lagen.nu

Lag (1993:335) om Barnombudsman

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1993-05-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1245
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-01

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Children's Ombudsman

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Barnombudsmannen har till uppgift att företräda barns och ungas rättigheter och intressen mot bakgrund av Sveriges åtagande enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Lag (2002:377).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:377

2 § Barnombudsmannen skall driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen. Barnombudsmannen skall därvid särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar samt deras tillämpning stämmer överens med barnkonventionen. Lag (2002:377).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:377

3 § Barnombudsmannen skall inom sitt verksamhetsområde

  • 1. hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs för att barns och ungas rättigheter och intressen skall tillgodoses,
  • 2. informera, bilda opinion och ta initiativ till lämpliga åtgärder i övrigt,
  • 3. företräda barns och ungas rättigheter och intressen i den allmänna debatten,
  • 4. samla kunskap och sammanställa statistik om barns och ungas levnadsvillkor, samt
  • 5. följa den internationella utvecklingen när det gäller barnkonventionens tolkning och dess tillämpning. Lag (2002:377).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:377, 1994:87

4 § Barnombudsmannen skall senast den 1 april varje år lämna en rapport till regeringen om sin verksamhet under det närmast föregående kalenderåret samt om de frågor om barn och unga som ombudsmannen anser att regeringen behöver ha kännedom om. Lag (2002:377).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:377

5 § Förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting skall på Barnombudsmannens uppmaning lämna uppgifter till ombudsmannen om vilka åtgärder som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen. De är också skyldiga att på ombudsmannens uppmaning komma till överläggningar med denne. Lag (2002:377).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:377

6 § Regeringen utser Barnombudsmannen för en bestämd tid.

Ombudsmannen bestämmer själv sin organisation och den närmare inriktningen av sitt arbete. Lag (2002:377).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:377

7 § Barnombudsmannen är skyldig att genast anmäla till socialnämnden om ombudsmannen i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Barnombudsmannen är skyldig att lämna uppgifter om det förhållande anmälningsplikten omfattar. Lag (2017:1245).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1245, 2002:377

8 § Barnombudsmannen får lämna

  • 1. socialnämnden uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd,
  • 2. Inspektionen för vård och omsorg uppgifter som kan vara av betydelse för myndighetens tillsyn. Lag (2017:1245).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1245

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:335

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Förarbeten
Prop. 1992/93:173, bet. 1992/93:SoU21, rskr. 1992/93:322
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:335

Lag (1994:87) om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman

Förarbeten
Prop. 1993/94:107, bet. 1993/94:SoU18, rskr. 1993/94:139
Omfattning
ny 3 §
Ikraft
1994-04-01
SFS-nummer
1994:87
Rubrik
Lag (1994:87) om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman

Lag (2002:377) om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsmannen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:96, bet. 2001/02:SoU17, rskr. 2001/02:228
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§;nya 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:377
Rubrik
Lag (2002:377) om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsmannen

Lag (2017:1245) om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:19, bet. 2017/18:SoU12, rskr. 2017/18:85
Omfattning
ändr. 7 §;ny 8 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1245
Rubrik
Lag (2017:1245) om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation