialstyrelsen.
 • 5. Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 § andra stycket och som har påbörjats före den 1 januari 2010 ska anmälas till Socialstyrelsen senast den 31 december 2010.
Rubrik
Lag (2009:597) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2009:813) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Omfattning
ändr. 27, 28 c §§
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:813
Rubrik
Lag (2009:813) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2010:430) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:131, bet. 2009/10:SoU19, rskr. 2009/10:287
Ikraft
2011-07-01
Omfattning
ändr. 24 a §, rubr. närmast före 24 a §;nya 23 e, 24 b, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 24 g §§
SFS-nummer
2010:430
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälningar som har gjorts före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2010:430) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2010:480) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:176, bet. 2009/10:SoU21, rskr. 2009/10:300
Ikraft
2011-01-01
Omfattning
ändr. 8, 9, 9 a, 10, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28 §§, rubr. närmast före 23 § sätts närmast före 23 a §, nya 6 a, 8 a, 26 i §§, rubr. närmast före 23 §
SFS-nummer
2010:480
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. Har en enskild person påbörjat yrkesmässig verksamhet med personlig assistans före ikraftträdandet ska denne senast den 1 april 2011 ansöka om tillstånd enligt 23 § första stycket i dess nya lydelse. Den påbörjade verksamheten får fortsätta i avvaktan på tillståndsmyndighetens beslut.
 • 3. Den som före ikraftträdandet har beviljats ekonomiskt stöd till personlig assistans enligt 9 § 2 eller assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning och själv har anställt någon för personlig assistans ska senast den 1 april 2011 göra en anmälan enligt 23 § tredje stycket, även om den personliga assistenten redan har påbörjat arbetet.
 • 4. Bestämmelsen i 9 a § fjärde stycket ska inte tillämpas i ärenden där ansökan inkommit före ikraftträdandet. Bestämmelsen ska dock tillämpas vid omprövning av sådana ärenden efter ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2010:480) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2011:329) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:49, bet. 2010/11:SoU12, rskr. 2010/11:202
Ikraft
2011-05-01
Omfattning
upph. 17 a §, ändr. 16, 27, 28 a, 28 e §§;nya 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 28 i §§
SFS-nummer
2011:329
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.
 • 2. En kommun är skyldig att slutföra en utredning och fatta beslut i ett ärende som inkommit till kommunen före ikraftträdandet, om inte en annan kommun efter ansökan från den enskilde övertar ansvaret för ärendet enligt de nya föreskrifterna om ansvarig kommun.
 • 3. I fråga om enskilda som påbörjat en tillfällig vistelse i en annan kommun före ikraftträdandet ska äldre föreskrifter tillämpas i stället för 16 § fjärde stycket samt 16 a och 16 b §§.
 • 4. En kommun som före ikraftträdandet beviljat insatser enligt denna lag ska behålla ansvaret för insatserna till dess att en annan kommun, efter ansökan från den enskilde, övertar ansvaret enligt de nya föreskrifterna om ansvarig kommun.
 • 5. I fråga om ansvar för personer som omfattas av gällande avtal som ingåtts med stöd av 4 § andra och tredje styckena lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska avtalet gälla istället för de nya föreskrifterna i 16 c §.
Rubrik
Lag (2011:329) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012//13:115
Ikraft
2013-07-01
Omfattning
nuvarande 9 c § betecknas 9 e §;ändr. 9 a, 13, 15, 23, 26, 26 f, 26 g, 27 §§;nya 9 c, 9 d, 11 a, 24 §§
SFS-nummer
2012:930
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
 • 2. Föreskrifterna i 9 d § 1 och 2 tillämpas inte när en personlig assistent har anställts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ikraft
2013-06-01
Omfattning
ändr. 23, 23 c, 23 d, 24 f, 25, 26 a, 26 c, 26 d, 26 f, 26 g, 26 h, 26 i, 27, 28 c, 28 f, 28 g, 28 i §§
SFS-nummer
2012:940
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
 • 2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart.
 • 3. För gärningar som avses i 28 § och som har begåtts före ikraftträdandet gäller 23 § i sin äldre lydelse. Lag (2013:272).
Rubrik
Lag (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2012:961) om ändring i lagen (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Omfattning
ändr. 9 c, 15, 23, 26 f, 26 g, 27 §§ i 2012:930
SFS-nummer
2012:961
Rubrik
Lag (2012:961) om ändring i lagen (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2013:272) om ändring i lagen (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204
Omfattning
ny 3 p övergångsbest. till 2012:940
SFS-nummer
2013:272
Rubrik
Lag (2013:272) om ändring i lagen (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2014:756) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 26 e, 27 a §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:756
Rubrik
Lag (2014:756) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2015:985) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101
Omfattning
ändr. 16 d §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:985
Rubrik
Lag (2015:985) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2017:39) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Omfattning
ändr. 9 a §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:39
Rubrik
Lag (2017:39) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2017:313) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:30, bet. 2016/17:CU11, rskr. 2016/17:221
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:313
Rubrik
Lag (2017:313) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2017:735) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336
Omfattning
ändr. 28 f, 28 g §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:735
Rubrik
Lag (2017:735) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2018:113) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:78, bet. 2017/18:SoU17, rskr. 2017/18:164
Ikraft
2018-04-01
Omfattning
ändr. 9 a §
SFS-nummer
2018:113
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:113) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2018:223) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:80, bet. 2017/18:CU6, rskr. 2017/18:210
Omfattning
ändr. 9 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:223
Rubrik
Lag (2018:223) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2018:556) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:175, bet. 2017/18:SoU34, rskr. 2017/18:274
Omfattning
ny 15 b §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:556
Rubrik
Lag (2018:556) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2018:571) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Omfattning
ändr 17 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:571
Rubrik
Lag (2018:571) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

(2018:1155) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18:FiU43, rskr. 2017/18:356
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
nuvarande 23 a, 23 b, 23 c, 23 d, 23 e §§ betecknas 23 c, 23 d, 23 e, 23 f, 23 g §§;ändr. 13, 23, 26, 26 f, 26 g, 27 §;nya 20 a, 23 a, 23 b §§
SFS-nummer
2018:1155
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 • 2. Den som före ikraftträdandet påbörjat sådan verksamhet som avses i 9 § 3–5 ska senast den 1 mars 2019 ansöka om tillstånd enligt denna lag för att få fortsätta bedriva verksamheten. Påbörjad verksamhet utan tillstånd får endast fortsätta fram till dess att slutligt beslut i tillståndsärendet fått laga kraft.
Rubrik
(2018:1155) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2018:1723) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11
Omfattning
ändr. 16 d §
Ikraft
2019-04-02
SFS-nummer
2018:1723
Rubrik
Lag (2018:1723) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2019:55) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Officiell autentisk version

Förarbeten
Bet. 2018/19:SoU16, rskr. 2018/19:125
Omfattning
ändr. 23 c, 23 d, 23 f §§
Ikraft
2019-03-15
SFS-nummer
2019:55
Rubrik
Lag (2019:55) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation