lagen.nu

Förordning (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:959
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

1 § Denna förordning gäller för sådana tivolianordningar som avses i 2 kap. 13 § ordningslagen (1993:1617).

2 § Besiktning enligt denna förordning utförs av ett besiktningsorgan som har ackrediterats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller av ett besiktningsorgan i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som uppfyller motsvarande krav. Förordning (2011:807).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:195, 2010:377, 2011:807

3 § En tivolianordning ska besiktigas innan den första gången tas i bruk i Sverige och därefter vid regelbundet återkommande tillfällen. Om anordningen har ändrats i något avseende som har betydelse för säkerheten, ska den besiktigas på nytt.

När en fast tivolianordning, för vilken bygglov krävs, ska besiktigas innan den första gången tas i bruk i Sverige, ska besiktningsorganet, om det inte är obehövligt, samråda med den kommunala nämnd som handlagt ärendet om bygglov. Förordning (2010:377).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:377

4 § Besiktningsorganet ska kontrollera att tivolianordningen har utförts på ett sätt som stämmer överens med gällande föreskrifter och som i övrigt är tillfredsställande från säkerhetssynpunkt. Förordning (2010:377).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:377

5 § Om besiktningsorganet finner att tivolianordningen är så utförd som anges i 4 §, ska organet utfärda bevis om detta (godkännandebevis). Förordning (2010:377).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:195, 2010:377

6 § Ett godkännande gäller ett år, räknat från sista dagen i den månad då besiktningen skedde. Om särskilda skäl föranleder det kan kortare giltighetstid bestämmas.

Den tid som godkännandet gäller och det högsta antal personer som samtidigt får använda tivolianordningen ska anges i godkännandebeviset. Förordning (2010:377).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:377

7 § Om en tivolianordning inte har utförts på ett sätt som stämmer överens med gällande föreskrifter får anordningen godkännas för användning under viss kortare tid, om det är uppenbart att den kan användas utan fara för olycksfall. Förordning (2010:377).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:377

8 § Tivolianordningen ska besiktigas på nytt före utgången av giltighetstiden för godkännandet, dock tidigast tre månader dessförinnan.

Bestämmelserna i 2–7 §§ gäller också i fråga om besiktning enligt första stycket. Förordning (2010:377).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:377

9 § Om en tivolianordning på grund av skada eller av någon annan orsak inte erbjuder betryggande säkerhet mot olycksfall, ska Polismyndigheten förbjuda att anordningen används så länge felet består.

Om Polismyndigheten förbjuder att en tivolianordning används, ska godkännandebeviset lämnas in till myndigheten.

Ett beslut om användningsförbud gäller genast. Förordning (2014:1146).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:377, 2014:1146

10 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:959).

Ändringar/Förarbeten (3)

11 § Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om provning, besiktning och förbud att använda en tivolianordning efter samråd med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC), Elsäkerhetsverket, Boverket och Arbetsmiljöverket. Förordning (2014:1146).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1634

Departement
Justitiedepartementet L4
Ikraft
1994-04-01
SFS-nummer
1993:1634

Förordning (1995:195) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraft
1995-04-01
SFS-nummer
1995:195
Rubrik
Förordning (1995:195) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Förordning (1998:1040) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:1040
Rubrik
Förordning (1998:1040) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Förordning (2000:1020) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1020
Rubrik
Förordning (2000:1020) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Förordning (2010:377) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL218/2008 s30
Ikraft
2010-07-01
CELEX-nr
32008R0765
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 §§
SFS-nummer
2010:377
Rubrik
Förordning (2010:377) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Förordning (2011:807) om ändring av besiktning av tivolianordningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL218/2008 s30
Ikraft
2011-08-01
CELEX-nr
32008R0765
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2011:807
Rubrik
Förordning (2011:807) om ändring av besiktning av tivolianordningar

Förordning (2014:1146) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1146
Rubrik
Förordning (2014:1146) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Förordning (2018:959) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:959
Rubrik
Förordning (2018:959) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation