lagen.nu

Förordning (1993:167) om skolindex;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1993-03-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:1011
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § För justering av vissa bidrag inom skolområdet med hänsyn till kostnadsutvecklingen skall användas ett av regeringen för varje statligt budgetår fastställt skolindex.

Regeringen bestämmer när skolindex skall användas.

2 § Skolindex skall beakta dels löneutvecklingen för samtliga offentliganställda, dels varuprisutvecklingen, dock skall bortses från prisutvecklingen på sådana varor som normalt kan antas ha ingen eller ringa betydelse för kommunernas skolverksamhet. Löneutvecklingen skall ges vikten 0,716 och varuprisutvecklingen skall ges vikten 0,284. Förordning (2002:1011).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:1011

3 § Statistiska centralbyrån skall varje år ta fram underlaget till skolindex. Underlaget skall redovisas till regeringen senast den 30 november närmast före det budgetår som indexet avses bli tillämpat. Underlaget skall basera sig på de senast tillgängliga uppgifterna för en sammanhängande tolvmånadersperiod. Förordning (2002:1011).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:1011

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:167

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
1993-04-15
SFS-nummer
1993:167

Förordning (2002:1011) om ändring i förordningen (1993:167) om skolindex

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:1011
Rubrik
Förordning (2002:1011) om ändring i förordningen (1993:167) om skolindex
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation