lagen.nu

Lag (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-05-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1255
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag tillämpas på en person som vid behandling av honom eller henne inom den svenska hälso- och sjukvården har fått infektion av hiv (humant immunbristvirus) genom smitta vid användning av blod eller blodprodukter. Lagen tillämpas även på den som fått infektion av hiv genom smitta av en sådan person, om de är eller varit gifta med varandra eller sammanbott med varandra under äktenskapsliknande förhållanden och om smittan ägt rum innan den först smittade fått kännedom om sin infektion. Förmåner enligt lagen ersätts av Försäkringskassan. Lag (2010:1255).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1255
2 § Har upphävts genom lag (1999:379).

3 § Patientavgift ska inte tas ut av en smittad person som får tandvård som ersätts enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Lag (2008:151).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:151

4 § En smittad person har rätt att på apotek utan kostnad få läkemedel för vilka recept har utfärdats av läkare eller tandläkare.

5 § I 47 kap. socialförsäkringsbalken finns bestämmelser om rätt till ersättning för en närstående som vårdar en smittad person. I lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård finns bestämmelser om rätt till ledighet i samband med vården. Lag (2010:1255).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1255

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:332

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1992/93:178, bet. 1992/93:SfU17, rskr. 1992/93:335
Ikraft
1993-06-01
SFS-nummer
1993:332

Lag (1999:379) om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:73, bet. 1998/99:SfU10, rskr. 1998/99:233
Omfattning
upph. 2 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:379
Rubrik
Lag (1999:379) om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade

Lag (2008:151) om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:151
Rubrik
Lag (2008:151) om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade

Lag (2010:1255) om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria förmåner för vissa hiv-smittade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1255
Rubrik
Lag (2010:1255) om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria förmåner för vissa hiv-smittade
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation